ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鸟-, *鸟*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鸟, niǎo, ㄋㄧㄠˇ] bird
Radical: Decomposition:
Etymology: [pictographic] Simplified form of 烏, a bird,  Rank: 1,263
[鸡, jī, ㄐㄧ] chicken
Radical: Decomposition: 又 (yòu ㄧㄡˋ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] Another 又 kind of bird 鸟,  Rank: 1,391
鸿[鸿, hóng, ㄏㄨㄥˊ] a species of wild swan; vast
Radical: Decomposition: 江 (jiāng ㄐㄧㄤ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 1,924
[鹏, péng, ㄆㄥˊ] fabulous bird of enormous size
Radical: Decomposition: 朋 (péng ㄆㄥˊ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 1,926
[鹰, yīng, ㄧㄥ] eagle, falcon, hawk
Radical: Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  倠 (suī ㄙㄨㄟ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 1,927
[鸭, yā, ㄧㄚ] duck; Anas species (various)
Radical: Decomposition: 甲 (jiǎ ㄐㄧㄚˇ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 2,133
[鹅, é, ㄜˊ] goose
Radical: Decomposition: 我 (wǒ ㄨㄛˇ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 2,172
[鸦, yā, ㄧㄚ] crow; Corvus species (various)
Radical: Decomposition: 牙 (yá ㄧㄚˊ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 2,397
[鹤, hè, ㄏㄜˋ] crane; Grus species (various)
Radical: Decomposition: 隺 (hú ㄏㄨˊ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 2,624
[鸽, gē, ㄍㄜ] pigeon, dove; Columba species (various)
Radical: Decomposition: 合 (hé ㄏㄜˊ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 2,694

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, / ] bird, #1,872 [Add to Longdo]
[niǎo lèi, ㄋㄧㄠˇ ㄌㄟˋ, / ] birds, #14,636 [Add to Longdo]
[niǎo r, ㄋㄧㄠˇ ㄖ˙, / ] bird, #17,222 [Add to Longdo]
[niǎo cháo, ㄋㄧㄠˇ ㄔㄠˊ, / ] bird's nest, #22,817 [Add to Longdo]
[fēi niǎo, ㄈㄟ ㄋㄧㄠˇ, / ] bird, #26,016 [Add to Longdo]
[tuó niǎo, ㄊㄨㄛˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] ostrich, #28,094 [Add to Longdo]
[huā niǎo, ㄏㄨㄚ ㄋㄧㄠˇ, / ] painting of birds and flowers, #29,993 [Add to Longdo]
[niǎo lóng, ㄋㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] birdcage, #39,269 [Add to Longdo]
语花香[niǎo yǔ huā xiāng, ㄋㄧㄠˇ ㄩˇ ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄤ, / ] lit. birdsong and fragrant flowers (成语 saw); fig. the intoxication of a beautiful spring day, #46,631 [Add to Longdo]
[shuǐ niǎo, ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] a water bird, #48,135 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Tomorrow the birds will sing."[CN] 明天儿依旧会歌唱 City Lights (1931)
What is a cockyolly bird?[CN] 什么是卡吉亚历? 哦,我... Cavalcade (1933)
Like a white-winged flock, boats flew to the battleship.[CN] 无数只小船如同羽翼纯白的群般涌向战舰 Battleship Potemkin (1925)
(the baby watches the house alone)[CN] 树上小笔哈哈要怎么算 12 -2x5等于... Episode #1.8 (2004)
Bird![CN] 小 The Spiderwick Chronicles (2008)
Birdey![CN]  Diary of a Shinjuku Thief (1969)
And now my August is no bird-brained anymore![CN] 现在奥古斯特的飞走了 The Blue Angel (1930)
Oh, yes, a cockyolly bird.[CN] 还有一只卡吉亚历 Cavalcade (1933)
Bird?[CN]  Dances with Wolves (1990)
Sweetheart, tomorrow morning... when the sun is shining and the breakfast is on the table... and the little birdies are singing in the trees...[CN] 明天早上.亲爱的 当太阳照耀的时候 早餐摆在餐桌上 小在树上歌唱 One Hour with You (1932)
Godori![CN] 五 Tazza: The Hidden Card (2014)
SMS[CN] 短信  ()

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top