ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transmit

T R AE0 N Z M IH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transmit-, *transmit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
neurotransmitter(n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transmit(vt) ถ่ายทอด, See also: ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
transmit(vt) ถ่ายทอด, See also: ออกอากาศ
transmit(vt) เป็นสื่อ
transmitter(n) เครื่องส่ง, See also: ตัวถ่ายทอดสัญญาณ
transmitter(n) เครื่องส่ง
transmittance(n) การส่งสัญญาณ, See also: การกระจายเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transmit(แทรนซฺ'มิท, แทรนซ'มิท) vt. ส่งผ่าน, ส่งต่อ, ถ่ายทอด, แพร่เชื้อ, กระจาย, กระจายเสียง, ส่งสัญญาณ, ส่งคลื่น, ส่งโทรเลข, โอนสิทธิ, โอนหน้าที่, See also: transmittable adj. transmittible adj., Syn. send, convey
transmittal(แทรนซฺมิท'เทิล) n. การส่งผ่าน, การส่งต่อ, การถ่ายทอด, Syn. transmission
transmittance(แทรนซฺมิท'เทินซฺ) การส่งผ่าน, การส่งต่อ, การถ่ายทอด, การส่งสัญญาณ
transmitter(แทรนซฺมิท'เทอะ) n. ผู้ส่ง, ผู้ส่งต่อ, ผู้ส่งสัญญาณ, ผู้แพร่เชื้อ, เครื่องส่ง, เครื่องกระจายเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
transmit(vt) ส่งผ่าน, เป็นสื่อ, ถ่าย, แพร่เชื้อ, กระจายเสียง
transmitter(n) เครื่องส่ง, โทรเลข, สื่อ, ผู้แพร่เชื้อ, เครื่องกระจายเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transmitส่งผ่าน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transmitส่งผ่าน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transmittanceความส่งผ่าน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
transmitted pulsationการเต้นส่งผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transmitterเครื่องส่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
transmitterเครื่องส่ง, อุปกรณ์ส่งสัญญาณไฟฟ้า เช่น เครื่องโทรทัศน์ เครื่องส่งวิทยุ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Transmitter-receiversเครื่องรับ-ส่ง [TU Subject Heading]
Transmitters and transmissionเครื่องส่งและการถ่ายทอด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now there is one final message for you to transmit to Earth.ตอนนี้มีหนึ่งข้อความสุดท้าย สำหรับคุณที่จะส่งไปยังโลก 2010: The Year We Make Contact (1984)
You'd need a satellite to transmit it, but it would be impossible to...คุณจะต้องดาวเทียมในการส่ง แต่มันจะเป็นไปไม่ได้ Contact (1997)
The viruses we transmit are deadly.ไวรัส Underworld (2003)
Transmit the kill code.ส่งรหัสฆ่า Cubeº: Cube Zero (2004)
We can't transmit because something else is already transmitting.ที่เราส่งสัญญาณไม่ได้ก็เพราะว่า มีบางอย่างกำลังส่งสัญญาณอยู่ Pilot: Part 2 (2004)
It's a pier or a dock. He wouldn't be able to transmit the webcam image from the middle of the ocean.มันต้องเป็นสะพานหรือท่าเรือ เขาส่งสัญญานภาพจากกลางทะเลไม่ได้หรอก Extreme Aggressor (2005)
Security channel's jammed. Hunt must be holding down the transmit button.ฮันท์ ลอดไปทาง ห้องใต้ดิน 9 Mission: Impossible III (2006)
Watch what happens when I transmit the same frequency... from one of the robotic doves to this rat.ลองดูว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อชั้นลองส่งคลื่นความถี่เดียวกับ... ...หุ่นยนต์นกพิราบไปยังหนู Appleseed Ex Machina (2007)
If they transmit that signal to Connexus via satellites...ถ้าพวกมันส่งสัญญาณไปคอนเน็กซัสผ่านดาวเทียม... Appleseed Ex Machina (2007)
Can you hotwire this computer to transmit a tone through the radio?ต่อคอมพ์ตัวนี้ ผ่านเครื่องส่งวิทยุ พอจะทำได้มั๊ย? Transformers (2007)
Morse code! You can use this to transmit it through that!ส่งสัญญาณ เป็นรหัสมอร์ส แทนไงล่ะ Transformers (2007)
cars and transmits have been checked perimeter was revised and... we have opened up surveillance on 2 or 3 suspects but nothing actionable yet.รถยนต์ สถานที่ กำลังถูกตรวจสอบ เราล้อมไว้หมดแล้ว เรา มีทีม เฝ้าจับตา 2 ถึง 3 ผู้ต้องสงสัย แต่ยังไม่ได้ลงมือ Next (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
transmitData can be transmitted from the main computer to yours, and vice versa.
transmitFlashing lights transmit messages between ships and to motorists along city streets.
