ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sports

S P AO1 R T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sports-, *sports*, sport
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
sports coat(n) สูทลำลอง เช่น Most sport coats are run-of-the-mill with strips or no pattern at all. I'm looking for something a bit more interesting but stylish., See also: sport coat, Syn. sportcoat

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sportsman(n) นักกีฬา
sportsman(n) คนที่มีน้ำใจนักกีฬา, Syn. fair player
sports car(adj) รถแข่ง
sportscast(n) การรายงานข่าวกีฬาทางวิทยุ
sportswear(n) ชุดกีฬา
sportswear(n) เสื้อผ้าชุดลำลอง, See also: เสื้อผ้าที่ไม่เป็นทางการ, Syn. casual clothes
sportswoman(n) นักกีฬาหญิง
sportswoman(n) ผู้หญิงที่มีน้ำใจนักกีฬา
sportswriter(n) นักเขียนข่าวกีฬา
sportsmanlike(adj) มีน้ำใจนักกีฬา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sports(สพอร์ทซฺ) adj. เกี่ยวกับกีฬา, เกี่ยวกับกรีฑา, เหมาะสำหรับกีฬากลางแจ้ง sports car, sport car รถแข่ง, รถเล็กที่มีกำลังแรงม้าสูง
sportsman(สพอร์ท'ซฺเมิน) n. นักกีฬา, คนที่ชอบกีฬา, คนที่มีน้ำใจนักกีฬา. pl. sportsmen, See also: sportsmanlike adj. sportsmanly adj.
sportsmanship(สพอร์ท'ซฺเมินชิพ) n. ลักษณะของนักกีฬา, ความเป็นนักกีฬา, การมีน้ำใจนักกีฬา
sportsy(สพอร์ท'ซี) adj. เหมือนเสื้อกีฬา, เหมือนชุดกีฬา, ใช้สวมเล่นกีฬา

English-Thai: Nontri Dictionary
sportsman(n) นักเลง, นักกีฬา, คนที่มีใจเป็นนักกีฬา
sportsmanship(n) ความเป็นนักกีฬา, น้ำใจนักกีฬา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sportsกีฬา [TU Subject Heading]
Sports administrationการบริหารงานกีฬา [TU Subject Heading]
Sports and stateกีฬากับรัฐ [TU Subject Heading]
Sports and tourismกีฬากับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Sports carsรถสปอร์ต [TU Subject Heading]
Sports facilitiesสถานบริการด้านกีฬา [TU Subject Heading]
Sports for childrenกีฬาสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Sports for people with disabilitiesกีฬาสำหรับคนพิการ [TU Subject Heading]
Sports journalismข่าวกีฬา [TU Subject Heading]
Sports medicineกีฬาเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sports medicine(n) เวชศาสตร์การกีฬา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are... (all) Third Troop of the Fourth Muskets acting in an independent role as infantry, lorried behind the enemy lines with sports equipment.เรามีสามกองร้อยของปืนที่สี่ การแสดงในบทบาทที่เป็น อิสระเป็นทหารราบ ขับเคลื่อนหลังเส้นศัตรู How I Won the War (1967)
What in the wide, wide world of sports is going on here?เต้นลิงเต้นค่างอะไรกันอยู่ Blazing Saddles (1974)
How about this leaflet, "Famous Jewish Sports Legends"?ใบปลิวนี่ดีมั้ยคะ "ตำนานกีฬายิวที่มีชื่อเสียง" Airplane! (1980)
Has it got any sports in it?มีเรื่องมันส์ๆมั้ยฮะ? The Princess Bride (1987)
We could do, like, sports comic books, ... ..where, like, if you're going to steal second or something like that.ก็คุณไง.. ซูซาน Big (1988)
We could have sports books - baseball, football... Really, it would work for almost any sport.ไม่เอาน่า.. Big (1988)
Sports training.เฮ้ Hero (1992)
Those are the only other two sports in which Jamaica competes.กีฬาสองอย่างนั้น จาไมก้าก็ส่งเข้าแข่งขัน Cool Runnings (1993)
I'm not asking for a winter sports program.ผมไม่ได้ขอโครงการกีฬาฤดูหนาว Cool Runnings (1993)
Do you know the sports guy--Jim Lankin?Do you know the sports guy--Jim Lankin? Never Been Kissed (1999)
And that's Grantland Rice, the most powerful sports writer in the country.และนั่นแกรนท์แลนด์ ไรซ์ นักข่าวกีฬาที่ทรงอิทธิพลที่สุด The Legend of Bagger Vance (2000)
- You're a big sports fan, are you?คุณเป็นแฟนกีฬารึเปล่า Unbreakable (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sportsAll of these sports and many others are dominated by the human urge to aim at something.
