ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perceptive

P ER0 S EH1 P T IH0 V   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perceptive-, *perceptive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perceptive[ADJ] ซึ่งสามารถหยั่งรู้, See also: ซึ่งสามารถเข้าใจได้, ซึ่งสามารถรับรู้ได้, Syn. prehensile, shrewd, Ant. unperceptive

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's very perceptive herself.เธอก็เข้าใจตัวเองดี Basic Instinct (1992)
You said some very perceptive things.You said some very perceptive things. I Love You, Beth Cooper (2009)
How very perceptive of you, Merlin.นั่นเป็นการหยั่งรู้ของเจ้าหรือ เมอร์ลิน The Once and Future Queen (2009)
Very perceptive of you.มองได้ทะลุปรุโปร่งดี Battleship (2012)
I may have passed out last night, but I was still perceptive enough to pick up on those sparks.ฉันอาจจะสลบไปเมื่อคืน แต่ฉันยังมีสติพอในการ สังเกตถึงการสปาร์คกัน I've Got You Under Your Skin (2012)
She's a very perceptive woman.หล่อนเป็นผู้หญิงที่เข้าใจผู้อื่นดีมาก Ice Queen (2012)
No, sir, actually, I have a very high regard for how perceptive you are.ไม่ครับ อันที่จริง ผมมีความใส่ใจสูง ว่าคุณมีการรับรู้มากแค่ไหน Lone Gunmen (2012)
Well, she wasn't that perceptive when it came to her husband.เธอไม่รู้เลยสินะ ว่าตอนนั้นสามีเธอกำลังจะทำอะไร 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2014)
That's very perceptive of you, sir.เป็นสายตาแหลมคมมากของท่านครับ Viper (2014)
You are an extraordinary gifted and perceptive young man.คุณเป็นคนหนุ่มที่มีพรสวรรค์ และเข้าใจอะไรได้ดี Jason Bourne (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perceptiveA really perceptive person can figure out a whole situation with just a few clues. That's the kind of person I want you to become.
perceptiveToo much alcohol paralyzes our perceptive powers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd   FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
เฉลียว[adj.] (chalīo) EN: perceptive   FR: vif ; prompt
เฉลียวฉลาด[adj.] (chalīochalāt) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute   FR: perspicace ; sagace ; intelligent

CMU English Pronouncing Dictionary
PERCEPTIVE P ER0 S EH1 P T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perceptive (j) pˈəsˈɛptɪv (p @1 s e1 p t i v)
perceptively (a) pˈəsˈɛptɪvliː (p @1 s e1 p t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机警[jī jǐng, ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ, / ] perceptive; astute; sharp; sharp-witted; vigilant; alert, #36,309 [Add to Longdo]
乖觉[guāi jué, ㄍㄨㄞ ㄐㄩㄝˊ, / ] perceptive; alert; clever; shrewd, #146,482 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auffassungsgabe {f}perceptive faculty [Add to Longdo]
Wahrnehmungsvermögen {n}perceptive faculty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一を聞いて十を知る[いちをきいてじゅうをしる, ichiwokiitejuuwoshiru] (exp,v5r) to understand everything from only one part; to be perceptive [Add to Longdo]
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P) [Add to Longdo]
物分り;物分かり;物わかり[ものわかり, monowakari] (n) understanding (of people's circumstances and feelings); perceptiveness; sympathy; wisdom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 perceptive \per*cep"tive\ (p[~e]r*s[e^]p"t[i^]v), a. [Cf. F.
   perceptif.]
   1. Of or pertaining to the act or power of perceiving; having
    the faculty or power of perceiving; used in perception.
    "His perceptive and reflective faculties." --Motley.
    [1913 Webster]
 
   2. Possesing or exhibiting a high degree of understanding,
    insight, intuition, or analytical skill; as, he gave a
    perceptive analysis of the situation.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perceptive
   adj 1: of or relating to perception; "perceptive faculties"
   2: having the ability to perceive or understand; keen in
     discernment; "a perceptive eye"; "a perceptive observation"
     [ant: {unperceiving}, {unperceptive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top