Search result for

*金*

(349 entries)
(0.0288 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -金-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
(n ) ประเทศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しゃっきん, shakkin] (n) การกู้ยืมเงิน、หนี้สิน
[にゅうきん, nyuukin] การโอนเงินเข้าบัญชี
国際通貨基[こくさいつうかききん, kokusaitsuukakikin] (n) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF = International Monetary Fund)
[ねんきん, nenkin] (n) เบี้ยบำนาญ
慰労[いろうきん, iroukin] (n) เงินโบนัส
[りょうきん, ryoukin] ค่าบริการ,ค่าธรรมเนียม,ค่าตอบแทน
身代[みのしろきん, minoshirokin] (n) เงินค่าไถ่
[そうきん, soukin] (vt) โอนเงิน,ส่งเงิน
[かながた, kanagata] (n) โมลด์, แม่พิมพ์
[きんゆう, kinyuu] (n) การเงิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[だいきん, daikin] (n) ค่าใช้จ่าย, มูลค่า , See also: S. 代価、価格,
手付[てつけきん, tetsukekin] (n) เงินมัดจำ , See also: S. 手付,
[ききんぞく, kikinzoku] (n) (n) เครื่องประดับทำด้วยโลหะ (เช่น สร้อย แหวน กำไล)
[ばっきn, bakki n] (adv pron.) ค่าปรับ
持ち[かねもち, kanemochi] (n) คนรวย, ร่ำรวย
[きんがく, kingaku] (n) จำนวนเงิน
引き[ひきがね, hikigane] ไกปืน
剛石[こんごうせき, kongouseki] (n) เพชร , See also: S. ダイヤモンド,
[かながた, kanagata] (n) แม่พิมพ์
[きんぱく, kinpaku] (n) ทองคำเปลว
退職[たいしょくきん, taishokukin] เงินสะสมที่บริษัทจ่ายให้เมื่อลาออกหรือครบเกษียณอายุ
入り[すじがねいり, sujiganeiri] ข็งขัน,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,ซื่อสัตย์,ภักดี,แข็งแรง
[現, genkin] เงินสด
[しゅうきん, shuukin] การเก็บเงิน
ぴか[きんぴか, kinpika] เป็นประกายสีทองระยิบระยับ
小口現[こぐちげんきん, koguchigenkin] เงินสดย่อย,เงินสดสำหรับการใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
流動[げんきんりゅうどう, genkinryuudou] (n) กระแสเงินสด
引換[だいきんひきかえ, daikinhikikae] (adj ) จ่ายเงินเมื่อได้รับของ
[ちんぎん, chingin] (n ) ค่าแรง,ค่าจ้าง , See also: S. 給料,
超硬合[ちょうこうごうきん, choukougoukin] (n ) วัดุโลหะชนิดหนึ่งมีความแข็งมากกว่าเหล็ก 5 เท่า มักใช้ทำเป็นแม่พิมพ์ที่ใช้ในการอัดเพื่อขึ้นทรงหรือรีดเหล็ก
保釈[ほしゃくきん, hoshakukin] (n ) เงินประกันตัว
[れいきん, reikin] ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
準備基[じゅんびききん, junbikikin] (n ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
曜日[きんようび, kinyoubi, kinyoubi , kinyoubi] (n ) วันศุกร์
[そんきん, sonkin] รายจ่าย
定期預[ていきよきん, teikiyokin] เงินฝากประจำ
登録資本[とうろくしほんきん, tourokushihonkin] ทุนจดทะเบียน
配当[はいとうきん, haitoukin] เงินปันผล
入学[にゅうがくきん, nyuugakukin] (n ) ค่าธรรมเนียมการศึกษา
当座預[とうざよきん, touzayokin] (n ) บัญชีกระแสรายวัน , See also: R. account current
公債基[こうさいききん, kousaikikin] (n ) กองทุนพันธบัตร , See also: R. bond fund
[はんきんぞく, hankinzoku] (n ) กึ่งโลหะ , See also: R. metalloid

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[あたまきん, atamakin] Thai: เงินดาวน์มัดจำ English: down payment
[きん, kin] Thai: ทอง English: gold
[りょうきん, ryoukin] Thai: ค่าโดยสาร English: fare
[りょうきん, ryoukin] Thai: ค่าธรรมเนียม

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[金, jīn, ㄐㄧㄣ] gold, metal; money
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  王 (wáng ㄨㄤˊ)  丷 (ha ㄏㄚ˙) 
Etymology: [pictographic] A cast-iron bell,  Rank: 260
[鉴, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] mirror, looking glass; to reflect
Radical: Decomposition: 金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 1,655
[釜, fǔ, ㄈㄨˇ] cauldron, kettle, pot
Radical: Decomposition: 父 (fù ㄈㄨˋ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 3,786
[鑫, xīn, ㄒㄧㄣ] prosperity; used in names of people and shops
Radical: Decomposition: 金 (jīn ㄐㄧㄣ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] Much gold 金, representing wealth,  Rank: 3,843
[銮, luán, ㄌㄨㄢˊ] bells hung on a horse; imperial
Radical: Decomposition: 亦 (yì ㄧˋ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] A bell 金 dangling from a tassel 亦,  Rank: 4,211
[鋈, wù, ˋ] gold- or silver-plated; to plate
Radical: Decomposition: 沃 (wò ㄨㄛˋ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 4,499
