ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

difficulty

D IH1 F AH0 K AH0 L T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -difficulty-, *difficulty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
difficulty(n) ความยากลำบาก, See also: ความยุ่งยาก, ความเดือดร้อน, อุปสรรค, Syn. annoyance, disavantage, problem, trouble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก, ความยุ่งยาก, อุปสรรค, ความดื้อรั้น, ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก, คัดค้าน, Syn. quarrel

English-Thai: Nontri Dictionary
difficulty(n) ความยาก, ความยุ่งยาก, ความลำบาก, อุปสรรค, ขวากหนาม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothing. I'm having difficulty gauging distance.ฉันมีความยากลำบากในการวัด ระยะทาง 2010: The Year We Make Contact (1984)
My steel brains must be damaged because I am having difficulty guessing.สมองโลหะของผม ได้รับความเสียหาย เพราะผมใช้ความคิดมากเกินไป Return to Oz (1985)
The lieutenant had difficulty getting his head out of his ass and left us in the jungle like a bunch of crazed motherfuckers.ผู้หมวดฉันตัดสินใจอะไรไม่ถูก เลยปล่อยให้พวกเรา เดินจงกลมอยู่ในป่า Casualties of War (1989)
I feel it is my duty to wonder aloud... why you were not charged with treason to the Crown... a charge that carries a penalty of death by hanging... a sentence I would have had no difficulty in passing... in this case.ฉันรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของฉัน สงสัยดัง ... ทำไมคุณไม่คิดค่าบริการ กับกบฏเพื่อ Crown ... ค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการลงโทษ ของการเสียชีวิตโดยการแ? In the Name of the Father (1993)
He has difficulty getting down the stairs.เขามีความยากลำบาก การลงบันได In the Name of the Father (1993)
"a sentence I would have no difficulty in passing in this case."ประโยคที่ผมจะมีความยากลำบากไม่มี ในการผ่านในกรณีนี? In the Name of the Father (1993)
Shame. Difficulty with the breathing again?มีปัญหาเรื่องหายใจอีกเหรอ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
By the way, I heard the Japanese have retreated... all the way back to Shanghai so even if you make it to the Chinese border... you may have difficulty catching up with them.ได้ยินว่ากองทัพญี่ปุ่นถอยไป ตั้งหลักที่เซี่ยงไฮ้ ดังนั้นถึงนายจะไปถึงชายแดนจีน ก็คงตามพวกนั้นไปไม่ทันแน่ Seven Years in Tibet (1997)
Father Aramis... His Majesty is experiencing some difficulty with the Jesuits.ท่านอะรามิส เกิดปัญหาพวกเยซูอิต The Man in the Iron Mask (1998)
I have difficulty hearing you.ฉันไม่ได้ยิน Hannibal Rising (2007)
"dry nose, dry mouth, difficulty urinating.""จมูกแห้ง ปากแห้ง ปัสสาวะติดขัด" Numb (2007)
[ I...have difficulty in talking...sorry ][ ฉัน ... ไม่ค่อยสะดวกจะพูดน่ะ ขอโทษนะ ] Spider Lilies (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
difficultyA new difficulty has arisen.
difficultyA new difficulty presented itself.
difficultyAre you still having difficulty with physics?
difficultyAt first he had difficulty telling one student from another.
difficultyAt first, I had difficulty understanding people when they spoke too fast.
difficultyDid you have any difficulty in finding my house?
difficultyDo you understand the difficulty of my job?
difficultyEspecially over the last 20 years, the purported link between progressive welfare policies and economic failure in the Northern European countries seems to point to the difficulty of sustaining both full social welfare and international competitivity.
difficultyFor good or ill, there is no way but this to tide over the difficulty.
difficultyHave difficulty qualifying for a credit card.
difficultyHe climbed the tree without difficulty.
difficultyHe could get over every difficulty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยุ่งยาก(n) trouble, See also: difficulty, Syn. ความยุ่งเหยิง, Ant. ความเรียบร้อย, ความสงบ, Example: ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศกำลังประสบกับความยุ่งยากและตกต่ำ, Thai Definition: สภาพที่สับสนและมีปัญหา
มรสุม(n) crisis, See also: difficulty, obstacle, disturbance, Syn. ความปั่นป่วน, อุปสรรค, วิกฤต, Example: นายไคฟูอาศัยความเป็นคนมือสะอาดของตัวเอง เอาตัวรอดจากมรสุมทางการเมืองมาได้
ความโหด(n) difficulty, See also: trouble, hardness, Syn. ความยาก
ความขัดข้อง(n) obstacle, See also: difficulty, hindrance, obstruction, barrier, block, hurdle, Syn. อุปสรรค, Example: เทปยังคงข้อมูลเดิมไว้ได้แม้ว่าจะเกิดความขัดข้อง
