ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sportsy

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sportsy-, *sportsy*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sportsy มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sportsy*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sportsy(สพอร์ท'ซี) adj. เหมือนเสื้อกีฬา,เหมือนชุดกีฬา,ใช้สวมเล่นกีฬา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The whole transit system.Das ganze Transportsystem. The Out of Towners (1970)
Before that, he said, "Son, stocks may rise and fall... ''...utilities and transportation systems may collapse... ''...people are no damn good, but they'll always need land... ''...they'll pay through the nose to get it."Davor sagte er: "Sohn, Aktienkurse können steigen und fallen, Versorgungswerke und Transportsysteme können kollabieren, Menschen sind schlecht, aber sie werden immer Land brauchen, sie werden alles zahlen, um es zu kriegen." Superman (1978)
- I'd like to know the transport system.- Das Transportsystem. Altered States (1980)
Our new baggage-handling system is strictly state of the art.Unser neues Gepäcktransportsystem ist hochmodern. Coffee, Tea or Steele (1985)
I can't find any transporter malfunctionIch finde keinen Fehler am Transportsystem, A Matter of Perspective (1990)
Chief O'Brien, our transporting system is still operating with active feed-pattern buffers.Chief O'Brien, unser Transportsystem operiert noch mit Aktivzufuhr-Musterpuffern. The Wounded (1991)
People who were not really that effective at martial arts really were not promoting martial arts but their own nationalistic brand of martial arts and their view of the world more so than a realistic martial art fighting system.Die Leute, die Kampfsport nicht effektiv ausüben würden, würden den Kampfsport nicht fördern, sondern ihre nationalistischen Arten von Kampfsport und ihre eigene Weltanschauung und nicht unbedingt ein realistisches Kampfsportsystem. Bruce Lee: A Warrior's Journey (2000)
The device was created as a delivery system, in order to invade her body.Es handelt sich um ein Transportsystem, durch das es in sie eindrang. Entity (2001)
My sensors can penetrate their shields, but my transportation device cannot.Mein Transportsystem durchdringt die Schutzschilde nicht. Revelations (2002)
In the wrong hands, it can crash markets, destroy banks, shut down transportation, bring military installations to a halt.Der Virus kann potenziell Märkte und Banken vernichten, Transportsysteme und militärische Einrichtungen zum Stillstand bringen. Repercussions (2003)
What about the delivery system, and the manpower required to get it through the gate and then reassemble it?Und das Transportsystem und das Personal, das ihn durch das Gate bringt und dort aufbaut? Paradise Lost (2003)
So we built a new, cheap, public transportation system to unite the city.Wir bauten ein neues, billiges Transportsystem, das die Stadt vereint. Batman Begins (2005)
I must return you to Stargate Command before my transporter systems fail.Sie müssen zurück zum SGC, bevor die Transportsysteme ausfallen. Reckoning: Part 1 (2005)
Proper sanitation systems, water delivery, transportation.Sanitäre Einrichtungen, Wasserversorgung, Transportsystem. The Game (2006)
Instead of having an automobile-centered transportation system it will have a much more diversified transport system.Anstelle eines von Autos bestimmten Transportsystems hätten wir jetzt ein wesentlich breiter gefächertes. The 11th Hour (2007)
Out of curiosity, is this "subway" the transportation system or Subway the sandwich shop?Aus reiner Neugierde,... ist mit "Subway" das Transportsystem oder "Subway", der Sandwich-Laden, gemeint? The Tangerine Factor (2008)
I just provided the means of transportation.Ich habe nur ein Transportsystem entwickelt. 20th Century Boys 3: Redemption (2009)
New transit systems.Geben Sie's mal zu. Neue Transportsysteme Louder Than Words (2012)
They had a very well-organized system.Das Sportsystem war sehr gut organisiert. Red Army (2014)
I built the contractor an automated conveyance system and he called me Sugar.- Toby? Warum nicht du? Ich habe die Lieferfirma gebaut, ein automatisiertes Transportsystem und er hat mich Sugar genannt. Pilot (2014)
You could criticize the education system to make the schools better. You could criticize the transportation system to make that work better.Man kann das Bildungssystem kritisieren, um die Schulen zu verbessern, man kann das Transportsystem kritisieren, um es besser zu machen. The True Cost (2015)
The United States and the world at large is experiencing major glitches to full system outages, affecting public works, transportation systems, and global databases.Die USA und die Welt im Ganzen spüren die enormen Auswirkungen des gesamten Systemausfalls und beeinflussen die öffentliche Infrastruktur, das Transportsystem und weltweite Datenbanken. Return 0 (2016)
That doesn't solve the transportation problem.Das löst das Transportsystem nicht. Novo Mundo (2016)
Our means of interior transportation.Unser Transportsystem auf Metaluna. This Island Earth (1955)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Transportsystem {n} | fahrerloses Transportsystem (FTS)vehicle system | automatic guided vehicle system [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top