Search result for

*失*

(250 entries)
(0.1008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -失-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
業率[しつぎょうりつ, shitsugyouritsu] (n) อัตราการว่างงาน
権利が消する[けんりがしょうしつする, kenrigashoushitsusuru] หมดสิทธิ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しつぼう, shitsubou] (n) ความผิดหวัง , ความสิ้นหวัง
[しっつい, shittsui] (n) การเสื่อมเสีย (เสื่อมเสียชื่อเสียง เสื่อมเสียความน่าเชื่อถือ)
[しょうしつ, shoushitsu] (vt) การหายไป การอันตรธาน การสูญสิ้น
[しつれい, shitsurei] (n ) ความไม่สุภาพ
[かしつ, kashitsu] ความผิด
[しっぱい, shippai] (vi ) ล้มเหลว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[うしなう, ushinau] Thai: สูญเสีย

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[佚, yì, ㄧˋ] to indulge in pleasures; to flee
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  失 (shī ) 
Etymology: [ideographic] To lose 失 a person 亻
[失, shī, ] to lose; to make a mistake, to neglect
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  夫 (fū ㄈㄨ) 
Etymology: [ideographic] Something 丿 falling from a hand 夫
[帙, zhì, ㄓˋ] book jacket; satchel, bag
Radical: Decomposition: 巾 (jīn ㄐㄧㄣ)  失 (shī ) 
Etymology: [pictophonetic] curtain
[泆, yì, ㄧˋ] to overflow; licentious, libertine, dissipated
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  失 (shī ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[瓞, dié, ㄉㄧㄝˊ] young melon
Radical: Decomposition: 瓜 (guā ㄍㄨㄚ)  失 (shī ) 
Etymology: [pictophonetic] melon
[秩, zhì, ㄓˋ] order; ordered
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  失 (shī ) 
Etymology: [pictophonetic] grain
[袟, zhì, ㄓˋ] bag, satchel; book cover
Radical: Decomposition: 衤 (yī )  失 (shī ) 
Etymology: [pictophonetic] cloth
[跌, diē, ㄉㄧㄝ] to stumble, to slip, to fall
Radical: Decomposition: 足 (zú ㄗㄨˊ)  失 (shī ) 
Etymology: [ideographic] To lose 失 one's footing 足
[軼, yì, ㄧˋ] to surpass, to overtake, to excel
Radical: Decomposition: 車 (chē ㄔㄜ)  失 (shī ) 
Etymology: [pictophonetic] cart
[轶, yì, ㄧˋ] to surpass, to overtake, to excel
Radical: Decomposition: 车 (chē ㄔㄜ)  失 (shī ) 
Etymology: [pictophonetic] cart
[迭, dié, ㄉㄧㄝˊ] repeatedly, frequently
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  失 (shī ) 
Etymology: [pictophonetic] walk
[鉄, zhí, ㄓˊ] iron; strong, solid, firm
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  失 (shī ) 
Etymology: [pictophonetic] metal
[铁, tiě, ㄊㄧㄝˇ] iron; strong, solid, firm
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  失 (shī ) 
Etymology: [pictophonetic] metal

Japanese-English: EDICT Dictionary
お先に礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
アクセス敗率[アクセスしっぱいりつ, akusesu shippairitsu] (n) {comp} failure rate [Add to Longdo]
ウェルニッケ語症[ウェルニッケしつごしょう, uerunikke shitsugoshou] (n) Wernicke's aphasia [Add to Longdo]
セル損[セルそんしつ, seru sonshitsu] (n) {comp} cell loss [Add to Longdo]
セル損プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] (n) {comp} cell loss priority; CLP [Add to Longdo]
セル損[セルそんしつひ, seru sonshitsuhi] (n) {comp} cell loss ratio [Add to Longdo]
