ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鳥-, *鳥*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鳥, niǎo, ㄋㄧㄠˇ] bird
Radical: Decomposition: 灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictographic] A bird
[鵰, diāo, ㄉㄧㄠ] eagle, vulture
Radical: Decomposition: 周 (zhōu ㄓㄡ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 6,302
[鶇, dōng, ㄉㄨㄥ] thrush; Turdus species (various)
Radical: Decomposition: 東 (dōng ㄉㄨㄥ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 6,405
[鳴, míng, ㄇㄧㄥˊ] a bird call or animal cry; to make a sound
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] The sound 口 a bird 鳥 makes,  Rank: 6,664
[鷉, tī, ㄊㄧ] grebe, duck
Radical: Decomposition: 虒 (sī )  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] An amphibious 虒 bird 虒; 虒 also provides the pronunciation,  Rank: 6,802
[鸊, pì, ㄆㄧˋ] a kind of duck; Podiceps ruficolus
Radical: Decomposition: 辟 (pì ㄆㄧˋ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 6,843
[鶺, jí, ㄐㄧˊ] wagtail
Radical: Decomposition: 脊 (jí ㄐㄧˊ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 7,481
[鸂, xī, ㄒㄧ] Mandarin duck, Aix galericulata
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  鷄 (jī ㄐㄧ) 
Etymology: [ideographic] Water 氵 fowl 鷄; 鷄 also provides the pronunciation,  Rank: 7,605
鴿[鴿, gē, ㄍㄜ] pigeon, dove; Columba species (various)
Radical: Decomposition: 合 (hé ㄏㄜˊ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 7,628
[鴣, gū, ㄍㄨ] species of Taiwan pigeon
Radical: Decomposition: 古 (gǔ ㄍㄨˇ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 7,702

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, / ] bird, #1,872 [Add to Longdo]
鸟类[niǎo lèi, ㄋㄧㄠˇ ㄌㄟˋ, / ] birds, #14,636 [Add to Longdo]
鸟儿[niǎo r, ㄋㄧㄠˇ ㄖ˙, / ] bird, #17,222 [Add to Longdo]
鸟巢[niǎo cháo, ㄋㄧㄠˇ ㄔㄠˊ, / ] bird's nest, #22,817 [Add to Longdo]
飞鸟[fēi niǎo, ㄈㄟ ㄋㄧㄠˇ, / ] bird, #26,016 [Add to Longdo]
鸵鸟[tuó niǎo, ㄊㄨㄛˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] ostrich, #28,094 [Add to Longdo]
花鸟[huā niǎo, ㄏㄨㄚ ㄋㄧㄠˇ, / ] painting of birds and flowers, #29,993 [Add to Longdo]
鸟笼[niǎo lóng, ㄋㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] birdcage, #39,269 [Add to Longdo]
鸟语花香[niǎo yǔ huā xiāng, ㄋㄧㄠˇ ㄩˇ ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄤ, / ] lit. birdsong and fragrant flowers (成语 saw); fig. the intoxication of a beautiful spring day, #46,631 [Add to Longdo]
水鸟[shuǐ niǎo, ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] a water bird, #48,135 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とり, tori] (n) นก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
インフルエンザ[とりいんふるえんざ, toriinfuruenza] (n) ไข้หวัดนก
[とりい, torii] (n ) ประตูศาลเจ้าชินโต, ประตูโทะรี

