ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arena

ER0 IY1 N AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arena-, *arena*
Possible hiragana form: あれな
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arena(n) สถานที่เกิดเหตุ, See also: สถานการณ์, ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
arena(n) สนามกีฬา, See also: สังเวียน, เวที, Syn. field, ground, coliseum

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arena(อะรี'นะ) n. สนามกีฬา, สังเวียน, เวที
arena theatreโรงละครที่มีเวทีและมีอย่างน้อยสามด้านที่ล้อมเวที
arenaceous(อาระเน'เซียส) adj.คล้ายทราย, เป็นทราย, มีถิ่นที่อยู่เป็นทราย (sandlike, sandy)

English-Thai: Nontri Dictionary
arena(n) สังเวียน, สนามกีฬา, สมรภูมิ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arenaceous rockหินเนื้อทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arena (Computer file)อะรีนา (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
it depends on your particular arena of combat. maybe this. I'll take you back to the base.มันขึ้นอยู่กับคุณ ว่าจะใช้เทคนิคไหน อาจใช้วิธีนี้... ตามผมกลับไปที่ฐาน Spies Like Us (1985)
The true warrior enters the arena with all his powers at the ready.นักสู้ที่แท้จริงเข้าสู่เวลาประลอง ด้วยพลังทั้งหมดที่มี Street Fighter Alpha (1999)
Candy enters the arena looking sweet and trim.แคนดี้เดินเข้าสู่สนาม ดูน่าพอใจและเตรียมพร้อม The Woodsman (2004)
Your training can now move to a new arena, an arena where you find your answers from within.การฝึกของเธอเปลี่ยนไปสู่ช่วงเวลาใหม่ได้ ช่วงเวลาที่เธอจะค้นหาคำตอบ ของเธอเองจากข้างใน Peaceful Warrior (2006)
You better go to the arena while I go after Sargon.เจ้าไปที่อารีนาก่อน ข้าจะไปหาซาร์ก้อน The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
The thracian shown promise in the arena albeitเจ้าเทรเชียนแสดงคำมั่นกลางลานแข่งขัน The Red Serpent (2010)
You stand the only man to face him in the arena and live.เจ้ายืนเพียงลำพังเผชิญหน้ากับมัน ในอารีน่าและมีชีวิตรอด Shadow Games (2010)
Excluded from the arena altogether.ที่จะออกจาก การแข่งขันแน่นอน Shadow Games (2010)
Do you fear entering the arena with theokoles?เจ้าำกลัวไหมที่จะ เจอกับ ดีโอโคลิส ? Shadow Games (2010)
If Spartacus survive the oath the arena will be your grave it should have been.ถ้าสปตาคัสอยู่รอดตามที่สาบาน สนามประลองจะเป็นของมัน ทั้งที่ตอนแรกจะเป็นสุสานของมัน Sacramentum Gladiatorum (2010)
Blood is the nectar of them. And the arena is the top.ชโลมเลือดใน ลานประลอง ดังประสงค์ทีี่ฝูงชนต้องการ Sacramentum Gladiatorum (2010)
He embraces, caresses ... The fode. Each time he enters arena ...เค้าโอบกอดมันเค้าเล้าโลมมันจับมันทำเมีย ทุกครั้งที่เค้าเข้าสู่สังเวียน Sacramentum Gladiatorum (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวที(n) stage, See also: arena, platform, ring, Example: เมื่อมีงานรื่นเริงครั้งใดเธอจะขึ้นบนเวทีไปร้องเพลงต่อหน้าแขกกว่า 2, 000 คน, Count Unit: เวที, แห่ง, Thai Definition: ที่ที่ยกขึ้นให้สูงใช้เป็นที่เล่นหรือแสดง
สังเวียน(n) arena, See also: field, Syn. สนาม, เวที, Example: นักมวยคนนี้ขึ้นสังเวียนมาแล้วนับไม่ถ้วน และไม่เคยแพ้ให้ใคร, Count Unit: สังเวียน, Thai Definition: สนามแข่งขัน, ที่ต่อสู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สนามกีฬา[sanām kīlā] (n) EN: stadium ; field ; arena ; ground for sports  FR: stade [ m ] ; terrain de sport [ m ]
สังเวียน[sangwīen] (n) EN: pen ; enclosure ; arena ; field ; ring  FR: cockpit [ m ] ; arène [ f ] ; ring [ m ]
สังเวียนการเมือง[sangwīen kānmeūang] (n, exp) EN: political arena  FR: arène politique [ f ]
เวที[wēthī] (n) EN: stage ; arena ; platform ; rostrum ; ring ; dais  FR: scène [ f ] ; estrade [ f ] ; tribune [ f ] ; chaire [ f ] ; ring [ m ]
เวทีการเมือง[wēthī kānmeūang] (n, exp) EN: political stage ; political arena  FR: arène politique [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ARENA ER0 IY1 N AH0
ARENAS ER0 IY1 N AH0 Z
ARENA'S ER0 IY1 N AH0 Z
ARENABALL ER0 IY1 N AH0 B AO2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arena (n) ˈərˈiːnə (@1 r ii1 n @)
arenas (n) ˈərˈiːnəz (@1 r ii1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
竞技场[jìng jì chǎng, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ ㄔㄤˇ, / ] arena #31,549 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arena { f }arena [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ば, ba] (n-suf, n) place; spot; grounds; arena; stadium; range; course #247 [Add to Longdo]
アリーナ[ari-na] (n) arena; (P) #5,168 [Add to Longdo]
木戸[きど, kido] (n) (1) wicket gate; wooden door; (2) entrance to an entertainment venue (i.e. sumo arena, etc.); (P) #11,729 [Add to Longdo]
土俵[どひょう, dohyou] (n) (1) arena, esp. in sumo; (2) forum (e.g. for discussion); (3) sandbag; gabion; (P) #13,192 [Add to Longdo]
いられないくらい[irarenaikurai] (exp) almost not able (to do something) [Add to Longdo]
さざれ波;細れ波;細波[さざれなみ, sazarenami] (n) (arch) ripple [Add to Longdo]
されなければならない[sarenakerebanaranai] (exp) (See なければならない) must have been done; has to have been done [Add to Longdo]
ずには居られない[ずにはいられない, zunihairarenai] (exp, adj-i) (uk) (See ないではいられない) (after neg. verb stem) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
ないでは居られない[ないではいられない, naidehairarenai] (exp, adj-i) (uk) (See ずにはいられない) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
アイスアリーナ[aisuari-na] (n) ice arena [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アリーナ[ありーな, ari-na] Arena [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arena \A*re"na\, n.; pl. E. {Arenas}; L. {Aren[ae]}. [L. arena,
   harena, sand, a sandy place.]
   1. (Rom. Antiq.) The area in the central part of an
    amphitheater, in which the gladiators fought and other
    shows were exhibited; -- so called because it was covered
    with sand.
    [1913 Webster]
 