セル損優先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] (n) {comp} cell loss priority [Add to Longdo]
セル損[セルそんしつりつ, seru sonshitsuritsu] (n) {comp} cell loss rate [Add to Longdo]
データ損[データそんしつ, de-ta sonshitsu] (n) {comp} data loss [Add to Longdo]
バッファ確保[バッファかくほしっぱい, baffa kakuhoshippai] (n) buffer (full) error (i.e. space cannot be reserved as it is full) [Add to Longdo]
パスワード[パスワードしっこう, pasuwa-do shikkou] (n) {comp} password expiration [Add to Longdo]
安物買いの銭[やすものがいのぜにうしない, yasumonogainozeniushinai] (exp) you get what you pay for; buying cheap goods is a waste of money (because the quality is always so poor) [Add to Longdo]
意識を[いしきをうしなう, ishikiwoushinau] (exp,v5u) to lose consciousness [Add to Longdo]
意識喪[いしきそうしつ, ishikisoushitsu] (n) loss of consciousness [Add to Longdo]
[いしつ, ishitsu] (n,vs) loss [Add to Longdo]
[いしつしゃ, ishitsusha] (n) owner of a lost article [Add to Longdo]
[いしつひん, ishitsuhin] (n) lost article [Add to Longdo]
[いしつぶつ, ishitsubutsu] (n) lost article; (P) [Add to Longdo]
物取り扱い所[いしつぶつとりあつかいじょ, ishitsubutsutoriatsukaijo] (n) lost and found office [Add to Longdo]
[いっしつ, isshitsu] (n) disadvantage (defect, error) [Add to Longdo]
一得一[いっとくいっしつ, ittokuisshitsu] (n) gaining some and losing some; (something having its) advantages and disadvantages [Add to Longdo]
利益[いっしつりえき, isshitsurieki] (n) lost profit [Add to Longdo]
運動調症[うんどうしっちょうしょう, undoushicchoushou] (n) motor ataxia [Add to Longdo]
営業損[えいぎょうそんしつ, eigyousonshitsu] (n) operating loss [Add to Longdo]
栄養調[えいようしっちょう, eiyoushicchou] (n,adj-no) malnutrition; (P) [Add to Longdo]
[かしつ, kashitsu] (n) (1) error; blunder; accident; (2) fault; defect; (P) [Add to Longdo]
を許す[かしつをゆるす, kashitsuwoyurusu] (exp,v5s) to forgive a person for their error; to forgive someone for their mistake [Add to Longdo]
殺人[かしつさつじん, kashitsusatsujin] (n) negligent homicide [Add to Longdo]
傷害[かしつしょうがい, kashitsushougai] (n) accidental infliction of injury [Add to Longdo]
傷害罪[かしつしょうがいざい, kashitsushougaizai] (n) accidental infliction of injury [Add to Longdo]
責任主義[かしつせきにんしゅぎ, kashitsusekininshugi] (n) (See 無過責任主義) fault liability principle [Add to Longdo]
致死[かしつちし, kashitsuchishi] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide; negligent homicide; (P) [Add to Longdo]
致死罪[かしつちしざい, kashitsuchishizai] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide [Add to Longdo]
[かしつはん, kashitsuhan] (n) crime of negligence; careless offense; careless offence [Add to Longdo]
悔やまれる[くやまれるしっさく, kuyamarerushissaku] (n) regrettable misstep [Add to Longdo]
外因損時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] (n) {comp} environmental loss time; external loss time [Add to Longdo]
気を[きをうしなう, kiwoushinau] (exp,v5u) to lose consciousness; to faint; to black out [Add to Longdo]
記憶喪[きおくそうしつ, kiokusoushitsu] (n,adj-no) loss of memory [Add to Longdo]
議席を[ぎせきをうしなう, gisekiwoushinau] (exp,v5u) to lose a seat (in an election) [Add to Longdo]
業務上過[ぎょうむじょうかしつ, gyoumujoukashitsu] (n) (professional) negligence [Add to Longdo]
業務上過致死[ぎょうむじょうかしつちし, gyoumujoukashitsuchishi] (n) professional negligence resulting in death [Add to Longdo]
