Search result for

*ports*

(447 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ports, -ports-
English-Thai: Longdo Dictionary
sports coat(n) สูทลำลอง เช่น Most sport coats are run-of-the-mill with strips or no pattern at all. I'm looking for something a bit more interesting but stylish., S. sportcoat, sport coat

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sportsman[N] นักกีฬา
sportsman[N] คนที่มีน้ำใจนักกีฬา, Syn. fair player
sports car[ADJ] รถแข่ง
sportscast[N] การรายงานข่าวกีฬาทางวิทยุ
sportswear[N] ชุดกีฬา
sportswear[N] เสื้อผ้าชุดลำลอง, See also: เสื้อผ้าที่ไม่เป็นทางการ, Syn. casual clothes
sportswoman[N] นักกีฬาหญิง
sportswoman[N] ผู้หญิงที่มีน้ำใจนักกีฬา
watersports[SL] การปัสสาวะบนตัวผู้อื่นเพื่อความพอใจทางเพศ
sportswriter[N] นักเขียนข่าวกีฬา
indoor sports[N] กีฬาในร่ม
sportsmanlike[ADJ] มีน้ำใจนักกีฬา
sportsmanship[N] การมีน้ำใจนักกีฬา, See also: ความเป็นนักกีฬา
sportsmanship[N] การเข้าร่วมในการกีฬา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sports(สพอร์ทซฺ) adj. เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับกรีฑา,เหมาะสำหรับกีฬากลางแจ้ง sports car,sport car รถแข่ง,รถเล็กที่มีกำลังแรงม้าสูง
sportsman(สพอร์ท'ซฺเมิน) n. นักกีฬา,คนที่ชอบกีฬา,คนที่มีน้ำใจนักกีฬา. pl. sportsmen, See also: sportsmanlike adj. sportsmanly adj.
sportsmanship(สพอร์ท'ซฺเมินชิพ) n. ลักษณะของนักกีฬา,ความเป็นนักกีฬา,การมีน้ำใจนักกีฬา
sportsy(สพอร์ท'ซี) adj. เหมือนเสื้อกีฬา,เหมือนชุดกีฬา,ใช้สวมเล่นกีฬา

English-Thai: Nontri Dictionary
sportsman(n) นักเลง,นักกีฬา,คนที่มีใจเป็นนักกีฬา
sportsmanship(n) ความเป็นนักกีฬา,น้ำใจนักกีฬา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Siamese portsช่องร่วมแฝด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
duties on importsอากรขาเข้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exports, invisibleสินค้าออกกำบัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
invisible exportsสินค้าออกกำบัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Women sportswriters ผู้เขียนข่าวกีฬาสตรี [TU Subject Heading]
Access to airportsการคมนาคมไปกลับท่าอากาศยาน [TU Subject Heading]
Airportsท่าอากาศยาน [TU Subject Heading]
Auditors' reportsรายงานของผู้สอบบัญชี [TU Subject Heading]
Boxers (Sports)นักมวย [TU Subject Heading]
College sportsกีฬามหาวิทยาลัย [TU Subject Heading]
Container portsท่าเทียบตู้สินค้า [TU Subject Heading]
Corporation reportsรายงานบริษัท [TU Subject Heading]
Crystal reportsคริสตัล รีพอร์ตส์ [TU Subject Heading]
Exportsการส่งออก [TU Subject Heading]
Extreme sportsกีฬาที่ท้าทาย [TU Subject Heading]
Free ports and zonesเขตการค้าเสรี [TU Subject Heading]
Horse sportsกีฬาที่ต้องขี่ม้า [TU Subject Heading]
Importsการนำเข้า [TU Subject Heading]
International airportsท่าอากาศยานระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Jet transportsเครื่องบินไอพ่นสำหรับขนส่ง [TU Subject Heading]
Law reports, digests, etc.บันทึกคดี [TU Subject Heading]
Library reportsรายงานห้องสมุด [TU Subject Heading]
Mass media and sportsสื่อมวลชนกับกีฬา [TU Subject Heading]
Municipal reportsรายงานเทศบาล [TU Subject Heading]
Passportsหนังสือเดินทาง [TU Subject Heading]
Photography of sportsการถ่ายภาพกีฬา [TU Subject Heading]
Ports of entryท่าผ่านแดน [TU Subject Heading]
Pre-sentence investigation reportsรายงานการสืบเสาะและพินิจ [TU Subject Heading]
Preshipment inspection of exportsการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออก [TU Subject Heading]
Professional sports contractsสัญญากีฬาระดับอาชีพ [TU Subject Heading]
Radio broadcasting of sportsการกระจายเสียงทางวิทยุด้านกีฬา [TU Subject Heading]
Rafting (Sports)ล่องแพ [TU Subject Heading]
Seagate Crystal Reportsซีเกต คริสตัล รีพอร์ตส์ [TU Subject Heading]
Sportsกีฬา [TU Subject Heading]
Sports administrationการบริหารงานกีฬา [TU Subject Heading]
Sports and stateกีฬากับรัฐ [TU Subject Heading]
Sports and tourismกีฬากับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Sports carsรถสปอร์ต [TU Subject Heading]
Sports facilitiesสถานบริการด้านกีฬา [TU Subject Heading]
Sports for childrenกีฬาสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Sports for people with disabilitiesกีฬาสำหรับคนพิการ [TU Subject Heading]
Sports journalismข่าวกีฬา [TU Subject Heading]
Sports medicineกีฬาเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]
Sports museumsพิพิธภัณฑ์กีฬา [TU Subject Heading]
Sports officiating ; Umpiring (Sports) การตัดสินกีฬา [TU Subject Heading]
Sports personnelบุคลากรทางการกีฬา [TU Subject Heading]
Sports sciencesวิทยาศาสตร์การกีฬา [TU Subject Heading]
Sports spectators ผู้ชมกีฬา [TU Subject Heading]
Sports sponsorshipการสนับสนุนเชิงธุรกิจในกีฬา [TU Subject Heading]
Sports tournamentsการแข่งขันกีฬา [TU Subject Heading]
Sportswritersผู้เขียนข่าวกีฬา [TU Subject Heading]
Television broadcasting of sportsกีฬาทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Arch Supportsอุปกรณ์หนุนความโค้ง [การแพทย์]
