ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sportsman

S P AO1 R T S M AH0 N   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sportsman-, *sportsman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sportsman[N] นักกีฬา
sportsman[N] คนที่มีน้ำใจนักกีฬา, Syn. fair player
sportsmanlike[ADJ] มีน้ำใจนักกีฬา
sportsmanship[N] การมีน้ำใจนักกีฬา, See also: ความเป็นนักกีฬา
sportsmanship[N] การเข้าร่วมในการกีฬา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sportsman(สพอร์ท'ซฺเมิน) n. นักกีฬา,คนที่ชอบกีฬา,คนที่มีน้ำใจนักกีฬา. pl. sportsmen, See also: sportsmanlike adj. sportsmanly adj.
sportsmanship(สพอร์ท'ซฺเมินชิพ) n. ลักษณะของนักกีฬา,ความเป็นนักกีฬา,การมีน้ำใจนักกีฬา

English-Thai: Nontri Dictionary
sportsman(n) นักเลง,นักกีฬา,คนที่มีใจเป็นนักกีฬา
sportsmanship(n) ความเป็นนักกีฬา,น้ำใจนักกีฬา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A great sportsman like yourself always knows a few ways to win the game.นักกีฬามือฉมังอย่างนาย ต้องรู้วิธีเอาชนะสิ Alpha and Omega (2010)
An accomplished sportsman recently returned from foreign travel with... a boomerang.นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จกลับมาจากต่างประเทศเมื่อเร็วๆนี้ เขากลับมาพร้อมกับ... บูมเมอแรง A Scandal in Belgravia (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sportsmanAn able sportsman should be brave.
sportsmanHe appears to have been a great sportsman.
sportsmanHe had the appearance of a sportsman.
sportsmanHe looks like a sportsman, but he is a writer.
sportsmanPoor eyesight is a handicap to a sportsman.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักกีฬา[N] athlete, See also: sportsman, huntsman, woodsman, Example: ที่สนามแข่งจะมีห้องสำหรับนักกีฬาเตรียมไว้หลายห้อง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชอบเล่นกีฬา, ผู้เข้าแข่งขันกีฬา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักกีฬา[n.] (nakkīlā) EN: sportsman ; sportswoman ; athlete ; player ; huntsman ; woodsman   FR: sportif [m] ; sportive [m] ; athlète [m, f] ; joueur [m] ; joueuse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPORTSMAN S P AO1 R T S M AH0 N
SPORTSMANSHIP S P AO1 R T S M AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sportsman (n) spˈɔːtsmən (s p oo1 t s m @ n)
sportsmanlike (j) spˈɔːtsmənlaɪk (s p oo1 t s m @ n l ai k)
sportsmanship (n) spˈɔːtsmənʃɪp (s p oo1 t s m @ n sh i p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sportler {m} | Sportler {pl}; Sportsmänner {pl}sportsman | sportsmen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スポーツマン[, supo-tsuman] (n) sportsman; (P) [Add to Longdo]
スポーツマンシップ[, supo-tsumanshippu] (n) sportsmanship [Add to Longdo]
スポーツマン精神[スポーツマンせいしん, supo-tsuman seishin] (n) (See スポーツマンシップ) sportsmanship [Add to Longdo]
潔い(P);潔よい(io);いさぎ良い(iK)[いさぎよい, isagiyoi] (adj-i) (1) manly; sportsmanlike; gracious; gallant; resolute; (2) pure (heart, actions, etc.); upright; blameless; (3) (arch) unsullied (e.g. scenery or object); pure; clean; (P) [Add to Longdo]
卑怯千万[ひきょうせんばん, hikyousenban] (n,adj-na) very mean (sneaky); extremely unsportsmanlike [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sportsman \Sports"man\ (sp[=o]rts"man), n.;pl. {Sportsmen}
   (-men).
   One who pursues the sports of the field; one who hunts,
   fishes, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sportsman
   n 1: someone who engages in sports [syn: {sport}, {sportsman},
      {sportswoman}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 sportsman
  sportsman

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 sportsman /spɔrtsmɑn/
  sportsman

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top