業務上過致死傷[ぎょうむじょうかしつちししょう, gyoumujoukashitsuchishishou] (n) professional negligence resulting in injury or death [Add to Longdo]
金を貸せば友を[かねをかせばともをうしなう, kanewokasebatomowoushinau] (exp) (id) Lend your money and lose your friend; Money gone, friends gone [Add to Longdo]
空間識調[くうかんしきしっちょう, kuukanshikishicchou] (n) loss of equilibrium; vertigo [Add to Longdo]
[みうしなう, miushinau] (v5u,vt) to lose sight of; to miss; (P) [Add to Longdo]
光損[ひかりそんしつ, hikarisonshitsu] (n) optical loss [Add to Longdo]
構造的[こうぞうてきしつぎょう, kouzoutekishitsugyou] (n) structural unemployment [Add to Longdo]
業率[こうしつぎょうりつ, koushitsugyouritsu] (n) high unemployment rate [Add to Longdo]
市場の[しじょうのしっぱい, shijounoshippai] (n) market failure [Add to Longdo]
市場喪[いちばそうしつ, ichibasoushitsu] (n) market loss [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
足成千古恨[yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, ㄧ ㄕ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄏㄣˋ, ] lit. one wrong step causes thousand hatred (成语 saw); A single slip may cause lasting sorrow. [Add to Longdo]
时机[bù shī shí jī, ㄅㄨˋ ㄕ ㄕˊ ㄐㄧ, / ] seize the opportune moment; lose no time [Add to Longdo]
[bù shī wéi, ㄅㄨˋ ㄕ ㄨㄟˊ, / ] can still be considered (to be...); may after all be accepted as [Add to Longdo]
[diū shī, ㄉㄧㄡ ㄕ, / ] to lose; lost [Add to Longdo]
交臂[jiāo bì shī zhī, ㄐㄧㄠ ㄅㄧˋ ㄕ ㄓ, ] to miss sb by a narrow chance; to miss an opportunity [Add to Longdo]
使[shǐ shī wàng, ㄕˇ ㄕ ㄨㄤˋ, 使] disappoint [Add to Longdo]
元音[yuán yīn shī dú, ㄩㄢˊ ㄕ ㄉㄨˊ, / ] vowel devoicing [Add to Longdo]
冒冒[mào mào shī shī, ㄇㄠˋ ㄇㄠˋ ㄕ ㄕ, ] bold; forthright [Add to Longdo]
[bàn shī yè, ㄅㄢˋ ㄕ ㄧㄝˋ, / ] semi-employed; partly employed; underemployed [Add to Longdo]
原发性进行性[yuán fā xìng jìn xíng xìng shī yǔ, ㄩㄢˊ ㄈㄚ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄕ ㄩˇ, / ] primary progressive aphasia (PPA), speech disorder (sometimes related to dementia) [Add to Longdo]
[āi shī, ㄞ ㄕ, ] bereavement [Add to Longdo]
[sàng shī, ㄙㄤˋ ㄕ, / ] lose; forfeit [Add to Longdo]
殆尽[sàng shī dài jìn, ㄙㄤˋ ㄕ ㄉㄞˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] to lose everything [Add to Longdo]
丧魂[sàng hún shī pò, ㄙㄤˋ ㄏㄨㄣˊ ㄕ ㄆㄛˋ, / ] lit. lost soul, vanished spirit (成语 saw); distraught (at a loss); heart-broken [Add to Longdo]
[bào shī, ㄅㄠˋ ㄕ, / ] report the loss to the authorities concerned [Add to Longdo]
塞翁[Sài wēng shī mǎ, ㄙㄞˋ ㄕ ㄇㄚˇ, / ] The old man lost his mare, but it all turned out for the best (成语 saw); fig. a blessing in disguise; It's an ill wind that blows no-one any good. [Add to Longdo]
塞翁马安知非福[Sài wēng shī mǎ ān zhī fēi fú, ㄙㄞˋ ㄕ ㄇㄚˇ ㄢ ㄓ ㄈㄟ ㄈㄨˊ, / ] The old man lost his mare, but it all turned out for the best (成语 saw); fig. a blessing in disguise; It's an ill wind that blows no-one any good. [Add to Longdo]
所望[dà shī suǒ wàng, ㄉㄚˋ ㄕ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄤˋ, ] greatly disappointed [Add to Longdo]
大惊[dà jīng shī sè, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄥ ㄕ ㄙㄜˋ, / ] apprehensive [Add to Longdo]
