Search result for

ยกเว้น

(58 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยกเว้น-, *ยกเว้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกเว้น[CONJ] except, See also: unless, but, whereas, Syn. เว้นแต่, นอกจาก, เว้นเสียแต่, Example: ข่าวความล้มเหลวทางเศรษฐกิจบั่นทอนความเชื่อมั่นครั้งใหม่ให้นักลงทุนและครั้งนี้ก็คงจะรุนแรงกว่าทุกๆ ครั้งยกเว้นแต่ว่ารัฐบาลจะมีหนทางรับมือได้อย่างทันท่วงที
ยกเว้น[V] except, See also: exclude, omit, refrain from, abstain from, Syn. ละเว้น, เว้น, Example: รัฐบาลยกเว้นการเก็บภาษีย้อนแล้ว, Thai definition: ไม่เกี่ยวด้วย, กันเอาออก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยกเว้นก. ไม่เกี่ยวด้วย, กันเอาออก, ยอมให้เป็นพิเศษ.
ยกเว้นบ. นอกจาก, เว้นแต่, เว้นเสียแต่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's nothing to be ashamed of. Except that it's completely untrue.มันไม่มีอะไรต้องอายนิ ยกเว้นเรื่องทั้งหมดมันไม่จริง Chuck in Real Life (2008)
Except for this gorgeous painting,ยกเว้นรูปภาพที่สวยงามอันนี้ Chuck in Real Life (2008)
Everyone but me.So that's it?-ทุกคนยกเว้นผม -แค่นั้นนะเหรอ? There Might be Blood (2008)
Except worse this time, because everyone's gonna know I failed.ยกเว้น ถ้าครั้งนี้มันยิ่งแย่ คนก็ยิ่งว่าฉันล้มเหลว There Might be Blood (2008)
Except for the part that isn't brain.ยกเว้นสำหรับส่วนที่ไม่ใช่สมอง Not Cancer (2008)
Tends to rule out your lesions on the temporal lobe theory.เป็นการยกเว้นกฎของคุณ\ เหมือนทฤษฎีเทมเปอรัล โลบ Adverse Events (2008)
Except one dude can't keep the beat.ยกเว้นมีหนึ่งไม่สามารถควบคุมจังหวะได้ Adverse Events (2008)
Great idea, except the only symptom it matches up with is being steamrollerish.ความคิดยอด. \ .ยกเว้นไม่มีอาการตรงกับรถบดถนน Birthmarks (2008)
You expect me to believe that you hired Lucas to investigate everyone except for me?คุณต้องการให้ผมเชื่อ คุณจ้างลูกัสทำ เพื่อสืบทุกๆคน ยกเว้นตัวผม Lucky Thirteen (2008)
After my mom died-- he might be the exception. On the other hand, you are fairly screwed up.เขาอาจเป็นข้อยกเว้น\ ถ้าเป็นเหมือนคนอื่นคุณคงล้มเหลวไปแล้ว Joy (2008)
Except now you're feeling pain inside.ยกเว้นตอนนี้ที่คุณ จะรู้สึกเจ็บจากภายใน The Itch (2008)
You're not gonna feel a thing... except excruciating pain.คุณไม่ได้รู้สึกถึง สิ่งหนึ่ง ยกเว้นการเจ็บปวดแสนสาหัส The Itch (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยกเว้น[v.] (yokwen) EN: excuse ; exempt (from) ; remit ; grant immunity   FR: excepter ; exempter
ยกเว้น[conj.] (yokwen) EN: except ; excluding ; unless ; but ; whereas ; all but   FR: sauf ; hormis ; excepté
ยกเว้นค่าธรรมเนียม[X] (yokwen khā thamnīem) EN: free of charge   
ยกเว้นภาษี[v. exp.] (yokwen phāsī) EN: exempt from tax ; be tax-exempt   FR: exempter de la taxe

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barring[PREP] ยกเว้น, See also: ถ้าไม่มี, ยกเสียแต่ว่า, Syn. except, Ant. including
but[PERP] ยกเว้น, See also: เว้นแต่, นอกจาก, Syn. except
beg off[PHRV] แก้ตัว, See also: ยกเว้นให้กับ, Syn. cry off
dispense from[PHRV] ยกเว้น, See also: ละเว้นให้
except[VT] ยกเว้น, See also: เว้น, ไม่รวม
excepting[CONJ] ยกเว้น (คำทางการ)
excepting[PREP] ยกเว้น (คำทางการ)
exempt[VT] ยกเว้น, See also: ละเว้น, Syn. grant, immunity, release
other than[PREP] นอกจาก (มักใช้ในประโยคปฏิเสธ), See also: ยกเว้น, Syn. except
tax-exempt[ADJ] ซึ่งไม่ต้องเสียภาษี, See also: ยกเว้นภาษี, ปลอดภาษี, เกี่ยวกับดอกเบี้ยที่ไม่ต้องเสียภาษี, Syn. tax-free

