Search result for

sports

(124 entries)
(0.042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sports-, *sports*, sport
English-Thai: Longdo Dictionary
sports coat(n) สูทลำลอง เช่น Most sport coats are run-of-the-mill with strips or no pattern at all. I'm looking for something a bit more interesting but stylish., S. sportcoat, sport coat

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sportsman[N] นักกีฬา
sportsman[N] คนที่มีน้ำใจนักกีฬา, Syn. fair player
sports car[ADJ] รถแข่ง
sportscast[N] การรายงานข่าวกีฬาทางวิทยุ
sportswear[N] ชุดกีฬา
sportswear[N] เสื้อผ้าชุดลำลอง, See also: เสื้อผ้าที่ไม่เป็นทางการ, Syn. casual clothes
sportswoman[N] นักกีฬาหญิง
sportswoman[N] ผู้หญิงที่มีน้ำใจนักกีฬา
sportswriter[N] นักเขียนข่าวกีฬา
sportsmanlike[ADJ] มีน้ำใจนักกีฬา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sports(สพอร์ทซฺ) adj. เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับกรีฑา,เหมาะสำหรับกีฬากลางแจ้ง sports car,sport car รถแข่ง,รถเล็กที่มีกำลังแรงม้าสูง
sportsman(สพอร์ท'ซฺเมิน) n. นักกีฬา,คนที่ชอบกีฬา,คนที่มีน้ำใจนักกีฬา. pl. sportsmen, See also: sportsmanlike adj. sportsmanly adj.
sportsmanship(สพอร์ท'ซฺเมินชิพ) n. ลักษณะของนักกีฬา,ความเป็นนักกีฬา,การมีน้ำใจนักกีฬา
sportsy(สพอร์ท'ซี) adj. เหมือนเสื้อกีฬา,เหมือนชุดกีฬา,ใช้สวมเล่นกีฬา