[shī, , ] to lose; to miss; to fail [Add to Longdo]
[shī zhǔ, ㄕ ㄓㄨˇ, ] owner of lost property [Add to Longdo]
之交臂[shī zhī jiāo bì, ㄕ ㄓ ㄐㄧㄠ ㄅㄧˋ, ] to miss narrowly; to let a great opportunity slip [Add to Longdo]
之东隅,收之桑榆[shī zhī dōng yú, ㄕ ㄓ ㄉㄨㄥ ㄩˊ, shou1 zhi1 sang1 yu2, / ] to lose at sunrise but gain at sunset (成语 saw); to compensate later for one's earlier loss; what you lose on the swings you gain on the roundabouts [Add to Longdo]
之毫厘,谬以千里[shī zhī háo lí, ㄕ ㄓ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ, miu4 yi3 qian1 li3, / ] a tiny lapse can lead to a huge mistake (成语 saw); a minor discrepancy leading to enormous losses [Add to Longdo]
之毫厘,差之千里[shī zhī háo lí, ㄕ ㄓ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ, cha4 zhi1 qian1 li3, / ] a tiny lapse can lead to a huge mistake (成语 saw); a minor discrepancy leading to enormous losses [Add to Longdo]
之毫厘,差以千里[shī zhī háo lí, ㄕ ㄓ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ, cha4 yi3 qian1 li3, / ] a tiny lapse can lead to a huge mistake (成语 saw); a minor discrepancy leading to enormous losses [Add to Longdo]
[shī shì, ㄕ ㄕˋ, ] (have an) accident [Add to Longdo]
[shī xìn, ㄕ ㄒㄧㄣˋ, ] to break a promise [Add to Longdo]
[shī xiū, ㄕ ㄒㄧㄡ, ] disrepair [Add to Longdo]
[shī chuán, ㄕ ㄔㄨㄢˊ, / ] not transmitted; no longer extant; lost in transmission [Add to Longdo]
[shī yí, ㄕ ㄧˊ, / ] discourteous; failure of etiquette [Add to Longdo]
[shī lì, ㄕ ㄌㄧˋ, ] to lose; to suffer defeat [Add to Longdo]
[shī qù, ㄕ ㄑㄩˋ, ] to lose [Add to Longdo]
去意识[shī qù yì shí, ㄕ ㄑㄩˋ ㄧˋ ㄕˊ, / ] unconscious [Add to Longdo]
[shī kǒu, ㄕ ㄎㄡˇ, ] slip of the tongue; indiscretion; to blurt out a secret [Add to Longdo]
[shī dì, ㄕ ㄉㄧˋ, ] to lose land; dispossessed [Add to Longdo]
[shī xué, ㄕ ㄒㄩㄝˊ, / ] unable to go to school; an interruption to one's education [Add to Longdo]
[shī yí, ㄕ ㄧˊ, ] inappropriate; improper [Add to Longdo]
[shī chǒng, ㄕ ㄔㄨㄥˇ, / ] lose favor; be in disfavor; be disgraced [Add to Longdo]
[shī zhāng shī zhì, ㄕ ㄓㄤ ㄕ ㄓˋ, / ] out of one's mind [Add to Longdo]
[shī yì, ㄕ ㄧˋ, ] disappointed; frustrated [Add to Longdo]
[shī liàn, ㄕ ㄌㄧㄢˋ, / ] lost in love [Add to Longdo]
[shī diào, ㄕ ㄉㄧㄠˋ, ] lose; miss [Add to Longdo]
[shī kòng, ㄕ ㄎㄨㄥˋ, ] out of control [Add to Longdo]
[shī cuò, ㄕ ㄘㄨㄛˋ, ] to be at a loss [Add to Longdo]
[shī xiào, ㄕ ㄒㄧㄠˋ, ] to fail; to lose effectiveness [Add to Longdo]
效日期[shī xiào rì qī, ㄕ ㄒㄧㄠˋ ㄖˋ ㄑㄧ, ] expiry date (of document) [Add to Longdo]
[shī bài, ㄕ ㄅㄞˋ, / ] to be defeated; to fail; to lose [Add to Longdo]
败是成功之母[shī bài shì chéng gōng zhī mǔ, ㄕ ㄅㄞˋ ㄕˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄇㄨˇ, / ] Failure is the mother of success (proverb) [Add to Longdo]
败者[shī bài zhě, ㄕ ㄅㄞˋ ㄓㄜˇ, / ] loser [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm sorry.どうも礼。
Fall out of love.恋する。
The fire burned down ten houses.10軒の家がその火事で焼した。
"Excuse me", Ann broke in.礼ですが」とアンが話に割って入った。
A passenger fainted, but the stewardess brought him around.1人の乗客が気をったが、スチュワーデスが彼の意識を回復させた。