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolution(แอบโซล' เชิน) n. การอภัยโทษ, การยกเว้น, การชำระบาป, การให้อภัยบาป.
always(ออล' เวย์ซ) adv. ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจำ, โดยไม่มีการยกเว้น, โดยไม่มีเงื่อนไข, ตายตัว, เด็ดขาด, Syn. eternally, perpetually)
barring(แบร์'ริง) prep. ยกเว้น
beast(บีสทฺ) n. สัตว์ (ยกเว้นคน) ,สัตว์เดรัจฉาน
beg(เบก) vt. ขอทาน,ขอ,อ้อนวอน,ขอความกรุณา -Phr. (beg off ขอได้โปรดยกเว้น), Syn. entreat
charter(ชาร์'เทอะ) {chartered,chartering,charters} n. ตราตั้ง,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่าเรือ,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ,สิทธิยกเว้น,หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร -vt. อนุญาตด้วยตราตั้ง,ให้สิทธิพิเศษ. -adj. เช่ามา,เหมา, See also: charterer n. -Conf. chartered (กริยาช
countess(เคา'เทส) n. ภรรยาของท่านเค้าท์ (count) ซึ่งเป็นขุนนางในประเทศภาคพื้นยุโรป (ยกเว้นอังกฤษ) ,หญิงที่มีตำแหน่งเป็นท่านเค้าท์หรือเอิร์ล
deferment(ดิเฟอร์'เมินทฺ) n. การเลื่อน,การยึดเวลาออกไป,การยกเว้น,การถูกเกณฑ์ทหารชั่วคราว
deferred(ดิเฟอร์ดฺ') adj. ซึ่งเลื่อนไป,ซึ่งยึดเวลาออกไป,ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกเกณฑ์ทหารชั่วคราว
disk packชุดจานชุดจานบันทึกจานบันทึกที่ใช้กับเมนเฟรมมักจะมาเป็นชุด ๆ ละ 5-10 แผ่น มีแกนยึดให้ติดกันอยู่ตรงกลาง ชนิด (ที่เป็นแผ่นเดียวก็มี เรียกว่า disk cartridge) จานนี้ใช้เป็นสื่อเก็บข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพมาก โดยปกติ จานบันทึกแต่ละชุดจะบรรจุข้อมูลได้ทั้งสองหน้า ยกเว้นจานแรกและจานสุดท้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
barring(pre) นอกจาก,ยกเว้น
except(pre) ยกเว้น,นอกจาก,ไม่นับ,ไม่รวม
except(vt) ยกเว้น,ไม่รวม,ไม่นับ
excepting(pre) ยกเว้น
exception(n) ข้อยกเว้น,กรณีพิเศษ
exceptional(adj) ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,เป็นพิเศษ,เป็นข้อยกเว้น
exclusion(n) การเอาออก,การไล่ออก,การกีดกัน,การยกเว้น
exempt(adj) ซึ่งถูกยกเว้น,ซึ่งพ้นจาก
exempt(vt) ยกเว้นให้,ละเว้น,พ้นจาก
exemption(n) การยกเว้น,การละเว้น,การพ้นจาก,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
除く[のぞく, nozoku] (vt) ยกเว้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
免責[めんせき, menseki] ยกเว้นความรับผิด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
除いて[のぞいて, nozoite] Thai: ยกเว้น English: except

German-Thai: Longdo Dictionary
Ausnahme(n) |die, pl. Ausnahmen| ข้อยกเว้น
mit Ausnahme vonยกเว้นสำหรับ
abgesehen vonยกเว้น, นอกเหนือจาก เช่น abgesehen von diesem Fehler นอกจากข้อผิดพลาดนี้
rosa(adj) ที่มีสีชมพู เช่น ein rosa Hemd เสื้อเชิ้ตสีชมพู (สังเกตว่าคำคุณศัพท์ rosa ไม่ผันรูปตามคำนาม เป็นข้อยกเว้น)
freimachen(vt) |machte frei, hat freigemacht, etw.(A)| ประทับตราแสดงการยกเว้นการชำระค่าแสตมป์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top