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);禽[とり, tori] (n) (1) bird; (2) (See 鶏) bird meat (esp. chicken meat); fowl; poultry; (P) [Add to Longdo]
が棲む森[とりがすむもり, torigasumumori] (exp,n) woods inhabited by birds [Add to Longdo]
の子[とりのこ, torinoko] (n) (1) bird's egg (esp. a chicken egg); (2) chick; baby bird (esp. a baby chicken); (3) (abbr) (See の子紙) eggshell-colored traditional Japanese paper made primarily of Diplomorpha sikokiana fibres (high-quality, glossy); (4) (abbr) (See の子色) eggshell (colour); (5) (abbr) (See の子餅) red and white oval rice cakes [Add to Longdo]
の子紙[とりのこがみ, torinokogami] (n) (See 雁皮・1) eggshell-colored traditional Japanese paper made primarily of Diplomorpha sikokiana fibres (high-quality, glossy) [Add to Longdo]
の子色[とりのこいろ, torinokoiro] (n) eggshell (colour) [Add to Longdo]
の子餅[とりのこもち, torinokomochi] (n) red and white oval rice cakes [Add to Longdo]
もち;[とりもち, torimochi] (n) birdlime [Add to Longdo]
わさ;山葵[とりわさ, toriwasa] (n) briefly-boiled chicken breast (served cold and mostly raw as sashimi with wasabi-seasoned shoyu) [Add to Longdo]
インフルエンザ[とりインフルエンザ, tori infuruenza] (n) avian influenza [Add to Longdo]
カツ;かつ[とりカツ(カツ);とりかつ(かつ), tori katsu ( tori katsu ); torikatsu ( tori katsu )] (n) (See チキンカツ) chicken cutlet [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A bird was flying in the sky.1羽のが空を飛んでいた。
A bird flew into the tree.1羽のが木に飛んでいった。
I wish I were a bird.ああ、私はであればよいのに。
I might as well marry a bird as marry you.あなたと結婚するくらいだったらと結婚するわ。 [F]
Have you heard of a bird called the Arctic Tern?あなたはキョクアジサシというのことを聞いたことがありますか。
Have you ever eaten turkey?あなたは七面を食べたことがありますか。
That pretty bird did nothing but sing day after day.あのかわいいは来る日も来る日も鳴いてばかりいた。
That fox must have killed the hen.あの狐がめんを殺したに違いない。
Those birds build their nests in the summer and fly to the south in the winter.あのたちは夏に巣を作り、冬に南へ渡る。
That bird is now in danger of dying out.あのは現在絶滅の危機にひんしている。
Look at that flying bird.あの飛んでいるを見なさい。
Some birds are sitting on the branch of that tree.あの木の枝に数羽のがとまっている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Surely his beloved has left him, or he her, and so the moon, the stars, the birds, the very trees of this garden no longer exist for him.[CN] 他所愛的人肯定離他遠去 或者是他離開了愛人 因此這朗朗月夜星空 群振翅 樹木蔥蘢 Les Visiteurs du Soir (1942)
And the wagtail makes it into a song[CN] *兒們唱起了歌 La Poison (1951)
♪ The vundysull began to crack Wee chickabirdie, la, la, la ♪[CN] *樹上的小開始孵化 The Uninvited (1944)
- They look evil.[JA] が嫌ね Close Encounters (2017)
That does seem far more likely than magic birds talking to cripples.[JA] そちらのほうが魔法のより現実味がある Eastwatch (2017)
Hunting is so sad.[CN] 打獵太殘忍了 我喜歡 Les Visiteurs du Soir (1942)
I love birds! Don't worry. No bird shall be caught.[CN] 安妮 別害怕 我向你保證 今天一直也不打 Les Visiteurs du Soir (1942)
He's the one who sits in the top of the tree and is loudest above all others, you know?[JA] 他のより高い所で 大きく鳴く Barbecue (2017)
♪ Wee chickabirdie, tra la la laid an egg on the vundysull ♪[CN] *歡樂的小,在樹上孵蛋 The Uninvited (1944)
I promise. The birds are my friends, too.[CN] 類也是我們人類朋友 Les Visiteurs du Soir (1942)
We see a bird flying as something without a purpose.[JA] は 目的なく 飛んでるように見えるけど  ()
-DO HOUSES FLY? -I HAD TO LEARN, LOLA...[JA] ただの飛んでる  ()

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とり, tori] Vogel [Add to Longdo]
[とりい, torii] balkenfoermiges_Schreintor [Add to Longdo]
獣保護区域[ちょうじゅうほごくいき, choujuuhogokuiki] Tierschutzgebiet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top