ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mitigate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mitigate-, *mitigate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mitigate(vt) ทำให้ลดน้อยลง, See also: ทำให้ทุเลาลง, แบ่งเบา, บรรเทา, Syn. alleviate, lessen, moderate
mitigate(vi) บรรเทา, See also: ลดลง, อ่อนลง, Syn. relieve
mitigate(vi) ทำให้อ่อนโยนขึ้น, Syn. extenuate, palliate, Ant. exacerbate
mitigate against(phrv) ทำให้ยุ่งยาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mitigate(มิท'ทะเกท) v. ทำให้เบาบาง, ทำให้ลดน้อยลง, แบ่งเบา, See also: mitigable adj. mitigatedly adv. mitigation n. mitigator n. mitigative adj mitigatory adj., Syn. abate, Ant. intensify

English-Thai: Nontri Dictionary
mitigate(vt) ทำให้เบาบางลง, บรรเทา, แบ่งเบา, ทุเลา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, based on mitigating evidence in Chloe O'Brian's testimony, we're confident that Jack was framed for those murders.ถ้าดูจากหลักฐานหักล้างในคำให้การของโคลอี้ โอไบรอัน เรามั่นใจว่าแจ็คถูกใส่ความให้เป็นฆาตกร Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
There's mitigating evidence to suggest thatมีหลักฐานบ่งชี้ว่าบาวเออร์อาจถูกใส่ความครับท่านปธน. Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Thankfully, my shock was somewhat mitigated by the fact that I haven't had intercourse with him in eight years.ยังดีที่อาการช็อคของฉันสู้ความจริง ที่ไม่ได้มีอะไรกับเขามา 8 ปีแล้วไม่ได้ The Maternal Congruence (2009)
- attenuate and mitigate.เพื่อให้เขาอ่อนโยนลง Harmony (2010)
I will not be mitigated.เอามานี่เลย พวกคุณจะมาหยามผมไม่ได้ Documentary Filmmaking: Redux (2011)
to look into the mitigating circumstances.ช่วยลดหย่อนโทษให้เธอ Heartbreak Hotel (2011)
All I care about is mitigating the damage, which means we track down Jerry Tyson like the animal he is and we haul him into custody.ฉันสนใจแค่การควบคุมความเสียหาย หมายถึงว่าเราต้องตามล่าเจอรี่ ไทสัน ให้เพื่อนล่าสัตว์ Kick the Ballistics (2011)
I had no idea how to make her happy, no idea how to mitigate my losses.ข้าไม่รู้ต้องทำอย่างไร นางจึงจะมีความสุข ไม่รู้จะทำอย่างไร ความเสียหายจึงจะลดลง The Night Lands (2012)
I wouldn't say he succeeded in making her happy but my losses were definitely mitigated.ข้าจะไม่บอกว่าเขาทำให้ นางมีความสุขได้สำเร็จ แต่ความเสียหายของข้า ลดลงแน่ๆ The Night Lands (2012)
We keep the P.R. machine running overtime to mitigate the damage they've already caused.เราให้พวกประชาสัมพันธ์ทำงาน ลดความเสียหายที่เกิดขึ้น Grief (2012)
This is a killer that left a distinct signature and then attempted to hide or mitigate it.นี่เป็นฆาตกรที่ทิ้งลายเซ็นต์เอาไว้ แล้วจากนั้นก็พยายามปิดบัง หรือกลบเกลื่อนมัน Ha'alele (2012)
But I've got a plan that should help mitigate the sting. Mm.แต่ฉันหาแผนการณ์มาที่ควร ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด Revelations (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดโทษ(v) mitigate, See also: be commuted, Ant. เพิ่มโทษ, Example: มาเฟียออสเตรีย 2 คนถูกศาลตัดสินจำคุกคนละ 2 ปี แต่ศาลลดโทษให้เหลือแค่รอลงอาญา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อยยังชั่ว[khǿiyangchūa] (v) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage  FR: aller mieux ; se remettre
ลดโทษ[lot thōt] (v, exp) EN: mitigate
ผ่อนหนักเป็นเบา[phǿnnakpenbao] (v) EN: mitigate a sentence
ทุเลา[thulao] (v) EN: abate ; diminish ; decrease ; reduce ; lighten ; relieve ; alleviate ; ease ; mitigate
ทุเลา[thulao] (v) EN: relieve ; abate ; lessen ; mitigate ; alleviate ; lighten ; ease ; reduce ; remit

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
mitigate
mitigated
mitigates

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mitigate
mitigated
mitigates

WordNet (3.0)
mitigate(v) make less severe or harsh
extenuate(v) lessen or to try to lessen the seriousness or extent of, Syn. mitigate, palliate

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Mitigate

v. t. [ imp. & p. p. Mitigated p. pr. & vb. n. Mitigating. ] [ L. mitigatus, p. p. of mitigare to soften, mitigate; mitis mild, soft + the root of agere to do, drive. ] 1. To make less severe, intense, harsh, rigorous, painful, etc.; to soften; to meliorate; to alleviate; to diminish; to lessen; as, to mitigate heat or cold; to mitigate grief. [ 1913 Webster ]

2. To make mild and accessible; to mollify; -- applied to persons. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

This opinion . . . mitigated kings into companions. Burke. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To alleviate; assuage; allay. See Alleviate. [ 1913 Webster ]

mitigated

adj. made less severe or intense. unmitigated [ WordNet 1.5 ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
和らぐ[やわらぐ, yawaragu] (v5g, vi) to soften; to calm down; to be mitigated; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top