ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

longstanding

L AO1 NG S T AE2 N D IH0 NG   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -longstanding-, *longstanding*, longstand
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
longstanding(ลอง'สแทนดิง) adj. นาน,ยาวนาน, Syn. long, See also: lasting ###A. short lived

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Native Americans with longstanding territory disputes.รุกรานพื้นที่ของชาวอเมริกันพื้นเมือง Alchemy (2013)
Here at Browning-Orvis, we have a longstanding commitment to humanitarian causes because exemplary corporate citizenship is our highest calling.เรายืนหยัดเรื่องมนุษยธรรม มาอย่างยาวนาน เพราะบุคคลในบริษัทที่น่ายกย่องนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเรา RED (2010)
Top of the Pops was this longstanding pop TV show.รายการ "Top of the Pops" เป็นรายการเพลงป๊อปทางทีวี ที่ออกอากาศยาวนาน It Might Get Loud (2008)
There's a longstanding rule that wives and girlfriends aren't allowed on the bus.รถจะออกในอีก 1 นาทีนี้แล้ว สวัสดีที่รัก ฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกให้นะ Rock Star (2001)

CMU English Pronouncing Dictionary
LONGSTANDING    L AO1 NG S T AE2 N D IH0 NG

Japanese-English: EDICT Dictionary
宿意[しゅくい, shukui] (n) longstanding opinion; old grudge [Add to Longdo]
宿願[しゅくがん, shukugan] (n) longstanding desire [Add to Longdo]
宿志[しゅくし, shukushi] (n) longstanding desire [Add to Longdo]
宿敵[しゅくてき, shukuteki] (n) old enemy; longtime enemy; arch-enemy; traditional rival; longstanding foe; (P) [Add to Longdo]
宿弊[しゅくへい, shukuhei] (n) longstanding abuse; deep-rooted evil [Add to Longdo]
素志[そし, soshi] (n) longstanding desire or goal [Add to Longdo]
長きに渡る;長きにわたる;長きに亘る[ながきにわたる, nagakiniwataru] (exp,v5r) long (used with period of time); longstanding; for a long time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 long-standing \long-standing\ adj.
   existing since a time in the distant past; as, long-standing
   policies. [prenominal]
 
   Syn: longtime(prenominal).
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 longstanding
   adj 1: having existed for a long time; "a longstanding
       friendship"; "the longstanding conflict"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top