ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

金融

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -金融-, *金融*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金融[jīn róng, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ, ] banking; finance; financial, #864 [Add to Longdo]
金融市场[jīn róng shì chǎng, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] financial market, #10,170 [Add to Longdo]
国际金融公司[Guó jì Jīn róng Gōng sī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] International Finance Corporation [Add to Longdo]
路透金融词典[Lù tòu jīn róng cí diǎn, ㄌㄨˋ ㄊㄡˋ ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ ㄘˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] Reuter's Financial Glossary [Add to Longdo]
金融危机[jīn róng wēi jī, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ ㄨㄟ ㄐㄧ, / ] financial crisis [Add to Longdo]
金融改革[jīn róng gǎi gé, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ, ] financial reform [Add to Longdo]
金融时报[Jīn róng Shí bào, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ ㄕˊ ㄅㄠˋ, / ] Financial Times [Add to Longdo]
金融系统[jīn róng xì tǒng, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] financial system [Add to Longdo]
金融衍生工具[jīn róng yǎn shēng gōng jù, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ ㄧㄢˇ ㄕㄥ ㄍㄨㄥ ㄐㄩˋ, ] derivatives (finance) [Add to Longdo]
金融风波[jīn róng fēng bō, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ ㄈㄥ ㄅㄛ, / ] financial crisis; banking crisis [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
金融[きんゆう, kinyuu] (n) การเงิน

Japanese-English: EDICT Dictionary
金融[きんゆう, kinyuu] (n,adj-no) financing; credit transacting; loaning of money; circulation of money; (P) [Add to Longdo]
金融アナリスト[きんゆうアナリスト, kinyuu anarisuto] (n) financial analyst [Add to Longdo]
金融サービス[きんゆうサービス, kinyuu sa-bisu] (n) financial service [Add to Longdo]
金融システム[きんゆうシステム, kinyuu shisutemu] (n) financial system [Add to Longdo]
金融ビッグバン[きんゆうビッグバン, kinyuu bigguban] (n) financial Big Bang (1996-2001) [Add to Longdo]
金融リスク[きんゆうリスク, kinyuu risuku] (n) financial risk [Add to Longdo]
金融引き締め;金融引締め[きんゆうひきしめ, kinyuuhikishime] (n) monetary tightening; credit squeeze; credit crunch [Add to Longdo]
金融改革[きんゆうかいかく, kinyuukaikaku] (n) financial reform [Add to Longdo]
金融[きんゆうかい, kinyuukai] (n) financial circles; the financial community [Add to Longdo]
金融[きんゆうがい, kinyuugai] (n) financial district [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Excessive reliance on monetary policy an attempt to curb inflation could unnecessarily constrain credit and hence business.インフレを抑制しようとして金融政策に偏重すると、金融、したがって景気を必要以上に締め付けることになりかねない。
Monetary policy in United States has been characterized by tight credit over the months.ここ数ヶ月間、アメリカの金融政策は信用の引き締めで特徴づけられている。
It's possible to branch out from computing to jobs in banking, accountancy and so on.コンピューターの仕事から金融、会計などの仕事に転向することは可能である。
Tokyo, as you know, is one of the financial centers of the world.ご存知のように、東京は世界の金融の中心地だ。
Service industries include communication, transportation, distribution, finance and a host of other areas which do not involve production of goods.サービス産業には、通信、運輸、流通、金融をはじめものの生産には関係ないたくさんの分野が含まれる。
The industrialist found a wealthy financier to help him weather the storm which was inevitable.その製造業者は、避けられない危機を乗り切る手助けをしてくれる、金をもった、さる金融業者をみつけた。
The fire and power outage resulted in a shortened workday at some exchanges in Manhattan's financial district.マンハッタンの金融街にある証券取引所の中には、火災と停電のため、営業を早めに切り上げてしまったところもあります。
It important for a nation to have an adequate mix of monetary and fiscal policies.一国にとって金融政策と財政政策の適切な組み合わせが大切である。
Costs of financial services are rising in every country.金融サービスのコストはどの国でも高くなっている。
Interest rates will move up due to monetary tightening.金融引き締めで金利が上昇するだろう。
A tight-credit policy is underway.金融引き締め政策が実施されている。
Credit relaxation is considered necessary to shore up business.景気を支えるために金融緩和が必要と考えられている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Pembroke remains the CEO of a major financial institution. Under the circumstances,[JA] 大手金融会社の重役だし 対応してくれると思った A Cure for Wellness (2016)
So that's him, this Iranian financier?[JA] それでこれが イランの金融屋? Sock Puppets (2017)
- The financial crisis.[CN] - 金融危机. Monsieur Verdoux (1947)
What do you mean, a financial crisis?[CN] 你什么意思,一场金融危机? Monsieur Verdoux (1947)
Write: "Panic among London finances..."[CN] 就写"伦敦金融恐慌" Europe '51 (1952)
The unprecedented devastating financial crisis sweeps across United States and the entire world.[CN] 前所未有的金融危機... 席捲美國與全世界 Yoyo (1965)
-Well, a couple of financial wizards.[CN] -我们真是金融奇才 It's a Wonderful Life (1946)
According to our tax adviser, she's only so-so.[CN] 根据我们的金融顾问所说 她长得还可以 Some Like It Hot (1959)
I go to Abu Dhabi where they have me question this Iranian financier they found, Nafisi.[JA] アブダビに行き 疑問が生じた 連中が見つけた イランの金融屋、ナフィジだ Casus Belli (2017)
Angela knows everything about finance, and taxes, and all that.[JA] アンジェラ 彼女は金融にも 税金にも詳しくて Best Buds (2016)
# That established credit now commands[CN] 金融界最高层人士现在宣布 Mary Poppins (1964)
A giant in the world of finance. - A giant?[CN] 金融界的一位伟人(也可翻译为巨人 大力士) Mary Poppins (1964)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
金融[きんゆう, kinyuu] Finanz-,, Geld-,, Geldumlauf [Add to Longdo]
金融機関[きんゆうきかん, kinyuukikan] Geldinstitut [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top