ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*儿*

   
137 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -儿-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[ér zi] (n ) บุตรชาย, ลูกชาย
[yǐng r, ˇ ㄖ˙] (n ) เงา

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[见, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] to see, to observe, to meet, to appear
Radical: Decomposition: 冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] Simplified form of 見; a man 儿 with the eye 目 emphasized,  Rank: 153
[先, xiān, ㄒㄧㄢ] first, former, previous
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] Someone stepping 止 in front of another person 儿,  Rank: 188
[儿, ér, ㄦˊ] son, child
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  乚 (gōu ㄍㄡ) 
Etymology: [pictographic] Simplified form of 兒, a picture of a child; compare 人,  Rank: 192
[四, sì, ㄙˋ] four
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] A child 儿 in a room with four walls 囗,  Rank: 226
[克, kè, ㄎㄜˋ] to subdue, to restrain, to overcome; used in transliterations
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  兄 (xiōng ㄒㄩㄥ) 
Etymology: [ideographic] A weapon 十 used to subdue a beast 兄,  Rank: 262
[光, guāng, ㄍㄨㄤ] light; bright, brilliant; only, merely
Radical: Decomposition: 兀 (wù ˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 儿 carrying a torch 火,  Rank: 290
[元, yuán, ㄩㄢˊ] first; dollar; origin; head
Radical: Decomposition: 二 (èr ㄦˋ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [pictographic] A man 儿 with two lines emphasizing their head 二,  Rank: 370
[党, dǎng, ㄉㄤˇ] political party, gang, faction
Radical: Decomposition: 尚 (shàng ㄕㄤˋ)  兄 (xiōng ㄒㄩㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] elder brother,  Rank: 411
[充, chōng, ㄔㄨㄥ] to fill, to supply; to be full
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  允 (yǔn ㄩㄣˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 690
[竟, jìng, ㄐㄧㄥˋ] finally, after all, at last; indeed; unexpected
Radical: Decomposition: 音 (yīn )  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] A person 儿 finishing a musical piece 音,  Rank: 706
[免, miǎn, ㄇㄧㄢˇ] to spare, to excuse from; to evade
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 755
[养, yǎng, ㄧㄤˇ] to raise, to rear, to bring up; to support
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [pictophonetic] child,  Rank: 760
[兄, xiōng, ㄒㄩㄥ] elder brother
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] Older brother 儿 speaking 口 to younger ones,  Rank: 1,089
[允, yǔn, ㄩㄣˇ] to grant, to consent; just, fair
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,443
[匹, pǐ, ㄆㄧˇ] bolt of cloth; mate, one of a pair; measure word for horses
Radical: Decomposition: 匸 (xì ㄒㄧˋ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [pictographic] A roll of cloth,  Rank: 1,908
[兆, zhào, ㄓㄠˋ] omen; mega-, million
Radical: Decomposition: 儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [pictographic] Cracks in oracle bones used in fortune-telling,  Rank: 2,246
[兔, tù, ㄊㄨˋ] rabbit, hare
Radical: Decomposition: 免 (miǎn ㄇㄧㄢˇ)  丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictographic] A rabbit,  Rank: 2,364
[兑, duì, ㄉㄨㄟˋ] cash, check; to exchange
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  兄 (xiōng ㄒㄩㄥ) 
Etymology: [ideographic] A beast 兄 with two horns 丷,  Rank: 2,424
[兜, dōu, ㄉㄡ] pouch
Radical: Decomposition: 白 (bái ㄅㄞˊ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] A man wearing a helmet, now meaning "pouch",  Rank: 2,512
[兀, wù, ˋ] weak; lame
