ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*remit*

R IY0 M IH1 T   
277 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: remit, -remit-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remit[VT] ส่ง (เงิน) ทางไปรษณีย์, Syn. dispatch, send, transmit, Ant. retain
remit[VT] ส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่าเพื่อพิจารณาคดี (ทางกฎหมาย)
remit[VT] เลิกล้ม, See also: ยกเลิก, Syn. cancel, repeal, stop
remit[VT] ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, Syn. ease, relax
remit[VT] เลื่อน, See also: ผัดผ่อน, Syn. defer, delay, postpone
remit[VT] ยกโทษให้ (คำโบราณ), See also: ให้อภัย, Syn. absolve, forgive, Ant. condemn
eremite[N] ฤๅษี, See also: คนถือสันโดษ (เพื่อปฏิบัติธรรม), Syn. hermit, recluse, anchorite
remit to[PHRV] ส่งเงินไปให้
remit to[PHRV] ส่งให้พิจารณา
remitter[N] ผู้ให้อภัย
extremity[N] ความที่สุด, See also: ความรุนแรงที่สุด, ความสูงสุด
remitment[N] การให้อภัย, See also: การยกโทษให้, Syn. remittal, remission
remittent[ADJ] ซึ่งจับไข้เป็นพักๆ, Syn. discontinuous, intermittent
remittable[ADJ] ซึ่งให้อภัย
remittance[N] การส่งเงิน (สำหรับค่าใช้จ่าย), Syn. disbursement, payment
remittance[N] เงินที่ส่งไป (สำหรับค่าใช้จ่าย)
unremitness[N] ความไม่หยุดยั้ง
unremitting[ADJ] ที่ไม่หยุดยั้ง, Syn. eternal, endless, Ant. end

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eremite(เออ'ระไมทฺ) n. ฤาษี,คนถือสันโดษ, See also: eremitic adj. ดูeremite eremitical adj. ดูeremite eremitish adj. ดูeremite eremitism n. ดูeremite
extremity(อิคซฺเทรม'มิที) n. ความสุดขีด,ปลายสุด,ภาวะสุดขีด,ปลายแขนปลายขา,วิธีการที่รุนแรงเกินไป
fremitusn. ความสั่นสะเทือน
remit(รีมิท') vt.,vi. ส่งเงิน,อภัยโทษ,ยกโทษ,ยกหนี้,ละเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทา,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม,ให้กลับ,ส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า n. การส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า,การส่งบันทึกจากศาลหนึ่งไปยังอีกศาลหนึ่ง, See also: remittable adj. S. forward,excuse
remittal(รีมิท'เทิล) n. = remission (ดู)
remittance(รีมิท'เทินซฺ) n. การส่งเงิน,การส่งคดี,เงินหรือคดีที่ส่ง
remittent(รีมิท'เทินทฺ) adj. เป็นพัก ๆ ,เดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบา,จับไข้เป็นพัก ๆ n. ไข้ที่กลับเป็นพัก ๆ, See also: remittence,remittency n.
remitter(รีมิท'เทอะ) n. ผู้ส่งเงิน,ผู้ส่งคดี,การส่งคดี,การสละสิทธิ์,การคืนตำแหน่ง
unremitting(อันรีมิท'ทิง) adj. ไม่ลดหย่อน,ไม่ลดน้อยลง,ไม่ต่อเนื่อง,ขาดสาย,ไม่หยุดยั้ง., See also: unremittingness n., Syn. incessant

English-Thai: Nontri Dictionary
extremity(n) ปลาย,ความรุนแรงเกินไป,ความสุดขีด
remit(vt) งดเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทาลง,อภัยโทษ
remittance(n) สิ่งที่ส่งไปให้
unremitting(adj) ไม่หยุดหย่อน,ไม่ขาดสาย,ต่อเนื่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lower extremity; limb, lowerขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lower limb; extremity, lowerขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
limb, lower; extremity, lowerขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
limb, upper; extremity, upperแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remitmentการส่งกลับเข้าที่คุมขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remittanceเงินที่ส่งไปให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remittenceการทุเลาชั่วคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remittentเป็น ๆ หาย ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remittent feverไข้แกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remitterการกลับเข้าครอบครองที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fever, remittentไข้แกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fremitusการสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extremity๑. แขนหรือขา [มีความหมายเหมือนกับ limb]๒. ส่วนปลาย [มีความหมายเหมือนกับ termination ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extremity, lower; limb, lowerขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extremity, upper; limb, upperแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