During the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.1930年代の恐慌の間、多くの金持ちが株式市場の崩壊で全てをった。
Every time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.1つの種が絶滅するたびに、我々は自然界の一部を永久にうことになる。
Everybody fails once or twice.1度や2度の敗はだれにでもある。
I lost the eyesight in my right eye two years ago.2年前に右目を明しました。
I had a fear that you had failed.あなたが敗したのではないかと心配した。
It was not until three days after that I knew she had disappeared.3日後になってはじめて彼女が踪したことを知った。
A beautiful object like that never loses its value.ああした美しいものは決してその価値をうことはない。
Ah, I've failed again!ああまた敗した。
Having failed four times, he didn't try anymore.4回も敗したので、彼はもうそれ以上やって見なかった。
It is nine. I'm afraid I must be leaving now.9時ですからもう礼します。
He would have failed in his business but that you helped him.あなたが助けなかったら彼は商売に敗していたでしょう。
The reason for your failure is that you did not try hard enough.あなたが敗したのは努力が足りなかったからだ。
They were disappointed that you could not come.あなたが来られなかったので彼らは望しました。
I will find you your lost ring.あなたのために紛した指輪を探してあげましょう。
Without your advice, I would have failed in the attempt.あなたのアドバイスがなかったら、私の試みは敗していたでしょう。
I will compensate you for your loss.あなたの損は償います。
But for your steady support, my mission would have resulted in failure.あなたの安定的な支援がなければ、私の任務は敗に終わっていたでしょう。
If it had not been for your help, I might have failed.あなたの手助けがなかったら私は敗していたかもしれない。
But for your help, I would have failed.あなたの助けがなかったら、私は敗しただろう。
Without your help, I would have failed.あなたの援助がなかったら、私は敗していたでしょう。
Were it not for your help, I should fail.あなたの援助がなければ、私は敗するでしょう。
Don't lay your fault at my door.あなたの過を私のせいにしないでくれ。
You should apologize to Mrs. Smith for your rude behavior the other night.あなたはこの前の夜の礼な振る舞いをスミス夫人に謝罪すべきです。
If it were not for your advice I would fail.あなたの忠告がなかったらあなたは敗するだろう。
You have to account for your failure.あなたは自分の敗を説明しなくてはならない。
You seem to have lost sight of original objective.あなたは最初の目標を見っているようです。
You must not lose sight of your main object.あなたは自分の主要な目的を見っては行けない。
You've lost the ability to concentrate.あなたは集中する力をってしまった。
Excuse me.あのー、礼ですが。
You will be missed by your friends.あなたは友人をって寂しいでしょう。
You must make up the loss next week.あなたは来週その損を補わなければならない。
He cannot be a gentleman to say such a rude thing.あんな礼なことを言うなんて、彼は紳士であるはずがない。
A woman lost her driver's license while she was shopping the other day at a department store.ある女性が先日デパートで買い物中に運転免許証をってしまった。
That incident was a black mark against the president.あの事件は大統領の態であった。
No one informed me of his failure.あの人が敗したと誰も私に教えてくれなかった。
A lot of people were out of work during the Great Depression in America.アメリカ大恐慌の際には多くの人が業してた。
You cannot take back what you have once lost.いったんったものは取り戻すことはできない。
A miss is as good as a mile. [Proverb]いかに成功に近くても敗は敗。
For all his failures, he did not feel so at all.いろいろ敗したけれど、彼は少しも残念に思わなかった。
After all his efforts, he also failed this time.いろいろ努力したにもかかわらず彼は今回も敗した。
I dislike Chris because he is very rude and insensitive.クリスはとても礼で無神経だから私は彼が嫌いなの。 [F]
Good-bye!お先に礼します。
The joint-venture in Cambodia backfired.カンボジアでの合併事業は敗してしまった。
You should apologize for your rudeness.きみは礼を詫びるべきだ。 [M]
