ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mitigate

M IH1 T AH0 G EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mitigate-, *mitigate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mitigate(vt) ทำให้ลดน้อยลง, See also: ทำให้ทุเลาลง, แบ่งเบา, บรรเทา, Syn. alleviate, lessen, moderate
mitigate(vi) บรรเทา, See also: ลดลง, อ่อนลง, Syn. relieve
mitigate(vi) ทำให้อ่อนโยนขึ้น, Syn. extenuate, palliate, Ant. exacerbate
mitigate against(phrv) ทำให้ยุ่งยาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mitigate(มิท'ทะเกท) v. ทำให้เบาบาง,ทำให้ลดน้อยลง,แบ่งเบา, See also: mitigable adj. mitigatedly adv. mitigation n. mitigator n. mitigative adj mitigatory adj., Syn. abate, Ant. intensify

English-Thai: Nontri Dictionary
mitigate(vt) ทำให้เบาบางลง,บรรเทา,แบ่งเบา,ทุเลา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had no idea how to make her happy, no idea how to mitigate my losses.ข้าไม่รู้ต้องทำอย่างไร นางจึงจะมีความสุข ไม่รู้จะทำอย่างไร ความเสียหายจึงจะลดลง The Night Lands (2012)
We keep the P.R. machine running overtime to mitigate the damage they've already caused.เราให้พวกประชาสัมพันธ์ทำงาน ลดความเสียหายที่เกิดขึ้น Grief (2012)
This is a killer that left a distinct signature and then attempted to hide or mitigate it.นี่เป็นฆาตกรที่ทิ้งลายเซ็นต์เอาไว้ แล้วจากนั้นก็พยายามปิดบัง หรือกลบเกลื่อนมัน Ha'alele (2012)
But I've got a plan that should help mitigate the sting. Mm.แต่ฉันหาแผนการณ์มาที่ควร ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด Revelations (2012)
With the technology of a thousand years from now, we might even be able to mitigate the deadly effects of a nearby supernova on Earth's atmosphere.ด้วยเทคโนโลยีของ พันกว่าปีต่อจากนี้ เรายังอาจจะสามารถที่จะ บรรเทาผลกระทบที่ร้ายแรง ของซูเปอร์โนวาในบริเวณใกล้ เคียงชั้นบรรยากาศของโลก The Immortals (2014)
While there are patterns we can study to mitigate the amplitude of the extreme highs and lows that characterize any entrepreneurial journey, they'll come anyway.แม้จะมีรูปแบบที่เราสามารถศึกษา.. เพื่อลดความรุนแรง ของการเพิ่มขึ้น และการตกต่ำอย่างรุนแรง ที่กำหนดเส้นทางของธุรกิจ ซึ่งยังไงก็เกิดขึ้นอยู่ดี The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
The master counterpuncher changed the game, as he mitigates risk and maximizes profits, putting his undefeated record on the line when the money is right.(ทีเอ็มที) (เดอะ มันนี่ ทีม) นักออกหมัดโต้ตอบชั้นครู เปลี่ยนเกมทุกอย่าง เมื่อเขาลดความเสี่ยง และเพิ่มกำไรให้มากที่สุด CounterPunch (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดโทษ(v) mitigate, See also: be commuted, Ant. เพิ่มโทษ, Example: มาเฟียออสเตรีย 2 คนถูกศาลตัดสินจำคุกคนละ 2 ปี แต่ศาลลดโทษให้เหลือแค่รอลงอาญา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อยยังชั่ว[khǿiyangchūa] (v) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage  FR: aller mieux ; se remettre
ลดโทษ[lot thōt] (v, exp) EN: mitigate
ผ่อนหนักเป็นเบา[phǿnnakpenbao] (v) EN: mitigate a sentence
ทุเลา[thulao] (v) EN: abate ; diminish ; decrease ; reduce ; lighten ; relieve ; alleviate ; ease ; mitigate
ทุเลา[thulao] (v) EN: relieve ; abate ; lessen ; mitigate ; alleviate ; lighten ; ease ; reduce ; remit

CMU English Pronouncing Dictionary
MITIGATE M IH1 T AH0 G EY2 T
MITIGATED M IH1 T AH0 G EY2 T IH0 D
MITIGATES M IH1 T AH0 G EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mitigate (v) mˈɪtɪgɛɪt (m i1 t i g ei t)
mitigated (v) mˈɪtɪgɛɪtɪd (m i1 t i g ei t i d)
mitigates (v) mˈɪtɪgɛɪts (m i1 t i g ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
和らぐ[やわらぐ, yawaragu] (v5g,vi) to soften; to calm down; to be mitigated; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mitigate \Mit"i*gate\, v. t. [imp. & p. p. {Mitigated}; p. pr. &
   vb. n. {Mitigating}.] [L. mitigatus, p. p. of mitigare to
   soften, mitigate; mitis mild, soft + the root of agere to do,
   drive.]
   1. To make less severe, intense, harsh, rigorous, painful,
    etc.; to soften; to meliorate; to alleviate; to diminish;
    to lessen; as, to mitigate heat or cold; to mitigate
    grief.
    [1913 Webster]
 
   2. To make mild and accessible; to mollify; -- applied to
    persons. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This opinion . . . mitigated kings into companions.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To alleviate; assuage; allay. See {Alleviate}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mitigate
   v 1: lessen or to try to lessen the seriousness or extent of;
      "The circumstances extenuate the crime" [syn: {extenuate},
      {palliate}, {mitigate}]
   2: make less severe or harsh; "mitigating circumstances"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top