ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -铺-, *铺*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[铺, pù, ㄆㄨˋ] shop, store; bed, mattress
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  甫 (fǔ ㄈㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 1,613

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pù, ㄆㄨˋ, / ] a store, #3,444 [Add to Longdo]
[pū, ㄆㄨ, / ] to spread, #3,444 [Add to Longdo]
[pù, ㄆㄨˋ, / ] a bed; a store, #3,444 [Add to Longdo]
[diàn pù, ㄉㄧㄢˋ ㄆㄨˋ, / ] store; shop, #6,118 [Add to Longdo]
[pū shè, ㄆㄨ ㄕㄜˋ, / ] to lay (paving, wiring etc); to pave, #13,027 [Add to Longdo]
天盖地[pū tiān gài dì, ㄆㄨ ㄊㄧㄢ ㄍㄞˋ ㄉㄧˋ, / ] lit. hiding the sky and covering the earth (成语 saw); fig. earth-shattering; omnipresent; of universal importance, #19,226 [Add to Longdo]
[pū diàn, ㄆㄨ ㄉㄧㄢˋ, / ] bedcover; fig. to foreshadow, #21,608 [Add to Longdo]
[wò pù, ㄨㄛˋ ㄆㄨˋ, / ] a bed (on a train); a couchette, #25,549 [Add to Longdo]
[pū lù, ㄆㄨ ㄌㄨˋ, / ] to pave (with paving stones); to lay a road; to give a present to sb to ensure success, #28,012 [Add to Longdo]
[chuáng pù, ㄔㄨㄤˊ ㄆㄨˋ, / ] bed, #28,495 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, come on. Your bed's all ready.[CN] 好了 你的床好了 It Happened One Night (1934)
No-a carpet.[CN] 没有地毯. The Great Dictator (1940)
- Driscoll, sir.[CN] 德里斯科 他的床是空的 The Long Voyage Home (1940)
- But I don't like to make my own bed, Mother.[CN] -但是我不喜欢整理 自己的床 母亲 The Scarlet Empress (1934)
Child, the carpet is already laid at St. George's, Hanover Square.[CN] 孩子 地毯都已经好了 在汉诺威广场的圣乔治教堂 The Lady Vanishes (1938)
- There's nothing left of the train beyond the sleeping car.[CN] -除了卧车那里什么也没有 The Lady Vanishes (1938)
Yesterday I was greatly amazed when I came from the market... and found you'd made your bed, sir.[CN] 昨天我从市场上 回来的时候 我很吃惊的发现你 整理了你的床 Ninotchka (1939)
Who has done it if Smitty didn't? It's over his bunk, isn't it?[CN] 不是他还有谁 这是他位上的 The Long Voyage Home (1940)
You prepare the way and the next generation will be able to...[CN] 你们要好一条路,下一代就能... Baltic Deputy (1937)
Can you imagine what the beds would be in a hotel like that?[CN] 你知道这种旅馆的 床是什么样子的吗? Ninotchka (1939)
She can cook and sew and make her own bed if she has to.[CN] 如果她有必要做的话她会烹饪 和整理自己的床 The Scarlet Empress (1934)
She has charge of the beds and laces.[CN] 她负责床和花饰 The Scarlet Empress (1934)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top