upper extremity; limb, upperแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
upper limb; extremity, upperแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emigrant remittanceเงินส่งกลับประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Extremitiesแขนขา [TU Subject Heading]
Acromial Extremityปุ่มหัวไหล่อยู่ตอนปลายของกระดูกไหปลาร้า [การแพทย์]
Amelia of Both Lower Extremitiesไม่มีขาเลยทั้งสองข้าง [การแพทย์]
Extremitiesแขนขา [การแพทย์]
Extremities Movement, Fetalการเคลื่อนไหวของแขนขาทารก [การแพทย์]
Extremities, Cold Clamyมือเท้าเย็น [การแพทย์]
Extremity Contouringการผ่าตัดตกแต่งแขนขา [การแพทย์]
Extremity Prosthesis, Upperแขนเทียม [การแพทย์]
Extremity, Inferiorสัดส่วนช่วงเท้า [การแพทย์]
Extremity, Lowerกระดูกโครงสร้างตอนล่าง,บริเวณขา,ขาและเท้า,ขา,ขาทั้ง2ข้าง,กล้ามเนื้อส่วนขา,ส่วนขา [การแพทย์]
Extremity, Superiorสัดส่วนช่วงแขน [การแพทย์]
Extremity, Upperกระดูกโครงสร้างตอนบน,แขน,บริเวณแขน,อวัยวะส่วนแขนและมือ [การแพทย์]
Fever, Remittentไข้สูงแบบสูง,ไข้ต่อเนื่อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All four extremities have been severed at a 45-degree angle,ร่างกายถูดตัดเป็น 4 ท่อน ที่มุม 45 องศา Mr. Monk Gets Fired (2004)
It was, rather, my final remittance that I was interested in.มันเป็นค่าตอบแทนสุดท้ายน่ะ ที่ฉันสนใจ. V for Vendetta (2005)
Then, I would like remit to youเอาล่ะ ข้าจะยกโทษให้เจ้า Fearless (2006)
Haemophilus? Doesn't explain the remitting fever.ผมแค่ใส่ใจเรื่องคน Alone (2007)
uh,no extremities, please.โอ้ ไม่ ไม่เอาครับ ได้โปรด Wishful Thinking (2008)
Down to the bone in his extremities.ลงไปที่กระดูก ในแขนขาของเขา Won't Get Fueled Again (2008)
And I remit them to God beseeching him to have mercy on my soul.ข้าขออภัยต่อพระเจ้า วิงวอนให้พระองค์ทรง เมตตาแก่ดวงวิญญาณข้า The Other Boleyn Girl (2008)
Not to mention a number of extremities.ยังไม่รวมถึงจำนวนทั้งหมด The Plain in the Prodigy (2009)
I feel a spreading warmth through my extremities.ฉันรู้สึกร้อนผ่าวไปทั่วร่างเลยล่ะ The Maternal Congruence (2009)
In the extremities of the Earth, in the white sanctums, the animals live still far from the men, like in the dawn of the world.ณ สุดขอบโลก ในพื้นที่สีขาว สัตว์ยังอยู่ห่างไกลจากมนุษย์ Oceans (2009)
Yet we would have not got to this extremity had he done what the situation dictated.(เสียงร้อง) Edge of Darkness (2010)
Could I suggest that cause of death probably won't be found In the extremities?ตรวจดูกระโหลกนี่ดีกว่า The Proof in the Pudding (2010)
You should start to feel a tingling sensation in your extremities.คุณควรเริ่มรู้สึก อะไรบ้างแล้ว จะมีความรู้ซาบซ่าตรง ปลายแขนปลายขาของคุณ Revelation Zero: Part 1 (2010)
His heart's racing, his blood's flowing to all his extremities, but not the right one.หัวใจต้องเต้นแรง เลือดวิ่งพล่าน นำไปสู่ความรุนแรง แต่นั้นไม่ถูกต้อง Compromising Positions (2010)
It starts at the extremities. We gotta get her to the hospital.มันเริ่มเข้าสู่ระดับรุนแรงสุด Lockdown (2011)
Their remit doesn't extend south of Jersey.ค่าต๋งของพวกมันไม่ได้ครอบคลุมแถวนี้ Baby Blue (2012)
