ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -黄-, *黄*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
(n ) ประเทศ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[黄, huáng, ㄏㄨㄤˊ] yellow; surname
Radical: Decomposition: 由 (yóu ㄧㄡˊ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [pictographic] A jade pendant,  Rank: 561
[黉, hóng, ㄏㄨㄥˊ] school
Radical: Decomposition: 冖 (mì ㄇㄧˋ)  黄 (huáng ㄏㄨㄤˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 7,225

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, / ] yellow; sulfur; surname Huang or Hwang, #1,157 [Add to Longdo]
[huáng jīn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ, / ] gold, #1,972 [Add to Longdo]
[huáng sè, ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, / ] yellow; pornographic, #5,203 [Add to Longdo]
[Huáng hé, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˊ, / ] Yellow River or Huang He, #5,702 [Add to Longdo]
[huáng guā, ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄚ, / ] cucumber, #8,906 [Add to Longdo]
[huáng pái, ㄏㄨㄤˊ ㄆㄞˊ, / ] (sport) violation warning sign; yellow card, #10,986 [Add to Longdo]
[huáng hūn, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄣ, / ] dusk; evening; nightfall, #11,754 [Add to Longdo]
[Huáng shān, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄢ, / ] Mt Huang; Yellow mountains; Huangshan prefecture level city centered around Huangshan Mountains in south Anhui, #13,036 [Add to Longdo]
[huáng niú, ㄏㄨㄤˊ ㄋㄧㄡˊ, / ] ox; cattle; scalper of tickets etc; to fail to show up; to break a promise, #13,990 [Add to Longdo]
[jīn huáng sè, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, / ] gold color, #15,396 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きいろ, kiiro] (adj) สีเหลือง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[たそがれ, tasogare] (n) หัวค่ำ, ย่ำค่ำ, พลบค่ำ (ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตก) , See also: S. 薄明かり, A. 昏,
色い[きいろい, kiiroi] (adj) สีเหลือง
[こうか, kouka] ดอกเก๊กฮวย
ばみ[きばみ, kibami] (n) สีเหลืองอ่อน
ばみ[きばみ, kibami] (n ) คราบเหลือง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[き, ki] (n,adj-na) yellow; (P) [Add to Longdo]
ばみ[きばみ, kibami] (n) yellow tint [Add to Longdo]
ばむ[きばむ, kibamu] (v5m,vi) to turn yellow; to yellow with age [Add to Longdo]
[こうい, koui] (n) celestial latitude; ecliptic latitude [Add to Longdo]
[おうえ, oue] (n) (1) yellow clothes; (2) Lama's clothes (e.g. Dalai Lama) [Add to Longdo]
[おうえん;こうえん, ouen ; kouen] (n) chrome yellow [Add to Longdo]
鉛鉱[おうえんこう, ouenkou] (n) wulfenite [Add to Longdo]
[おうか, ouka] (n,vs) etiolation [Add to Longdo]
[こうが, kouga] (n) Yellow river (in China) [Add to Longdo]
河文明[こうがぶんめい, kougabunmei] (n) Yellow River civilization; Huang civilization; cradle of Chinese civilization [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That yellow sweater costs twice as much as this blue one.あの色のセーターはこのブルーのセーターの2倍の値段である。
Alex seemed to learn nouns such as "paper," "key" and "cork," and color names such as "red," "green" and "yellow."アレックスは「紙」「鍵」「コルク」のような名詞や、「赤」「緑」「色」のような色の名も覚えたように見えた。
That is not a yellow piece of chalk.あれは色いチョークではありません。
I'd like a long-sleeved shirt in yellow, medium.エムサイズの色い長袖のシャツが欲しいんだけど。
Why don't you try on this yellow sweater?この色いセーターを着てみませんか。
This flower is yellow, but all the others are blue.この花は色だが、ほかの花はみな青い。
These green leaves turn red or yellow in fall.これらの緑の葉は秋には赤や色になる。
Jane had a yellow ribbon in her hair.ジェーンは髪に色いリボンをしていた。
I will take the yellow one.その色いのをいただきましょう。
The girl wore a yellow ribbon in her hair.その女の子は髪に色いリボンをつけていた。
The colors shade from yellow into green.その色は色から緑色へと次第に変わる。
The leaves of the tree turned yellow.その木の葉は色くなった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I saw it. Yellow light's for my eyes only.[JA] 色い光が 俺を呼ぶってな Alien (1979)
All humans, yellow, black or white are always alone when facing violence because they demand their dignity.[JA] 全ての人種にー。 色、有色また白色とー 暴力行為に直面する者は常に少数。 Live for Life (1967)
I wish to do the fish in the yellow river not conquerred slave[CN] 我情愿做河里的鱼 不愿做亡国奴 Song at Midnight (1937)
- Well, if you think - - And don't try to lie out of it![CN] 一如果你以为 一别再信口雌 Design for Living (1933)
White tongue, yellow eyes, red nose... Liver disease![JA] 白い舌、色い目、赤い鼻... La Grande Vadrouille (1966)
- Belonging only to me,[JA] その身がぼくのもの The Mirror (1975)
- Right. You've got a yellow streak down your back this wide.[JA] 背中に このくらいの幅の 色い印がついちゃってる Rough Night in Jericho (1967)
The name is Yellow River Love[CN] 名字叫 《河之恋》 Song at Midnight (1937)
So, that's the guy that saved your life on Iwo Jima?[JA] 硫島での 命の恩人とは あいつか? Kansas City Confidential (1952)
Look at me blushing like a shy innocent girl,[CN] 又不是花闺女有什么可害羞的 Taki no shiraito (1933)
Badly you guard the gold[JA] 金の番人としてはお粗末よ Das Rheingold (1980)
This fellow over here in a yellow smark[?[JA] これが色い「煙(もく)」係り。 What's Up, Tiger Lily? (1966)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[おうしょく, oushoku] amber [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[き, ki] gelb [Add to Longdo]
[こうねつ, kounetsu] Gelbfieber [Add to Longdo]
[こうねつ, kounetsu] Gelbfieber [Add to Longdo]
熱病[こうねつびょう, kounetsubyou] Gelbfieber [Add to Longdo]
[きいろ, kiiro] gelb [Add to Longdo]
[こうよう, kouyou] gelbe_Blaetter, Herbstlaub [Add to Longdo]
[きみ, kimi] Eigelb [Add to Longdo]
[こがね, kogane] Gold [Add to Longdo]
[こがね, kogane] Gold [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top