ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

portsmouth

P AO1 R T S M AH0 TH   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -portsmouth-, *portsmouth*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And this is in Portsmouth, Virginia, where instead of selling liquor in the supermarkets, they have these ABC stores which close at 5 p.m.และเรื่องนี้เกิดขึ้นในเมืองพอร์ตสมัท เวอร์จิเนีย แทนการขายสุรา ในซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ ABC พวกเขามีร้านค้าเหล่านี้ ซึ่งปิดที่ 5 โมงเย็น No Más (2010)
Her son dating a cocktail waitress from Portsmouth not one of them.ลูกชายเดตกับสาวเสริฟ จากพอร์ตสเมา ไม่ใช่หนึ่งในนั้นแน่ Betrayal (2011)
There's a heat wave from Portsmouth to Port, Kansas!มีคลื่นความร้อนจาก ปอร์ทสมัท มาที่แคนซัส Bad in Bed (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปอร์ทสมัธ[TM] (Pøtsamat) EN: Portsmouth   FR: Portsmouth

CMU English Pronouncing Dictionary
PORTSMOUTH    P AO1 R T S M AH0 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Portsmouth    (n) pˈɔːtsməθ (p oo1 t s m @ th)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポーツマス条約[ポーツマスじょうやく, po-tsumasu jouyaku] (n) Treaty of Portsmouth (ending the Russo-Japanese War, 1905) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Portsmouth
   n 1: a port city in southeastern Virginia on the Elizabeth River
      opposite Norfolk; naval base; shipyards
   2: a port town in southeastern New Hampshire on the Atlantic
     Ocean
   3: a port city in southern England on the English Channel;
     Britain's major naval base [syn: {Portsmouth}, {Pompey}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top