ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sports coat

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sports coat-, *sports coat*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sports coat มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sports coat*)
English-Thai: Longdo Dictionary
sports coat(n) สูทลำลอง เช่น Most sport coats are run-of-the-mill with strips or no pattern at all. I'm looking for something a bit more interesting but stylish., S. sportcoat, sport coat

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You seem pretty smart. You got a sports coat. Well, me.คือคุณสามารถผ่านพ้นช่วงชีวิตไปโดยหาวิธีเลี่ยงที่จะทำงานหนักได้ Pilot (2009)
The sports coat is like waaaay caj.โค้ทกีฬานี่เชยบรม Fae-de to Black (2013)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sports coat
   n 1: lightweight single-breasted jacket; often striped in the
      colors of a club or school [syn: {blazer}, {sport jacket},
      {sport coat}, {sports jacket}, {sports coat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top