ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sportsmanship

S P AO1 R T S M AH0 N SH IH2 P   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sportsmanship-, *sportsmanship*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sportsmanship[N] การมีน้ำใจนักกีฬา, See also: ความเป็นนักกีฬา
sportsmanship[N] การเข้าร่วมในการกีฬา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sportsmanship(สพอร์ท'ซฺเมินชิพ) n. ลักษณะของนักกีฬา,ความเป็นนักกีฬา,การมีน้ำใจนักกีฬา

English-Thai: Nontri Dictionary
sportsmanship(n) ความเป็นนักกีฬา,น้ำใจนักกีฬา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My cross-country phone tree, cross-country schedule and cross-country sportsmanship agreement which I have to sign and return.เบอร์โทรพ่อแม่นักกีฬา ตารางวิ่งแข่ง.. ..สัญญาน้ำใจของนักวิ่ง หนูต้องเซ็นต์และเอาไปให้ครู Homecoming (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
SPORTSMANSHIP S P AO1 R T S M AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sportsmanship (n) spˈɔːtsmənʃɪp (s p oo1 t s m @ n sh i p)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スポーツマンシップ[, supo-tsumanshippu] (n) sportsmanship [Add to Longdo]
スポーツマン精神[スポーツマンせいしん, supo-tsuman seishin] (n) (See スポーツマンシップ) sportsmanship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sportsmanship \Sports"man*ship\, n.
   The practice of sportsmen; skill in field sports.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sportsmanship
   n 1: fairness in following the rules of the game

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top