I begin to lose control of myself.オレ自身を制御する力をい始める。 [M]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now this clown is asking me to drop a client that I made a promise to.[CN] 第一个星期就让他去 一个大客户吗 简直是噩梦 Mudmare (2017)
Oh God. How do I say this?[CN] 我忍不住想 "天啊 希望它们不会消"  ()
And technically you're a bell-end, aren't you?[JA] "元"じゃなく 敗したミュージシャンだ The Widow Maker (2017)
Is this for me? - Mm-hmm.[CN] 如果这个人这么对你 说明他是个白痴 是他 去了一个很宝贵的东西 Brooklyn Housing (2017)
The invitations said that they might lose their life.[JA] 招待状には 命をう可能性があると 書いてあったという Confrontation (2017)
I'd forgotten that, and it's almost cost me everything I love, my wife, my kids, my money.[JA] それを忘れて 大事なものをった 妻と子供たち そしてカネだ The Secret of Sales (2017)
You know...[CN] 礼了 Emotions (2017)
It'll get sick if it drinks milk.[CN] 只有这份情感是怎样都不会消 Values (2017)
Oh. Sorry.[JA]  Find This Thing We Need To (2017)
Maybe to you they are.[CN] 虽然这么说有点礼 但就算是畅销作家的女儿 也是个外行人吧 Appeal (2017)
Like my mom always said, it's not about how many times you've been knocked down.[CN] 我唯一害怕的是 看到现在有多少人在这看着我 一旦我输了 他们就都消了" CounterPunch (2017)
No, you don't.[CN] 你的母亲也被杀害了 所以应该能明白去亲人的心情吧? Values (2017)
WEEKLY SALES RANKING[CN] 然而在我父亲出事数天后 她一句话也没说 就这么从我身边消 Affection (2017)
Don't worry about it.[CN] 我会消 Choices (2017)
You saying you didn't know what you were doing when you gave it to the clinic?[CN] 如果我们的律所和本案扯上任何关系 我们都会丢一个大客户 Mudmare (2017)
What could I lose? Work? Very unlikely.[JA] 仕事をう可能性だって 低かった  ()
It wasn't enough going to parties over the weekend for cross-dressing.[CN] 我也许会去什么 可能有人会说 "不要雇用那个变装癖"  ()
Who was there when you had to restructure in '07?[CN] 我们的损与日俱增 Divide and Conquer (2017)
If I died, nothing would be different.[CN] 难道你不怕会遭遇到 去性命的危险吗? Emotions (2017)
We all have to write, so we don't have that kind of time.[CN] 老实说 每年读完我都很 Appeal (2017)
And by one, he means ten.[CN] 也可能去一个朋友 我建议你选择朋友数量增长的 Mudmare (2017)
As usual, you're a rude woman.[CN] 太过武断 只会去变通的空间而已 Absolute (2017)
I nominate Yuzu Hanaki.[CN] 你太礼了吧 Appeal (2017)
Now, would you all excuse me, please? I need a poo.[JA] クソしたいから礼する Smell the Weakness (2017)
Just excuse me one minute.[JA] 礼 すぐ戻ります The Widow Maker (2017)
-WATCH OUT.[JA] "礼よ"  ()
Just like you already know that Louis kills for you out there whether he's taking your calls or not.[CN] 如果是这样 八周后这些损也会出现 也就是说你现在不安的唯一原因 就是你的诉讼没有理由 Divide and Conquer (2017)
- Well, if you're wondering if I convinced Paula to take me on, the answer is yes.[CN] 我知道原因 也不想去我的游戏机 Brooklyn Housing (2017)
Hitomi, in the invitation, it said someone might lose their life, right?[JA] ひとみちゃん 招待状には 命をう可能性があるって 書いてあったんだよね Emotions (2017)
Excuse me.[JA] (ドアが開く音) (刑事)礼しますよ Disbanded (2017)
People risk their jobs, and risk their family relationships.[JA] 仕事をったり 家族との関係が悪化したりね  ()
He'd get hurt or he'd just get demoralized.[JA] この調子じゃ ケガをするか 気力をうだろう CounterPunch (2017)
Hey! Apologize.[CN] 真是礼了 Reason (2017)
I live under the same roof with five women.[CN] 这份情感是到死都不会消 Values (2017)
Of who?[CN] 小瞳 邀请函上写着 有可能会去性命 对吧? Emotions (2017)
-Yes, sir.[CN] 请你让她踪吧 Emotions (2017)
