Search result for

ละเว้น

(47 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ละเว้น-, *ละเว้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละเว้น[V] exclude, See also: leave out, omit, reject, make an exception of, Syn. ยกเว้น, Example: การออกเงินให้กู้ แกก็ไม่เคยละเว้นดอกเบี้ยให้ใคร
ละเว้น[V] exclude, See also: leave out, omit, reject, make an exception of, Syn. ยกเว้น, Example: การออกเงินให้กู้ แกก็ไม่เคยละเว้นดอกเบี้ยให้ใคร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ละเว้นก. งดเว้น, ยกเว้น, เช่น ลงโทษทุกคนไม่ละเว้นผู้ใด ทุกคนถูกบังคับให้ทำงานไม่มีละเว้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
omit to discloseละเว้นเสียไม่เปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It would be unjust to punish him without determining the extent of his involvement in the affairขอฝ่าบาทได้โปรด ให้ความเป็นธรรมกับเขา ได้โปรดตัดสินโดยละเว้นเรื่อง ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเขากับนาง Portrait of a Beauty (2008)
Please spare Pingan of any punishmentขอให้ละเว้นโทษ ผิงอัน Three Kingdoms (2008)
- So, if you would just bail town --งั้นแค่ถ้าคุณช่วยละเว้นเมืองนี้... Death Takes a Holiday (2009)
What, you think you can make a few exceptions?คุณไม่คิดหน่อยเหรอว่าจะพอละเว้นได้บ้าง Death Takes a Holiday (2009)
You made an exception for me.คุณละเว้นให้ผมได้ Death Takes a Holiday (2009)
In paradise, all is forgiven.บนสวรรค์ สิ่งเหล่านั้นจะได้รับการละเว้น Lucifer Rising (2009)
That's a new interdiction van right there.เพราะนั่นเป็นข้อละเว้น รถมีทะเบียน Bit by a Dead Bee (2009)
The children of god who are exempt from entrance exams...เด็กๆของพระเจ้า ผู้ได้รับการละเว้น จากการสอบเข้ามหาวิทยาลัย... Episode #1.1 (2009)
She's the same way with us.ท่านก็เป็นแบบนี้แหละ กับพวกเราก็ไม่ละเว้น Episode #1.19 (2009)
Isn't she taking a vow of silenceเธอไม่ได้รับคำสาบานว่าจะละเว้นการพูด Reversals of Fortune (2009)
But what's with the "Kill the infidel" routine?แต่อะไรล่ะืคือการละเว้น สิ่งนอกรีตที่ต้องทำประจำๆ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
so my message is not lost, or ignored, or misinterpreted.เพื่อให้ข้อความของฉันจะไม่สูญหายหรือละเว้น หรือตีความผิด Death Race 2 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert   FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abstain[VI] งดเว้น, See also: ละเว้น, Syn. refrain, forbear, avoid
abstain from[PHRV] ละเว้นจาก, See also: ละเว้น, หลีกเลี่ยง, Syn. forbear from
dispense from[PHRV] ยกเว้น, See also: ละเว้นให้
forbear from[PHRV] งดเว้นจาก, See also: ละเว้นจาก, หลีกเลี่ยง (โดยควบคุมตัวเอง), ป้องกันตนจาก, Syn. refrain from, withhold from
exempt[VT] ยกเว้น, See also: ละเว้น, Syn. grant, immunity, release
keep off[PHRV] งด, See also: ละเว้น, ยกเลิก, Syn. keep away from, stay away from, stay off
prevent from[PHRV] งดเว้นจาก, See also: ละเว้นจาก, Syn. hinder from, keep from
restrain from[PHRV] ละเว้นจาก, See also: ระงับจาก, ยับยั้งจาก, Syn. prevent from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absentee(แอบ' เซนที) n. ผู้ที่ไม่มา, ผู้ละเว้นหน้าที่, ผู้สละทรัพย์สมบัติ.
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist)
abstention(แอบสเทน' เชิน) n. การงด, การละเว้น, การสละสิทธิ์. -abstentious adj.
continence(คอน'ทะเนินซฺ) n. การควบคุมใจตัวเอง,การรู้จักละเว้น, Syn. continency
dispense(ดิสเพนซฺ') vt. แจกจ่าย,จัดการ,ปรุงยาและจ่ายยา vi. แจกจ่าย,ละเว้น,งด,ขจัด,ยกเว้น,ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้, Syn. scatter
eschew(เอสชิว') vt. หลบหนี, ละเว้น., See also: eschewal n. ดูeschew eschewer n. ดูeschew
exempt(เอคเซมพฺทฺ') {exempted,exempting, exempts} vt. ยกเว้น,ละเว้น,พ้น. adj. ซึ่งถูกยกเว้น,พ้น., See also: exemptible adj.
exemption(เอคเซมพฺ'เชิน) n. การยกเว้น,การละเว้น,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี,การพ้นจาก, See also: exemptive adj.
forbear(ฟอแบร์') v. อดีตกาลของforbid,อดทน,อดกลั้น,หักห้าม,บังคับจิตใจ,ข่มใจ,ละเว้น. -forbearer n.
miss(มิส) vt. พลาด,ทำพลาด,ตี,ต่อย,แทง,ฟัน,ขว้าง,ปาพลาด,พลาดโอกาส,พลาดรถไฟหรือพาหนะอื่น ๆ ,ทำหาย,คิดถึง,หลบหลีก,หนี,ไม่สามารถเข้าใจ. vi. พลาด,ทำพลาด. n. การพลาด,การทำพลาด,การละเว้น, Syn. lose,fail

English-Thai: Nontri Dictionary
abstain(vi) เว้น,ละเว้น,อด
abstention(n) การเว้น,การสละสิทธิ์,การละเว้น
abstinence(n) การเว้น,การละเว้น
continence(n) การรู้จักละเว้น,การบังคับใจตนเอง,ความไม่มักมาก
continent(adj) ไม่มักมาก,รู้จักละเว้น
eschew(vt) หลีกเลี่ยง,ละเว้น,หลบหนี,อดกลั้น,กล้ำกลืน
exempt(vt) ยกเว้นให้,ละเว้น,พ้นจาก
exemption(n) การยกเว้น,การละเว้น,การพ้นจาก,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี
forbear(vi,vt) อดกลั้น,หักห้าม,ระงับ,ละเว้น,อดทน,ข่มใจ
forbearance(n) การข่มใจ,การหักห้าม,การระงับ,ความอดทน,การละเว้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
飛ばす[とばす, tobasu] Thai: ละเว้นไป English: to omit

German-Thai: Longdo Dictionary
Studiengebühr(n) |die, pl. Studiengebühren| เงินบำรุงการศึกษา (ไม่ใช่ค่าหน่วยกิจ เพราะโดยมากแล้ว ในเยอรมนีจะละเว้นค่าหน่วยกิจเนื่องจากรัฐเป็นผู้ช่วยเหลือในส่วนนี้ หรือ เป็นการศึกษาแบบให้เปล่าจากรัฐ จนถึงระดับดิโพลม)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top