ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -免-, *免*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[免, miǎn, ㄇㄧㄢˇ] to spare, to excuse from; to evade
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 755

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, ] to exempt; to remove; to avoid; to excuse, #4,012 [Add to Longdo]
[miǎn fèi, ㄇㄧㄢˇ ㄈㄟˋ, / ] free (of charge), #1,241 [Add to Longdo]
[bì miǎn, ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ, ] to avert; to prevent; to avoid; to refrain from, #1,681 [Add to Longdo]
[miǎn yì, ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ, ] immunity (to disease), #2,528 [Add to Longdo]
[yǐ miǎn, ㄧˇ ㄇㄧㄢˇ, ] in order to avoid; so as not to, #6,286 [Add to Longdo]
[nán miǎn, ㄋㄢˊ ㄇㄧㄢˇ, / ] hard to avoid; difficult to escape from, #6,343 [Add to Longdo]
不可避[bù kě bì miǎn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ, ] unavoidably, #8,289 [Add to Longdo]
[jiǎn miǎn, ㄐㄧㄢˇ ㄇㄧㄢˇ, / ] to lower tax; to reduce duties, #10,187 [Add to Longdo]
[bù miǎn, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄢˇ, ] unavoidable, #11,189 [Add to Longdo]
[miǎn de, ㄇㄧㄢˇ ㄉㄜ˙, ] so as not to; so as to avoid, #11,867 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[めんぜい, menzei] (n) การยกเว้นภาษี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[めんせき, menseki] ยกเว้นความรับผิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
[めん, men] (n) dismissal [Add to Longdo]
じて[めんじて, menjite] (exp) in deference to [Add to Longdo]
じる[めんじる, menjiru] (v1,vt) to dismiss; to exempt [Add to Longdo]
ずる[めんずる, menzuru] (vz,vt) to dismiss; to exempt [Add to Longdo]
れる[まぬかれる(P);まぬがれる, manukareru (P); manugareru] (v1,vt) to escape from; to be rescued from; to avoid; to evade; to avert; to elude; to be exempted; to be relieved from pain; to get rid of; (P) [Add to Longdo]
[めんえき, men'eki] (n) immunity; immunization; immunisation; (P) [Add to Longdo]
疫グロブリン[めんえきグロブリン, men'eki guroburin] (n) immunoglobulin [Add to Longdo]
疫システム[めんえきシステム, men'eki shisutemu] (n) immune system [Add to Longdo]
疫応答遺伝子[めんえきおうとういでんし, men'ekioutouidenshi] (n) immune response gene; IR gene [Add to Longdo]
疫学[めんえきがく, men'ekigaku] (n) immunology [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"May I please see your driver's license for identification?", said the clerk.「身分確認のためにあなたの運転許証を見せていただけますか」とその係員はいった。
I learned to drive a car when I was eighteen and got a driver's license.18歳のとき、自動車の運転を習って、許を取りました。
You are covered with a $300 deductible.300ドルの責額の保険でカバーされます。
Let me take a look at your driver's license.あなたの運転許証をちょっと拝見させて下さい。
A woman lost her driver's license while she was shopping the other day at a department store.ある女性が先日デパートで買い物中に運転許証を失ってしまった。
All our children are immune to measles.うちの子供はみな、はしかには疫がある。
Can I buy things here duty-free?ここは税店ですか。
The scandal could lead to the firing of some senior officials.このスキャンダルで一部の高官が罷される可能性がある。
Anyone who breaks this rule is liable to severe punishment.この規則を破った人は厳しい処罰をぜられない。
The goods are exempt from taxes.この商品は税品です。
Every person in this community is like a cell in the immune system of a healthy human body.この地域社会に住む一人一人は、健康な人間が持つ疫機構の細胞のようなもだ。
Do you have any tax-free articles?この店では税品を扱っていますか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You,do you mean an acquitta?[CN] 白丝当然想 求您赦 Taki no shiraito (1933)
Only my wife and I were immune.[JA] 唯一、私と妻には疫があった Forbidden Planet (1956)
There are good times. There are bad times.[CN] 也难陷入艰难困苦的境地 Taki no shiraito (1933)
- Save yourself the trouble, mister.[JA] - 許証だ Detour (1945)
If I hadn't watched what I said on the stand.[JA] ムショ行きを れたくせに Hollow Triumph (1948)
Perhaps then I should have learned some tricks to hold you with when you begin to get tired of me.[CN] 我应该学会一些计策 得你将来厌烦我 Cavalcade (1933)
I don't believe it. Nothing could be immune to that.[JA] 私は疫を信じていない 疫が全てを守ってはいない Forbidden Planet (1956)
But I'm immune, like both my parents.[JA] でも私は、両親のように この星に疫はあるのよ Forbidden Planet (1956)
I'd like to see your registration and and driver's license, please.[JA] 登録証と許証を Detour (1945)
Anything is unpunished.[JA] 罰をれる者は いない Scarlet Street (1945)
For free?[CN] 费? Christmas in August (1998)
FREE OPERATION FOR POOR[CN] 为贫穷的人费治疗 City Lights (1931)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] disclaimer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
れる[まぬかれる, manukareru] entkommen, vermeiden, befreit_werden [Add to Longdo]
[めんしゅう, menshuu] entlassener_Straefling [Add to Longdo]
[めんじょう, menjou] Diplom, Erlaubnisschein [Add to Longdo]
[めんえき, men'eki] Immunitaet [Add to Longdo]
[めんぜい, menzei] Steuerbefreiung, Steuererlass [Add to Longdo]
[めんしょく, menshoku] Amtsentlassung [Add to Longdo]
[めんきょ, menkyo] (amtl.) Erlaubnis, (amtl.) Lizenz, Konzession [Add to Longdo]
[めんせき, menseki] Befreiung_von_der_Verantwortung, Befreiung_von_der_Pflicht [Add to Longdo]
[めんじょ, menjo] Befreiung, Erlass, Erlassung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top