Kid Chocolate gets down to 160.5 pounds, failing to make the 160-pound middleweight limit.[JA] クイリンは 160. 5ポンドを切れず ミドル級の体重制限に 敗した CounterPunch (2017)
Sorry about this, Andrew. I just need a minute, is that all right?[JA] アンドリュー ちょっと礼します Smell the Weakness (2017)
Interesting, right?[CN] 读了真是种损 Affection (2017)
Then, I will.[JA] じゃあ 礼させてもらうよ Absolute (2017)
Michi's lips are soft and they feel nice.[CN] (罪孽不会消 你活该) Appeal (2017)
-Excuse me. -Please answer my question![JA] (慎)ちょっと礼します (記者)答えてくださいよ Reason (2017)
Okay.[CN] 又开始惊慌措了 Affection (2017)
Thank you.[CN] 我必须赢 我追求这个梦想12年了 不赢我会很望的 CounterPunch (2017)
I don't see myself as somebody...[CN] 胸部也随之消  ()
"My God, what if they find out that this was a guess, that that one is crap, that the other one is bad, and the other one...", you know?[JA] "もしバレたらどうしよう" "あの作品は適当で あれは敗作で あれも..."  ()
Not yet. I had a ton on my plate.[CN] 如果我们的律所和本案扯上任何关系 -都会去一个大客户 Divide and Conquer (2017)
Excuse me, Mr. Michima.[JA] 礼します 道間さん Reason (2017)
Sorry about that.[JA] 礼しました Smell the Weakness (2017)
You tell yourself whatever bollocks you like, bottom line is our consumers have lost confidence in you.[JA] 客の信用をったのは お前なんだ Smell the Weakness (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セル損[セルそんしつ, seru sonshitsu] cell loss [Add to Longdo]
セル損プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] cell loss priority (CLP) [Add to Longdo]
セル損[セルそんしつひ, seru sonshitsuhi] cell loss ratio [Add to Longdo]
セル損優先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] cell loss priority [Add to Longdo]
セル損[セルそんしつりつ, seru sonshitsuritsu] cell loss rate [Add to Longdo]
データ損[データそんしつ, de-ta sonshitsu] data loss [Add to Longdo]
パスワード[パスワードしっこう, pasuwa-do shikkou] password expiration [Add to Longdo]
外因損時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] environmental loss time, external loss time [Add to Longdo]
効日時表示[しっこうにちじひょうじ, shikkounichijihyouji] expiry date indication [Add to Longdo]
敗判定[しっぱいはんてい, shippaihantei] fail verdict [Add to Longdo]
情報損を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] conversion prohibition in case of loss of information [Add to Longdo]
低損[ていそんしつ, teisonshitsu] low loss [Add to Longdo]
伝送損[でんそうそんしつ, densousonshitsu] transmission loss [Add to Longdo]
パルス[ふんしつぱるす, funshitsuparusu] missing-pulse [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そうしつ, soushitsu] -Verlust [Add to Longdo]
[うしなう, ushinau] verlieren [Add to Longdo]
[しっつい, shittsui] Verlust, Einbusse [Add to Longdo]
[しつれん, shitsuren] unglueckliche_Liebe [Add to Longdo]
[しつい, shitsui] Enttaeuschung, Entmutigung [Add to Longdo]
[しっぱい, shippai] Misserfolg, Misslingen [Add to Longdo]
[しつぼう, shitsubou] Enttaeuschung [Add to Longdo]
[しつぎょう, shitsugyou] Arbeitslosigkeit [Add to Longdo]
[しつれい, shitsurei] Unhoeflichkeit [Add to Longdo]
[しっしん, shisshin] Ohnmacht, Bewusslosigkeit [Add to Longdo]
[しっきゃく, shikkyaku] seine_Stellung_verlieren [Add to Longdo]
[そんしつ, sonshitsu] Verlust [Add to Longdo]
[ふんしつ, funshitsu] -Verlust [Add to Longdo]
[みうしなう, miushinau] aus_den_Augen_verlieren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top