[淦, gàn, ㄍㄢˋ] a river in Jiangxi province; water leaking into a boat
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 4,611
[鍪, móu, ㄇㄡˊ] iron pan; metal cap
Radical: Decomposition: 敄 (wù ˋ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 4,735
[鏖, áo, ㄠˊ] to fight to the death; to engage in a fierce battle
Radical: Decomposition: 鹿 (lù ㄌㄨˋ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 4,857
[錾, zàn, ㄗㄢˋ] chisel, engraving tool
Radical: Decomposition: 斩 (zhǎn ㄓㄢˇ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] A metal 金 cutting tool 斩; 斩 also provides the pronunciation,  Rank: 4,938
[鎏, liú, ㄌㄧㄡˊ] pure gold
Radical: Decomposition: 流 (liú ㄌㄧㄡˊ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] gold,  Rank: 5,172
[鏊, ào, ㄠˋ] a flat iron cooking-plate for cakes
Radical: Decomposition: 敖 (áo ㄠˊ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 5,309
[鐾, bèi, ㄅㄟˋ] a flat iron cooking-plate for cakes
Radical: Decomposition: 辟 (pì ㄆㄧˋ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 5,752
[銎, qióng, ㄑㄩㄥˊ] an axe's eyehole (for hanging it up)
Radical: Decomposition: 巩 (gǒng ㄍㄨㄥˇ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 5,842
[蓥, yíng, ˊ] to polish, to shine
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] To polish 艹 a metal 金 cover 冖,  Rank: 6,756
[鑾, luán, ㄌㄨㄢˊ] bells hung on a horse; imperial
Radical: Decomposition: 䜌 (luán ㄌㄨㄢˊ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] bell,  Rank: 8,704
[銜, xián, ㄒㄧㄢˊ] rank, title; to bite, to hold in the mouth
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 9,599
[鑿, záo, ㄗㄠˊ] chisel; to bore, to pierce
Radical: Decomposition: 丵 (zhuó ㄓㄨㄛˊ)  臼 (jiù ㄐㄧㄡˋ)  殳 (shū ㄕㄨ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] A metal 金 drill 丵 boring a hole 臼; 殳 provides the pronunciation,  Rank: 9,613
[劉, liú, ㄌㄧㄡˊ] to kill, to destroy; surname
Radical: Decomposition: 卯 (mǎo ㄇㄠˇ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ)  刂 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] knife
[唫, jìn, ㄐㄧㄣˋ] to hum, to intone; to close, to shut
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[鎣, yíng, ˊ] to polish, to shine
Radical: Decomposition: 炏 (kài ㄎㄞˋ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] To polish 炏 a metal 金 cover 冖
[鑒, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] mirror, looking glass; to reflect
Radical: Decomposition: 監 (jiān ㄐㄧㄢ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] metal

Japanese-English: EDICT Dictionary
090[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
おろし;下ろし;卸し;下し(io)[おろしがね, oroshigane] (n) (vegetable) grater [Add to Longdo]
(P);御[おかね, okane] (n) (pol) (See ・かね・1) money; (P) [Add to Longdo]
をこわす;おを壊す[おかねをこわす, okanewokowasu] (exp,v5s) (nab [Add to Longdo]
持ち[おかねもち, okanemochi] (n) (See 持ち) rich person [Add to Longdo]
本位[おかねほんい, okanehon'i] (n,adj-no) (See 本位・かねほんい) money-centered way (of thinking) [Add to Longdo]
[ときん, tokin] (n) promoted pawn (shogi) [Add to Longdo]
はした;端;端た[はしたがね, hashitagane] (n) odd money; loose change; small (paltry) sum (of money); chicken feed; (mere) pittance [Add to Longdo]
アクセス料[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] (n) {comp} access charge; access fee [Add to Longdo]
アモルファス[アモルファスきんぞく, amorufasu kinzoku] (n) amorphous metal [Add to Longdo]
アルカリ[アルカリきんぞく, arukari kinzoku] (n) alkali metal [Add to Longdo]
アルカリ土類[アルカリどるいきんぞく, arukari doruikinzoku] (n) alkali earth metal [Add to Longdo]
アルミニウム合[アルミニウムごうきん, aruminiumu goukin] (n) aluminum alloy [Add to Longdo]
カナリア色;糸雀色[カナリアいろ(カナリア色);きんしじゃくいろ(糸雀色), kanaria iro ( kanaria shoku ); kinshijakuiro ( kin ito suzume shoku )] (n) canary; daffodil yellow [Add to Longdo]
グループ料[グループりょうきんせい, guru-pu ryoukinsei] (n) {comp} group rate system [Add to Longdo]