Medical Reportsรายงานทางแพทย์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sports medicine (n ) เวชศาสตร์การกีฬา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What about sports, friends, travel?มีอะไรเกี่ยวกับกีฬาที่เล่น หรือเพื่อน การเดินทาง Joy (2008)
Treating professional sports injuries now?รักษาแบบมืออาชีพ ตอนนี้เล่นกีฬาที่อันตราย Dying Changes Everything (2008)
Toxicology reports aren't back yet, but it's most likely crank.รายงานการตรวจหาสารพิษยังไม่ส่งมา แต่ดูอาการส่วนใหญ่เหมือนการเสพโคเคน Pilot (2008)
This doesn't concern someone who has a sports recommendation.นี่ีมันไม่เกี่ยวกับที่เค้าแนะนำเลยนะ Akai ito (2008)
We've received reports that it is the same throughout the entire kingdom.เราได้รับรายงานเหมือนกัน จากทางที่มาอาณาจักร The Labyrinth of Gedref (2008)
Skywalker, the enemy warship has attacked our convoy of medical transports near Ryndellia.สกายวอล์คเกอร์ ยานข้าศึกได้โจมตีกองลำเลียง ยานขนส่งทางการแพทย์ ใกล้กับรินดาเลีย Shadow of Malevolence (2008)
Medical transports?ยานขนส่งทางการแพทย์? Shadow of Malevolence (2008)
Even if we had the transports, it is not possible to evacuate all of our wounded in time.ถึงแม้ว่าเราจะมียานขนส่ง แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะอพยพผู้บาดเจ็บออกไปได้หมด Shadow of Malevolence (2008)
Guide the patients that can be moved onto transports as quickly as you can.นำผู้บาดเจ็บที่พอไปไหว ไปที่ยาน เร็วเท่าที่จะทำได้ Shadow of Malevolence (2008)
The medical station reports 50% of patients evacuated.สถานีแพทย์รายงานว่ามีผู้บาดเจ็บอพยพแล้ว 50 % Shadow of Malevolence (2008)
There are several medical transports surrounding the station.มียานขนส่งหลายลำล้อมรอบสถานีนั่นครับ Shadow of Malevolence (2008)
Target the transports first.เล็งยานนั่นก่อนเลย Shadow of Malevolence (2008)
We have reports of gunfire in the 1500 block of Columbus Lane.เราได้รับรายงานการยิงปืน/Nที่บล็อค 1500 โคลัมบัส เลน And How Does That Make You Kill? (2008)
Fashion is my game. Fashion and passports.แฟชั่นคือแนวของผม แฟชั่นกับการเดินทาง The Bank Job (2008)
The ambulance reports it's outside the Lloyd's bank on Baker Street.รถพยาบาลรายงานว่าอยู่ข้างนอก ธนาคารลอยด์บนถนนเบเกอร์ The Bank Job (2008)
We'll get indemnity, fresh passports, safe passage out of the country.เราจะได้เงินชดเชย พาสปอร์ตใหม่ สิทธิการออกนอกประเทศ The Bank Job (2008)
11 am, on the knock, and with your new passports and documents.11 โมง ตรงเด๊ะ แล้วเรื่องพาสปอร์ตใหม่กับเอกสารของคุณ The Bank Job (2008)
I shall need no more reports from you.ข้าจะไปหาข่าวเพิ่มเติมมารายงานให้ท่านทราบ The Kingdom of the Winds (2008)
You know that U.N. passports are impossible to fake.แล้วพาสปอร์ตยูเอ็นก็ไม่มีทางปลอมได้ Babylon A.D. (2008)
Reports out of Salamanca now suggest that the President is out of intensive care.มีการรายงานจากซาลามานก้า ตอนนี้ท่านประธานาธิบดี พ้นขีดอันตรายแล้ว Vantage Point (2008)
I receive regular reports from the dowager queen.ข้าได้รับรายงานเป็นประจำ จากพระราชินีหม้าย The Other Boleyn Girl (2008)
We're getting sketchy reports that bodies are still being discovered, but a spokesman for the military has assured us that the flu-like virus has been fully contained.เราขอสรุปอย่างสั้นๆว่า ยังคงตรวจพบศพอยู่ทั่วไป แต่ผู้สื่อข่าวของทหารได้ยืนยันว่า Day of the Dead (2008)
Jesus H. fucking Popsicle, I still don't have my billing reports, but you've got time to sit here and Google your ass off.โอ้ พระเจ้า ฉันยังไม่ได้รายงานเลยนะ แต่คุณก็ยังมีเวลานั่งหากูเกิล Wanted (2008)
From Sloan, from the Fraternity, from Janice, from billing reports, from ergonomic keyboards, from cheating girlfriends and sack-of-shit best friends.จากสโลน จากสมาคมช่างทอผ้า จากเจนิซ จากรายงานรายจ่าย Wanted (2008)
Pretend you're an informant for trade exports.แกล้งทำเป็นว่า แกเป็นผู้แจ้งข่าว สำหรับธุรกิจส่งออก Episode #1.5 (2008)
Nitrate 37 slewing to target ports now.ไนเตรต 37 หันไปจับเป้าด้วย Body of Lies (2008)
Well, tell her I'll switch passports with her. It'll make us both happy.บอกเธอให้แลกสัญชาติกับผมสิ จะได้สมหวังทั้งคู่ Body of Lies (2008)
Look, I've been following your work reports, and I just want to let you know that I am very impressed;ฟังนะ ผมได้ติดตามรายงานการทำงานของคุณ และผมต้องการบอกให้คุณรู้ว่า ผมประทับใจมาก Changeling (2008)
You have reached Universal Exports, Our offices are currently closed...สวัสดีค่ะ ยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์พอร์ท ขณะนี้ออฟฟิศยังไม่เปิดให้บริการ.. Quantum of Solace (2008)
Put an alert on his passports. All of themและระงับพาสปอร์ตทุกเล่ม Quantum of Solace (2008)
Bolivian police reports that Bond attacked the plane.ตำรวจโบลีเวียรายงานว่าบอนด์จี้เครื่องบิน Quantum of Solace (2008)
Portside!ข้างหน้า, เก้านาฬิกา The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Glove compartment, two passports. One for you, one for Annie.ในถุงมือ มีหนังสือเดินทาง2เล่ม เล่มนึงของเธอ เล่มนึงของแอนนี่ WarGames: The Dead Code (2008)