...thoracic and pelvic regions, and the extremities.ทรวงอกและส่วนเชิงกราน ส่วนแขน-ขา The Method in the Madness (2012)
Now, three lines-- one at the right scapula continuing along T-5 and T-6, here, at the posterior extremity of rib number ten, also favoring the right side, as well as here, at the superior aspect of the right iliac crest.มีอยู่3แนว \ หนึ่งที่กระดูกสะบักขวา ต่อเนื่องไปที่กระดูกสันหลังระดับอกอันที่5-6 นี่ที่กระดูกซี่โครงซี่ที่สิบด้านหลัง The Friend in Need (2013)
Extremities can be very informative.แขนกับขา ให้ข้อมูลที่ดีเสมอ The Survivor in the Soap (2013)
Check hospital records, any males that have had surgical amputations on their extremities.ตรวจสอบที่โรงพยาบาล มีผู้ชายคนไหน ที่มีการผ่าตัดแขนขาของเขา City of Heroes (2013)
Animas vestras ad infernum remittitur.อา เน มัส เวส ตราส์ แอด อิน เฟอ นุม เร มิ ตี ตู Today I Am a Witch (2013)
Another. The tingling of the extremities.เหน็บชาตามแขนขา Stonehearst Asylum (2014)
Release papers instructing you to discharge a former patient of mine named Eliza Graves and remit her to our custody.เอกสารปล่อยตัวสั่งให้คุณปล่อย คนไข้เก่าของผมที่ชื่อ เอไลซ่า เกรฟส์ ส่งเธอให้เราดูแล Stonehearst Asylum (2014)
Due to the extremity of the simian flu crisis...ความรุนแรงของวิกฤตโรคซีเมีย Dawn of the Planet of the Apes (2014)
Who got the remittance data early?ที่ได้รับข้อมูลการโอนเงิน ในช่วงต้น? ฉันเดิมพันมันเป็นโกลด์แมน The Big Short (2015)
- How's the hermit?- Was macht der Eremit? - Wer? Lover Come Back (1961)
Intense fever, great pain in the extremities, fuzziness of vision.Hohes Fieber. Schmerzen in den Extremitäten, verschwommene Sicht. Miri (1966)
A recluse doesn't see anybody Harry.Einsiedler sind doch wie Eremiten. Die wollen niemanden sehen. Gambit (1966)
The politics of telepathic experience may be studied as a projection of the power struggles among individuals into the extremities of psychic potency and complexity, a projection, that is, into the future of human social evolution.Die Politik der telepathischen Erfahrung kann gesehen werden als die Projektion von Kraftmessungen zwischen Individuen in den Extremitäten der psychischen Potenz und Komplexität. Eine Projektion der Zukunft der menschlichen sozialen Evolution. Stereo (Tile 3B of a CAEE Educational Mosaic) (1969)
Terminations and extremities.Beendigungen. Extremitäten. The Legend of Hell House (1973)
Terminations and extremities.Beendigungen. Extremitäten. The Legend of Hell House (1973)
Deputies report that in some instances, only parts of a corpse had been removed, the head or in some cases the extremities removed, the remainder of the corpse left intact.Die Beamten berichteten, dass in einigen Fällen nur einzelne Teile der Leichen entfernt wurden dass man den Kopf, oder in einigen Fällen die Extremitäten entnommen hat während man den Rest der Leiche intakt ließ. The Texas Chain Saw Massacre (1974)
According to the sheriff, there were cadavers in which the heads and extremities were removed, and others in which only a hand or foot had been removed.Sheriff Jesus Maldonado zufolge gab es Leichen, denen die Köpfe und andere Extremitäten abgetrennt wurden wohingegen bei anderen nur eine Hand oder ein Fuß entfernt worden war. Weitere Überreste wurden zurückgelassen. The Texas Chain Saw Massacre (1974)
You are an associate of hermit, companion of sage.Der Mitbewohner eines Eremiten, der lebendige Zeuge eines Weisen. Incorrigible (1975)
We can walk around the city, go to the Hermitage, and in the evening I'll leave for Moscow.Wir könnten spazieren gehen, die Eremitage besuchen. Und abends fahre ich dann mit dem Zug. Ironiya sudby, ili S legkim parom! (1975)