サービス料[サービスりょうきん, sa-bisu ryoukin] (n) service charge [Add to Longdo]
サラリーマン[サラリーマンきんゆう, sarari-man kinyuu] (n) (See サラ) consumer financing [Add to Longdo]
サラ[サラきん, sara kin] (n) (abbr) (See サラリーマン融) consumer financing firm; loan shark [Add to Longdo]
チタン合[チタンごうきん, chitan goukin] (n) titanium alloy [Add to Longdo]
ニッケル鍍[ニッケルめっき;ニッケルメッキ, nikkeru mekki ; nikkerumekki] (n,adj-no,vs) (uk) nickel plate; nickel plating [Add to Longdo]
マグネシウム合[マグネシウムごうきん, maguneshiumu goukin] (n) magnesium alloy [Add to Longdo]
ヤミ;闇[ヤミきん(ヤミ);やみきん(闇), yami kin ( yami kin ); yamikin ( yami kin )] (n) (abbr) (See 闇融) black-market lending; illegal loan [Add to Longdo]
ヤミ献;闇献[ヤミけんきん(ヤミ献);やみけんきん(闇献), yami kenkin ( yami kenkin ); yamikenkin ( yami kenkin )] (n) illegal donation; secret contribution [Add to Longdo]
亜鉛合[あえんごうきん, aengoukin] (n) zinc alloy [Add to Longdo]
融;ヤミ[やみきんゆう(闇融);ヤミきんゆう(ヤミ融), yamikinyuu ( yami kinyuu ); yami kinyuu ( yami kinyuu )] (n) black-market lending; illegal loan [Add to Longdo]
委託保証[いたくほしょうきん, itakuhoshoukin] (n) margin money [Add to Longdo]
慰労[いろうきん, iroukin] (n) bonus; reward for one's services [Add to Longdo]
違約[いやくきん, iyakukin] (n) penalty for contract breach [Add to Longdo]
違約条項[いやくきんじょうこう, iyakukinjoukou] (n) penalty clause; breach of contract clause [Add to Longdo]
遺族年[いぞくねんきん, izokunenkin] (n) survivor's pension or annuity [Add to Longdo]
育児休業基本給付[いくじきゅうぎょうきほんきゅうふきん, ikujikyuugyoukihonkyuufukin] (n) basic allowance of child care leave benefits [Add to Longdo]
一獲千;一攫千[いっかくせんきん, ikkakusenkin] (n,adj-no) getting rich quick [Add to Longdo]
一刻千[いっこくせんきん, ikkokusenkin] (exp) every moment is precious; time is money; precious time [Add to Longdo]
一字千[いちじせんきん, ichijisenkin] (n) word of great value [Add to Longdo]
一時[いちじきん, ichijikin] (n) lump sum; bonus; one-off payment; (P) [Add to Longdo]
一時賜[いちじしきん, ichijishikin] (n) lump-sum grant [Add to Longdo]
一笑千[いっしょうせんきん, isshousenkin] (exp) A smile of a beautiful woman is worth a thousand pieces of gold; enchanting smile of a glamorous woman [Add to Longdo]
一諾千[いちだくせんきん, ichidakusenkin] (exp) one's word is worth 1,000 pieces of gold; a promise should be kept at all cost [Add to Longdo]
一分;一歩[いちぶきん, ichibukin] (n) a gold quarter ryou [Add to Longdo]
一分判[いちぶばんきん, ichibubankin] (n) (See 一分,小判・1) gold quarter-ryou; Edo-period coin [Add to Longdo]
一擲千[いってきせんきん, ittekisenkin] (exp) being lavish with one's money; spending a huge sum of money at once on a treat [Add to Longdo]
一攫千を夢見る[いっかくせんきんをゆめみる, ikkakusenkinwoyumemiru] (exp,v1) (obs) to dream of making a fortune at one stroke [Add to Longdo]
引き(P);引(P);引き鉄;引鉄[ひきがね, hikigane] (n) trigger; gunlock; (P) [Add to Longdo]
引きを引く[ひきがねをひく, hikiganewohiku] (exp,v5k) to pull the trigger; to pull a trigger [Add to Longdo]
引当[ひきあてきん, hikiatekin] (n) reserves; provisions [Add to Longdo]
[いんきん, inkin] (n) (abbr) (See 陰田虫) ringworm (of the groin); jock itch; tinea cruris [Add to Longdo]
田虫[いんきんたむし, inkintamushi] (n) ringworm (of the groin); jock itch; tinea cruris [Add to Longdo]
隠れ借[かくれしゃっきん, kakureshakkin] (n) hidden debts [Add to Longdo]
[からすがね, karasugane] (n) money lent at daily interest [Add to Longdo]
瓜羽虫;瓜花虫[うりはむし;ウリハムシ, urihamushi ; urihamushi] (n) (uk) cucurbit leaf beetle (Aulacophora femoralis) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zī jīn, ㄗ ㄐㄧㄣ, / ] funds; funding, #437 [Add to Longdo]
[jī jīn, ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, ] fund, #442 [Add to Longdo]
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] gold Au, transition metal, atomic number 79; metal; money; the Jurchen Jin dynasty (1115-1234); surname Jin or Kim, #473 [Add to Longdo]
[jīn róng, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ, ] banking; finance; financial, #864 [Add to Longdo]
[huáng jīn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ, / ] gold, #1,972 [Add to Longdo]