sportsAmericans participate in most sports.
sportsAn able sportsman should be brave.
sportsApart from sports, I like listening to jazz music.
sportsAustralians excel at sports and entertainment.
sportsBilly is good at sports.
sportsBob looks down on his brother for not being good at sports.
sportsBoy often imitate their sports heroes.
sportsDoes he do any sports?
sportsDo you have any interest in sports?
sportsDo you like playing sports?
sportsDo you like sports?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กกท.(n) Sports Authority of Thailand, See also: SAT, Syn. การกีฬาแห่งประเทศไทย
หน้ากีฬา(n) sports section
ข่าวกีฬา(n) sports news item
สนามกีฬา(n) stadium, See also: sports stadium, arena, ground for sports, Example: อธิบดีกรมพลศึกษากำลังวุ่นวายอยู่กับการก่อสร้างสนามกีฬาอยู่ในขณะนี้, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ลานกว้างสำหรับแข่งขันกีฬา, ลานกว้างสำหรับเล่นกีฬา
การกีฬา(n) sports, See also: games, Example: การออกกำลังกาย ควรหัดนับชีพจร ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับการกีฬา
นักกีฬา(n) athlete, See also: sportsman, huntsman, woodsman, Example: ที่สนามแข่งจะมีห้องสำหรับนักกีฬาเตรียมไว้หลายห้อง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชอบเล่นกีฬา, ผู้เข้าแข่งขันกีฬา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบันเทิง[kān banthoēng] (n) EN: entertainment ; recreation  FR: loisirs et sports [ mpl ]
การคมนาคม[kān khomanākhom] (n, exp) EN: public transportation  FR: transports publics [ mpl ]
การกีฬา[kānkīlā] (n) EN: sports  FR: sport [ m ]
ข่าวกีฬา[khāo kīlā] (n, exp) EN: sports news ; sports news item  FR: informations sportives [ fpl ] ; nouvelles sportives [ fpl ] ; actualité sportive [ f ]
กีฬากลางแจ้ง[kīlā klāngjaēng] (n, exp) EN: outdoor sports ; outdoor game  FR: sport d'extérieur [ m ]
กีฬาในร่ม[kīlā nai rom] (n, exp) EN: indoor sports ; indoor games  FR: sport en salle [ m ]
กีฬาทางน้ำ[kīlā thāng nām] (n, exp) EN: water sports ; marine sports  FR: sport nautique [ m ]
กระทรวงการคมนาคม[Krasūang Kān Khamanākhom] (org) EN: Ministry of Transport  FR: ministère des Transports [ m ]
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา[Krasūang Kān Thøngthīo lae Kīlā] (org) EN: Ministry of Tourism and Sports  FR: ministère du Tourisme et des Sports [ m ]
กระทรวงคมนาคม[Krasūang Khamanākhom] (org) EN: Ministry of Transportation and Communications ; Ministry of Transportation  FR: ministère des Transports [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPORTS S P AO1 R T S
SPORTS' S P AO1 R T S
SPORTSMEN S P AO1 R T S M IH0 N
SPORTSMAN S P AO1 R T S M AH0 N
SPORTSTER S P AO1 R T S T ER0
SPORTSBAR S P AO1 R T S B AA2 R
SPORTSWEAR S P AO1 R T S W EH2 R
SPORTSCLUB S P AO1 R T S K L AH2 B
SPORTSCASTER S P AO1 R T S K AE2 S T ER0
SPORTSWRITER S P AO1 R T S R AY2 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sports (v) spˈɔːts (s p oo1 t s)
sportsman (n) spˈɔːtsmən (s p oo1 t s m @ n)
sportsmen (n) spˈɔːtsmən (s p oo1 t s m @ n)
sports-car (n) spˈɔːts-kaːr (s p oo1 t s - k aa r)
sports-cars (n) spˈɔːts-kaːz (s p oo1 t s - k aa z)
sports-coat (n) spˈɔːts-kout (s p oo1 t s - k ou t)
sports-coats (n) spˈɔːts-kouts (s p oo1 t s - k ou t s)