The hermit of...Der Eremit von... Sinbad and the Eye of the Tiger (1977)
He's kind of a strange old hermit.Ein ziemlich wunderlicher, alter EremitStar Wars: A New Hope (1977)
Girlfriend? But, but I thought George was the shy, hermit type?Ich dachte, er sei ein scheuer EremitSteele Waters Run Deep (1982)
First, George is a hermit.Zuerst ist George ein EremitSteele Waters Run Deep (1982)
Two Turkish cigarettes and a Coney Island ashtray a novel called Attack of the Extremities, page 34 was turned down.AMANDA: 2 türkische Zigaretten und ein Coney-Island-Aschenbecher, ein Buch namens Attacke der Extremitäten, Seite 34 war umgeknickt. Remembrance of Things Past (1984)
Oh, Jeremitt, what's happened to them?Oh, Jeremitt, was ist bloß mit ihnen geschehen? The Ewok Adventure (1984)
And catching it as early as we have, we just might be able to save the limb too.Und weil wir ihn so früh fanden, können wir wahrscheinlich sogar die Extremität retten. A Song for Jason: Part 1 (1985)
Save the limb?Die Extremität retten? A Song for Jason: Part 1 (1985)
hey, hey!Hören Sie, ich mache dieses Wochenende bei einer kleinen Produktion von Extremities mit. Looking for Lucky (1986)
And I am living like a medieval hermit.Und ich lebe wie ein mittelalterlicher EremitDangerous Liaisons (1988)
"Di-Gel contains calcium carbonate, an effective antacid....""Di-Gel enthält Kalziumkarbonat, ein wirksames Antisäuremittel..." See No Evil, Hear No Evil (1989)
"And unlike plain antacids..."Im Gegensatz zu anderen Antisäuremitteln, See No Evil, Hear No Evil (1989)
- I'll be a hermit.- Als EremitMy Father's Glory (1990)
- No! A hermit.Nein. "Eremit". My Father's Glory (1990)
At that rate, the hermit will be a millionaire!Wenn das so läuft, werde ich vom Eremit zum Millionär. My Father's Glory (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remitHe was driven to the last extremity.
remitIf you cannot make full remittance, please get in touch with me by October 28, 1998.
remitMay we ask you to remit in full settlement at your earliest convenience?
remitWe believe, however, that over a period of time, we will be able to make remittance in full settlement.
remitWith reference to the invoice No.56789 which was due last month, we have not yet received your remittance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่ง[V] send, See also: dispatch, hand, deliver, remit, forward, transmit, Ant. รับ, Example: สถาปนิกกลุ่มนี้ส่งแบบแปลนถึงกันและกันผ่านทางสายโทรศัพท์, Thai definition: ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนพ้นจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อให้ถึงผู้รับหรือเป้าหมาย
ค่อยยังชั่ว[V] improve, See also: abate, remit, let up, ease, alleviate, mitigate, assuage, Syn. ดีขึ้น, ทุเลา, บรรเทา, Ant. เลวลง, Example: ผมตะโกนอยู่ในใจ ได้กระตุ้นความรู้สึกอย่างนี้แล้วค่อยยังชั่วหน่อย
ภาคทัณฑ์[V] put on probation, See also: remit punishment, Syn. ตำหนิโทษ, คาดโทษ, Example: ที่ประชุมพรรคมีมติภาคทัณฑ์เขา กรณีออกมาเคลื่อนไหวเปิดโปงโครงการเอสดีเอช, Thai definition: ลงโทษเพียงว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้น
ตะพึด[ADV] persistently, See also: unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, without a letup, wi, Syn. ตะพึดตะพือ, ร่ำไป, เรื่อยไป, Ant. หยุดพัก, ชะงัก, Example: เขาเดินตะพึดไม่ว่าจะไปไหนๆ ใกล้หรือไกล, Thai definition: ตะบึงไป, ไม่หยุดหย่อน
ตะพึดตะพือ[ADV] persistently, See also: unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, continuously, delib, Syn. ร่ำไป, เรื่อยไป, ตะพึด, Example: มีเงินเมื่อใดเธอเป็นต้องซื้อข้าวของตะพึดตะพือไป, Thai definition: ดึงดันทำเรื่อยไป
