Search result for

(58 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -始-, *始*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
めに[はじめに, hajimeni] (prep) ก่อนอื่น, เริ่มต้นด้วย
末屋[しまつや, shimatsuya] (n) 1.คนประหยัด,คนมัธยัสถ์ 2.ในสมัยเอโดะ เป็นคนเก็บเงินจากแขกที่ไม่ยอมจ่ายเงินในซ่องโสเภณี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しぎょう, shigyou] (n ) เริ่มงาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
める[はじめる, hajimeru] Thai: เริ่ม English: to begin
める[はじめる, hajimeru] Thai: เริ่มต้น English: to start (vt)
まる[はじまる, hajimaru] Thai: เริ่ม English: to begin

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[始, shǐ, ㄕˇ] to begin, to start; beginning
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] woman,  Rank: 381

Japanese-English: EDICT Dictionary
まらない[はじまらない, hajimaranai] (exp) It's no use [Add to Longdo]
まり[はじまり, hajimari] (n) origin; beginning; (P) [Add to Longdo]
まる[はじまる, hajimaru] (v5r,vi) to begin; (P) [Add to Longdo]
め(P);初め(P)[はじめ, hajime] (n-t,n-adv) (1) beginning; start; outset; opening; (n) (2) (esp. 初め) first (in line, etc.); (3) (esp. め) origin; (4) (uk) (esp. め; as 〜をめ, 〜をめとして, etc.) such as ...; not to mention ...; (P) [Add to Longdo]
めから[はじめから, hajimekara] (exp) from the beginning [Add to Longdo]
めに(P);初めに[はじめに, hajimeni] (exp) to begin with (used as an introduction); first of all; in the beginning; (P) [Add to Longdo]
めに言葉ありき[はじめにことばありき, hajimenikotobaariki] (exp) In the beginning was the Word (John 1 [Add to Longdo]
めのころ[はじめのころ, hajimenokoro] (exp,adj-no) early [Add to Longdo]
めは;初めは[はじめは, hajimeha] (exp) at first; in the beginning; originally [Add to Longdo]
める(P);創める[はじめる, hajimeru] (v1,vt,aux-v) (1) to start; to begin; to commence; to initiate; to originate; (2) to open (e.g. a store); to start up; to establish (business. etc.); (aux-v) (3) (See 為める) to start (doing something); to begin to ...; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǐ zhōng, ㄕˇ ㄓㄨㄥ, / ] from beginning to end; all along, #1,809 [Add to Longdo]
[shǐ, ㄕˇ, ] begin, #2,168 [Add to Longdo]
[shǐ zǔ, ㄕˇ ㄗㄨˇ, ] primogenitor; founder of a school or trade, #30,154 [Add to Longdo]
终如一[shǐ zhōng rú yī, ㄕˇ ㄓㄨㄥ ㄖㄨˊ ㄧ, / ] unswerving from start to finish (成语 saw), #33,098 [Add to Longdo]
作俑者[shǐ zuò yǒng zhě, ㄕˇ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˇ ㄓㄜˇ, ] lit. the first person to bury funerary dolls (成语 saw); fig. the originator of an evil practise (refers to Mencius 孟子), #37,337 [Add to Longdo]
[shǐ mò, ㄕˇ ㄇㄛˋ, ] whole story; the ins and outs, #38,666 [Add to Longdo]
[Shǐ xīng, ㄕˇ ㄒㄧㄥ, / ] Shixing county level city in Shaoguan 韶关, Guangdong, #80,511 [Add to Longdo]
祖鸟[shǐ zǔ niǎo, ㄕˇ ㄗㄨˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] Archaeopteryx, #105,751 [Add to Longdo]
新世[Shǐ xīn shì, ㄕˇ ㄒㄧㄣ ㄕˋ, ] Eocene (geological epoch from 55m-34m years ago), #125,867 [Add to Longdo]
兴县[Shǐ xīng xiàn, ㄕˇ ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄢˋ, / ] Shixing county level city in Shaoguan 韶关, Guangdong, #155,068 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Have you finished it?" "On the contrary, I've just begun."「あなたはそれを終えましたか」「それどころか、今めたところです」
"Have you finished?" "On the contrary, I have not even begun yet."「おわったの」「それどころかまだめていないよ」
"Let us begin today's lesson by opening our books to page 156," said the teacher.「さあ、156ページを開けて今日の授業をめましょう」と先生は言った。
We will begin by considering the concept of "quota".「割り当て」という概念を考察することからめよう。
"Have you finished it?" "On the contrary, I've just begun."「君はそれを終えたか」「とんでもない、めたばかりだ」 [M]
"Have you finished?" "On the contrary I have not even begun yet."「終わったの」「それどころかまだめてもいないよ」
Let's start with Lesson Ten.10課からめましょう。
The fog began to disappear around ten o'clock.10時頃になって霧が消えめた。
After 11 o'clock the guests began to leave by twos and threes.11時を過ぎると、お客たちは三々五々帰りめた。
In 1972, Dr. Francine Patterson started to teach sign language to Koko.1972年に、フランシーヌ・パターソン博士はココに手話を教えめた。
The 1990s began with the Gulf incident.1990年代には湾岸紛争でまった。
The 1990s began with the Gulf War.1990年代は湾岸戦争でまった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yuki.[CN] 一开来试探我的是那个女人 Confrontation (2017)
I just started. My trainer gets upset with me every day.[JA] (ひとみ) 最近 めたんですけど 毎日 先輩に怒られてます Emotions (2017)
Who told you where I live?[CN] 因为从今天开 我就会住在这里 Emotions (2017)
I'll quit high school and start some kind of business.[JA] 高校をやめて 自分で何かめます Confrontation (2017)
The number of mysterious women was reduced to four, and our odd lifestyle instantly became extraordinary again.[CN] 我从半年前开和五个女人 开了同居生活 Disbanded (2017)
Ladies and gentlemen, we welcome you to Barclays Center here in Brooklyn, New York, for the much anticipated feature bout of the evening.[JA] ニューヨーク ブルックリン バークレイズ・センターで 今夜の大一番が まもなくまります CounterPunch (2017)
Now the real judgment begins.[JA] これからが 本当の評価のまりですね Appeal (2017)
Jab-uppercut.[JA] 無敗記録が 大きな意味を持ちめた アッパーカット CounterPunch (2017)
I rented a tiny, one-room apartment and started living alone again.[CN] 我要退学 自己开做点什么 Confrontation (2017)
No problem.[CN] 小瞳 一开来家里的时候 Ready (2017)
I love books, so I'm working at a book store.[CN] 我是最近开打工的 Emotions (2017)
My life has become more settled. I've started cleaning up my home.[JA] (佑希) だいぶ落ち着いてきたので 家の片づけをめたんです Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[したん, shitan] start edge [Add to Longdo]
[しどう, shidou] activation (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まる[はじまる, hajimaru] anfangen, beginnen [Add to Longdo]
める[はじめる, hajimeru] anfangen, beginnen [Add to Longdo]
[しまつ, shimatsu] Umstaende, Massnahmen, Erledigung [Add to Longdo]
[しはつ, shihatsu] der_erste_Zug [Add to Longdo]
[しじゅう, shijuu] immer, staendig, die_ganze_Zeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top