ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

金额

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -金额-, *金额*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金额[jīn é, ㄐㄧㄣ ㄜˊ, / ] money amount; monetary value, #2,273 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The amount the elephants will earn over 80 years.[CN] 金额大象 将获得超过80年。 Pu-239 (2006)
Shall we up the blinds?[CN] 我们增加盲注金额 Casino Royale (2006)
The practical test is ringing up scads of items in under 3 minutes, and making change fast.[CN] 在3分钟内输入一大堆的金额 让结帐速度变快 Don't Worry, I'm Fine (2006)
... itaddsupto tens of thousands of per day.[CN] 一天就有数千万计的金额 Ghost in the Shell: S.A.C. 2nd GIG - Individual Eleven (2006)
- You care about is the amount accrued[CN] 您关心的金额累计 Like Minds (2006)
I thought our goal was to raise money.[CN] 我想我们的目标是提高金额 Live Free or Die (2006)
If you didn't pay them the government could stick their hands into your bank account and take your money.[CN] 如果你不付... 政府就会把手伸向你的银行户头 [没收金额: $600] The Pursuit of Happyness (2006)
Well, it's 1 4 million and 500,000.[CN] 总金额是一千四百五十万 Casino Royale (2006)
Simply by collecting those tiny sums from online bank accounts...[CN] 只要从网络上的账户 征收这微薄几分钱的金额 Ghost in the Shell: S.A.C. 2nd GIG - Individual Eleven (2006)
Sums of less than one yen.[CN] 就是1日圆以下的金额 Ghost in the Shell: S.A.C. 2nd GIG - Individual Eleven (2006)
... therearesums that don't officially exist?[CN] 有一笔表面上不存在的金额 Ghost in the Shell: S.A.C. 2nd GIG - Individual Eleven (2006)
Larry'll call you in the a. m. about quantity and money, time and place.[CN] 小赖会告诉你数量、金额、时间和地点 Miami Vice (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top