ยกโทษ[V] forgive, See also: pardon, let off, excuse, condone, remit, relent, exculpate, Syn. ให้อภัย, Example: หล่อนยกโทษให้เขา, Thai definition: ไม่เอาโทษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรเทา[v.] (banthao) EN: recover ; improve ; remit   FR: se rétablir ; retrouver la forme
หัว[n.] (hūa) EN: top ; end ; extremity ; tip   FR: extrémité [f] ; bout [m] ; haut [m] ; sommet [m]
หัวถอก[n.] (hūathøk) EN: extremity of the penis   
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip ; top ; end   FR: extrémité [f] ; bout [m]
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip of the beak ; crooked tip   FR: extrémité du bec (d'un oiseau) [f]
การโอนเงิน[n. exp.] (kān ōn ngoen) EN: remittance ; money transfer   
การส่งเงิน[n. exp.] (kān song ngoen) EN: remittance   
ค่อยยังชั่ว[v.] (khǿiyangchūa) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage   FR: aller mieux ; se remettre
ละ[v.] (la) EN: leave ; desert ; abandon ; give up ; stop ; desist ; remit ; yield ; vacate   FR: abandonner ; quitter ; fuir
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert   FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken   FR: baisser ; diminuer ; réduire ; amoindrir ; alléger
เงินโอน[n. exp.] (ngoen ōn) EN: transfer payment ; remittance   
โอน[v.] (ōn) EN: convey ; transfer ; hand over ; make over ; make a remittance ; remit money   FR: transférer ; transmettre ; convertir
โอนเงิน[v. exp.] (ōn ngoen) EN: transfer money ; make a remittance   FR: transférer de l'argent ; virer de l'argent
พากเพียร[adj.] (phākphīen) EN: persistent ; unremitting ; indefatigable ; industrious ; diligent ; hard-working   FR: persévérant ; industrieux
ภาคทัณฑ์[v.] (phākthan) EN: put on probation ; remit punishment ; bind over on probation ; award probation ; place on probation   FR: mettre à l'épreuve
ปลาย[n.] (plāi) EN: end ; extremity ; tip ; point ; tale   FR: fin [f] ; extrémité [f] ; bout [m] ; terminaison [f] ; pointe [f]
สร่าง[v.] (sāng) EN: abate ; go down ; remit ; come down   FR: décroître ; diminuer
ส่งเงิน[v. exp.] (song ngoen) EN: remit money   FR: envoyer de l'argent
ท้าย[n.] (thāi) EN: end ; back ; rear ; tail ; stern   FR: bout [m] ; extrémité [f]
ทุเลา[v.] (thulao) EN: relieve ; abate ; lessen ; mitigate ; alleviate ; lighten ; ease ; reduce ; remit   
ยกโทษ[v.] (yok thōt) EN: forgive ; pardon ; let off ; excuse ; condone ; remit ; relent ; exculpate   FR: pardonner ; gracier ; excuser ; disculper
ยกเว้น[v.] (yokwen) EN: excuse ; exempt (from) ; remit ; grant immunity   FR: excepter ; exempter
ยอดของกิ่ง[n. exp.] (yøt khøng king) EN: tip of a branch   FR: extrémité d'une branche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
REMIT    R IY0 M IH1 T
FREMITUS    F R EH1 M AH0 T AH0 S
REMITTED    R IY0 M IH1 T IH0 D
EXTREMITY    EH0 K S T R EH1 M AH0 T IY0
REMITTANCE    R IY0 M IH1 T AH0 N S
REMITTANCE    R AH0 M IH1 T AH0 N S
UNREMITTED    AH0 N R IH0 M IH1 T IH0 D
EXTREMITIES    EH0 K S T R EH1 M AH0 T IY0 Z
UNREMITTING    AH2 N R IH0 M IH1 T IH0 NG
REMITTANCES    R AH0 M IH1 T AH0 N S IH0 Z
REMITTANCES    R IY0 M IH1 T AH0 N S IH0 Z
UNREMITTING    AH2 N R IY0 M IH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remit    (v) rˈɪmˈɪt (r i1 m i1 t)
remits    (v) rˈɪmˈɪts (r i1 m i1 t s)
eremite    (n) ˈɛrɪmaɪt (e1 r i m ai t)
eremites    (n) ˈɛrɪmaɪts (e1 r i m ai t s)
remitted    (v) rˈɪmˈɪtɪd (r i1 m i1 t i d)
extremity    (n) ˈɪkstrˈɛmɪtiː (i1 k s t r e1 m i t ii)
