Search result for

despite

(56 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -despite-, *despite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
despite[PREP] ถึงอย่างไรก็ตาม, See also: จะอย่างไรก็ตาม, Syn. in spite of, regardless of
despiteful[ADJ] เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้น (คำโบราณ), Syn. spiteful, malicious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
despite(ดิสไพทฺ') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม,โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง,การดูหมิ่น,การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า)
despiteful(ดิสไพทฺ'ฟูล) adj. มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น, See also: despitefulness n.
despiteous(ดิสพิท'เทียส) adj. มุ่งร้าย,มีเจตนาร้าย, Syn. malicious

English-Thai: Nontri Dictionary
despite(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การเหยียดหยาม,ความชั่ว,ความเกลียดชัง
despite(pre) ถึงแม้ว่า,ถึงอย่างไรก็ตาม
despiteful(adj) ซึ่งพยาบาท,ซึ่งอาฆาต,ซึ่งมุ่งร้าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
despiteทั้ง ๆ ที่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That despite events at last night's reception,ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่งานเลี้ยงต้อนรับเมื่อคืน New Haven Can Wait (2008)
Despite whatever vestigial attractionถึงจะใช้เสน่ห์ของเธอ Chuck in Real Life (2008)
Despite Uther's failings, he has brought peace and prosperity to this Kingdom.ถึงอูเธอร์จะมีข้อด้อย แต่เขาก็นำความสงบ และความรุ่งเรืองมาสู่อาณาจักร To Kill the King (2008)
The Nolan Foundation, despite their good intentions, thinks this place is a large nuisance as it is.มูลนิธิโนลัน แม้ว่าจะมีความตั้งใจดี แต่เขาคิดว่าที่นี่ก็รบกวนมากอยู่แล้ว.. The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- Despite his best efforts.- ทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุด The Other Boleyn Girl (2008)
Please be open-minded since you're investing in Incheon despite your dislike for Tae Sung Group.กรุณารับฟังความคิดเห็น ในเมื่อคุณ ลงทุนในอินชอน ยกเว้น ที่คุณไม่ชอบแทซุงกรุ๊ป. Episode #1.5 (2008)
Despite the fact we have markedly increased our operational intensity we're not seeing any progress.แม้ว่าในข้อเท็จจริง เราได้เพิ่มความเข้มข้นของปฏิบัติการ แต่ก็ยังไม่เห็นความก้าวหน้า Body of Lies (2008)
I am, despite superficial appearances, working extremely hard.ถึงแม้ว่าฉันใช้พื้นฐานง่ายๆ ก็เป็นงานที่ยากมาก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Despite their numbers, we shall have our victoryเราก็จะชนะข้าศึกอย่างง่ายดาย Three Kingdoms (2008)
You know, despite everything...รู้ไม๊ ทั้งๆที่ทุกอย่าง... Scylla (2008)
Actually, I'm here to help you, despite what you've done.ที่จริง ฉันมาช่วยแก ถึงแกเคยทำอะไรไว้ก็เถอะ Greatness Achieved (2008)
Despite your vulnerability, you have taken possession of every habitat and conquered swathes of territory, like no other species before you.แม้ร่างกายจะอ่อนแอ แต่คุณกลับยึดครองทุกถิ่นที่อยู่ พิชิตทุกแผ่นดิน แบบที่ไม่เคยมีสายพันธ์ใดทำได้มาก่อน Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
despiteBy and large his experiment was successful despite his lack of money.
despiteDespite adversity, the architect achieved worldwide fame.
despiteDespite adversity, the ingenious man achieved worldwide fame.
despiteDespite a large surplus in merchandise trade, the current account surplus is not so big due to a deficit in invisible trade.
despiteDespite all his faults, everybody likes him.
despiteDespite all his faults he is popular.
despiteDespite all my efforts, I will not have the report ready by Friday.
despiteDespite a shortage of steel, industrial output has increased by five percent.
despiteDespite being no big deal it's unnecessarily pompous.
despiteDespite having lazed around without having touched my work I'm frightened at heart that "Ooh-er, this time I might really not get done in time!?"
despiteDespite her warning, he made little of the matter.
despiteDespite "No Smoking" signs, the boat operator was brazenly smoking all the time.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม้ว่า[X] (maēwā) EN: if ; even ; even if ; though ; although ; even though ; no matter ; in spite of ; despite   FR: bien que ; si ; même si ; si tant est que ; quand bien même
ทั้ง ๆ[conj.] (thang-thang) EN: though ; although ; even though ; despite ; in spite   
ทั้ง ๆ ที่[conj.] (thang-thang thī) EN: in spite of ; although ; despite ; though ; even though ; even if   FR: en dépit de ; malgré
ทั้งที่[X] (thangthī) EN: although ; even though ; despite ; in spite of ; even if ; in spite of ; though ; while; notwithstanding   FR: quoique ; bien que ; même si ; malgré

CMU English Pronouncing Dictionary
DESPITE    D IH2 S P AY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
despite    (n) (d i1 s p ai1 t)
despiteful    (j) (d i1 s p ai1 t f @ l)
despitefully    (a) (d i1 s p ai1 t f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ見えても[ああみえても, aamietemo] (exp) despite appearances [Add to Longdo]
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still [Add to Longdo]
それでいて[, soredeite] (conj) and yet; despite (all) that; (P) [Add to Longdo]
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
つつ[, tsutsu] (prt) (1) (after the -masu stem of a verb) (See つつある) while; (2) (See つつも) even though; despite; (P) [Add to Longdo]
つつも[, tsutsumo] (suf) (after the -masu stem of a verb) (See つつ・2) even though; despite [Add to Longdo]
と言うのに[というのに, toiunoni] (exp) even though; despite; when [Add to Longdo]
なのに[, nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
のに[, noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P) [Add to Longdo]
まいに[, maini] (conj) (See まい) even though it is not; despite not [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尽管[jǐn guǎn, ㄐㄧㄣˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] despite; although; even though; in spite of; unhesitatingly; do not hesitate (to ask, complain etc); (go ahead and do it) without hesitating [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Despite \De*spite"\, v. t. [imp. & p. p. {Despited}; p. pr. &
   vb. n. {Despiting}.] [OF. despitier, fr. L. despectare,
   intens. of despicere. See {Despite}, n.]
   To vex; to annoy; to offend contemptuously. [Obs.] --Sir W.
   Raleigh.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Despite \De*spite"\, prep.
   In spite of; against, or in defiance of; notwithstanding; as,
   despite his prejudices.
 
   Syn: See {Notwithstanding}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Despite \De*spite"\, n. [OF. despit, F. d['e]pit, fr. L.
   despectus contempt, fr. despicere. See {Despise}, and cf.
   {Spite}, {Despect}.]
   1. Malice; malignity; spite; malicious anger; contemptuous
    hate.
    [1913 Webster]
 
       With all thy despite against the land of Israel.
                          --Ezek. xxv.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   2. An act of malice, hatred, or defiance; contemptuous
    defiance; a deed of contempt.
    [1913 Webster]
 
       A despite done against the Most High. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {In despite}, in defiance of another's power or inclination.
    
 
   {In despite of}, in defiance of; in spite of. See under
    {Spite}. "Seized my hand in despite of my efforts to the
    contrary." --W. Irving.
 
   {In your despite}, in defiance or contempt of you; in spite
    of you. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 despite
   n 1: lack of respect accompanied by a feeling of intense
      dislike; "he was held in contempt"; "the despite in which
      outsiders were held is legendary" [syn: {contempt},
      {disdain}, {scorn}, {despite}]
   2: contemptuous disregard; "she wanted neither favor nor
     despite"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top