Search result for

การกีฬา

(13 entries)
(0.1771 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การกีฬา-, *การกีฬา*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การกีฬา    [N] sports, See also: games, Example: การออกกำลังกาย ควรหัดนับชีพจร ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับการกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทย    [N] Sport Authority of Thailand, Example: การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนขึ้นที่ จ.เชียงใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกีฬา[n.] (kānkīlā) EN: sports   FR: sport [m]
การกีฬาแห่งประเทศไทย[org.] (Kānkīlā haeng Prathēt Thai) EN: Sport Authority of Thailand (SAT)   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
athletics    [N] การกีฬา, Syn. sports, games

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
athletics(แอธเลท'ทิคซฺ) n. การกีฬา,การ
bbs(บีบีเอส) ย่อมาจาก bulletin board system หรือที่แปลว่า ระบบแผงข่าว เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น บีบีเอสของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
palestra(พะเลส'ทระ) n. โรงเรียนวิชาการกีฬา pl. palestras,palestrae, Syn. palaestra
sport(สพอร์ท) n. กีฬา,กรีฑา,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,ความสนุกสนาน,การหยอกล้อ,เครื่องสนุก,เครื่องเล่น,นักกีฬา,งานกีฬา,นักพนัน,นักเลง,ผู้ที่กล้าได้กล้าเสีย adj. เหมาะสำหรับใส่นอกบ้าน,เกี่ยวกับการกีฬา. vi. สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,เล่นกีฬา,จู้จี้ในสิ่งเล็ก ๆ
sporting(สพอร์ท'ทิง) adj. เกี่ยวกับการกีฬา,เกี่ยวกับการกรีฑา,ชอบกีฬา,ชอบการพนัน,คล้ายนักกีฬา,สนใจการกีฬา,ยุติธรรม,มีน้ำใจนักกีฬา,เปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิมของพ่อแม่, Syn. fair

English-Thai: Nontri Dictionary
athletics(n) การกรีฑา,การกีฬา
discus(n) จาน(ใช้ในการกีฬา)

Are you satisfied with the result?

Go to Top