remittent    (j) rˈɪmˈɪtnt (r i1 m i1 t n t)
remitting    (v) rˈɪmˈɪtɪŋ (r i1 m i1 t i ng)
remittance    (n) rˈɪmˈɪtns (r i1 m i1 t n s)
extremities    (n) ˈɪkstrˈɛmɪtɪz (i1 k s t r e1 m i t i z)
remittances    (n) rˈɪmˈɪtnsɪz (r i1 m i1 t n s i z)
unremitting    (j) ˌʌnrɪmˈɪtɪŋ (uh2 n r i m i1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duān, ㄉㄨㄢ, ] end; extremity; item; port; to hold sth level with both hands; to carry; regular, #1,275 [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, / ] remit; to converge (of rivers); to exchange, #2,700 [Add to Longdo]
不懈[bù xiè, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄝˋ, ] untiring; unremitting; indefatigable, #10,762 [Add to Longdo]
汇款[huì kuǎn, ㄏㄨㄟˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] remit money; remittance, #13,558 [Add to Longdo]
末端[mò duān, ㄇㄛˋ ㄉㄨㄢ, ] extremity, #17,845 [Add to Longdo]
汇兑[huì duì, ㄏㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] remittance; funds paid to a bank account, #28,795 [Add to Longdo]
赦免[shè miǎn, ㄕㄜˋ ㄇㄧㄢˇ, ] remit; pardon, #33,917 [Add to Longdo]
分内[fèn nèi, ㄈㄣˋ ㄋㄟˋ, / ] one's job or duty; within one's remit, #47,524 [Add to Longdo]
西端[xī duān, ㄒㄧ ㄉㄨㄢ, 西] Western extremity, #50,328 [Add to Longdo]
[juān, ㄐㄩㄢ, ] bright; glow-worm; remit taxes, #57,490 [Add to Longdo]
汇费[huì fèi, ㄏㄨㄟˋ ㄈㄟˋ, / ] remittance fee, #112,517 [Add to Longdo]
汇寄[huì jì, ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] remit, #147,843 [Add to Longdo]
票汇[piào huì, ㄆㄧㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] draft remittance, #157,843 [Add to Longdo]
汇出[huì chū, ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ, / ] to remit (money); to repatriate (funds); to export data (e.g. from a database) [Add to Longdo]
汇出行[huì chū háng, ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄏㄤˊ, / ] remitting bank [Add to Longdo]
汇划[huì huà, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] remittance [Add to Longdo]
汇回[huì huí, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˊ, / ] to remit home [Add to Longdo]
汇水[huì shuǐ, ㄏㄨㄟˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] remittance fee [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erlassung {f}remittal [Add to Longdo]
Geldanweisung {f}; Geldsendung {f}; Geldüberweisung {f}remittance [Add to Longdo]
Geldsendung {f} | Geldsendungen {pl}cash remittance | remittances [Add to Longdo]
Gliedmaßen {pl}; Extremitäten {pl}extremities [Add to Longdo]
Magensäuremittel {n}antacid [Add to Longdo]
Remittenden {pl}remittees [Add to Longdo]
Remittenden {pl}returns [Add to Longdo]
Sendung {f} | Sendungen {pl}remittance | remittances [Add to Longdo]
Überweisung {f}; Geldüberweisung {f}transfer; credit transfer; remittance [Add to Longdo]
Überweisungsabsender {m}remitter [Add to Longdo]
Überweisungsempfänger {m}remittee [Add to Longdo]
erlässtremits [Add to Longdo]
erlassendremitting [Add to Longdo]
erlassene; erließremitted [Add to Longdo]
herabsetzen; überweisento remit [Add to Longdo]
nachlassendremittent [Add to Longdo]
nachlassend {adv}remittently [Add to Longdo]
überweisen (per Post)to remit [Add to Longdo]
unablässig {adv}unremittingly [Add to Longdo]
unaufhörlichunremitting [Add to Longdo]
unaufhörlich {adv}unremittingly [Add to Longdo]
unermüdlichunremitting [Add to Longdo]
zurückschickento remit [Add to Longdo]
Erzeremit {m} [ornith.]Bronzy Hermit [Add to Longdo]
Bronzeschwanzeremit {m} [ornith.]Hook-billed Hermit [Add to Longdo]
Rotschwanzeremit {m} [ornith.]Rufous-breasted Hermit [Add to Longdo]
