Search result for

marked

(65 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marked-, *marked*, mark, marke
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marked[ADJ] ชัดเจน, See also: ที่เห็นได้ชัดเจน, โดดเด่น, Syn. noticeable, Ant. ordinary
marked[ADJ] น่าสงสัย, See also: น่าตำหนิ, น่าจับตามอง
marked[ADJ] ซึ่งมีเครื่องหมาย, See also: ซึ่งมีรอย, Syn. branded, scarred
markedly[ADV] อย่างชัดเจน, See also: อย่างโดดเด่น, Syn. particularly, clearly, materially
markedness[N] ความชัดเจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marked(มาร์คฺ) adj. น่าสังเกต,เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,มีรอย,มีเครื่องหมาย., See also: markedly adv. markedness n., Syn. conspicuous
well-markedadj. เด่นชัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marked moneyเงินที่ทำตำหนิไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Markedชัดเจน [การแพทย์]
Marked Bilateral Symmetryผิวหนังนูนแดงหนาชัดเจนมากพบเหมือนกันทั้ง2 ข้าง [การแพทย์]
Marked-Induratedแข็งขึ้นทุกที [การแพทย์]
Markedly Involvedเปลี่ยนแปลงมาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Some of the marked bills I gave you.นี่ธนบัตรทำเครื่องหมายที่ผมให้คุณ The Dark Knight (2008)
Thanks to Mr. Maroni's well-placed sources we know that police have indeed identified our banks using marked bills and are planning to seize your funds today.ขอบคุณ แหล่งข่าวของคุณ มาโรนี่ ทำให้เรารู้ว่า ตำรวจจับตาเราได้ เพราะธนบัตรพวกนั้น และยังไม่มีแผนที่จะ ยึดเงินของพวกคุณ The Dark Knight (2008)
All that was left in the vaults were marked bills.ในตู้นิรภัยเหลือแต่ธนบัตร ที่เราทำเครื่องหมายไว้ The Dark Knight (2008)
Despite the fact we have markedly increased our operational intensity we're not seeing any progress.แม้ว่าในข้อเท็จจริง เราได้เพิ่มความเข้มข้นของปฏิบัติการ แต่ก็ยังไม่เห็นความก้าวหน้า Body of Lies (2008)
She and her friend were marked by a spotter at the airport. Albanians took her.เธอกับเพื่อนถูกจับตาตั้งแต่ที่สนามบินพวกอัลเบเนียจับตัวเธอไป Taken (2008)
They're marked empty in the ledger, but they're not all empty.เขาทำป้ายแสดงว่าของหมดแล้ว ทั้งที่จริงแล้วมันยังมีอยู่ City of Ember (2008)
I don't know- - Whistler marked it with an "X"ฉันไม่รู้ วิสเลอร์ทำเครื่องหมาย X ไว้ Greatness Achieved (2008)
There's a machine on the 21st floor. I marked it. It's here.มีเครื่องหนึ่งที่ชั้น 21 ฉันทำเครื่องหมายไว้ Duplicity (2009)
You have three messages marked urgent.คุณได้รับสามข้อความเร่งด่วน The Final Destination (2009)
HE MARKED PAGES ON SEVERAL SERIAL KILLERS.เขาสนใจเรื่องฆาตกรต่อเนื่องหลายราย Zoe's Reprise (2009)
HE MARKED UP ROSSI'S BOOKS. CHECK THE BOOKCASE.เขาคั่นหนังสือรอสซี่ไว้ ลองดูชั้นหนังสือ Zoe's Reprise (2009)
Yeah,it's not marked,but,uh,it would have been his fastest way in and out of here.ใช่ มันไม่ได้ลงไว้ แต่เอ่อ มันน่าจะเป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุดที่เขาจะใช้เข้าออกที่นี่ A Shade of Gray (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
markedA style marked by mannerisms.
markedCourtesy marked his manner.
markedDepression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
markedHer manner marked her pride.
markedHis personality is marked by forwardness.
markedHis steps were clearly marked in the snow.
markedOn large farms, cattle are usually marked with brands.
markedThe answer was marked wrong.
markedThe cattle are marked with brands.
markedThe contrast between the two ideas is very marked.
markedThe invention of the transistor marked a new era.
markedThe party was a marked success.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โม่ง[n.] (mōng) EN: hooded bandir ; marked man   
ผิดหูผิดตา[adv.] (phit hū phit tā) EN: noticeably ; markedly ; remarkably   