Radical: Decomposition: 一 (yī )  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] Cutting 一 off the feet 儿,  Rank: 2,859
[兢, jīng, ㄐㄧㄥ] fearful, cautious, wary
Radical: Decomposition: 克 (kè ㄎㄜˋ)  克 (kè ㄎㄜˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 3,117
[尧, yáo, ㄧㄠˊ] a legendary ancient emperor-sage
Radical: Decomposition: 戈 (gē ㄍㄜ)  兀 (wù ˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 3,264
[胤, yìn, ˋ] heir, successor; progeny, posterity
Radical: Decomposition: 儿 (ér ㄦˊ)  幺 (yāo ㄧㄠ) 
Etymology: [ideographic] A small 幺 child ⺼ leaving the womb 儿,  Rank: 3,982
[兖, yǎn, ㄧㄢˇ] to establish; a province
Radical: Decomposition: 六 (liù ㄌㄧㄡˋ)  允 (yǔn ㄩㄣˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 4,893
[見, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] to see, to observe, to meet, to appear
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] A man 儿 with the eye 目 emphasized,  Rank: 5,045
[兕, sì, ㄙˋ] a female rhinoceros
Radical: Decomposition: 凹 (āo )  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 6,937
禿[禿, tū, ㄊㄨ] bald
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] Grains of hair 禾 on a person's head 儿,  Rank: 7,121
[兇, xiōng, ㄒㄩㄥ] atrocious, brutal, ferocious
Radical: Decomposition: 凶 (xiōng ㄒㄩㄥ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] A container 凵 of wickedness 乂
[兌, duì, ㄉㄨㄟˋ] cash, check; to exchange
Radical: Decomposition: 八 (bā ㄅㄚ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] A beast 兄 with two horns 丷
[兒, ér, ㄦˊ] son, child
Radical: Decomposition: 臼 (jiù ㄐㄧㄡˋ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [pictophonetic] son
[兓, jīn, ㄐㄧㄣ]
Radical: Decomposition: 旡 (jì ㄐㄧˋ)  旡 (jì ㄐㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic]
[兗, yǎn, ㄧㄢˇ] to establish; a province
Radical: Decomposition: 六 (liù ㄌㄧㄡˋ)  兄 (xiōng ㄒㄩㄥ) 
Etymology: []
[兟, shēn, ㄕㄣ] to advance
Radical: Decomposition: 先 (xiān ㄒㄧㄢ)  先 (xiān ㄒㄧㄢ) 
Etymology: [ideographic] Two people 先 marching; 先 also provides the pronunciation
[尣, wāng, ㄨㄤ] weak, lame
Radical: Decomposition: 八 (bā ㄅㄚ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] A person with damaged 八 feet 儿
[皃, mào, ㄇㄠˋ] countenance, appearance
Radical: Decomposition: 白 (bái ㄅㄞˊ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: []

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ér, ㄦˊ, / ] son, #514 [Add to Longdo]
[r, ㄖ˙, / ] non-syllabic diminutive suffix; retroflex final, #514 [Add to Longdo]
[ér zi, ㄦˊ ㄗ˙, / ] son, #1,011 [Add to Longdo]
[nǚ ér, ㄋㄩˇ ㄦˊ, / ] daughter, #1,355 [Add to Longdo]
[ér tóng, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] child, #1,406 [Add to Longdo]
一会[yī huì r, ㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄖ˙, / ] a while, #3,488 [Add to Longdo]
[yīng ér, ㄦˊ, / ] infant; baby, #4,232 [Add to Longdo]
[yòu ér yuán, ㄧㄡˋ ㄦˊ ㄩㄢˊ, / ] kindergarten; nursery school, #4,516 [Add to Longdo]
[shì r, ㄕˋ ㄖ˙, / ] one's employment; business; matter that needs to be settled; erhua variant of 事, thing, matter, affair etc, #4,560 [Add to Longdo]
[nǎ r, ㄋㄚˇ ㄖ˙, / ] where?; wherever; anywhere, #4,815 [Add to Longdo]
[zhè r, ㄓㄜˋ ㄖ˙, / ] here, #4,872 [Add to Longdo]
[nà r, ㄋㄚˋ ㄖ˙, / ] there, #6,503 [Add to Longdo]
[yòu ér, ㄧㄡˋ ㄦˊ, / ] child, #6,563 [Add to Longdo]
[tāi ér, ㄊㄞ ㄦˊ, / ] the unborn child; fetus; embryo, #7,537 [Add to Longdo]
[ér nǚ, ㄦˊ ㄋㄩˇ, / ] children; sons and daughters, #7,984 [Add to Longdo]
新生[xīn shēng ér, ㄒㄧㄣ ㄕㄥ ㄦˊ, / ] newborn baby; neonate, #9,330 [Add to Longdo]
[jīn er, ㄐㄧㄣ ㄦ˙, / ] today, #9,940 [Add to Longdo]