transmitHe has transmitted all his knowledge to his son.
transmitHis will was transmitted to his younger brother.
transmitIn its broadest sense communication includes all forms of transmitting thoughts or feelings between people.
transmitIron transmits heat well.
transmitSyphilis is an infection that can be transmitted through sexual intercourse.
transmitThe Vice-President transmitted the message by radio.
transmitWater transmits sound better than air.
transmitWe have to transmit our culture to next generation.
transmitWe have to transmit our culture to the next generation.
transmitWhen we say that a language is culturally transmitted - that is, that it is learned rather than inherited - we mean that it is part of that whole complex of learned and shared behavior that anthropologists call culture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งข่าว(v) send, See also: transmit, Syn. แจ้งข่าว, ส่งข่าวสาร, ส่งข่าวคราว
ส่งสัญญาณ(v) transmit, See also: relay, radio, broadcast, disseminate, send out, Ant. รับสัญญาณ, Example: เครื่องรับชนิดนี้ส่งสัญญาณไปได้ในรัศมีเพียง 200-300 เมตร
เครื่องส่ง(n) transmitter, Ant. เครื่องรับ, Example: คนร้ายบุกเข้าไปวางระเบิดเครื่องส่งวิทยุและอาคารสถานีวิทยุของจังหวัดนครศรีธรรมราช, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องส่งคลื่นวิทยุ
งานติดต่อสื่อสาร(n) transmitting, See also: communication, communicating, Syn. การติดต่อสื่อสาร, Example: บุคลิกอย่างคุณน่าจะเหมาะกับทำงานติดต่อสื่อสารนะ
ส่งวิทยุ(v) radio, See also: transmit, Example: หน่วยเตือนภัยทางทะเลส่งวิทยุแจ้งภัยให้ชาวประมงทราบ, Thai Definition: ติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
ตัวส่ง(n) transmitter, Ant. ตัวรับ, Example: เวลาอยู่ในสนามเขาทำหน้าที่เป็นตัวส่งบอล, Thai Definition: ผู้ที่ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนที่ไปถึงผู้รับหรือเป้าหมายด้วยอาการต่างๆ กัน เช่น ส่งข้าม
ตัวส่ง(n) transmitter, Ant. ตัวรับ, Example: เวลาอยู่ในสนามเขาทำหน้าที่เป็นตัวส่งคอยส่งบอลให้คนอื่นในทีม, Thai Definition: ผู้ที่ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนที่ไปถึงผู้รับหรือเป้าหมายด้วยอาการต่างๆ กัน เช่น ส่งข้าม
ถ่ายทอด(v) broadcast, See also: transmit, relay, Example: การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ สถานีของเราจะถ่ายทอดการแข่งขันตลอดฤดูกาล, Thai Definition: กระจายเสียงหรือแพร่ภาพรายการที่รับจากสถานีอื่น หรือสถานที่อื่น (ใช้แก่วิทยุและโทรทัศน์)
ถ่ายเท(v) unload, See also: transmit, discharge, remove, Syn. ขนถ่าย, ขนย้าย, เปลี่ยน, Example: ชาวประมงกำลังถ่ายเทปลาจากเรือหาปลาของชาวบ้านไปไว้ยังเรือขนส่งสินค้า
กระจายเสียง(v) broadcast, See also: transmit, put on the air, show, Example: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรทุกนัด, Thai Definition: ส่งเสียงแพร่ไกลอกไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องส่ง[khreūangsong] (n) EN: transmitter
กระจายเสียง[krajāisīeng] (v) EN: broadcast ; transmit ; put on the air ; show  FR: radiodiffuser ; émettre
สื่อ[seū] (v) EN: conduct ; transmit ; communicate  FR: communiquer
ส่ง[song] (v) EN: send ; mail ; post ; deliver ; transmit ; forward ; dispatch  FR: envoyer ; poster ; transmettre ; expédier
ส่งผ่าน[song phān] (v, exp) EN: transmit ; transfer  FR: transmettre ; passer
ส่งสัญญาณ[song sanyān] (v, exp) EN: transmit ; relay ; radio ; broadcast ; disseminate ; send out  FR: émettre ; diffuser
ถ่าย[thāi] (v) EN: pass on ; relay ; convey ; communicate ; transmit  FR: transmettre ; passer ; relayer
ถ่ายทอด[thāithøt] (v) EN: broadcast ; transmit ; relay  FR: transmettre ; retransmettre ; relayer ; diffuser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRANSMIT T R AE0 N Z M IH1 T
TRANSMITS T R AE0 N Z M IH1 T S
TRANSMITTER T R AE0 N S M IH1 T ER0
TRANSMITTED T R AE0 N Z M IH1 T AH0 D
TRANSMITTED T R AE0 N S M IH1 T IH0 D
TRANSMITTAL T R AE0 N S M IH1 T AH0 L
TRANSMITTERS T R AE0 N S M IH1 T ER0 Z
TRANSMITTING T R AE0 N S M IH1 T IH0 NG
TRANSMITTABLE T R AE0 N Z M IH1 T AH0 B AH0 L
TRANSMITTER'S T R AE0 N S M IH1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transmit (v) trˈænzmˈɪt (t r a1 n z m i1 t)
transmits (v) trˈænzmˈɪts (t r a1 n z m i1 t s)
transmitted (v) trˈænzmˈɪtɪd (t r a1 n z m i1 t i d)