[xiàn jīn, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ, / ] cash, #2,082 [Add to Longdo]
[jīn é, ㄐㄧㄣ ㄜˊ, / ] money amount; monetary value, #2,273 [Add to Longdo]
[jīn shǔ, ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] metal, #3,172 [Add to Longdo]
[jiǎng jīn, ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄣ, / ] premium; award money; a bonus, #3,616 [Add to Longdo]
[jīn pái, ㄐㄧㄣ ㄆㄞˊ, ] gold medal, #3,643 [Add to Longdo]
牛座[Jīn niú zuò, ㄐㄧㄣ ㄋㄧㄡˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Taurus (constellation and sign of the zodiac), #4,476 [Add to Longdo]
[jīn qián, ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄢˊ, / ] money; currency, #4,800 [Add to Longdo]
[zū jīn, ㄗㄨ ㄐㄧㄣ, ] rent, #6,498 [Add to Longdo]
[jīn bì, ㄐㄧㄣ ㄅㄧˋ, / ] gold coin, #6,646 [Add to Longdo]
[jī jīn huì, ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, / ] a foundation (i.e. an organization), #7,523 [Add to Longdo]
[jīn sè, ㄐㄧㄣ ㄙㄜˋ, ] golden, #7,570 [Add to Longdo]
[jīn gāng, ㄐㄧㄣ ㄍㄤ, / ] Vajra, Buddha's warrior attendant; diamond; hard metal; pupa of certain insects; King Kong, #8,816 [Add to Longdo]
[Jīn líng, ㄐㄧㄣ ㄌㄧㄥˊ, ] pre-Han name for Nanjing; common place name, #8,913 [Add to Longdo]
[hé jīn, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄣ, ] alloy, #9,609 [Add to Longdo]
[Měi jīn, ㄇㄟˇ ㄐㄧㄣ, ] US dollar, #9,652 [Add to Longdo]
保证[bǎo zhèng jīn, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄣ, / ] earnest money; cash deposit; bail, #9,720 [Add to Longdo]
融市场[jīn róng shì chǎng, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] financial market, #10,170 [Add to Longdo]
奖学[jiǎng xué jīn, ㄐㄧㄤˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄣ, / ] scholarship, #10,831 [Add to Longdo]
养老[yǎng lǎo jīn, ㄧㄤˇ ㄌㄠˇ ㄐㄧㄣ, / ] pension, #10,946 [Add to Longdo]
字塔[jīn zì tǎ, ㄐㄧㄣ ㄗˋ ㄊㄚˇ, ] pyramid, #11,091 [Add to Longdo]
正日[Jīn Zhèng rì, ㄐㄧㄣ ㄓㄥˋ ㄖˋ, ] Kim Jong Il (1942-) the Dear Leader of North Korea, #11,293 [Add to Longdo]
有色[yǒu sè jīn shǔ, ㄧㄡˇ ㄙㄜˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] non-ferrous metals (all metals excluding iron, chromium, manganese and their alloys), #11,451 [Add to Longdo]
[Jīn shān, ㄐㄧㄣ ㄕㄢ, ] (N) Jinshan (place in Shanghai), #11,574 [Add to Longdo]
[táo jīn, ㄊㄠˊ ㄐㄧㄣ, ] panning (for precious metals), #11,733 [Add to Longdo]
[jīn yín, ㄐㄧㄣ ˊ, / ] gold and silver, #13,014 [Add to Longdo]
[yě jīn, ㄧㄝˇ ㄐㄧㄣ, ] metallurgy, #13,513 [Add to Longdo]
[běn jīn, ㄅㄣˇ ㄐㄧㄣ, ] capital; principal, #13,680 [Add to Longdo]
[Jīn xīng, ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄥ, ] Venus (planet); gold star; to see stars (from blow on the head etc), #13,734 [Add to Longdo]
[fá jīn, ㄈㄚˊ ㄐㄧㄣ, / ] fine; to forfeit, #14,537 [Add to Longdo]
黄色[jīn huáng sè, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, / ] gold color, #15,396 [Add to Longdo]
[bái jīn, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄣ, ] platinum, #15,493 [Add to Longdo]
[Jīn mén, ㄐㄧㄣ ㄇㄣˊ, / ] Kinmen or Quemoy islands off the Fujian coast, administered by Taiwan, #15,676 [Add to Longdo]
[huáng jīn zhōu, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄓㄡ, / ] Golden Week; refers to three 7-day holiday periods at New Year 春節|春节, Labor day 勞動節|劳动节, National day 國慶|国庆, #16,062 [Add to Longdo]
[Jīn Yōng, ㄐㄧㄣ ㄩㄥ, ] Jinyong or Louis Cha (1924-), wuxia (武侠, martial arts chivalry) writer, author of 1957-1961 Condor Hero trilogy, #16,113 [Add to Longdo]
[Bā Jīn, ㄅㄚ ㄐㄧㄣ, ] Ba Jin (1904-2005), novelist, author of the trilogy 家, 春, 秋, #16,212 [Add to Longdo]
[yòng jīn, ㄩㄥˋ ㄐㄧㄣ, ] commission, #16,598 [Add to Longdo]
[jīn huáng, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄤˊ, / ] golden yellow; golden, #16,602 [Add to Longdo]