Well, it was being delivered on the tops of phone booths with aliases, and at airports by people with gloves on.มันถูกส่งมอบไว้เหนือตู้โทรศัพท์ โดยใช้นามแฝง แล้วก็ที่สนามบินโดยพวกคนที่ใส่ถุงมือ Frost/Nixon (2008)
Witness reports on the girl infected by the virus.พยานเเจ้งพบเห็นเด็กติดเชื้อไวรัส Death Note: L Change the World (2008)
No. News reports.ไม่.ฟังข่าว. Doubt (2008)
Years ago I used to listen to all the news reports because my husband was in Italy in the war.หลายปีก่อนฉันเคยติดตามข่าวทุกข่าว เพราะว่าสามีฉันอยู่ในสงครามที่อิตาลี่ Doubt (2008)
Once the glam wears off, it's just a lot of hotel rooms, lots of airports.เมื่อสวมหน้ากากเข้าไปแล้วก็แค่ พักโรมแรมหลายๆ ห้อง ไปหลายๆ สนามบิน Taken (2008)
Calculating by the rise in intensity of reports of incidents within the affected area, one can guess at a crude timetable.คำนวนจากการเพิ่มขึ้นของ ความรุนแรงของการรายงานเหตุการณ์ ในพื้นที่ที่ถูกกระทบ เราเดาตารางเวลาคร่าวๆ ได้ The Happening (2008)
While she supports you?ในขณะที่เธอสนับสนุนคุณ? Revolutionary Road (2008)
Yes. While she supports me.ใช่ ในขณะที่เธอสนับสนุนผม Revolutionary Road (2008)
Senior trip committee meets tomorrow and reports Thursday to prom committee, headed by Martha.คณะกรรมการรุ่นเจอกันพรุ่งนี้ และข่าวงานพรอม High School Musical 3: Senior Year (2008)
I read the reports on you. Every single one. Excellent work.ผมได้อ่านรายงานเกี่ยวกับคุณทุกแผ่น ผลงานยอดเยี่ยมมาก The Reader (2008)
We just gotta get you out of that sports bra.เราแค่ต้องเอาเธอ ออกจากยกทรงออกกำลังกายนั่น Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
- This isn't a sports bra.-นี่ไม่ใช่ยกทรงออกกำลังกาย Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Ruth, we're hearing reports that the pursuit began near the la brea area, then traveled through a warehousing district south of the 10 freeway.รูธ เราได้รับรายงานว่าเริ่มจากใกล้บริเวณ La Brea แล้วผ่านมาทาง ย่านโกดัง ทางใต้ของถนนหลวงหมายเลข10 The Beginning of the End (2008)
There might be a typo or two in my reports, but I'm pretty sure those checks cleared.ในรายงานอาจจะพิมพ์ ผิดพลาดไปแค่ตัวสองตัว แต่ผมแน่ใจว่า เช็คผ่านทุกใบนะ Blow Out (2008)
I've found some more inconsistencies in your sales reports.ผมเจออะไรแปลกๆอีกแล้ว ในรายงานการขายคุณ Blow Out (2008)
I found some more inconsistencies in your sales reports.ผมเจอเรื่องน่าสงสัย ในรายงานขาย ของคุณ Greatness Achieved (2008)
All right, so these all the imports that the city has in bill - Okay niceเอาละ นี่คือรถนำเข้าผิดกฎหมายที่รัฐยึดไว้ได้ทั้งหมด Fast & Furious (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ports82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
portsA ban wheat imports was enacted.
portsAccording to newspaper reports, there was an airplane accident last evening.
portsAccording to the weather reports, it will snow tomorrow.
portsAdditional imports of American beef are planned to meet rising demand.
portsAll of these sports and many others are dominated by the human urge to aim at something.
portsA lot of reports came to the policeman that a wild monkey was found.
portsAmericans participate in most sports.
portsAn able sportsman should be brave.
portsApart from sports, I like listening to jazz music.
portsAs head of the sales team she reports only to the managing director.
portsA study reports that 53,000 Americans die each year as a result of secondhand smoke.
portsA truck came into contact with the bridge supports.
portsAustralia exports a lot of wool.
portsAustralians excel at sports and entertainment.
portsAuto imports will take a nose-dive in the first quarter.
portsBilly is good at sports.
portsBob looks down on his brother for not being good at sports.
portsBoy often imitate their sports heroes.
portsCheap imports will glut the market.
portsChemical products account for approximately two-thirds of our exports.
portsConflicting reports prompted the director to reconsider her position.
portsConversations with the management, reports and such should be very freely interpreted into normal language.
portsDoes he do any sports?
portsDo you have any interest in sports?
portsDo you like playing sports?
portsDo you like sports?
ports"Do you like sports?" "Yes, I like baseball, among other things."
portsDo you play any sports?
portsDo you remember what day of the week Blue Sky Sports is closed?
portsExports in January totalled $10 billion, a record for the month.
portsExports in January were up 20% over the same period of last year.
portsFall is the best season for sports.
portsFar from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.
portsGetting a sports car is easy, compared to the maintenance one must do on it.
portsHe appears to have been a great sportsman.
portsHe excels in many sports.