ความขัดข้อง(n) objection, See also: difficulty, dissension, Syn. ข้อขัดข้อง, Example: แผนกจ่ายเงินไม่มีความขัดข้องใดๆ เรื่องงบประมาณ
ความลำบาก(n) difficulty, See also: hardship, rigor, vicissitude, Syn. ความยากลำบาก, ความทุกข์ยาก, ความลำเค็ญ, Ant. ความสบาย, Example: ความยากจนทำให้เขาต้องทนต่อความลำบากในชีวิต
ความยากลำบาก(n) difficulty, See also: hardship, discomfort, Syn. ความยุ่งยาก, ความลำบาก, Ant. ความสบาย, ความสะดวก, Example: งานนี้เต็มไปด้วยความยากลำบาก
อย่างลำบาก(adv) difficulty, See also: miserably, badly, hard to do, with difficulty, Ant. อย่างง่ายดาย, อย่างสบาย, Example: คุณยายที่นอนอยู่ข้างๆ เตียงคุณแม่ลุกเดินไปไหนอย่างลำบาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อยุ่งยาก[khøyungyāk] (n) EN: difficulty ; crux
ความลำบาก[khwām lambāk] (n) EN: difficulty ; hardship ; rigor ; vicissitude  FR: difficulté [ f ] ; problème [ m ] ; contrarieté [ f ] ; tracas [ m ] ; épreuve [ f ] ; vicissitudes [ fpl ] (litt.) ; emmerdements [ mpl ] (fam.) ; emmerdes [ fpl ] (fam.) ; embêtements [ mpl ] (fam.)
ความทุกข์ยาก[khwām thuk yāk] (n, exp) EN: hardship ; distress ; trouble ; difficulty ; rigor ; adversity ; misery
ความยากลำบาก[khwām yāklambāk] (n) EN: difficulty ; hardship ; discomfort
ความยุ่งยาก[khwām yungyāk] (n) EN: trouble ; difficulty ; hassle  FR: complication [ f ]
กระเดือก[kradeūak] (v) EN: swallow ; gulp ; swallow with difficulty
กระเดือก[kradeūak] (n) EN: struggle ; proceed with difficulty ; plod along
ลำบากลำบน[lambāk lam bon] (v, exp) EN: undergo trouble ; be inconvenient ; have difficulty
ไม่สะดวก[mai sadūak] (adv) EN: with difficulty
มรสุม[mørasum] (n) EN: crisis ; difficulty ; obstacle ; disturbance  FR: crise [ f ] ; difficulté [ f ] ; obstacle [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DIFFICULTY D IH1 F AH0 K AH0 L T IY0
DIFFICULTY D IH1 F IH0 K AH2 L T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
difficulty (n) dˈɪfɪkəltiː (d i1 f i k @ l t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
难点[nàn diǎn, ㄋㄢˋ ㄉㄧㄢˇ,   /  ] difficulty #10,018 [Add to Longdo]
难关[nán guān, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄢ,   /  ] difficulty; crisis #16,509 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kommunikationsschwierigkeit { f }difficulty in communicating [Add to Longdo]
Schwierigkeit { f }; Problem { n }; Problematik { f } | Schwierigkeiten { pl } | voller Schwierigkeiten | in Schwierigkeiten geraten | Schwierigkeiten bekommen | eine Schwierigkeit meistern | auf Schwierigkeiten stoßen; Schwierigkeiten habendifficulty | difficulties; difficulty | fraught with difficulty | to get into difficulty | to run into difficulties | to overcome a difficulty | to experience difficulties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
障害(P);障がい;障碍;障礙[しょうがい(P);しょうげ(障碍;障礙), shougai (P); shouge ( shougai ; shou gai )] (n, vs) (1) obstacle; impediment; hindrance; difficulty; barrier; (2) (しょうがい only) (See 視力障害) handicap; impairment; disability; disorder; malfunction; (P) #1,497 [Add to Longdo]
困難[こんなん, konnan] (adj-na, n) difficulty; distress; (P) #2,573 [Add to Longdo]
[なん, nan] (n, n-suf) difficulty; hardships; defect; (P) #5,991 [Add to Longdo]
面倒[めんどう, mendou] (adj-na, n) trouble; difficulty; care; attention; (P) #6,912 [Add to Longdo]
支障[ししょう, shishou] (n) obstacle; hindrance; impediment; difficulty; (P) #7,088 [Add to Longdo]
難易[なんい, nan'i] (n) difficulty; relative difficulty; (P) #9,602 [Add to Longdo]
[く, ku] (n) (1) pain; anguish; suffering; distress; anxiety; worry; trouble; difficulty; hardship; (2) { Buddh } (See 八苦) duhkha (suffering) #14,872 [Add to Longdo]
すんなり[sunnari] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
もどかしい[modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
やっとの事で[やっとのことで, yattonokotode] (exp) just managing; with great difficulty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Difficulty \Dif"fi*cul*ty\, n.; pl. {Difficulties}. [L.
   difficultas, fr. difficilis difficult; dif- = dis- + facilis
   easy: cf. F. difficult['e]. See {Facile}.]
   1. The state of being difficult, or hard to do; hardness;
    arduousness; -- opposed to {easiness} or {facility}; as,
    the difficulty of a task or enterprise; a work of
    difficulty.
    [1913 Webster]
 