   2. Any place of public contest or exertion; any sphere of
    action; as, the arenaof debate; the arena of life.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) "Sand" or "gravel" in the kidneys.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arena
   n 1: a particular environment or walk of life; "his social
      sphere is limited"; "it was a closed area of employment";
      "he's out of my orbit" [syn: {sphere}, {domain}, {area},
      {orbit}, {field}, {arena}]
   2: the central area of an ancient Roman amphitheater where
     contests and spectacles were held; especially an area that
     was strewn with sand
   3: a large structure for open-air sports or entertainments [syn:
     {stadium}, {bowl}, {arena}, {sports stadium}]
   4: a playing field where sports events take place [syn: {arena},
     {scene of action}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 arena
  n.
 
   [common; Unix] The area of memory attached to a process by brk(2) and sbrk
   (2) and used by malloc(3) as dynamic storage. So named from a malloc:
   corrupt arena message emitted when some early versions detected an
   impossible value in the free block list. See {overrun screw}, {aliasing
   bug}, {memory leak}, {memory smash}, {smash the stack}.
 

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 arena
  1. arena
  2. desert
  3. beach
  4. sand

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 arena
  arena

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 arena
  arena

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Arena /areːnaː/ 
  arena

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 arena
  1. arena(areno)
  2. sand(sablo)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 arena /arena/
  arena

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 arena
  arena

From Turkish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-tur-eng]:

 arena
  arena

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top