portsHe had the appearance of a sportsman.
portsHe has mania for sports cars.
portsHe-heh-heh, I'm terrible at sports so if I run a while my sides hurt right away.
portsHe is busy typing the reports.
portsHe is lover of sports.
portsHe is much better at sports than me, to say the least.
portsHe is not fond of sports, and I am not either.
portsHe like all kinds of sports.
portsHe likes both music and sports.
portsHe likes not only music but sports.
portsHe likes sports as well as music.
portsHe likes sports as well as study.
portsHe likes sports that have a touch of risk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประกอบอาชีพ[N] one who earns his/her living, See also: one who supports himself/herself, Example: การทำโครงการของเรานั้น เราต้องเข้าไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพนั้นด้วยตนเอง, Count unit: คน, ราย, Thai definition: ผู้ที่ทำงานหารายได้เลี้ยงชีพ
กกท.[N] Sports Authority of Thailand, See also: SAT, Syn. การกีฬาแห่งประเทศไทย
ทอท.[N] Airports Authority of Thailand, See also: AAT., Syn. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
หน้ากีฬา[N] sports section
ข่าวกีฬา[N] sports news item
การแข่งรถ[N] motorsports, See also: motor racing
กีฬากลางแจ้ง[N] outdoor sports, See also: outdoor game, Ant. กีฬาในร่ม, Example: ช่วงฤดูหนาวที่สภาพพื้นภูมิประเทศโดยทั่วๆ ไป ถูกหิมะปกคลุมมักเป็นอุปสรรคในการเล่นกีฬากลางแจ้ง, Thai definition: กีฬาที่แข่งขันภายนอกตัวอาคาร
กีฬาในร่ม[N] indoor sports, See also: indoor game, Ant. กีฬากลางแจ้ง, Example: นอกจากไพ่ตองแล้ว กีฬาในร่มที่ครูชื่นชอบมากเป็นพิเศษอีก 2 อย่าง คือ บิลเลียดและหมากรุก, Thai definition: กีฬาที่แข่งขันภายในตัวอาคาร
สนามกีฬา[N] stadium, See also: sports stadium, arena, ground for sports, Example: อธิบดีกรมพลศึกษากำลังวุ่นวายอยู่กับการก่อสร้างสนามกีฬาอยู่ในขณะนี้, Count unit: แห่ง, Thai definition: ลานกว้างสำหรับแข่งขันกีฬา, ลานกว้างสำหรับเล่นกีฬา
ตอม่อ[N] prop, See also: foundation post, foundation pillar, a post which supports a beam-pile, footing, Syn. ตะม่อ, ตอหม้อ, เสา, เสาเข็ม, เสาหลัก, Example: ใต้สะพานทุกสะพานต้องมีตอม่อไว้ค้ำยัน, Count unit: ต้น, Thai definition: เสาสั้นสำหรับรับรอดหรือโคนเสาเป็นต้น
กรีฑา[N] athletics, See also: track and field sports, Example: ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคมีการแข่งขันกรีฑารวมอยู่ด้วย, Thai definition: กีฬาประเภทหนึ่ง แบ่งออกเป็นประเภทลู่ และประเภทลาน
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย[N] Airports Authority of Thailand, See also: AAT, Syn. ทอท., Example: เขาจะเริ่มทำงานที่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยในต้นเดือนหน้า
กามกรีฑา[N] sexual dalliance, See also: amorous sports, Syn. การเล่นสมพาส, Thai definition: ชั้นเชิงในทางกาม
การกีฬา[N] sports, See also: games, Example: การออกกำลังกาย ควรหัดนับชีพจร ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับการกีฬา
นักกีฬา[N] athlete, See also: sportsman, huntsman, woodsman, Example: ที่สนามแข่งจะมีห้องสำหรับนักกีฬาเตรียมไว้หลายห้อง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชอบเล่นกีฬา, ผู้เข้าแข่งขันกีฬา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัททำอากาศยานไทย [org.] (børisat Tham Ākātsayān Thai) EN: Airports of Thailand Plc (AOT)   FR: Aéroports de Thaïlande (AOT)
การบันเทิง[n.] (kān banthoēng) EN: entertainment ; recreation   FR: loisirs et sports [mpl]
การคมนาคม[n. exp.] (kān khomanākhom) EN: public transportation   FR: transports publics [mpl]
การกีฬา[n.] (kānkīlā) EN: sports   FR: sport [m]
การส่งออกสินค้าเกษตร[n. exp.] (kān song-øk sinkhā kasēt) EN: ​agricultural exports   FR: exportations agricoles [fpl]
ข่าวกีฬา[n. exp.] (khāo kīlā) EN: sports news ; sports news item   FR: informations sportives [fpl] ; nouvelles sportives [fpl] ; actualité sportive [f]
กีฬากลางแจ้ง[n. exp.] (kīlā klāngjaēng) EN: outdoor sports ; outdoor game   FR: sport d'extérieur [m]
กีฬาในร่ม[n. exp.] (kīlā nai rom) EN: indoor sports ; indoor games   FR: sport en salle [m]
กีฬาทางน้ำ[n. exp.] (kīlā thāng nām) EN: water sports ; marine sports   FR: sport nautique [m]
กระทรวงการคมนาคม[org.] (Krasūang Kān Khamanākhom) EN: Ministry of Transport   FR: ministère des Transports [m]
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา[org.] (Krasūang Kān Thøngthīo lae Kīlā) EN: Ministry of Tourism and Sports   FR: ministère du Tourisme et des Sports [m]
กระทรวงคมนาคม[org.] (Krasūang Khamanākhom) EN: Ministry of Transportation and Communications ; Ministry of Transportation   FR: ministère des Transports [m]
กรีฑา[n. exp.] (krīthā) EN: track and field sports ; athletics   FR: athlétisme [m]