Fahlbaucheremit {m} [ornith.]Pale-bellied Hermit [Add to Longdo]
Kappeneremit {m} [ornith.]Sooty-capped Hermit [Add to Longdo]
Geradschnabeleremit {m} [ornith.]Straight-billed Hermit [Add to Longdo]
Schuppenkehleremit {m} [ornith.]Scale-throated Hermit [Add to Longdo]
Rostbarteremit {m} [ornith.]Broad-tipped Hermit [Add to Longdo]
Graukinneremit {m} [ornith.]Grey-chinned Hermit [Add to Longdo]
Graubrusteremit {m} [ornith.]Green Hermit [Add to Longdo]
Weißbarteremit {m} [ornith.]White-bearded Hermit [Add to Longdo]
Braunkehleremit {m} [ornith.]Minute Hermit [Add to Longdo]
Koepckeeremit {m} [ornith.]Koepcke's Hermit [Add to Longdo]
Zwergeremit {m} [ornith.]Little Hermit [Add to Longdo]
Langschnabeleremit {m} [ornith.]Great-billed Hermit [Add to Longdo]
Margareteneremit {m} [ornith.]Klabin Farm Long-tailed Hermit [Add to Longdo]
Zimtkehleremit {m} [ornith.]Cinnamon-throated Hermit [Add to Longdo]
Schwarzschnabeleremit {m} [ornith.]Black-billed Hermit [Add to Longdo]
Dünnschnabeleremit {m} [ornith.]Needle-billed Hermit [Add to Longdo]
Planaltoeremit {m} [ornith.]Planalto Hermit [Add to Longdo]
Rotbaucheremit {m} [ornith.]Reddish Hermit [Add to Longdo]
Schwarzkehleremit {m} [ornith.]Dusky-throated Hermit [Add to Longdo]
Weißbraueneremit {m} [ornith.]White-browed Hermit [Add to Longdo]
Ockerbaucheremit {m} [ornith.]Buff-bellied Hermit [Add to Longdo]
Langschwanzeremit {m} [ornith.]Long-tailed Hermit [Add to Longdo]
Braunbaucheremit {m} [ornith.]Tawny-bellied Hermit [Add to Longdo]
Blauschwanzeremit {m} [ornith.]White-whiskered Hermit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
それ見たことか[それみたことか, soremitakotoka] (exp) You see that? (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ見た事か[それみたことか, soremitakotoka] (exp) (id) I told you so [Add to Longdo]
黄耳垂蜜吸[きみみだれみつすい;キミミダレミツスイ, kimimidaremitsusui ; kimimidaremitsusui] (n) (uk) yellow wattlebird (Anthochaera paradoxa) [Add to Longdo]
下肢[かし, kashi] (n) the legs; lower extremities; (P) [Add to Longdo]
果たて;極;尽;果(io)[はたて, hatate] (n) (arch) end; limit; extremity [Add to Longdo]
果て[はて, hate] (n) the end; the extremity; the limit; the limits; the result; (P) [Add to Longdo]
果てし[はてし, hateshi] (n) end; limit; bounds; extremity; result; fate [Add to Longdo]
外れ[はずれ, hazure] (n,suf) (1) end; verge; extremity; tip; outskirts; (2) miss; failure; (P) [Add to Longdo]
窮余[きゅうよ, kyuuyo] (n) extremity; desperation [Add to Longdo]
[きょく, kyoku] (n) (1) pole; (2) climax; extreme; extremity; culmination; height; zenith; nadir [Add to Longdo]
極み(P);窮み[きわみ, kiwami] (n) height; acme; extremity; (P) [Add to Longdo]
極端[きょくたん, kyokutan] (adj-na,n) extreme; extremity; (P) [Add to Longdo]
仕送り(P);為送り[しおくり, shiokuri] (n,vs) allowance; remittance; (P) [Add to Longdo]
四肢[しし, shishi] (n,adj-no) limbs; extremities; (P) [Add to Longdo]
孜々営々;孜孜営営[ししえいえい, shishieiei] (adj-t,adv-to) assiduously; with unremitting zeal [Add to Longdo]
至り[いたり, itari] (n) utmost limit; extremity; result [Add to Longdo]
出外れ[ではずれ, dehazure] (n) end; extremity (of a village) [Add to Longdo]
振り込め詐欺[ふりこめさぎ, furikomesagi] (n) remittance fraud; bank transfer scam [Add to Longdo]
振出人[ふりだしにん, furidashinin] (n) remitter; writer of cheque; writer of check [Add to Longdo]
赤耳垂蜜吸[あかみみだれみつすい;アカミミダレミツスイ, akamimidaremitsusui ; akamimidaremitsusui] (n) (uk) red wattlebird (Anthochaera carunculata) [Add to Longdo]
送り人[おくりびと, okuribito] (n) sender; remitter; consignor [Add to Longdo]
送金[そうきん, soukin] (n,vs) remittance; sending money; (P) [Add to Longdo]