CMU English Pronouncing Dictionary
MARKED    M AA1 R K T
MARKEDLY    M AA1 R K AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marked    (v) (m aa1 k t)
markedly    (a) (m aa1 k i d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Markierbeleg {m}marked sheet [Add to Longdo]
Markierlochkarte {f}marked card [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486 [Add to Longdo]
うまい棒[うまいぼう, umaibou] (n) Umaibo; small, puffed, cylindrical corn snack (trademarked) [Add to Longdo]
インバー[, inba-] (n) Invar (trademarked nickel-steel alloy) [Add to Longdo]
サイズバタフライフィッシュ[, saizubatafuraifisshu] (n) scythemarked butterflyfish (Prognathodes falcifer); scythe butterflyfish [Add to Longdo]
シーモンキー[, shi-monki-] (n) (See ブラインシュリンプ) Sea-Monkeys (trademarked variant of brine shrimp) [Add to Longdo]
スパム[, supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P) [Add to Longdo]
フローセン[, furo-sen] (n) (See ハロセン) Fluothane (trademarked name for halothane) [Add to Longdo]
マーク区間[マークくかん, ma-ku kukan] (n) {comp} marked section [Add to Longdo]
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] (n) {comp} effective status of a marked section [Add to Longdo]
マーク区間開始[マークくかんかいし, ma-ku kukankaishi] (n) {comp} marked section start [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刻度[kè dù, ㄎㄜˋ ㄉㄨˋ, ] marked scale; graduated scale, #26,930 [Add to Longdo]
标牌[biāo pái, ㄅㄧㄠ ㄆㄞˊ, / ] marked price, #30,184 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マーク区間[マークくかん, ma-ku kukan] marked section [Add to Longdo]
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section [Add to Longdo]
マーク区間開始[マークくかんかいし, ma-ku kukankaishi] marked section start [Add to Longdo]
マーク区間終了[マークくかんしゅうりょう, ma-ku kukanshuuryou] marked section end [Add to Longdo]
マーク区間宣言[マークくかんせんげん, ma-ku kukansengen] marked section declaration [Add to Longdo]
開いているマーク区間宣言[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] open marked section declaration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marked \Marked\ (m[aum]rkt), a.
   Designated or distinguished by, or as by, a mark; hence;
   noticeable; conspicuous; as, a marked card; a marked coin; a
   marked instance. -- {Mark"ed*ly}, adv. --J. S. Mill.
   [1913 Webster]
 
   {A marked man}, a man who is noted by a community, or by a
    part of it, as, for excellence or depravity; -- usually
    with an unfavorable suggestion.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mark \Mark\ (m[aum]rk), v. t. [imp. & p. p. {Marked}
   (m[aum]rkt); p. pr. & vb. n. {Marking}.] [OE. marken, merken,
   AS. mearcian, from mearc. See {Mark} the sign.]
   1. To put a mark upon; to affix a significant mark to; to
    make recognizable by a mark; as, to mark a box or bale of
    merchandise; to mark clothing.
    [1913 Webster]
 
   2. To be a mark upon; to designate; to indicate; -- used
    literally and figuratively; as, this monument marks the
    spot where Wolfe died; his courage and energy marked him
    for a leader.
    [1913 Webster]
 
   3. To leave a trace, scratch, scar, or other mark, upon, or
    any evidence of action; as, a pencil marks paper; his
    hobnails marked the floor.
    [1913 Webster]
 
   4. To keep account of; to enumerate and register; as, to mark
    the points in a game of billiards or cards.
    [1913 Webster]
 
   5. To notice or observe; to give attention to; to take note
    of; to remark; to heed; to regard; as, mark my words.
    "Mark the perfect man." --Ps. xxxvii. 37.
    [1913 Webster]
 
   {To mark out}.
    (a) To designate, as by a mark; to select; as, the
      ringleaders were marked out for punishment.
    (b) To obliterate or cancel with a mark; as, to mark out
      an item in an account.
 
   {To mark time} (Mil.), to keep the time of a marching step by
    moving the legs alternately without advancing.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To note; remark; notice; observe; regard; heed; show;
     evince; indicate; point out; betoken; denote;
     characterize; stamp; imprint; impress; brand.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marked
   adj 1: strongly marked; easily noticeable; "walked with a marked
       limp"; "a pronounced flavor of cinnamon" [syn: {marked},
       {pronounced}]
   2: singled out for notice or especially for a dire fate; "a
     marked man"
   3: having or as if having an identifying mark or a mark as
     specified; often used in combination; "played with marked
     cards"; "a scar-marked face"; "well-marked roads" [ant:
     {unmarked}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top