[Jiù jīn shān, ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄢ, / ] San Francisco, California, #16,609 [Add to Longdo]
[Jīn huá, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄚˊ, / ] Jinhua prefecture level city in Zhejiang, #16,924 [Add to Longdo]
[wǔ jīn, ˇ ㄐㄧㄣ, ] metal hardware (nuts and bolts); the five metals: gold, silver, copper, iron and tin 銀銅鐵錫|银铜铁锡, #16,925 [Add to Longdo]
[jīn zi, ㄐㄧㄣ ㄗ˙, ] gold, #17,030 [Add to Longdo]
[yā jīn, ㄧㄚ ㄐㄧㄣ, ] deposit; cash pledge, #18,093 [Add to Longdo]
[jīn kuàng, ㄐㄧㄣ ㄎㄨㄤˋ, / ] metal ore, #18,294 [Add to Longdo]
[qiān jīn, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, ] thousand jin 斤 (pounds) of gold; money and riches; (honorific) invaluable (support); (honorific) your daughter, #18,555 [Add to Longdo]
[zhòng jīn, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄣ, ] huge money; extremely rich; very expensive, #18,631 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
T. G. I. F.!やっと曜日だ。
Is it fine gold?それは純
A thousand dollars is a large sum.1000ドルというのは、多額のだ。
One hundred dollars is just chicken feed.100ドルなんてはしたさ。
It is said that Friday the 13th is an unlucky day.13日の曜日は不吉な日だと言われている。
During the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.1930年代の恐慌の間、多くの持ちが株式市場の崩壊で全てを失った。
I don't mind lending you the money provided you pay it back within a month.1ヶ月以内に返してくれるなら、そのを君に貸してもよい。 [M]
For one thing I have no money; for another I haven't the time.1つには私はおがないし、もう1つにはその時間がない。
For one thing, I am busy; for another, I have no money.1つには忙しいし、また1つにはもないのだ。
I was fined a dollar.1ドルの罰を科せられた。
I made up my mind, then and there, that I would get the necessary million dollars within a week.1週間以内に必要な100万ドルのおを手に入れようと、私はその場ですぐに決めた。
Please pay a deposit of two month's rent.2ヶ月分の敷を入れていただきます。
I will have spent all this money in three months.3ヶ月もたてば、私はこのをすっかり使ってしまっているでしょう。
Three big men attacked him and stole his money.3人の大男が彼を攻撃して彼のおを盗んだ。
Public utility charges will go up next April.4月から公共料が値上げになる。
We'd like a deposit of $50.50$の内をお願いします。
Five hundred dollars is a small sum for him.500ドルなんてかれにとってははしただ。
Five thousand dollars is a large sum of money.5千ドルというのは、多額なおだ。
At the beginning of the fifth year, Tony said he was going to have to charge more.5年目の初めにトニーはもっとおをもらわねばならないと言った。
People of 65 and above get a pension from the government.65歳以上の人たちは政府から年を受けている。
Would you please pick me up at the hotel on Friday July 11 at 10:00 a.m?7月11日曜日の午前10時にホテルに迎えに来ていただけませんか。
As the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.DTA総会の出席者は特別料で宿泊できるので、マリオットホテルを予約する際は、私が会議出席者だと伝えて下さい。
IMF stands for International Monetary Fund.IMFというのは国際通貨基を表している。
That guy is always asking his parents for money.あいつはいつも親にを無心している。
He's got money to burn.あいつは腐るほどおを持っているんだから。
As it happens, I have no money with me now.あいにく今の持ち合わせが無い。
Unfortunately I have no money with me.あいにく私はおを持っていない。
Theoretical physics was kid stuff to Einstein, but he couldn't figure out his income tax.アインシュタインにとって理論物理学は遊びのようなものだったが、そんな彼も税の計算となるとからきし駄目だった。
Akira will stay in New York while his money lasts.アキラはおの続く限りニューヨークに滞在するだろう。
The assistant took the money.アシスタントはおを受け取りました。
I had hoped to got another 50,000 miles out of my car, but it gave up the ghost on the expressway and it would cost too much to fix it.あと50000マイルほど走行距離を出してみたかったのだが、高速道路で故障してしまった。修理となるとえらくがかかってとても無理だろう。
It makes no difference to me whether you are rich or poor.あなたが持ちでも貧乏でも、私にとっては同じ事です。
What is the amount of money you spend?あなたが使った額は全部でいくらですか。
It is kind of you to lend me the money.あなたが私におを貸してくれるとは親切だ。
You can be sure that the money you give them will be put to good use.あなたが彼らに寄付するおは有効に使われると確信してもよい。
I will give you the money.あなたにそのおを差し上げましょう。
I hear you're very rich.あなたは大持ちと評判です。
Deposit your money in the bank.あなたのおを銀行に預けなさい。
Your plan requires a large amount of money.あなたの計画は多額のを必要とします。