送金為替[そうきんかわせ, soukinkawase] (n) remittance bill [Add to Longdo]
送金額[そうきんがく, soukingaku] (n) amount of remittance [Add to Longdo]
送金受取人[そうきんうけとりにん, soukin'uketorinin] (n) remittee [Add to Longdo]
送付[そうふ, soufu] (n,vs) sending (esp. email attachments); forwarding; remitting; (P) [Add to Longdo]
電報為替[でんぽうがわせ;でんぽうかわせ(ik), denpougawase ; denpoukawase (ik)] (n) telegraphic remittance [Add to Longdo]
八極拳[はっきょくけん, hakkyokuken] (n) {MA} Eight Extremities Fist [Add to Longdo]
不屈不撓[ふくつふとう, fukutsufutou] (n) indefatigability; indomitableness; with unremitting tenacity [Add to Longdo]
北端[ほくたん, hokutan] (n) northern extremity; (P) [Add to Longdo]
北辺[ほくへん, hokuhen] (n) northern extremity [Add to Longdo]
末端[まったん, mattan] (n,adj-no) (See 末端価格,末端消費者) end; tip; extremities; terminal; (P) [Add to Longdo]
両極[りょうきょく, ryoukyoku] (n) both extremities; north and south poles; positive and negative poles [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せん, sen] EREMIT, EINSIEDLER, MYSTIK [Add to Longdo]
仙人[せんにん, sennin] Einsiedler, Eremit [Add to Longdo]
四肢[しし, shishi] Gliedmassen, Extremitaeten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remit \Re*mit"\ (r?-m?t"), v. t. [imp. & p. p. {Remitted}; p.
   pr. & vb. n. {Remitting}.] [L. remittere, remissum, to send
   back, to slacken, relax; pref. re- re- + mittere to send. See
   {Mission}, and cf. {Remise}, {Remiss}.]
   1. To send back; to give up; to surrender; to resign.
    [1913 Webster]
 
       In the case the law remits him to his ancient and
       more certain right.          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
       In grevious and inhuman crimes, offenders should be
       remitted to their prince.       --Hayward.
    [1913 Webster]
 
       The prisoner was remitted to the guard. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To restore. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The archbishop was . . . remitted to his liberty.
                          --Hayward.
    [1913 Webster]
 
   3. (Com.) To transmit or send, esp. to a distance, as money
    in payment of a demand, account, draft, etc.; as, he
    remitted the amount by mail.
    [1913 Webster]
 
   4. To send off or away; hence:
    (a) To refer or direct (one) for information, guidance,
      help, etc. "Remitting them . . . to the works of
      Galen." --Sir T. Elyot.
    (b) To submit, refer, or leave (something) for judgment or
      decision. "Whether the counsel be good I remit it to
      the wise readers." --Sir T. Elyot.
      [1913 Webster]
 
   5. To relax in intensity; to make less violent; to abate.
    [1913 Webster]
 
       So willingly doth God remit his ire. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. To forgive; to pardon; to remove.
    [1913 Webster]
 
       Whose soever sins ye remit, they are remitted unto
       them.                 --John xx. 23.
    [1913 Webster]
 
   7. To refrain from exacting or enforcing; as, to remit the
    performance of an obligation. "The sovereign was
    undoubtedly competent to remit penalties." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To relax; release; abate; relinguish; forgive; pardon;
     absolve.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remit \Re*mit"\, v. i.
   1. To abate in force or in violence; to grow less intense; to
    become moderated; to abate; to relax; as, a fever remits;
    the severity of the weather remits.
    [1913 Webster]
 
   2. To send money, as in payment. --Addison.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top