transmitter (n) trˈænzmˈɪtər (t r a1 n z m i1 t @ r)
transmitters (n) trˈænzmˈɪtəz (t r a1 n z m i1 t @ z)
transmitting (v) trˈænzmˈɪtɪŋ (t r a1 n z m i1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电台[diàn tái, ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, / ] transmitter-receiver; broadcasting station, #7,439 [Add to Longdo]
播音[bō yīn, ㄅㄛ ㄧㄣ, ] transmit; broadcast, #26,631 [Add to Longdo]
发射机[fā shè jī, ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄐㄧ, / ] transmitter, #55,012 [Add to Longdo]
人传人[rén chuán rén, ㄖㄣˊ ㄔㄨㄢˊ ㄖㄣˊ, / ] transmitted person-to-person [Add to Longdo]
发送器[fā sòng qì, ㄈㄚ ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] transmitter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テレビ送信所[テレビそうしんじょ, terebi soushinjo] (n) television transmitter [Add to Longdo]
トランスミッター[toransumitta-] (n) transmitter [Add to Longdo]
プロポ[puropo] (n) (abbr) (See プロポーショナルコントロールシステム) transmitter for radio-controlled toys, etc. [Add to Longdo]
花柳病[かりゅうびょう, karyuubyou] (n) sexually transmitted disease; social disease [Add to Longdo]
回付[かいふ, kaifu] (n, vs) transmitting; referring to; passing on [Add to Longdo]
感得[かんとく, kantoku] (n, vs) (1) deep realization (realisation); profound realization; (2) one's faith being transmitted to a deity and one's wish then being granted; (3) unexpectedly obtaining something [Add to Longdo]
経口感染[けいこうかんせん, keikoukansen] (n) oral infection; orally transmitted infection [Add to Longdo]
言い継ぐ;言継ぐ[いいつぐ, iitsugu] (v5g, vt) to transmit by word of mouth [Add to Longdo]
語り継ぐ;語りつぐ[かたりつぐ, kataritsugu] (v5g, vt) to transmit; to hand down [Add to Longdo]
再転送[さいてんそう, saitensou] (n) re-transfer; re-transmit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
相互情報量[そうごじょうほうりょう, sougojouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information [Add to Longdo]
送信ウィンドウ[そうしんウィンドウ, soushin uindou] transmit window [Add to Longdo]
転送処理[てんそうしょり, tensoushori] transmittal [Add to Longdo]
伝達情報量[でんたつじょうほうりょう, dentatsujouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information [Add to Longdo]
配信[はっしん, hasshin] to send, to transmit, to provide [Add to Longdo]
発局[はっきょく, hakkyoku] sending office, transmitting office [Add to Longdo]
送信器[そうしんき, soushinki] transmitter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transmit \Trans*mit"\, v. t. [imp. & p. p. {Transmitted}; p. pr.
   & vb. n. {Transmitting}.] [L. transmittere, transmissum;
   trans across, over + mittere to send: cf. F. transmettre. See
   {Missile}.]
   1. To cause to pass over or through; to communicate by
    sending; to send from one person or place to another; to
    pass on or down as by inheritance; as, to transmit a
    memorial; to transmit dispatches; to transmit money, or
    bills of exchange, from one country to another.
    [1913 Webster]
 
       The ancientest fathers must be next removed, as
       Clement of Alexandria, and that Eusebian book of
       evangelic preparation, transmitting our ears through
       a hoard of heathenish obscenities to receive the
       gospel.                --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The scepter of that kingdom continued to be
       transmitted in the dynasty of Castile. --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. To suffer to pass through; as, glass transmits light;
    metals transmit, or conduct, electricity.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transmit
   v 1: transfer to another; "communicate a disease" [syn:
      {convey}, {transmit}, {communicate}]
   2: transmit or serve as the medium for transmission; "Sound
     carries well over water"; "The airwaves carry the sound";
     "Many metals conduct heat" [syn: {impart}, {conduct},
     {transmit}, {convey}, {carry}, {channel}]
   3: broadcast over the airwaves, as in radio or television; "We
     cannot air this X-rated song" [syn: {air}, {send},
     {broadcast}, {beam}, {transmit}]
   4: send from one person or place to another; "transmit a
     message" [syn: {transmit}, {transfer}, {transport},
     {channel}, {channelize}, {channelise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top