Search result for

(55 entries)
(0.0395 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -押-, *押*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
し付ける[おしつける, oshitsukeru] บังคับให้ทำ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
さえる[おさえる, osaeru] Thai: จับใจความ
さえる[おさえる, osaeru] Thai: จับจองไว้
さえる[おさえる, osaeru] Thai: ระงับอารมณ์ไว้ English: to restrain
さえる[おさえる, osaeru] Thai: กดทับไว้ English: to press down
[おす, osu] Thai: ผลัก

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[押, yā, ㄧㄚ] to arrest, to detain; to deposit, to pledge; mortgage
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  甲 (jiǎ ㄐㄧㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand

Japanese-English: EDICT Dictionary
え付ける;えつける;さえ付ける;抑え付ける;さえつける[おさえつける, osaetsukeru] (v1,vt) to press down; to hold down; to pin down; to repress [Add to Longdo]
さえねじ[おさえねじ, osaeneji] (n) locking screw; set screw [Add to Longdo]
さえる(P);抑える(P);える[おさえる, osaeru] (v1,vt) (1) (esp. さえる) to pin something down; to hold something down; to hold something back; to stop; to restrain; to curb; (2) (esp. さえる) to seize; to grasp; to arrest; (3) (esp. 抑える) to gain control of something; to govern; to keep down (e.g. information); to suppress; (4) to catch happening; to determine (important points); to find (proof); to understand; (P) [Add to Longdo]
さえ溝[おさえみぞ, osaemizo] (n) groove in the body of wooden plane which holds the blade [Add to Longdo]
さえ込み;抑え込み[おさえこみ, osaekomi] (n) holding down (esp. in judo); holding technique; pinning down; immobilizing; bringing under control [Add to Longdo]
さえ込む;え込む;さえこむ[おさえこむ, osaekomu] (v5m,vt) to pin down; to immobilize; to immobilise; to control; to suppress [Add to Longdo]
さえ棒[おさえぼう, osaebou] (n) metal rod in a wooden plane which holds the chip breaker against the blade [Add to Longdo]
され気味;圧され気味[おされぎみ, osaregimi] (n,adj-no) being on the ropes; losing ground [Add to Longdo]
[おし, oshi] (n) push; pressure; authority; audacity; (P) [Add to Longdo]
しかけ;し掛け[おしかけ, oshikake] (n) uninvited (visitor); stalker [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yā, ㄧㄚ, ] mortgage; to pawn; to detain in custody [Add to Longdo]
平声韵[yā píng shēng yùn, ㄧㄚ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄥ ㄩㄣˋ, / ] to restrict to even tone (i.e. final rhyming syllable must be classical first or second tone 平聲|平声) [Add to Longdo]
沙龙[yā shā lóng, ㄧㄚ ㄕㄚ ㄌㄨㄥˊ, / ] Absalom [Add to Longdo]
[yā jīn, ㄧㄚ ㄐㄧㄣ, ] deposit; cash pledge [Add to Longdo]
[yá yùn, ㄧㄚˊ ㄩㄣˋ, / ] rhyme [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Six pence per second" Bob reminds her.「1秒6ペンスだからね」とボブが念をす。
Two policemen arrested a burglar. They caught him sneaking into Mrs. Miller's.2人の警官は夜盗を逮捕した。2人は夜盗がミラー夫人宅にしのび込もうとした現場をさえたのだ。
He's likely to be late so you'd better tell him again that the meeting time is seven to make double sure.あいつまた待ち合わせの時間に遅れてくるかもしれないから、集合は7時だって駄目をしておいてよ。
You have only to push this button.あなたはこのボタンをしさえすればいいのです。
You have only to push the button.あなたはそのボタンをしさえすれば良い。
All you have to do is touch the button.あなたはそのボタンを軽くしさえすればよい。
All you have to do is press the button.あなたはボタンをしさえすればいい。
It rained so hard that the shrine was washed away.あまりにも雨が激しく降ったのでその神社はし流されてしまいました。
Aya tends to carry things to extremes.あやは物事を極端にまでし進める傾向がある。
Oh, no! I forgot to punch in again!あらいやだ。また、タイムカードをし忘れた。
Stop pushing me from behind!うしろからすのはやめてくれ。
Hold the button down until you hear the shutter make a clicking sound.カメラのシャッターはカシャッという音がするまでさえてください。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You just press the button on top.[JA] 大卒じゃなくても シャッターをすだけ Close Encounters (2017)
- Peter Quinn.[CN] 无限期羁的制度... ...the system of indefinite detention... Alt.truth (2017)
I want Rob Emmons here.[CN] 你不觉得我被扣在这儿很极端吗 It doesn't strike you as extreme, my sequestration here? The Return (2017)
I was trying to get on and I couldn't, there were too many people.[JA] 急に人がし寄せてきた  ()
I'm hitting the reset button on the world.[JA] 世界のリセットボタンを しただけです Resident Evil: Vendetta (2017)
With their help, the Mad King's daughter has ferried an army of savages to our shores... mindless Unsullied soldiers who will destroy your castles and your holdfasts,[JA] 彼等の助力で狂王の娘は― 野蛮人の軍団が水際までし寄せている 心のないアンサリードの兵士は 城や砦を破壊する Stormborn (2017)
Vice chairman had an affair with a young male staffer before he came out to his wife.[CN] 即使他选择行使缄默权 他们也会着他公开亮相 让总统看起来有罪 Chapter 54 (2017)
Then take a blank tape and put it into the other machine and press play and record. There you go. That's it.[JA] 2台目に空のテープを入れ 録画をせばいい Close Encounters (2017)
You will not be able to stay home, brother.[CN] ...无限期羁的制度... ...the system of indefinite detention... The Man in the Basement (2017)
Look, Rob, I sell windows, and a lot of fucking windows, I might add, to people all over our town.[JA] し売りじゃなく 客が欲しがる The Widow Maker (2017)
Get in! Yeah. Go![CN] 固定抵贷款利率 Expenses (2017)
- Get away from me![CN] 革命活动不会被电视转播 The revolution will not be televised. 无限期羁的制度... Imminent Risk (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
しボタン[おしボタン, oshi botan] pushbutton [Add to Longdo]
[おす, osu] to push, to press, to stamp [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
さえる[おさえる, osaeru] festhalten, beschlagnahmen [Add to Longdo]
し付ける[おしつける, oshitsukeru] druecken, aufdraengen, draengen [Add to Longdo]
し入れ[おしいれ, oshiire] Wandschrank [Add to Longdo]
[おす, osu] stossen, schieben, druecken [Add to Longdo]
[おしいれ, oshiire] Wandschrank [Add to Longdo]
[おうしゅう, oushuu] Beschlagnahme [Add to Longdo]
[おういん, ouin] reimen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top