หน้ากีฬา[n. exp.] (nā kīlā) EN: sports section   
นักกีฬา[n.] (nakkīlā) EN: sportsman ; sportswoman ; athlete ; player ; huntsman ; woodsman   FR: sportif [m] ; sportive [m] ; athlète [m, f] ; joueur [m] ; joueuse [f]
งานกรีฑา[n. exp.] (ngān krīthā) EN: athletic meeting ; sports meeting   FR: réunion d'athlétisme [f] ; meeting (d'athlétisme) [m]
ภาษีสินค้าเข้า[n. exp.] (phāsī sinkhākhao) EN: customs duty on imports ; import duty   FR: taxe à l'importation [f]
ปอร์ทสมัธ[TM] (Pøtsamat) EN: Portsmouth   FR: Portsmouth
รถสปอร์ต[n. exp.] (rot sapøt) EN: sports car   FR: voiture de sport [f]
สหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยโลก[org.] (Sahaphan Kīlā Mahāwitthayālai Lōk) EN: International University Sports Federation (FISU)   FR: Fédération Internationale de Sport Universitaire [f]
สหพันธ์กีฬาสากล[n. exp.] (sahaphan kīlā sākon) EN: international sports federation   
สนามกีฬา[n.] (sanām kīlā) EN: stadium ; field ; arena ; ground for sports   FR: stade [m] ; terrain de sport [m]
สนามกรีฑา[n. prop.] (sanām krīthā) EN: sports ground   FR: terrain d'athlétisme [m] ; piste d'athlétisme [f]
สินค้าขาเข้า[n. exp.] (sinkhā khākhao) EN: imports ; imported goods   FR: produit d'importation [m]
สินค้าเข้า[n.] (sinkhākhao) EN: imports ; imported goods   FR: importation [f] ; produit d'importation [m]
สินค้าขาออก[n.] (sinkhā khā-øk) EN: exports   FR: exportation [f]
สินค้าออก[n.] (sinkhā-øk) EN: exports   
สินค้าอุตสาหกรรมส่งออก[n. exp.] (sinkhā utsāhakam song-øk) EN: exports oriented products   
ตอม่อ[n.] (tømø) EN: footing ; foundation post ; post which supports a beam   FR: pilier [m[ ; socle [m] ; pieu [m] ; poteau [m]
ตอหม้อ[n.] (tømø) EN: post which supports a beam   
อุปกรณ์เครื่องกีฬา[n. exp.] (uppakøn khreūang kīlā) EN: sports apparatus   FR: équipement sportif [m] ; accessoires de sport [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
PORTS    P AO1 R T S
SPORTS    S P AO1 R T S
REPORTS    R IY0 P AO1 R T S
REPORTS    R AH0 P AO1 R T S
IMPORTS    IH1 M P AO0 R T S
SPORTS'    S P AO1 R T S
IMPORTS    IH2 M P AO1 R T S
EXPORTS    EH1 K S P AO0 R T S
SEAPORTS    S IY1 P AO2 R T S
SUPPORTS    S AH0 P AO1 R T S
REPORTS'    R IY0 P AO1 R T S
REPORTS'    R AH0 P AO1 R T S
AIRPORTS    EH1 R P AO2 R T S
PURPORTS    P ER0 P AO1 R T S
PURPORTS    P ER1 P AO2 R T S
CARPORTS    K AA1 R P AO2 R T S
IMPORTS'    IH1 M P AO0 R T S
REEXPORTS    R IY0 EH1 K S P AO2 R T S
SPORTSTER    S P AO1 R T S T ER0
SPORTSMEN    S P AO1 R T S M EH0 N
SPORTSMAN    S P AO1 R T S M AH0 N
SPORTSBAR    S P AO1 R T S B AA2 R
PASSPORTS    P AE1 S P AO2 R T S
SPORTSWEAR    S P AO1 R T S W EH2 R
TRANSPORTS    T R AE1 N S P AO0 R T S
SPORTSCLUB    S P AO1 R T S K L AH2 B
TRANSPORTS    T R AE0 N S P AO1 R T S
PORTSMOUTH    P AO1 R T S M AH0 TH
SPORTSCASTER    S P AO1 R T S K AE2 S T ER0
SPORTSWRITER    S P AO1 R T S R AY2 T ER0
SPORTSWRITERS    S P AO1 R T S R AY2 T ER0 Z
SPORTSCASTERS    S P AO1 R T S K AE2 S T ER0 Z
SPORTSMANSHIP    S P AO1 R T S M AH0 N SH IH2 P
SPORTSCHANNEL    S P AO1 R T S CH AE1 N AH0 L
UNSPORTSMANLIKE    AH0 N S P AO1 R T S M AH0 N L AY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ports    (v) (p oo1 t s)
sports    (v) (s p oo1 t s)
deports    (v) (d i1 p oo1 t s)
exports    (n) (e1 k s p oo t s)
exports    (v) (i1 k s p oo1 t s)
imports    (n) (i1 m p oo t s)
imports    (v) (i1 m p oo1 t s)
reports    (v) (r i1 p oo1 t s)
airports    (n) (e@1 p oo t s)
carports    (n) (k aa1 p oo t s)
comports    (v) (k @1 m p oo1 t s)
disports    (v) (d i1 s p oo1 t s)
outports    (n) (au1 t p oo t s)
purports    (v) (p @1 p oo1 t s)
rapports    (n) (r a1 p oo1 z)
seaports    (n) (s ii1 p oo t s)
supports    (v) (s @1 p oo1 t s)
heliports    (n) (h e1 l i p oo t s)
passports    (n) (p aa1 s p oo t s)
sportsman    (n) (s p oo1 t s m @ n)
sportsmen    (n) (s p oo1 t s m @ n)
Portsmouth    (n) (p oo1 t s m @ th)
davenports    (n) (d a1 v n p oo t s)
sports-car    (n) - (s p oo1 t s - k aa r)
transports    (n) (t r a1 n s p oo t s)
transports    (v) (t r a1 n s p oo1 t s)
spoilsports    (n) (s p oi1 l s p oo t s)
sports-cars    (n) - (s p oo1 t s - k aa z)
sports-coat    (n) - (s p oo1 t s - k ou t)
blood-sports    (n) - (b l uh1 d - s p oo t s)
sports-coats    (n) - (s p oo1 t s - k ou t s)
sports-editor    (n) - (s p oo1 t s - e d i t @ r)
sports-jacket    (n) - (s p oo1 t s - jh a k i t)
sportsmanlike    (j) (s p oo1 t s m @ n l ai k)
sportsmanship    (n) (s p oo1 t s m @ n sh i p)
sports-editors    (n) - (s p oo1 t s - e d i t @ z)
sports-jackets    (n) - (s p oo1 t s - jh a k i t s)
