ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

项目

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -项目-, *项目*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
项目[xiàng mù, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ, / ] item; project; sports event, #280 [Add to Longdo]
石油换食品项目[shí yóu huàn shí pǐn xiàng mù, ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄏㄨㄢˋ ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ, / ] Iraq Oil for Food Program [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It said, "Don't start any new project that day.[CN] 写着"那天千万别开展什么新项目 The Trouble with Harry (1955)
Sometimes that profession becomes the sport of titles.[CN] 有时这种职业变成运动项目 The Scarlet Empress (1934)
So, just think, after this project of yours is over, we can't go on paying these boys the same money a white man gets.[CN] 所以试想 你的项目竣工之后 我们又不能继续付给此辈 与白人同等之薪酬 Wild River (1960)
- Seconded.[CN] 我建议我们跳过这个项目 我附议 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Wasting your money on sheer nonsense.[CN] 你总是在毫无根据的项目上浪费钱 Monsieur Verdoux (1947)
Because I've got a few other propositions.[CN] 因为我已经增加了一些项目 Bordertown (1935)
It doesn't really make any difference, but did you or she suggest the possibility of my investing in it?[CN] 那并不是很重要 但是,是你还是她提出来的 让我投资这个项目? Angel Face (1953)
- Did you okay $80,000 on the housing projects?[CN] - 你同意了那房地产项目的八万块钱? House of Strangers (1949)
We've set aside profits in the interest of long-term goals and cooperated to achieve our present success.[CN] 所以,我们双方将就一个 国家项目展开长期合作 我们的目的是无私的 The Bad Sleep Well (1960)
- Dispense with it. - Seconded.[CN] 我建议我们跳过这个项目 我附议 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
"News Events.[CN] "新项目" The Seven Year Itch (1955)
But I never initiate a project until I'm assured of that cooperation.[CN] 我从不涉入一个项目,直到 能确定那种合作 The Damned Don't Cry (1950)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top