ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incessant

IH2 N S EH1 S AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incessant-, *incessant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incessant(adj) เรื่อยๆ, See also: ไม่หยุดหย่อน, ต่อเนื่อง, ต่อไป, Syn. ceaseless, continuous, Ant. sporadic, inconstant, intermittent
incessantly(adv) อย่างเรื่อยๆ, See also: อย่างไม่หยุดหย่อน, อย่างต่อเนื่อง, Syn. ceaselessly, continuously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incessant(อินเซส' เซินทฺ) adj. ต่อเนื่อง, ไม่หยุดยั้ง, ติดต่อกัน., See also: incessantly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
incessant(adj) ไม่หยุดหย่อน, ต่อเนื่อง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Soils teem with the incessant activity of micro-organisms, feeding, digging, aerating and transforming.ดิน เต็มไปด้วยกิจกรรมของ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กตลอดเวลา การกินอาหาร, การขุด, การถ่ายเทอากาศ และการแปรสภาพ Home (2009)
The beatings, the rapes, the incessant fear for your life, but I told him, ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกอัดถั่วดำ กลัวไม่หยุดหย่อนสำหรับชีวิตของนาย เเต่ฉันบอกเขา Episode #1.6 (2010)
Incessant writhing.ความพริ้วนั้น Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Your phone will not stop its incessant buzzing.โทรศัพท์มันไม่หยุด มันดังเรื่อยๆละ Klaus (2011)
I've felt this incessant need to one-up you.ฉันก็จะได้รู้สึกต้องการคุณตลอด The Murder of One (2012)
Elena, don't move. Ah, you incessant woman.เอเลน่า อย่าขยับ ผู้หญิงน่ารำคาญ Growing Pains (2012)
And now that that's over, well, you're waking up to the incessant mind-numbing tedium that is the day-to-day life of a schoolteacher.แล้วตอนนี้ ทุกอย่างจบแล้ว แล้วนายก็ตื่นขึ้นมา พบกับความน่าเบื่อซึมเซาในจิตใจอย่างไม่หยุดหย่อน ของการใช้ชีวิตครูไปวันๆ Makeover (2012)
I was doing everything in my power to meet her abductor's incessant demands.ผมทำทุกอย่างที่จะทำได้ เพื่อจะให้ได้เงินตามจำนวน ตามที่โจรเรียกค่าไถ่เรียกมา Resurrection (2012)
Enough of your incessant jabbering!เลิกพูดเยิ่นเย้อยืดยาวนะ! Alice Through the Looking Glass (2016)
The authors of Hooters play on our incessant need for fat and man's incessant need to be in the proximity of augmented breasts.คนเขียนฮูทเตอร์สดึงความต้องการไขมันของคนมาใช้ กับที่ผู้ชายชอบอยู่ใกล้หน้าอกที่ฉีดยาเสริมไว้ Split (2016)
Stop that, Azrael. I can't calibrate my machine with all your incessant yammering.เงียบ อัซราเอล โวยวายยังงั้น ข้าจะปรับเครื่องยังไง Smurfs: The Lost Village (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incessantThis incessant noise drives me mad.
incessantThree babies crying incessantly gave me a headache.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่หยุดหย่อน(adv) incessantly, See also: ceaselessly, steadily, constantly, continuously, unceasingly, repeatedly, Example: โรงงานผลิตสินค้าอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด, Thai Definition: อย่างต่อเนื่องกันไปไม่หยุดพัก
น้ำไหลไฟดับ(adv) fluently, See also: incessantly, eloquently, Ant. ตะกุกตะกัก, สะดุด, ติดขัด, Example: วิทยากรพูดแบบน้ำไหลไฟดับจนผู้ฟังตามไม่ทัน, Thai Definition: อย่างพร่างพรูออกมาไม่ขาดตอน (ใช้แก่การพูด)
เป็นน้ำ(adv) fluently, See also: incessantly, eloquently, Syn. คล่อง, เรื่อยๆ, น้ำไหลไฟดับ, Ant. ตะกุกตะกัก, สะดุด, ติดขัด, Example: วิทยากรพูดเป็นน้ำจนผู้ฟังตามไม่ทัน
อะเอื้อย(adv) continuously, See also: incessantly, endlessly, ceaselessly, Syn. เจื้อยแจ้ว, เอื่อยๆ
ไม่ว่างเว้น(adv) incessantly, See also: ceaselessly, steadily, perpetually, continually, continuously, constantly, Syn. สม่ำเสมอ, ต่อเนื่อง, Example: ช่วงนี้โรงแรมดังต่างๆ มีงานแต่งงานแทบทุกวันไม่ว่างเว้น
กระปอดกระแปด(adv) grumblingly, See also: incessantly, murmurously, Syn. ร่ำไร, Example: ถึงแม้แม่จะรู้สึกเป็นสุขแต่ก็ยังอดบ่นกระปอดกระแปดไม่ได้, Thai Definition: อาการที่บ่นปอดๆ แปดๆ, อาการที่บ่นร่ำไร
จ้อย(adv) incessantly, See also: endlessly, continuously, unendingly, Syn. คล่อง, Example: เด็กอายุแค่ 3 ขวบเท่านั้นพูดจ้อยทั้งวัน
แจ้ว(adv) incessantly, See also: continually, Example: ลูกสาวคนเล็กของอาพูดแจ้วเสียงชัดเจน, Thai Definition: มีเสียงดังติดต่อกันไปเป็นระยะๆ
