ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -镜-, *镜*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[镜, jìng, ㄐㄧㄥˋ] mirror, glass; lens, glasses
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  竟 (jìng ㄐㄧㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 1,251

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] mirror, #2,834 [Add to Longdo]
[jìng tóu, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ, / ] camera shot (in a movie etc); scene, #2,970 [Add to Longdo]
[yǎn jìng, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] spectacles; eyeglasses; CL:副[fu4], #5,143 [Add to Longdo]
[jìng zi, ㄐㄧㄥˋ ㄗ˙, / ] mirror, #7,110 [Add to Longdo]
望远[wàng yuǎn jìng, ㄨㄤˋ ㄩㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] telescope, #12,930 [Add to Longdo]
显微[xiǎn wēi jìng, ㄒㄧㄢˇ ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, / ] microscope, #15,693 [Add to Longdo]
[mò jìng, ㄇㄛˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] sunglasses, #16,055 [Add to Longdo]
[jìng piàn, ㄐㄧㄥˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] lens, #18,193 [Add to Longdo]
隐形眼[yǐn xíng yǎn jìng, ㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˊ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] contact lens, #19,764 [Add to Longdo]
[Míng jìng, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] Der Spiegel, #27,912 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
MIRROR[CN]  The Mirror (1975)
May I borrow your opera glasses, please?[CN] 可以用一下你的望远 The 39 Steps (1935)
Mr. Hannay, would you be kind and turn that mirror to the wall?[CN] 汉纳先生 麻烦你把子那面对墙好吗 The 39 Steps (1935)
What's the matter with your glasses?[CN] 你的眼怎么了? Baltic Deputy (1937)
Handsome.[CN] 省 The Conman (1998)
Glass?[CN] 片? Glass? The Electric Boy (2014)
There were none at the store, and my old one's good only for a scarecrow.[JA] 馬鹿だね何してるんだよ? それはじゃないよ Tikhiy Don II (1958)
Behind the mirror, as you know, there's a fight of stairs.[CN] 在子后面 正如你所知道的 那儿有一段楼梯 The Scarlet Empress (1934)
And look right into these cameras.[CN] 别忘了看着 The Whole Town's Talking (1935)
Want me to get the magnifying glass?[CN] 我拿放大来帮你看 Episode #1.4 (2004)
There were none at the store, and my old one's good only for a scarecrow.[JA] 馬鹿だね何してるんだよ? それはじゃないよ Tikhiy Don (1957)
Original Story Kyoka Izumi[CN] 原著 泉 Taki no shiraito (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top