ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -競-, *競*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[競, jìng, ㄐㄧㄥˋ] to compete, to contend, to vie
Radical: Decomposition: 竞 (jìng ㄐㄧㄥˋ)  竞 (jìng ㄐㄧㄥˋ) 
Etymology: [ideographic] Two people 竞 locked in a struggle,  Rank: 7,844

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] to compete; to contend; to struggle, #5,201 [Add to Longdo]
竞争[jìng zhēng, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ, / ] to compete; competition, #816 [Add to Longdo]
竞争力[jìng zhēng lì, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄌㄧˋ, / ] competitive strength; competitiveness, #3,061 [Add to Longdo]
竞赛[jìng sài, ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, / ] race; competition, #4,624 [Add to Longdo]
竞技[jìng jì, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] competition of skill (e.g. sports); athletics tournament, #7,106 [Add to Longdo]
竞选[jìng xuǎn, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄩㄢˇ, / ] to take part in an election; to run for office, #7,781 [Add to Longdo]
竞价[jìng jià, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] to bid (in an auction), #13,658 [Add to Longdo]
竞相[jìng xiāng, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ, / ] competitive; eagerly; to vie, #17,548 [Add to Longdo]
竞争者[jìng zhēng zhě, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄓㄜˇ, / ] competitor, #18,239 [Add to Longdo]
竞技场[jìng jì chǎng, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ ㄔㄤˇ, / ] arena, #31,549 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きょうそう, kyousou] (n) การแข่งขัน
[きょうえい, kyouei] (n) กีฬาว่ายน้ำ
[けいば, keiba] (n) การแข่งม้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
技大会[きょうぎたいかい, kyougitaikai] (n ) การแข่งขันกรีฑา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[きそう, kisou] Thai: แข่งขันกับ English: to compete with
[きそう, kisou] Thai: แย่งชิง English: to emulate

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くら, kura] (suf) (abbr) (See べ) contest; match [Add to Longdo]
い合う[きそいあう, kisoiau] (v5u) to compete with; to vie for [Add to Longdo]
い肌[きおいはだ, kioihada] (n) manliness; gallantry [Add to Longdo]
[きそう, kisou] (v5u,vi) (1) to compete with; (2) to emulate; (P) [Add to Longdo]
り;糶り;;糶(io)[せり, seri] (n) (1) competing; competition; (2) (See り売り) auction [Add to Longdo]
り合い(P);合い[せりあい, seriai] (n) competition; (P) [Add to Longdo]
り合う(P);合う[せりあう, seriau] (v5u,vi) to struggle for; to compete with; to vie with; (P) [Add to Longdo]
り市;市;糶り市;糶市[せりいち, seriichi] (n) auction market [Add to Longdo]
り手[せりて, serite] (n) bidder (e.g. in an auction) [Add to Longdo]
り勝つ;勝つ[せりかつ, serikatsu] (v5t,vi) to win after tough bidding [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The two teams competed in the final game.2チームは決勝戦でった。
The two companies are competing with each other.2社が互いに争している。
The company's competitive edge will be eroded if system engineers continue to leave.SEがやめ続けると会社の争力が落ちる。
Are you going to take part in the contest?あなたはその技に参加するつもりですか。
Did you take part in the game?あなたは技に参加しましたか。
It's fun to watch the race.あの争を見るのは楽しい。
That new company could flatten the competition.あの新しい会社は争を制するかもしれません。
I'll bet that I can beat you to the tree.あの木までの走なら君に負けるもんか。 [M]
Several teams are contending for the prize.いくつかのチームがその賞を勝ち取ろうとい合っています。
A hare raced with a tortoise.うさぎとかめが走した。
The important thing about the Olympic Games is not to win, but to take part in them.オリンピック技で大切なことは、勝つことでなく参加することである。
The must important thing in the Olympic Games is not winning but taking part.オリンピック技において最も大切なことは勝つことではなく参加することであ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't look like she'll stay busted.[JA] こいつは 走馬には むいてませんよ Rough Night in Jericho (1967)
We've got to win the elections, get a clear majority.[CN] 我們會贏得選的 以絕對優勢 Hands Over the City (1963)
Mr. Basauri Pedrucho is requested at the arena police station.[CN] Basauri Pedrucho先生被要求 帶去技場警察局 The Moment of Truth (1965)
- It's for their campaign.[CN] 是為了選。 Hands Over the City (1963)
He stunned. the crowd. at the auction house by not only paying in cash for the wine but by opening all 60 bottles at a reception for the public afterwards.[JA] 彼はワインを現金で支払い、 しかもその場で60本すべて... ...開けさせ、大衆や 売店を唖然とさせました Brewster's Millions (1985)
Come on, slowpoke. I'll race ya home.[JA] じゃ 家まで走だ Pinocchio (1940)
I want a wife, not a competitor.[CN] 一個爭對手 爭對手 Adam's Rib (1949)
This race is going to the dogs![CN] 惡劣的爭使情況變得更糟 The Executioner (1963)
I'd like to withdraw my candidacy.[CN] 我想退出 Hands Over the City (1963)
In my opinion to compete with other countries to save China we should develop in large scale capitalism.[CN] 我看哪要和外國爭 要救中國就得大大的發展資本主義 Threshold of Spring (1963)
I don't like being married to what is known as a "new woman."[CN] 我不想跟一個所謂的新女性結婚 還有 我要的是妻子 不是爭對手 Adam's Rib (1949)
Well, in this highly competitive world... when a man has no profession, there isn't much choice... so I began looking for people who had more money than they needed... including some they'd barely miss.[CN] 樣樣爭的社會上 一個沒有專長的人沒多大選擇 所以我開始找有錢人下手 Charade (1963)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きょうごう, kyougou] contention, competition, concurrence [Add to Longdo]
合アクセス業者[きょうごうアクセスぎょうしゃ, kyougou akusesu gyousha] CAP, Competitive Access Provider [Add to Longdo]
合整理処理[きょうごうせいりしょ, kyougouseirisho] competitive control processing [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きそう, kisou] wetteifern, konkurrieren [Add to Longdo]
[せる, seru] sich_mitbewerben, versteigern [Add to Longdo]
[きょうそう, kyousou] Konkurrenz, Wettkampf [Add to Longdo]
[きょうばい, kyoubai] Versteigerung, Auktion [Add to Longdo]
[きょうぎ, kyougi] Wettkampf, Spiel [Add to Longdo]
[きょうえい, kyouei] Schwimmwettkampf [Add to Longdo]
[きょうそう, kyousou] Wettlauf, Wettrennen [Add to Longdo]
[けいりん, keirin] Radrennen [Add to Longdo]
[けいば, keiba] Pferderennen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top