English-Thai: Nontri Dictionary
sportsman(n) นักเลง,นักกีฬา,คนที่มีใจเป็นนักกีฬา
sportsmanship(n) ความเป็นนักกีฬา,น้ำใจนักกีฬา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sportsกีฬา [TU Subject Heading]
Sports administrationการบริหารงานกีฬา [TU Subject Heading]
Sports and stateกีฬากับรัฐ [TU Subject Heading]
Sports and tourismกีฬากับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Sports carsรถสปอร์ต [TU Subject Heading]
Sports facilitiesสถานบริการด้านกีฬา [TU Subject Heading]
Sports for childrenกีฬาสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Sports for people with disabilitiesกีฬาสำหรับคนพิการ [TU Subject Heading]
Sports journalismข่าวกีฬา [TU Subject Heading]
Sports medicineกีฬาเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sports medicine (n ) เวชศาสตร์การกีฬา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What about sports, friends, travel?มีอะไรเกี่ยวกับกีฬาที่เล่น หรือเพื่อน การเดินทาง Joy (2008)
Treating professional sports injuries now?รักษาแบบมืออาชีพ ตอนนี้เล่นกีฬาที่อันตราย Dying Changes Everything (2008)
This doesn't concern someone who has a sports recommendation.นี่ีมันไม่เกี่ยวกับที่เค้าแนะนำเลยนะ Akai ito (2008)
We just gotta get you out of that sports bra.เราแค่ต้องเอาเธอ ออกจากยกทรงออกกำลังกายนั่น Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
- This isn't a sports bra.-นี่ไม่ใช่ยกทรงออกกำลังกาย Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Probably- You know, she'd probably be a little more into sports.หรือไม่ก็... เป็นประเภทชอบกีฬา 500 Days of Summer (2009)
Lurking in the shadow of majestic Paradise Falls, it sports plants and animals undiscovered by science.ที่ซ่อนอยู่ในผาน้ำตกสวรรค์ เต็มไปด้วยพืชและสัตว์ ที่นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยพบ Up (2009)
Sports center, high-dreaming TV or something?หรือดูบอล, หรือมัวแต่ติดละครน้ำเน่า? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Sports fans?แฟนกีฬาเหรอ? Invictus (2009)
Yes. Sports fans.ใช่ แฟนกีฬา Invictus (2009)
I've just been at a meeting of the National Sports executive.ผมเพิ่งจะประชุมไปกับ.. กรรมการบริหารกีฬาแห่งชาติ Invictus (2009)
And that all sports teams representing South Africa shall be known forthwith as the Proteas.และให้ทุกทีมกีฬาที่เป็นตัวแทน.. ของแอฟริกาใต้.. ...ให้ถูกเรียกใหม่โดยทันที... Invictus (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sportsAll of these sports and many others are dominated by the human urge to aim at something.
sportsAmericans participate in most sports.
sportsAn able sportsman should be brave.
sportsApart from sports, I like listening to jazz music.
sportsAustralians excel at sports and entertainment.
sportsBilly is good at sports.
sportsBob looks down on his brother for not being good at sports.
sportsBoy often imitate their sports heroes.
sportsDoes he do any sports?
sportsDo you have any interest in sports?
sportsDo you like playing sports?
sportsDo you like sports?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กกท.[N] Sports Authority of Thailand, See also: SAT, Syn. การกีฬาแห่งประเทศไทย
หน้ากีฬา[N] sports section
ข่าวกีฬา[N] sports news item
สนามกีฬา[N] stadium, See also: sports stadium, arena, ground for sports, Example: อธิบดีกรมพลศึกษากำลังวุ่นวายอยู่กับการก่อสร้างสนามกีฬาอยู่ในขณะนี้, Count unit: แห่ง, Thai definition: ลานกว้างสำหรับแข่งขันกีฬา, ลานกว้างสำหรับเล่นกีฬา
การกีฬา[N] sports, See also: games, Example: การออกกำลังกาย ควรหัดนับชีพจร ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับการกีฬา
นักกีฬา[N] athlete, See also: sportsman, huntsman, woodsman, Example: ที่สนามแข่งจะมีห้องสำหรับนักกีฬาเตรียมไว้หลายห้อง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชอบเล่นกีฬา, ผู้เข้าแข่งขันกีฬา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบันเทิง[n.] (kān banthoēng) EN: entertainment ; recreation   FR: loisirs et sports [mpl]
การคมนาคม[n. exp.] (kān khomanākhom) EN: public transportation   FR: transports publics [mpl]
การกีฬา[n.] (kānkīlā) EN: sports   FR: sport [m]
ข่าวกีฬา[n. exp.] (khāo kīlā) EN: sports news ; sports news item   FR: informations sportives [fpl] ; nouvelles sportives [fpl] ; actualité sportive [f]
กีฬากลางแจ้ง[n. exp.] (kīlā klāngjaēng) EN: outdoor sports ; outdoor game   FR: sport d'extérieur [m]
กีฬาในร่ม[n. exp.] (kīlā nai rom) EN: indoor sports ; indoor games   FR: sport en salle [m]
กีฬาทางน้ำ[n. exp.] (kīlā thāng nām) EN: water sports ; marine sports   FR: sport nautique [m]
กระทรวงการคมนาคม[org.] (Krasūang Kān Khamanākhom) EN: Ministry of Transport   FR: ministère des Transports [m]
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา[org.] (Krasūang Kān Thøngthīo lae Kīlā) EN: Ministry of Tourism and Sports   FR: ministère du Tourisme et des Sports [m]
กระทรวงคมนาคม[org.] (Krasūang Khamanākhom) EN: Ministry of Transportation and Communications ; Ministry of Transportation   FR: ministère des Transports [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPORTS    S P AO1 R T S
SPORTS'    S P AO1 R T S
SPORTSMEN    S P AO1 R T S M EH0 N
SPORTSMAN    S P AO1 R T S M AH0 N
SPORTSTER    S P AO1 R T S T ER0
SPORTSBAR    S P AO1 R T S B AA2 R
SPORTSWEAR    S P AO1 R T S W EH2 R
SPORTSCLUB    S P AO1 R T S K L AH2 B
SPORTSCASTER    S P AO1 R T S K AE2 S T ER0
SPORTSWRITER    S P AO1 R T S R AY2 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sports    (v) (s p oo1 t s)
sportsman    (n) (s p oo1 t s m @ n)
sportsmen    (n) (s p oo1 t s m @ n)
sports-car    (n) - (s p oo1 t s - k aa r)
sports-cars    (n) - (s p oo1 t s - k aa z)
sports-coat    (n) - (s p oo1 t s - k ou t)
sports-coats    (n) - (s p oo1 t s - k ou t s)
sports-editor    (n) - (s p oo1 t s - e d i t @ r)
sports-jacket    (n) - (s p oo1 t s - jh a k i t)
sportsmanlike    (j) (s p oo1 t s m @ n l ai k)

