ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

金额

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -金额-, *金额*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金额[jīn é, ㄐㄧㄣ ㄜˊ, / ] money amount; monetary value, #2,273 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am enclosing this time haf the usual amount.[CN] 仅能汇上约定金额之半数 Taki no shiraito (1933)
I have here in my hand a check made out to the university and it is a magnificent endowment in the name of[CN] 我手上有张支票 受款人是州立大学 而且金额惊人 The Godfather: Part II (1974)
And take a share in your enterprise instead.[CN] 和你平分最后的金额 The Killing (1956)
I can hold my own in any game of chance with any amount you can count and figure out payoffs before you can blink an eye.[CN] 只要你能数出来的金额,我在我的赌局里我都可以料理 而且在你眨眼之前,我可以让他们都还清 McCabe & Mrs. Miller (1971)
Where's the provision determining the ratio of investment to controlling interest?[CN] 投资金额跟控股权比例... 写在哪里? Sabrina (1954)
I'm going to leave this blank. Just fill it in for whatever you want.[CN] 金额我就不填了 你要想要多少填多少 Deadlier Than the Male (1967)
A settlement for a certain sum, a part of the policy value.[CN] 协议金额 保单价值的一部分 Double Indemnity (1944)
And by less, I mean... a hundred bucks less.[CN] 当然,若是我弄错了 你们行窃的金额 The Godfather: Part II (1974)
- There's a house limit.[CN] 赌场下注有金额限制 收下来 The Sting (1973)
accounts, checks, balances.[CN] 银行账户 支票 帐户金额 Inherit the Wind (1960)
For such a sum, I could bribeJupiter himself![CN] 这个金额可以直接贿赂爱神 Spartacus (1960)
You will find the figures correct, Signor Vaseli.[CN] 你会发现金额是正确的,瓦瑟利先生 Cry of the City (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top