unsportsmanlike    (j) (uh1 n s p oo1 t s m @ n l ai k)

German-Thai: Longdo Dictionary
Sportschuh(n) |der, pl. Sportschuhe| รองเท้ากีฬา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agrarexport {m} | Agrarexporte {pl}agricultural export; agri export | agricultural exports; agri exports [Add to Longdo]
Agrarimport {m} | Agrarimporte {pl}agricultural import | agricultural imports [Add to Longdo]
Ausfuhr {f} (Handel) | Ausfuhren {pl}export | exports [Add to Longdo]
Ausfuhrbestimmungen {pl}export regulations; regulations on exports [Add to Longdo]
Bericht {m}; Report {m} | Berichte {pl}; Reporte {pl} | Bericht erstattenreport | reports | to make a report [Add to Longdo]
Binnenhafen {m} | Binnenhäfen {pl}inland port | inland ports [Add to Longdo]
Breitensport {m}mass sport; mass sports [Add to Longdo]
Einfuhrverbot {n} | Einfuhrverbote {pl}embargo on imports | embargoes on imports [Add to Longdo]
Flughafen {m} | Flughäfen {pl}airport | airports [Add to Longdo]
Freihafen {m} | Freihäfen {pl}freeport | freeports [Add to Longdo]
Hafen {m} | Häfen {pl}port | ports [Add to Longdo]
Hafenstadt {f} | Hafenstädte {pl}seaport | seaports [Add to Longdo]
Import {m}; Einfuhr {f}; Einführen {n} | gewerbliche Einfuhr {f}import; importing | industrial imports [Add to Longdo]
Pass {m}; Reisepass {m} | Pässe {pl}passport | passports [Add to Longdo]
Pferdesport {m}equine sports [Add to Longdo]
Sofa {n} | Sofas {pl}davenport | davenports [Add to Longdo]
Sonntagsjäger {m}would be sportsman [Add to Longdo]
Sportanlage {f}sports facilities [Add to Longdo]
Sportanzug {m} | Sportanzüge {pl}sports suit | sports suits [Add to Longdo]
Sportart {f} | Sportarten {pl}sport; form of sport | sports [Add to Longdo]
Sportartikel {pl}sports goods [Add to Longdo]
Sportbericht {m} | Sportberichte {pl}sporting report | sporting reports [Add to Longdo]
Sportfest {n} | Sportfeste {pl}sports meeting | sports meetings [Add to Longdo]
Sportfreund {m}sports fan [Add to Longdo]
Sportgeschäft {n}sports outfitters [Add to Longdo]
Sporthemd {n} | Sporthemden {pl}sports shirt | sports shirts [Add to Longdo]
Sportjacke {f} | Sportjacken {pl}sports jacket | sports jackets [Add to Longdo]
Sportjounalist {m} | Sportjounalisten {pl}sportswriter | sportswriters [Add to Longdo]
Sportkleidung {f}sportswear [Add to Longdo]
Sportklub {m}sports club [Add to Longdo]
Sportlehrer {m} | Sportlehrer {pl}sports coach | sports coaches [Add to Longdo]
Sportler {m} | Sportler {pl}; Sportsmänner {pl}sportsman | sportsmen [Add to Longdo]
Sportlerin {f} | Sportlerinnen {pl}sportswoman | sportswomen [Add to Longdo]
Sportlichkeit {f}sportsmanship [Add to Longdo]
Sportmedizin {f}sports medicine [Add to Longdo]
Sportplatz {m} | Sportplätze {pl}sports field | sports fields [Add to Longdo]
Sportreporter {m}sportscaster; sport reporter [Add to Longdo]
Sportschuh {m} | Sportschuhe {pl}sports shoe | sports shoes [Add to Longdo]
Sportveranstaltung {f}sports event; sports meeting [Add to Longdo]
Sportwagen {m}sports car [Add to Longdo]
Sportzeitung {f}sports magazine [Add to Longdo]
Stenogramm {n} | Stenogramme {pl}shorthand report | shorthand reports [Add to Longdo]
Transport {m} | Transporte {pl}transport | transports [Add to Longdo]
Transportschaden {m} | Transportschäden {pl}transport damage; damage during shipment | damages in transit [Add to Longdo]
Transportschaden {m}loss in transit [Add to Longdo]
Transportschiff {n} | Transportschiffe {pl}transport ship | transport ships [Add to Longdo]
Transportsystem {n} | fahrerloses Transportsystem (FTS)vehicle system | automatic guided vehicle system [Add to Longdo]
Turnschuh {m}; Sportschuh {m}pump [Add to Longdo]
Umschlaghafen {m} | Umschlaghäfen {pl}port of transshipment | ports of transshipment [Add to Longdo]
Waffenexport {m} | Waffenexporte {pl}arms export | arms exports [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit [Add to Longdo]
アウトドアスポーツ[, autodoasupo-tsu] (n) outdoor sports [Add to Longdo]
アクティブスポーツウエア[, akuteibusupo-tsuuea] (n) active sportswear [Add to Longdo]
アスレチッククラブ[, asurechikkukurabu] (n) athletic club; fitness club; gym; sports club [Add to Longdo]
アドベンチャースポーツ[, adobencha-supo-tsu] (n) adventure sports [Add to Longdo]
アルペン種目[アルペンしゅもく, arupen shumoku] (n) Alpine events; Alpine sports [Add to Longdo]
インドアスポーツ[, indoasupo-tsu] (n) indoor sports [Add to Longdo]
インプレー[, inpure-] (n) in play (sports) [Add to Longdo]
ウインタースポーツ(P);ウィンタースポーツ[, uinta-supo-tsu (P); uinta-supo-tsu] (n) winter sports; (P) [Add to Longdo]