You will be paid according as you work.あなたの働きに応じて賃が支払われる。
Your account is empty.あなたの預はありません。
You see everything in terms of money.あなたは、全てをおの観点で見ている。
How did you come by this money?あなたはいかにしてこのおを得たのですか。
How much money do you have with you?あなたはいくらおをもっていますか。
You should be more careful with your money.あなたはおの管理にはもっときをつけるべきです。
Do you have any money?あなたはおをいくらか持っていませんか。
You have just won a prize of $5000 in a California state safety competition for proper use of your seatbelt.あなたはシートベルトをちゃんと使用していたとして、カリフォルニア州交通安全大会において賞5000ドルを獲得されました。
You are generous to give me such a lot of money.あなたはそんなにたくさんのおをくれるなんて気前がいい。
How did you came by such a big sum of money?あなたはそんな大をどうやって手に入れたのですか。
You have a lot of money, and I have none.あなたはたくさんおをもっているが私は少しももっていない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Crazy, but he wins.[JA] クラレッサ・シールズ 2012年 メダリスト クラレッサ・シールズ 2012年 メダリスト それでも勝つの CounterPunch (2017)
The values of all those belts have dwindled, making an undefeated record, that purest proof of dominance, more important than ever.[CN] 腰带有什么意义? CounterPunch (2017)
Darmani Rock, from North Philadelphia, is 19 years old, and he's also qualified for the Olympic trials.[CN] 但卡姆F傲森晋级了 还需要赢三场 他就能获得第四次手套冠军 CounterPunch (2017)
I'm gonna be takin' it very seriously.[CN] 手套全美锦标赛 CounterPunch (2017)
The women just kept showing up, and I get a ton of money every month.[JA] (慎) 女たちが次々とやって来て 僕は毎月 大を手にすることになった The Mysterious Million Yen Women (2017)
The murderer was in debt for over 30 million yen.[JA] 犯人の男には 3000万を超える 借があったんだけど Reason (2017)
I'm out of cash again.[JA] いや〜 ちょっとねえ また欠なんだよ The Mysterious Million Yen Women (2017)
I don't really give a shit. That doesn't make you TBE, The Best Ever.[JA] 大を手にしても 最高だとは限らない CounterPunch (2017)
Nanaka was killed for money.[JA] 菜々果ちゃんは おのために殺された Reason (2017)
Winning the Golden Gloves was huge.[CN] 手套比赛始于20世纪20年代 到目前为止 大多数人都亲临过手套比赛现场 CounterPunch (2017)
In today's era of fighters, winning the gold and having the responsibility of representing your country... it's not in their mind anymore.[JA] 最近のボクシング選手は メダルや国の代表に 興味がない メダルや国の代表に 興味がない CounterPunch (2017)
Is there any way you can stop the deposit from being taken?[JA] 手付を 払わずに済まない? The Secret of Sales (2017)
Is that so?[CN] 每个月都会给我一百万元的租 Emotions (2017)
Ronnie was even throwing me a kickback from the extortionate interest on his loans to Cachet to settle my outstanding tax affairs.[JA] ロニーは キャッシェに課した利から 俺にも手数料をくれた The Secret of Sales (2017)
All in hopes of becoming the super heavyweight gold medalist.[JA] オーサムは メダリストを目指す CounterPunch (2017)
But there's no way you can pay him 100 million yen, right?[JA] でも そもそも1億円なんて大 払えるわけないですもんね Choices (2017)
I want that feeling of sitting next to two dudes from other countries who have to sit there and look happy while they play my national anthem and I get a gold medal.[JA] 表彰台で2位と3位の 外国人選手に挟まれて アメリカ国歌を聞き メダルを受け取る CounterPunch (2017)
So what's the plan tonight, champ?[CN] 赢得手套奖意义重大 CounterPunch (2017)
Did he do it for money?[JA] おのためですか? Reason (2017)
Who knows what the "C" in champ stands for?[CN] (手套拳击馆) 我说:"他应该进拳击馆" CounterPunch (2017)
Before she died, she gave Sunako severance pay, enough to look after me until I become an adult.[JA] 亡くなる前に砂子さんに退職と 私が成人するまでの サポート料を支払っていたみたいで Disbanded (2017)
And do they still define a champion?[CN] 阿尔海蒙很开心 他上次放弃腰带表了忠心 CounterPunch (2017)
He hasn't really looked like a top athlete.[CN] 输了全美手套冠军赛 超重量级冠军后 CounterPunch (2017)
Nobody makes money overnight. It's...[JA] 一晩で大は稼げない CounterPunch (2017)
No, I haven't.[CN] 生命是不能用钱来衡量的 Confrontation (2017)
USA Boxing is awarded funding from the USOC based on their medal count.[JA] オリンピック委員会は メダルの数で報奨を決める CounterPunch (2017)
He thinks he can buy his way out of any problem.[JA] おで解決できると思ってる The Secret of Sales (2017)