German-Thai: Longdo Dictionary
Sportschuh(n) |der, pl. Sportschuhe| รองเท้ากีฬา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sportanlage {f}sports facilities [Add to Longdo]
Sportanzug {m} | Sportanzüge {pl}sports suit | sports suits [Add to Longdo]
Sportartikel {pl}sports goods [Add to Longdo]
Sportfest {n} | Sportfeste {pl}sports meeting | sports meetings [Add to Longdo]
Sportfreund {m}sports fan [Add to Longdo]
Sportgeschäft {n}sports outfitters [Add to Longdo]
Sporthemd {n} | Sporthemden {pl}sports shirt | sports shirts [Add to Longdo]
Sportjacke {f} | Sportjacken {pl}sports jacket | sports jackets [Add to Longdo]
Sportklub {m}sports club [Add to Longdo]
Sportlehrer {m} | Sportlehrer {pl}sports coach | sports coaches [Add to Longdo]
Sportmedizin {f}sports medicine [Add to Longdo]
Sportplatz {m} | Sportplätze {pl}sports field | sports fields [Add to Longdo]
Sportschuh {m} | Sportschuhe {pl}sports shoe | sports shoes [Add to Longdo]
Sportveranstaltung {f}sports event; sports meeting [Add to Longdo]
Sportwagen {m}sports car [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit [Add to Longdo]
アウトドアスポーツ[, autodoasupo-tsu] (n) outdoor sports [Add to Longdo]
アクティブスポーツウエア[, akuteibusupo-tsuuea] (n) active sportswear [Add to Longdo]
アスレチッククラブ[, asurechikkukurabu] (n) athletic club; fitness club; gym; sports club [Add to Longdo]
アドベンチャースポーツ[, adobencha-supo-tsu] (n) adventure sports [Add to Longdo]
アルペン種目[アルペンしゅもく, arupen shumoku] (n) Alpine events; Alpine sports [Add to Longdo]
インドアスポーツ[, indoasupo-tsu] (n) indoor sports [Add to Longdo]
インプレー[, inpure-] (n) in play (sports) [Add to Longdo]
ウインタースポーツ(P);ウィンタースポーツ[, uinta-supo-tsu (P); uinta-supo-tsu] (n) winter sports; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教练员[jiào liàn yuán, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, / ] sports coach; training personnel [Add to Longdo]
球员[qiú yuán, ㄑㄧㄡˊ ㄩㄢˊ, / ] sports club member; footballer, golfer etc [Add to Longdo]
球赛[qiú sài, ㄑㄧㄡˊ ㄙㄞˋ, / ] sports match, ballgame [Add to Longdo]
运动场[yùn dòng chǎng, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄤˇ, / ] sports field; playground; exercise yard [Add to Longdo]
运动服[yùn dòng fú, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄨˊ, / ] sportswear [Add to Longdo]
运动鞋[yùn dòng xié, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄝˊ, / ] sports shoes [Add to Longdo]
体校[tǐ xiào, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄠˋ, / ] sports college; school of physical training [Add to Longdo]
体育[tǐ yù, ㄊㄧˇ ㄩˋ, / ] sports; physical education [Add to Longdo]
体育活动[tǐ yù huó dòng, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] sports; sporting activity [Add to Longdo]
体育界[tǐ yù jiè, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] sports circles; the sporting world [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top