sports-editor (n) spˈɔːts-ɛdɪtər (s p oo1 t s - e d i t @ r)
sports-jacket (n) spˈɔːts-ʤækɪt (s p oo1 t s - jh a k i t)
sportsmanlike (j) spˈɔːtsmənlaɪk (s p oo1 t s m @ n l ai k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
球员[qiú yuán, ㄑㄧㄡˊ ㄩㄢˊ, / ] sports club member; footballer, golfer etc, #1,231 [Add to Longdo]
体育[tǐ yù, ㄊㄧˇ ㄩˋ, / ] sports; physical education, #1,281 [Add to Longdo]
教练员[jiào liàn yuán, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, / ] sports coach; training personnel, #13,973 [Add to Longdo]
体育运动[tǐ yù yùn dòng, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] sports; physical culture, #14,938 [Add to Longdo]
运动鞋[yùn dòng xié, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄝˊ, / ] sports shoes, #19,192 [Add to Longdo]
球赛[qiú sài, ㄑㄧㄡˊ ㄙㄞˋ, / ] sports match, ballgame, #19,314 [Add to Longdo]
运动服[yùn dòng fú, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄨˊ, / ] sportswear, #26,804 [Add to Longdo]
体育界[tǐ yù jiè, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] sports circles; the sporting world, #28,560 [Add to Longdo]
运动场[yùn dòng chǎng, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄤˇ, / ] sports field; playground; exercise yard, #29,191 [Add to Longdo]
体校[tǐ xiào, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄠˋ, / ] sports college; school of physical training, #32,388 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Sportschuh(n) |der, pl. Sportschuhe| รองเท้ากีฬา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sportanlage { f }sports facilities [Add to Longdo]
Sportanzug { m } | Sportanzüge { pl }sports suit | sports suits [Add to Longdo]
Sportartikel { pl }sports goods [Add to Longdo]
Sportfest { n } | Sportfeste { pl }sports meeting | sports meetings [Add to Longdo]
Sportfreund { m }sports fan [Add to Longdo]
Sportgeschäft { n }sports outfitters [Add to Longdo]
Sporthemd { n } | Sporthemden { pl }sports shirt | sports shirts [Add to Longdo]
Sportjacke { f } | Sportjacken { pl }sports jacket | sports jackets [Add to Longdo]
Sportklub { m }sports club [Add to Longdo]
Sportlehrer { m } | Sportlehrer { pl }sports coach | sports coaches [Add to Longdo]
Sportmedizin { f }sports medicine [Add to Longdo]
Sportplatz { m } | Sportplätze { pl }sports field | sports fields [Add to Longdo]
Sportschuh { m } | Sportschuhe { pl }sports shoe | sports shoes [Add to Longdo]
Sportveranstaltung { f }sports event; sports meeting [Add to Longdo]
Sportwagen { m }sports car [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit [Add to Longdo]
アウトドアスポーツ[autodoasupo-tsu] (n) outdoor sports [Add to Longdo]
アクティブスポーツウエア[akuteibusupo-tsuuea] (n) active sportswear [Add to Longdo]
アスレチッククラブ[asurechikkukurabu] (n) athletic club; fitness club; gym; sports club [Add to Longdo]
アドベンチャースポーツ[adobencha-supo-tsu] (n) adventure sports [Add to Longdo]
アルペン種目[アルペンしゅもく, arupen shumoku] (n) Alpine events; Alpine sports [Add to Longdo]
インドアスポーツ[indoasupo-tsu] (n) indoor sports [Add to Longdo]
インプレー[inpure-] (n) in play (sports) [Add to Longdo]
ウインタースポーツ(P);ウィンタースポーツ[uinta-supo-tsu (P); uinta-supo-tsu] (n) winter sports; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top