I have no doubt that each of them valued money and life differently.[JA] 彼女たちは皆 おの価値も 命の価値も 何もかも バラバラだったに違いない Confrontation (2017)
Floyd "Money" Mayweather has been the face of boxing.[CN] (拳击作家 史蒂夫姆) 在橄榄球赛场上 要不就在篮球场上 CounterPunch (2017)
Yeah, but the life I live costs a lot of money.[JA] いや そうなんだけど... のかかる人生 送ってんだよ 俺 Values (2017)
With half a billion dollars of venture capital, he has the sport back on prime time for the first time in over three decades.[JA] 5億ドルの資を集め 30年ぶりに夜の ボクシング中継を復活 CounterPunch (2017)
People get hurt, Cam got cut a little bit last night.[CN] 参赛选手有费城的超重量级拳手 达玛尼洛克 他在全美手套冠军赛上 击败了卡姆F傲森 CounterPunch (2017)
But I'm a minor, so I was told that I needed a guarantor in order to receive the prize money.[JA] (みどり) でも 未成年の私が 当選を受け取るには 保証人が必要だって言われて Choices (2017)
Plus, I've just put down a non-refundable deposit for ten grand on this place so, please, just have a look?[JA] 手付1万ポンドは 返らないし見るだけでも The Secret of Sales (2017)
Boxing and gold medal and being in Olympics is dead in America right now.[JA] ボクシングの オリンピックメダルなど 今では価値がない CounterPunch (2017)
They don't take the NBA trophy at the end of the championship as a joke.[CN] 根据腰带的规则 体重必须达标 才能争夺腰带 CounterPunch (2017)
You just look the target straight in the eye and gently pull the trigger.[JA] 標的を見据えて そっと引きを引く The Secret of Sales (2017)
THANK YOU, NANAKA! EPISODE 9 READY[CN] 每个月都会给我一百万元的租 Ready (2017)
I fuckin' won it 12.[CN] 但我他妈真想要童奖 CounterPunch (2017)
Aim to the body. Both sides, baby.[CN] 全美手套冠军赛 CounterPunch (2017)
It's about money. It's about making a living so you can take care of your family.[JA] すべてはカネ 家族を養う資が必要だ CounterPunch (2017)
I got this for you.[CN] 道间先生 你似乎并不知道 只要有大把的钱和牢靠的人脉 Confrontation (2017)
Yes, baby. I've cleared my tax bill, I'm a partner in the business.[JA] 税は払ったし 今は共同経営者だ The Secret of Sales (2017)
In boxing's heyday, there were only eight weight classes, each with one undisputed champion.[CN] 阿尔会让他参加下一届比赛 奖数额也差不多... CounterPunch (2017)
I can't possibly spend all the royalties from my father's works, so I don't work, and have spent nearly my whole life reading books.[JA] (ひとみ) おは父の作品の印税が 使いきれないほど入ってくるので 仕事もせず 人生のほとんどの時間を 読書して過ごしてます Appeal (2017)
You can't be one ounce, one quarter of an ounce over.[CN] 但如果腰带有那么重要 无论多痛苦 你都会让体重达标 CounterPunch (2017)
I'm gonna just start fuckin' him up, taking it to him.[CN] 这是我第六次参加手套决赛 这是我第六次打手套决赛 我有一半的机会 很恶心 CounterPunch (2017)
The police officer who came to the scene was also stabbed and killed.[CN] 这些女人 每个月都会给我一百万元的租 Reason (2017)
Mr. Michima.[CN] 每个月都会给我一百万元的租 Affection (2017)
I'd borrowed it against Walshy's business, not my house, with interest rates that were fucking eye-watering, even for a shark like Ronnie.[JA] ロニーでさえ 涙が出るほどの高利で The Secret of Sales (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス料[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] access charge, access fee [Add to Longdo]
グループ料[グループりょうきんせい, guru-pu ryoukinsei] group rate system [Add to Longdo]
[かきん, kakin] billing [Add to Longdo]
データ[かきんデータ, kakin de-ta] billing data [Add to Longdo]
レコード[かきんんレコード, kakinn reko-do] billing record [Add to Longdo]
機能[かきんきのう, kakinkinou] billing function [Add to Longdo]
情報[りょうきんじょうほう, ryoukinjouhou] billing information [Add to Longdo]
情報[りょうきんじょうほう, ryoukinjouhou] accounting information [Add to Longdo]
[かきんせい, kakinsei] rate structure [Add to Longdo]
制御データ[かきんせいぎょデータ, kakinseigyo de-ta] billing control data [Add to Longdo]
動作有効期間[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] accounting regime [Add to Longdo]
基本料[きほんりょうきん, kihonryoukin] basic charge [Add to Longdo]
属酸化膜半導体[ぞくさんかまくはんどうたい, zokusankamakuhandoutai] Metal Oxide Semiconductor, MOS [Add to Longdo]
属被膜加工[きんぞくひまくかこう, kinzokuhimakukakou] metalization (vs) [Add to Longdo]
自動支払機[げんきんじどうしはらいき, genkinjidoushiharaiki] cash dispenser [Add to Longdo]