แจ้วๆ(adv) continually, See also: incessantly, Example: ท่านมักจะเห็นเด็กท่องหนังสือกันแจ้วๆ ทุกวัน, Thai Definition: มีเสียงดังติดต่อกันไปเป็นระยะๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ว่างเว้น[mai wāngwēn] (adv) EN: incessantly
เป็นน้ำ[pennām] (adv) EN: fluently ; incessantly ; eloquently  FR: couramment
ร่ำ[ram] (v) EN: talk repeatedly ; murmur continually/incessantly ; speak continually/incessantly  FR: ressasser ; rabâcher
ร่ำไห้[ramhai] (v) EN: cry ; weep and wail incessantly
เถียงคำไม่ตกฟาก[thīeng kham mai tokfak] (v, exp) EN: argue incessantly ; dispute every word  FR: discuter sans relâche
ต่อเนื่อง[tøneūang] (adj) EN: ongoing ; continuing ; continuous ; sustained ; regular; succeeding ; successive  FR: consécutif ; successif ; continu ; durable ; constant ; incessant ; persistant
ยันเต[yantē] (adv) EN: always ; constantly ; invariably ; continuously ; periodically ; continually ; incessantly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INCESSANT IH2 N S EH1 S AH0 N T
INCESSANTLY IH2 N S EH1 S AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incessant (j) ˈɪnsˈɛsnt (i1 n s e1 s n t)
incessantly (a) ˈɪnsˈɛsntliː (i1 n s e1 s n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不停[bù tíng, ㄅㄨˋ ㄊㄧㄥˊ, ] incessant, #2,574 [Add to Longdo]
不止[bù zhǐ, ㄅㄨˋ ㄓˇ, ] incessantly; without end; more than; not limited to, #4,887 [Add to Longdo]
诛求无厌[zhū qiú wú yàn, ㄓㄨ ㄑㄧㄡˊ ㄨˊ ㄧㄢˋ, / ] incessant exorbitant demands, #831,950 [Add to Longdo]
不辍[bù chuò, ㄅㄨˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] incessant; relentless [Add to Longdo]
磨破口舌[mó pò kǒu shé, ㄇㄛˊ ㄆㄛˋ ㄎㄡˇ ㄕㄜˊ, ] incessant complaining [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐじゃぐじゃ[gujaguja] (adj-no, adj-na, adv, adv-to) (1) soggy; soaking; drenched; (adv, adv-to) (2) incessantly (complaining) [Add to Longdo]
たらたら[taratara] (adv) (1) (on-mim) drop-by-drop; dribbling; in a trickle; (2) incessantly; in great profusion; (P) [Add to Longdo]
どかどか[dokadoka] (adv, adv-to) (1) (on-mim) noisily; with loud footsteps; (2) in a crowd; incessantly; all together [Add to Longdo]
のべつ[nobetsu] (adv) ceaselessly; continually; all the time; incessantly [Add to Longdo]
のべつ幕無し;のべつ幕なし[のべつまくなし, nobetsumakunashi] (adv) without a break; without stopping; incessantly; ceaselessly [Add to Longdo]
アルコール漬け;アルコール漬[アルコールづけ, aruko-ru duke] (n) (1) preserving in alcohol; (2) pickling one's liver; drinking incessantly; being a souse [Add to Longdo]
パチパチ[pachipachi] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) pleasant clapping sound; (2) sound of something hot bursting open (i.e. popcorn); (3) incessant blinking; (P) [Add to Longdo]
引きも切らず[ひきもきらず, hikimokirazu] (exp) incessantly; without a break [Add to Longdo]
引っ切り無し;ひっきり無し[ひっきりなし, hikkirinashi] (adj-na) (uk) continually; continuously; incessantly [Add to Longdo]
間断なく[かんだんなく, kandannaku] (adv) continuously; constantly; incessantly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incessant \In*ces"sant\, a. [L. incessans, -antis; pref. in- not
   + cessare to cease: cf. F. incessant. See {Cease}.]
   Continuing or following without interruption; unceasing;
   unitermitted; uninterrupted; continual; as, incessant
   clamors; incessant pain, etc.
   [1913 Webster]
 
      Against the castle gate,
      . . . Which with incessant force and endless hate,
      They batter'd day and night and entrance did await.
                          --Spenser.
 
   Syn: Unceasing; uninterrupted; unintermitted; unremitting;
     ceaseless; continual; constant; perpetual.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incessant
   adj 1: uninterrupted in time and indefinitely long continuing;
       "the ceaseless thunder of surf"; "in constant pain";
       "night and day we live with the incessant noise of the
       city"; "the never-ending search for happiness"; "the
       perpetual struggle to maintain standards in a democracy";
       "man's unceasing warfare with drought and isolation";
       "unremitting demands of hunger" [syn: {ceaseless},
       {constant}, {incessant}, {never-ending}, {perpetual},
       {unceasing}, {unremitting}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top