ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鈍-, *鈍*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鈍, dùn, ㄉㄨㄣˋ] blunt, obtuse; dull, flat; dim-witted
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  屯 (tún ㄊㄨㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 7,649

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迟钝[chí dùn, ㄔˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] slow (witted); stupid, #16,883 [Add to Longdo]
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, / ] blunt; stupid, #22,911 [Add to Longdo]
钝角[dùn jiǎo, ㄉㄨㄣˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] obtuse angle, #109,570 [Add to Longdo]
鲁钝[lǔ dùn, ㄌㄨˇ ㄉㄨㄣˋ, / ] stupid; slow on the uptake, #148,924 [Add to Longdo]
顽钝[wán dùn, ㄨㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] blunt (instrument); stupid; thick-headed, #420,616 [Add to Longdo]
思想顽钝[sī xiǎng wán dùn, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄨㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] blunt thinking; apathy [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[どんかく, donkaku] (n) มุมป้าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[のろま, noroma] (adj ) ทำอะไรชักช้า,สมองช้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なまくら, namakura] (adj-na,n) (ant [Add to Longdo]
[なまくら, namakura] (adj-na) (1) (uk) blunt (e.g. sword); dull; (2) lazy; cowardly; good for nothing [Add to Longdo]
[にぶい(P);のろい(P), nibui (P); noroi (P)] (adj-i) (1) (にぶい only) dull (e.g. a knife); blunt; (2) (のろい is usu. in kana) thickheaded; obtuse; stupid; (3) (にぶい only) dull (sound); dim (light); (4) slow; sluggish; inert; lethargic; (5) (のろい only) indulgent (esp. to the opposite sex); doting; (P) [Add to Longdo]
い音[にぶいおと, nibuioto] (n) thick sound [Add to Longdo]
い男[にぶいおとこ, nibuiotoko] (n) dullard; dolt [Add to Longdo]
ちん;チン[にぶちん(ちん);にぶチン(チン), nibuchin ( don chin ); nibu chin ( don chin )] (n) (uk) (See い・にぶい・2) dullard (gen. from not picking up on other people's feelings) [Add to Longdo]
らす[にぶらす, niburasu] (v5s,vt) to blunt; to dull; to weaken [Add to Longdo]
[にぶる(P);なまる, niburu (P); namaru] (v5r,vi) to become less capable; to grow dull; to become blunt; to weaken; (P) [Add to Longdo]
黄色[にぶきいろ, nibukiiro] (n) dull yellow [Add to Longdo]
[どんか, donka] (n,vs) becoming dull; slowing down; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The rate of inflation is slowing down.インフレ進行度はっている。
Compared with his brother, he is a poor athlete.お兄さんと比べて、彼は運動神経がい。
I have a dull ache here.ここに痛があります。
My resolution was shaken when I heard about it.それを聞いて決心がった。
If I am dull, I am at least industrious.たとえ私は頭がくとも少なくとも勤勉だ。
Television can dull our creative power.テレビは創造力をらせる力がある。
The more you drink, the less careful you will be.飲めば飲むほど注意力がる。
Am I slipping?俺は腕がったかな。 [M]
Can we check the rapid spread of the flu?我々は流感の広がる速度をらすことができるだろうか。
On the whole, the elite are not sensitive to criticism.概してエリート達は批判に対して感である。
Activity keeps the mind from rusting.活動していれば精神はらない。
Soles of the feet are insensitive to heat and cold.足の裏は暑さや寒さに対してい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Correctly Julia said. Do not you hear a damn.[JA] ユーリャが正解 あんた感すぎる Attraction (2017)
Doesn't that get dull?[JA] ったんじゃないか? Gods of Egypt (2016)
Slow, yes, retarded, maybe, braces on his legs.[CN] 遲沒錯 也許有點弱智 腿上裝著矯正器 Tropic Thunder (2008)
Eh, the North has dulled many good maesters' wits.[JA] 北部はメイスターの知能をらせる Eastwatch (2017)
I AM observant in some ways, just as Holmes is quite blind in others.[JA] 私にだって鋭い分野はあるんだ ホームズにもい分野がある The Abominable Bride (2016)
We're just too retarded.[CN] 我們只是太遲 A Serbian Film (2010)
Excuse my bluntness.[JA] さを許して。 Planetarium (2016)
My dear Watson, you are allowing emotion to cloud your judgment.[JA] 親愛なるワトソン 君は感情で判断をらせてる The Abominable Bride (2016)
"Still, they're so thick they'll never realize.[CN] "但是她們遲到永遠不會發現 Wild Child (2008)
Well , she's kind of on the slow side...[CN] 她有點遲 The Housemaid (2010)
It would take more than one person to calculate that shit, let me tell you.[JA] 計算はくてな 誰か、教えろよ Kill Command (2016)
Because I was so ignorant,[JA] 僕がすぎたせいで Disbanded (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[にぶい, nibui] stumpf, traege, schwerfaellig, dumpf, truebe [Add to Longdo]
[にぶる, niburu] stumpf_werden, schwach_werden, schwankend_werden [Add to Longdo]
[どんき, donki] stumpfer (als Waffe benutzter), Gegenstand [Add to Longdo]
[どんかん, donkan] gefuehllos, stumpf, dickfaellig [Add to Longdo]
[どんかく, donkaku] stumpfer_Winkel [Add to Longdo]
[どんじゅう, donjuu] dumm, traege, schwerfaellig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top