[wán r, ㄨㄢˊ ㄖ˙, / ] to play; to have fun, #10,466 [Add to Longdo]
有点[yǒu diǎn er, ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄦ˙, / ] slightly; a little; somewhat, #11,183 [Add to Longdo]
一点[yī diǎn r, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一點|一点, a bit; a little, #11,332 [Add to Longdo]
[shào ér, ㄕㄠˋ ㄦˊ, / ] child, #11,951 [Add to Longdo]
[huā r, ㄏㄨㄚ ㄖ˙, / ] erhua variant of 花; flower, #12,256 [Add to Longdo]
光棍[guāng gùn r, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄣˋ ㄖ˙, / ] single person; bachelor, #14,147 [Add to Longdo]
玩意[wán yì er, ㄨㄢˊ ㄧˋ ㄦ˙, / ] thing (used in speech); toy; act; trick (in a performance, stage show, acrobatics etc), #14,183 [Add to Longdo]
婴幼[yīng yòu ér, ㄧㄡˋ ㄦˊ, / ] baby, #14,389 [Add to Longdo]
[míng r, ㄇㄧㄥˊ ㄖ˙, / ] tomorrow, #14,769 [Add to Longdo]
[ér kē, ㄦˊ ㄎㄜ, / ] pediatrics, #15,247 [Add to Longdo]
[niǎo r, ㄋㄧㄠˇ ㄖ˙, / ] bird, #17,222 [Add to Longdo]
一块[yī kuài er, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄦ˙, / ] together; in the same place, #17,396 [Add to Longdo]
一块[yī kuài r, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一塊|一块, together; in the same place; in company, #17,396 [Add to Longdo]
[huó er, ㄏㄨㄛˊ ㄦ˙, / ] work (colloq.); (lots of) things to do, #17,676 [Add to Longdo]
哥们[gē mén r, ㄍㄜ ㄇㄣˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 哥們|哥们, Brothers!; brethren; dude (colloq.); brother (diminutive form of address between males), #18,061 [Add to Longdo]
女孩[nǚ hái r, ㄋㄩˇ ㄏㄞˊ ㄖ˙, / ] daughter, #18,281 [Add to Longdo]
这会[zhè huì r, ㄓㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄖ˙, / ] (coll.) now, #19,283 [Add to Longdo]
[ér xí, ㄦˊ ㄒㄧˊ, / ] daughter-in-law, #19,580 [Add to Longdo]
没事[méi shì r, ㄇㄟˊ ㄕˋ ㄖ˙, / ] to have spare time; free from work; it's not important; it's nothing; never mind, #20,500 [Add to Longdo]
童节[Ér tóng jié, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Children's Day, #21,854 [Add to Longdo]
大伙[dà huǒ er, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˇ ㄦ˙, / ] (pron) everyone, #22,905 [Add to Longdo]
[ér gē, ㄦˊ ㄍㄜ, / ] nursery rhyme, #23,031 [Add to Longdo]
幸运[xìng yùn ér, ㄒㄧㄥˋ ㄩㄣˋ ㄦˊ, / ] winner; lucky guy; person who always gets good breaks, #24,525 [Add to Longdo]
小孩[xiǎo hái r, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄞˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 小孩, child, #25,626 [Add to Longdo]
老头[lǎo tóu er, ㄌㄠˇ ㄊㄡˊ ㄦ˙, / ] old man (often impolite), #25,846 [Add to Longdo]
[tóu r, ㄊㄡˊ ㄖ˙, / ] leader, #27,769 [Add to Longdo]
媳妇[xí fù er, ㄒㄧˊ ㄈㄨˋ ㄦ˙, / ] daughter-in-law; young married woman; young woman, #27,791 [Add to Longdo]
[fèn r, ㄈㄣˋ ㄖ˙, / ] degree; extent; allotted share, #28,631 [Add to Longdo]
[gè r, ㄍㄜˋ ㄖ˙, / ] size; height; stature, #28,637 [Add to Longdo]
[tuō er suǒ, ㄊㄨㄛ ㄦ˙ ㄙㄨㄛˇ, / ] nursery, #29,441 [Add to Longdo]
模特[mó tè er, ㄇㄛˊ ㄊㄜˋ ㄦ˙, / ] (fashion) model, #29,629 [Add to Longdo]
[gē er, ㄍㄜ ㄦ˙, / ] brothers; boys, #31,309 [Add to Longdo]
[piān r, ㄆㄧㄢ ㄖ˙, / ] sheet; thin film, #33,083 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm just cutting in a little. Mom, can I say something to you?[CN] 就是我宝贝子的身影了 Episode #1.2 (2004)
"Leave it be![CN] "把它放那吧! The Phantom Carriage (1921)
How arrogant. Stop with the bad remarks.[CN] 从一大早就开始在那搞怪 Episode #1.2 (2004)
Here I'll give you a few apples[CN] 就是这 Episode #1.7 (2004)
Just leave it.[CN] 先放着我待会再摺嘛 Episode #1.4 (2004)
"Is my father... Dr. Olsen here?"[CN] 我爸爸不在这吗,那个医务顾问奥尔森? The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
But why are you here?[CN] 奇怪你怎么会在这呢 你干什么啊你 Episode #1.4 (2004)
