ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -逸-, *逸*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[逸, yì, ㄧˋ] to flee, to escape, to break loose
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  兔 (tù ㄊㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] To run 辶 like a rabbit 兔,  Rank: 2,338

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄧˋ, ] escape; leisurely; outstanding, #8,852 [Add to Longdo]
[ān yì, ㄢ ㄧˋ, ] easy and comfortable; easy, #14,173 [Add to Longdo]
[piāo yì, ㄆㄧㄠ ㄧˋ, / ] graceful; elegant; to drift; to float, #15,330 [Add to Longdo]
[táo yì, ㄊㄠˊ ㄧˋ, ] to escape; to run away; to abscond, #15,475 [Add to Longdo]
待劳[yǐ yì dài láo, ㄧˇ ㄧˋ ㄉㄞˋ ㄌㄠˊ, ] wait at one's ease for the exhausted enemy, #59,305 [Add to Longdo]
[Sūn Yì xiān, ㄙㄨㄣ ㄧˋ ㄒㄧㄢ, / ] Dr Sun Yat-sen (1866-1925), first president of the Republic of China and co-founder of the Kuomintang; same as 孫中山|孙中山, #72,116 [Add to Longdo]
骄奢淫[jiāo shē yín yì, ㄐㄧㄠ ㄕㄜ ㄧㄣˊ ㄧˋ, / ] extravagant and dissipated; decadent, #73,620 [Add to Longdo]
[yǐn yì, ㄧㄣˇ ㄧˋ, / ] privacy, #74,793 [Add to Longdo]
[yì shì, ㄧˋ ㄕˋ, ] anecdote (esp. about celebrities), #76,292 [Add to Longdo]
[xián yì, ㄒㄧㄢˊ ㄧˋ, / ] comfort and leisure, #102,602 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
らかす[はぐらかす, hagurakasu] (vi ) หลบหลีก, หลีกเลี่ยง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いっす, issu] (v5s) (1) (See する) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate; to depart from (the norm, etc.) [Add to Longdo]
する;佚する[いっする, issuru] (vs-s) (1) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate [Add to Longdo]
らかす[はぐらかす, hagurakasu] (v5s,vt) (uk) to dodge; to evade; to give the slip [Add to Longdo]
らす[そらす, sorasu] (v5s,vt) to turn away; to avert; (P) [Add to Longdo]
り気[はやりぎ, hayarigi] (n) (arch) impatience; eagerness [Add to Longdo]
[はやる, hayaru] (v5r,vi) (uk) to stray from; to get lost [Add to Longdo]
[はやる, hayaru] (v5r) to be in high spirits; to be impatient; to be hotblooded; to be rash; to be impetuous [Add to Longdo]
れる[それる(P);はぐれる(P), soreru (P); hagureru (P)] (v1,vi) to stray (turn) from subject; to get lost; to go astray; (P) [Add to Longdo]
れ玉[それだま, soredama] (n) stray bullet [Add to Longdo]
れ弾[それだま, soredama] (n) stray bullet [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
These flowers are the choice of her garden.これらの花は彼女の庭で咲いた品である。
As soon as he heard of it, he hastened to the spot.それを聞いて彼は早く現場に駆けつけた。
Few people know that Mr Itsumi is from Kansai.ほとんどの人は見氏が関西出身だとは知らない。
Easy living corrupted the warrior spirit.の生活が軍人精神をだめにした。
You are way off the track.君は常軌をしているよ。 [M]
Make hay while the sun shines.好機をするな。
This is a golden opportunity we'd be stupid to pass up. Let's get to work and finish it all in one fell swoop.好機すべからず。この機に一気に仕事を仕上げてしまおう。
I should have completed it before summer.私はれを夏になる前に完成させるべきだった。
I haven't heard of him since then.私はれ以来彼の消息は聞いていない。
He began his lecture with a humorous anecdote.彼はまずユーモアのある話を話して講義を始めた。
They missed a good chance.彼らは好機をした。
Her anecdotes amuse us all.彼女の話は誰にとっても面白い。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's the hush, the stillness of perfect peace and security.[CN] 静谧而安 寂静中透着平和与安全 No Man of Her Own (1950)
The light's passed on, away towards the north.[JA] 光がれて 北へ向きました The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
You've got to keep eye contact, and Snape wasn't blinking.[JA] 目をらしちゃいけないの スネイプは瞬きもしなかったわ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Yes, just enough so I got sidetracked and wouldn't know that Stanley was the one I was after.[JA] 話で僕をはぐらかし... 矛先をスタンリーから らしたな D.O.A. (1949)
Nice and comfortable.[CN] 舒服、安 Corridors of Blood (1958)
Do not be distracted by the beautiful cetebrities.[JA] セレブには気をらすな Zoolander (2001)
His kid was killed by a hit and run?[CN] 他的孩子被撞死后 车逃 Underworld U.S.A. (1961)
Don't fence with me, Kara. I love you like a daughter.[JA] らかすな・・カーラ Act of Contrition (2004)
But part of me would keep escaping and I'd find it running, in memory, back through the fields of Peyton Place or wandering down streets now empty of young men.[CN] 但我的一部分继续飘... 我发现它奔驰回记忆中佩顿镇的原野... 或徘徊在如今少了年轻小伙子的街道 Peyton Place (1957)
Alas, those laws are never violated. They don't know how to be violated.[JA] その法則から 脱する能力もない Stalker (1979)
This is either madness or brilliance.[JA] 理に適ってるけど 常軌にしてるぞ Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
Wide right.[JA] 右にれた Buffalo '66 (1998)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いつ, itsu] MUSSE, ABSCHWEIFEN, ABWEICHEN, UEBERTREFFEN [Add to Longdo]
[いっぴん, ippin] vortrefflicher_Artikel, Meisterwerk [Add to Longdo]
[いつわ, itsuwa] Anekdote [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top