ウエア(P);ウェア[, uea (P); uea] (n,suf) (1) -ware; (2) -wear (clothing); (sports) wear; (P) [Add to Longdo]
エクストリームスポーツ[, ekusutori-musupo-tsu] (n) extreme sports [Add to Longdo]
カッターシャツ[, katta-shatsu] (n) cutter shirt (long-sleeved sports shirt) [Add to Longdo]
グラウンド[, guraundo] (n) sports ground; sports oval; (P) [Add to Longdo]
グラブ[, gurabu] (n) (1) (See グローブ・1) glove (esp. sports); mitt; (2) grab; (P) [Add to Longdo]
グランドホステス[, gurandohosutesu] (n) female airline staff working at airports (wasei [Add to Longdo]
グローブ[, guro-bu] (n) (1) (See グラブ・1) glove (esp. sports); (2) globe; (P) [Add to Longdo]
コミュニティースポーツ[, komyunitei-supo-tsu] (n) community sports [Add to Longdo]
サークル[, sa-kuru] (n) circle; club (e.g. company sports club); (P) [Add to Longdo]
サンスポ[, sansupo] (n) (abbr) Sankei Sports [Add to Longdo]
シーズンスポーツ[, shi-zunsupo-tsu] (n) season sports [Add to Longdo]
ステートアマ[, sute-toama] (n) (abbr) (See ステートアマチュア) state amateur (government-funded sportsperson in training); (P) [Add to Longdo]
ステートアマチュア[, sute-toamachua] (n) state amateur (government-funded sportsperson in training) (wasei [Add to Longdo]
スポーツ[, supo-tsu] (n,adj-no) sport; sports; (P) [Add to Longdo]
スポーツイベント[, supo-tsuibento] (n) sports event [Add to Longdo]
スポーツウーマン[, supo-tsuu-man] (n) sportswoman [Add to Longdo]
スポーツウェア[, supo-tsuuea] (n) sportswear [Add to Longdo]
スポーツウエア[, supo-tsuuea] (n) sportswear [Add to Longdo]
スポーツカー[, supo-tsuka-] (n) sports car; (P) [Add to Longdo]
スポーツキャスター[, supo-tsukyasuta-] (n) sportscaster [Add to Longdo]
スポーツクラブ[, supo-tsukurabu] (n) sports club [Add to Longdo]
スポーツサイエンス[, supo-tsusaiensu] (n) sports science [Add to Longdo]
スポーツシャツ[, supo-tsushatsu] (n) sports shirt; sport shirt [Add to Longdo]
スポーツシューズ[, supo-tsushu-zu] (n) sports shoes [Add to Longdo]
スポーツセンター[, supo-tsusenta-] (n) sports center; sports centre [Add to Longdo]
スポーツテスト[, supo-tsutesuto] (n) sports test [Add to Longdo]
スポーツトレーナー[, supo-tsutore-na-] (n) sports trainer [Add to Longdo]
スポーツドリンク[, supo-tsudorinku] (n) sports drink [Add to Longdo]
スポーツバッグ[, supo-tsubaggu] (n) sports bag [Add to Longdo]
スポーツファン;スポーツ・ファン[, supo-tsufan ; supo-tsu . fan] (n) sports fan [Add to Longdo]
スポーツフェアー[, supo-tsufea-] (n) sports fair [Add to Longdo]
スポーツプログラマー[, supo-tsupurogurama-] (n) sports programmer [Add to Longdo]
スポーツマーケティング[, supo-tsuma-keteingu] (n) sports marketing [Add to Longdo]
スポーツマン[, supo-tsuman] (n) sportsman; (P) [Add to Longdo]
スポーツマンシップ[, supo-tsumanshippu] (n) sportsmanship [Add to Longdo]
スポーツマン精神[スポーツマンせいしん, supo-tsuman seishin] (n) (See スポーツマンシップ) sportsmanship [Add to Longdo]
スポーツライター[, supo-tsuraita-] (n) sportswriter [Add to Longdo]
スポーツ医学[スポーツいがく, supo-tsu igaku] (n) sports medicine [Add to Longdo]
スポーツ記者[スポーツきしゃ, supo-tsu kisha] (n) sportswriter [Add to Longdo]
スポーツ万能[スポーツばんのう, supo-tsu bannou] (n,adj-na,adj-no) athletic; good at sports [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比赛[bǐ sài, ㄅㄧˇ ㄙㄞˋ, / ] competition (sports etc); match, #220 [Add to Longdo]
[chǎng, ㄔㄤˇ, / ] a place; an open space; a field; a courtyard; classifier for events such as sports matches, concerts, or cultural events; classifier for number of exams, #247 [Add to Longdo]
项目[xiàng mù, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ, / ] item; project; sports event, #280 [Add to Longdo]
运动[yùn dòng, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] movement; campaign; sports, #832 [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, ] part; share; portion; classifier for gifts, newspaper, magazine, papers, reports, contracts etc; copy, #870 [Add to Longdo]
球员[qiú yuán, ㄑㄧㄡˊ ㄩㄢˊ, / ] sports club member; footballer, golfer etc, #1,231 [Add to Longdo]
体育[tǐ yù, ㄊㄧˇ ㄩˋ, / ] sports; physical education, #1,281 [Add to Longdo]
据悉[jù xī, ㄐㄩˋ ㄒㄧ, / ] according to reports; it is reported (that), #1,627 [Add to Longdo]
进攻[jìn gōng, ㄐㄧㄣˋ ㄍㄨㄥ, / ] attack (military, sports, etc.), #2,205 [Add to Longdo]
教练[jiào liàn, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] instructor; sports coach; trainer, #2,294 [Add to Longdo]
球迷[qiú mí, ㄑㄧㄡˊ ㄇㄧˊ, ] soccer fan; crazy about ball sports, #2,310 [Add to Longdo]
上网[shàng wǎng, ㄕㄤˋ ㄨㄤˇ, / ] to be on the internet; to stretch a net (in a sports game or for covering sth); to be netted (of fish), #2,668 [Add to Longdo]
主办[zhǔ bàn, ㄓㄨˇ ㄅㄢˋ, / ] host (a conference or sports event), #2,758 [Add to Longdo]
球场[qiú chǎng, ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] stadium; sports ground; court; pitch; field; golf course, #4,312 [Add to Longdo]