There is a picture shoot today, right?[CN] 子啊快起来了 Episode #1.5 (2004)
Having a great son it hard work too, sis.[CN] 我接个电话 子太优秀了 Episode #1.4 (2004)
There ls nothing for us to do here." "Those who are to receive her will arrive shortly."[CN] 你我二人在这无所事事 那些来接她的人很快就会到来了" The Phantom Carriage (1921)
I seriously think this lipstick doesn't fit me well.[CN] 像这样跟子一起喝一杯咖啡 Episode #1.2 (2004)
Go out with your son, why don't you?[CN] 你干脆跟子结婚算了 Episode #1.5 (2004)
I haven't even kissed with a guy.[CN] 把我当成什么了 你女到现在 还没跟男人接过吻呢 Episode #1.4 (2004)
Yoon. Wakeup! Son, wake up, we're home.[CN] 子快起来已经到了 Episode #1.5 (2004)
"Run along and be saved, and upon my soul i'll come and watch you!"[CN] "你去那被拯救吧 我会过来观看的!" The Phantom Carriage (1921)
"We had better stay here until daybreak to see where we are."[CN] 我们最好留在这等待天亮 才明了我们在哪里 The General (1926)
I'm Au Duh Lee outside, inside, while I am dead or alive.[CN] 真是的 你子要吃奶你喂奶啦 Episode #1.7 (2004)
Son~! My son,[CN] 子MY SON Episode #1.8 (2004)
Who is that guy?[CN] 既然这是我子 小允选择的女孩 Episode #1.8 (2004)
The necklace was on you two the whole time.[CN] 项链是你们两位 第一次在孤院门口被发现时 Episode #1.2 (2004)
If anyone talks foul about him again,[CN]  Episode #1.5 (2004)
Go straight... and then go straight again... and from there turn around... and go straight and there it is.[CN] 老板娘厕所在哪里 厕所啊 你先往这直直走走开 Episode #1.5 (2004)
Alright, see you later.[CN] 好待会见了 允你醒醒啊 Episode #1.5 (2004)
At age seven, a grandpa told me that she got hit by a trunk infront of a church and hurt her head.[CN] 在孤院门口被卡车撞到 才会变成这样 Episode #1.2 (2004)
Since you're my mother, probably after you.[CN] 我是你子当然像你啰 真是的 Episode #1.4 (2004)
Mom, I wanna sleep.[CN] 睡吧 Episode #1.5 (2004)
"l didn't mean that you must make up your mind on the spot, but promise me to listen to your heart, and we can talk again."[CN] "当然了,我的意思不是让你立刻 做决定。 但是,答应我: 去寻找你 的灵魂,我们过会要再谈一次" The Phantom Carriage (1921)
It's Minjoo.[CN] 子我怎么样妈妈美吗 Episode #1.2 (2004)
If you were to ask me to choose between Eunchae and that Moohyuk guy or whatever ...I'd pick Eunchae all the way.[CN] 子如果你是想问妈妈 要选择恩彩呢 还是那个叫做武赫的家伙 Episode #1.5 (2004)
To drive like that?[CN] 我们待会见了 Episode #1.4 (2004)
It could crawl overboard on its own![CN] 这块肉都能自个爬到海里去了! (形容虫多) Battleship Potemkin (1925)
I'll have Galbi Soup.[CN] 对啊... 在这 Episode #1.5 (2004)
"Hurry up, you're on!"[CN] 快点,该你上场了 The Circus (1928)
"lf you hadn't fallen in with me you would have led a good life with your wife, children and brother."[CN] "要是你没有遇见我,你就会 和你的妻、哥哥一起过着 平静的、正大光明的生活" The Phantom Carriage (1921)
I'm Auh Duh Lee[CN] 乖子你怎么啦 Episode #1.7 (2004)
Son![CN] 子... Episode #1.4 (2004)
"Do you want a job?"[CN] 想不想找份活干 The Circus (1928)
Damn old geezer![CN] 跟长辈说话吊郎当的 Episode #1.7 (2004)
"What about your wife and children?"[CN] "那你的妻怎么样呢?" The Phantom Carriage (1921)
If they were adopted at that time these should be the babies.[CN] 是这两个婴没错 Episode #1.5 (2004)
You two were twins.[CN] 跟尹淑庆小姐住过的孤院 原来车武赫先生跟尹淑庆小姐 Episode #1.2 (2004)
One second...[CN] 我子穿这种红色非常的适合 Episode #1.4 (2004)
"Where's Rex?"[CN] 雷克斯去哪 The Circus (1928)
She left her phone[CN] 女去哪都不知道 Episode #1.7 (2004)
What the heck is she blabbing about.[CN] 我要把这件事告诉我 Episode #1.5 (2004)
Yes? -Yoon, put this on and go.[CN]  Episode #1.4 (2004)
"lt wouldn't do for her husband to see her should he come."[CN] 如果 她丈夫来了,千万不能发现她在这" The Phantom Carriage (1921)
Stay here, don't you move.[CN] 她好像有点不太正常 这位小姐给我乖乖站在这 Episode #1.8 (2004)
...where are you?[CN] 那你现在在哪 Episode #1.8 (2004)
"I live here."[CN] 我就住这 The Circus (1928)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top