       Not being able to promote them [the interests of
       life] on account of the difficulty of the region.
                          --James Byrne.
    [1913 Webster]
 
   2. Something difficult; a thing hard to do or to understand;
    that which occasions labor or perplexity, and requires
    skill and perseverance to overcome, solve, or achieve; a
    hard enterprise; an obstacle; an impediment; as, the
    difficulties of a science; difficulties in theology.
    [1913 Webster]
 
       They lie under some difficulties by reason of the
       emperor's displeasure.        --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. A controversy; a falling out; a disagreement; an
    objection; a cavil.
    [1913 Webster]
 
       Measures for terminating all local difficulties.
                          --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   4. Embarrassment of affairs, especially financial affairs; --
    usually in the plural; as, to be in difficulties.
    [1913 Webster]
 
       In days of difficulty and pressure.  --Tennyson.
 
   Syn: Impediment; obstacle; obstruction; embarrassment;
     perplexity; exigency; distress; trouble; trial;
     objection; cavil. See {Impediment}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 difficulty
   n 1: an effort that is inconvenient; "I went to a lot of
      trouble"; "he won without any trouble"; "had difficulty
      walking"; "finished the test only with great difficulty"
      [syn: {trouble}, {difficulty}]
   2: a factor causing trouble in achieving a positive result or
     tending to produce a negative result; "serious difficulties
     were encountered in obtaining a pure reagent"
   3: a condition or state of affairs almost beyond one's ability
     to deal with and requiring great effort to bear or overcome;
     "grappling with financial difficulties"
   4: the quality of being difficult; "they agreed about the
     difficulty of the climb" [syn: {difficulty}, {difficultness}]
     [ant: {ease}, {easiness}, {simpleness}, {simplicity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top