亚军[yà jūn, ㄧㄚˋ ㄐㄩㄣ, / ] second place (in a sports contest); runner-up, #4,564 [Add to Longdo]
场地[chǎng dì, ㄔㄤˇ ㄉㄧˋ, / ] space; site; place; sports pitch, #4,757 [Add to Longdo]
底线[dì xiàn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] underline; base line (in sports); fig. the legal limits; a spy (in enemy territory), #6,090 [Add to Longdo]
爱好者[ài hào zhě, ㄞˋ ㄏㄠˋ ㄓㄜˇ, / ] lover (of art, sports etc); amateur; enthusiast; fan, #6,991 [Add to Longdo]
竞技[jìng jì, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] competition of skill (e.g. sports); athletics tournament, #7,106 [Add to Longdo]
运动会[yùn dòng huì, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a sports competition, #7,188 [Add to Longdo]
[fēng, ㄈㄥ, / ] point of a spear; edge of a tool; vanguard; forward (in sports team), #7,479 [Add to Longdo]
外电[wài diàn, ㄨㄞˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] reports from foreign (non-Chinese) news agencies, #8,371 [Add to Longdo]
武术[wǔ shù, ˇ ㄕㄨˋ, / ] military skill or technique (in former times); all kinds of martial art sports (some claiming spiritual development); self-defense; tradition of choreographed fights from opera and film (recent usage); also called kungfu 功夫, #8,387 [Add to Longdo]
卫冕[wèi miǎn, ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ, / ] to defend the crown (in sports championship), #8,872 [Add to Longdo]
主队[zhǔ duì, ㄓㄨˇ ㄉㄨㄟˋ, / ] host team (at sports event); host side, #9,490 [Add to Longdo]
据称[jù chēng, ㄐㄩˋ ㄔㄥ, / ] it is said; allegedly; according to reports; or so they say, #9,562 [Add to Longdo]
跑车[pǎo chē, ㄆㄠˇ ㄔㄜ, / ] racing bicycle; sporting bicycle; sports car; logging truck; on the job (of a train conductor), #9,967 [Add to Longdo]
单打[dān dǎ, ㄉㄢ ㄉㄚˇ, / ] singles (in sports), #10,813 [Add to Longdo]
领队[lǐng duì, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄨㄟˋ, / ] to lead a group; leader of a group; captain (of sports squad), #11,198 [Add to Longdo]
操场[cāo chǎng, ㄘㄠ ㄔㄤˇ, / ] playground; sports field, #12,699 [Add to Longdo]
双打[shuāng dǎ, ㄕㄨㄤ ㄉㄚˇ, / ] doubles (in sports), #12,860 [Add to Longdo]
红牌[hóng pái, ㄏㄨㄥˊ ㄆㄞˊ, / ] red card (sports), #13,080 [Add to Longdo]
教练员[jiào liàn yuán, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, / ] sports coach; training personnel, #13,973 [Add to Longdo]
客队[kè duì, ㄎㄜˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] visiting team (at sports event); visiting side, #14,904 [Add to Longdo]
体育运动[tǐ yù yùn dòng, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] sports; physical culture, #14,938 [Add to Longdo]
罚球[fá qiú, ㄈㄚˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] penalty shot; penalty kick (in sports), #15,108 [Add to Longdo]
冷门[lěng mén, ㄌㄥˇ ㄇㄣˊ, / ] a neglected branch (of arts, science, sports etc); fig. a complete unknown who wins a competition, #16,010 [Add to Longdo]
运动鞋[yùn dòng xié, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄝˊ, / ] sports shoes, #19,192 [Add to Longdo]
球赛[qiú sài, ㄑㄧㄡˊ ㄙㄞˋ, / ] sports match, ballgame, #19,314 [Add to Longdo]
剑客[jiàn kè, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄜˋ, / ] fencer (i.e. sportsman involved in fencing), #20,738 [Add to Longdo]
运动服[yùn dòng fú, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄨˊ, / ] sportswear, #26,804 [Add to Longdo]
体育界[tǐ yù jiè, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] sports circles; the sporting world, #28,560 [Add to Longdo]
运动场[yùn dòng chǎng, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄤˇ, / ] sports field; playground; exercise yard, #29,191 [Add to Longdo]
体校[tǐ xiào, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄠˋ, / ] sports college; school of physical training, #32,388 [Add to Longdo]
阿迪达斯[Ā dí dá sī, ㄚ ㄉㄧˊ ㄉㄚˊ ㄙ, / ] Adidas (sportswear company), #38,202 [Add to Longdo]
水上运动[shuǐ shàng yùn dòng, ㄕㄨㄟˇ ㄕㄤˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] water sports; aquatic motion; movement over water, #41,649 [Add to Longdo]
球类[qiú lèi, ㄑㄧㄡˊ ㄌㄟˋ, / ] ball sports, #41,671 [Add to Longdo]
出赛[chū sài, ㄔㄨ ㄙㄞˋ, / ] to compete; to take part (in a sports event), #44,732 [Add to Longdo]
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, / ] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game), #50,536 [Add to Longdo]
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, / ] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game), #50,536 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Ports [pɔrts] (n) , pl.
     ports
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top