自動取引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] ATM, Automatic Teller Machine [Add to Longdo]
自動預支払機[じどうよきんしはらいき, jidouyokinshiharaiki] Automated Teller Machine, ATM [Add to Longdo]
詳細課データ[しょうさいかきんデータ, shousaikakin de-ta] detailed billing data [Add to Longdo]
細工表現[はりがねざいくひょうげん, hariganezaikuhyougen] wire frame representation [Add to Longdo]
接続料[せつぞくりょうきん, setsuzokuryoukin] connection charge, connection fee [Add to Longdo]
相補型属酸化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
単位料区域[たんいりょうきんくいき, tan'iryoukinkuiki] message area (MA) [Add to Longdo]
通信料[つうしんりょうきん, tsuushinryoukin] communication fees, charges [Add to Longdo]
通話料[つうわりょうきんせい, tsuuwaryoukinsei] message-rated (a-no) [Add to Longdo]
電子資移動[でんししきんいどう, denshishikin'idou] electronic funds transfer (EFT) [Add to Longdo]
電子資振替[でんししきんふりかえ, denshishikinfurikae] electronic fund transfer, EFT [Add to Longdo]
電子的資移動[でんしてきしきんいどう, denshitekishikin'idou] electronic funds transfer [Add to Longdo]
電話料[でんわりょうきん, denwaryoukin] telephone fee, telephone service charge [Add to Longdo]
体系[りょうきんたいけい, ryoukintaikei] rate structure [Add to Longdo]
隣接単位料区域[りんせつたんいりょうきんくいき, rinsetsutan'iryoukinkuiki] adjacent message area [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しゃっきん, shakkin] Schulden [Add to Longdo]
[がんきん, gankin] Kapital [Add to Longdo]
剰余[じょうよきん, jouyokin] Ueberschuss [Add to Longdo]
[ぼきん, bokin] Geldsammlung [Add to Longdo]
[そっきん, sokkin] Bargeld, Barzahlung [Add to Longdo]
[ききん, kikin] Stiftung, Fonds [Add to Longdo]
[たいきん, taikin] viel_Geld [Add to Longdo]
奨学[しょうがくきん, shougakukin] Stipendium [Add to Longdo]
[ねんきん, nenkin] Rente, Pension [Add to Longdo]
[ちょうきん, choukin] das_Ziselieren, das_Gravieren (in Metall) [Add to Longdo]
[しききん, shikikin] Kaution, Mietkaution [Add to Longdo]
[りょうきん, ryoukin] Gebuehr [Add to Longdo]
[けんきん, kenkin] Geldspende [Add to Longdo]
[げんきん, genkin] Bargeld [Add to Longdo]
払い[げんきんばらい, genkinbarai] Barzahlung [Add to Longdo]
正価[げんきんせいか, genkinseika] Barpreis [Add to Longdo]
石部[いしべきんきち, ishibekinkichi] langweiliger_Tugendbold [Add to Longdo]
[ぜいきん, zeikin] Steuer, Steuern [Add to Longdo]
[ばっきん, bakkin] Strafgeld, Bussgeld, Geldstrafe [Add to Longdo]
[しきんせき, shikinseki] Pruefstein [Add to Longdo]
[ちょきん, chokin] Spargeld, Ersparnisse [Add to Longdo]
[ちょきんばこ, chokinbako] Sparbuechse [Add to Longdo]
通帳[ちょきんつうちょう, chokintsuuchou] Sparbuch [Add to Longdo]
[ちんぎん, chingin] Loehne_und_Gehaelter, Lohn- [Add to Longdo]
[しきん, shikin] Fonds [Add to Longdo]
[しょうきん, shoukin] Geldpreis [Add to Longdo]
賠償[ばいしょうきん, baishoukin] Entschaedigung, Reparation [Add to Longdo]
[そうきん, soukin] Geldsendung, Ueberweisung [Add to Longdo]
郵便料[ゆうびんりょうきん, yuubinryoukin] Porto [Add to Longdo]
[きん, kin] -Geld [Add to Longdo]
[きん, kin] Gold, Metall, Geld [Add to Longdo]
ぱく[きんぱく, kinpaku] Blattgold, Goldblaettchen [Add to Longdo]
メダル[きんめだる, kinmedaru] Goldmedaille [Add to Longdo]
儲け[かねもうけ, kanemouke] Gelderwerb [Add to Longdo]
入れ[かねいれ, kaneire] Geldbeutel, Geldkasten [Add to Longdo]
[かなぐ, kanagu] Beschlag [Add to Longdo]
[きんかん, kinkan] goldene_Krone [Add to Longdo]
剛石[こんごうせき, kongouseki] Diamant [Add to Longdo]
[きんかい, kinkai] Goldklumpen, Goldbarren [Add to Longdo]
壱万円[きんいちまんえん, kin'ichiman'en] 10.000 Yen [Add to Longdo]
[きんぞく, kinzoku] -Metall [Add to Longdo]
[きんこ, kinko] Geldschrank, Kasse [Add to Longdo]
拾万円[きんじゅうまんえん, kinjuuman'en] 100.000 Yen [Add to Longdo]
持ち[かねもち, kanemochi] Reicher, Wohlhabender [Add to Longdo]
[きんよう, kinyou] Freitag [Add to Longdo]
曜日[きんようび, kinyoubi] Freitag [Add to Longdo]
[かなざわ, kanazawa] (Hauptstadt der Praefektur Ishikawa) [Add to Longdo]
[かなあみ, kanaami] Drahtnetz [Add to Longdo]
縛り[かなしばり, kanashibari] binden, festbinden, finanzielle_Notlage [Add to Longdo]
[こんじき, konjiki] golden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top