ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slacken

S L AE1 K AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slacken-, *slacken*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slacken(vi) หย่อน, Syn. loosen, reduce
slacken(vt) ทำให้หย่อน, Syn. loosen, reduce
slacken up(phrv) ลดลง (ความเร็ว / ความพยายาม), Syn. slack up
slacken off(phrv) คลายออก, Syn. slack away, slack off
slacken off(phrv) ขี้เกียจ, See also: ไม่กระตือรือร้น, ซังกะตาย, Syn. ease off, ease up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slacken(สแลค'เคิน) vi., vt. หย่อน, ยาน, คลาย, หลวม, ปล่อย, กลายเป็นช้า, เนือย, เบาลง, อ่อนลง, ทำให้หย่อน, ทำให้ยาน, ทำให้ช้า, Syn. lessen

English-Thai: Nontri Dictionary
slacken(vi, vt) เพลามือ, หย่อนลง, ผ่อน, ขี้เกียจ, ยาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Slacken braces. Step lively with a will.- คอยปรับใบด้วยไอพวกคางคก Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slackenDepression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลายตัว(v) slacken, See also: loosen, become loose, relax, Example: หัวใจเป็นเครื่องสูบฉีดเลือดประกอบด้วยผนังเป็นกล้ามเนื้อหนาหดตัวและคลายตัวเป็นจังหวะ
เพลา(v) slacken, See also: relax, Syn. หย่อน, คลาย, ผ่อน, Example: เขาไปเจรจากับนายพรานให้เพลาการล่าฆ่าสัตว์ลงเสียบ้าง, Thai Definition: ทำให้เบาหรือน้อยลง, เบาพอประมาณ
ผ่อน(v) slacken, See also: relax, loosen, abate, Syn. คลาย, หย่อน, บรรเทา, ทุเลา, ผ่อนคลาย, Example: เขาพยายามทำให้ทุกคนผ่อนความตึงเครียดลงโดยการเล่าเรื่องชวนหัว, Thai Definition: ทําให้หย่อนหรือคลายความตึง
ลดละ(v) loosen, See also: slacken, relent, Syn. ผ่อนปรน, Example: หากนักการเมืองลดละเรื่องการแข่งขันทางการเมือง แล้วหันมาจับมือกันพัฒนาประเทศ ก็จะเป็นการสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก
ราปีก(v) slacken the speed when about to alight by reversing the wing, See also: back wind by reversing the wings (as birds do), glide, Thai Definition: หยุดขยับปีกถาไป (ใช้แก่นก)
การผ่อน(n) slackening, See also: loosening, abatement, alleviation, ease, relief, mitigation, Syn. การคลาย, การผ่อนคลาย, การบรรเทา, การลดหย่อน, Thai Definition: การทำให้หย่อนหรือคลายความตึง
รามือ(v) slacken, See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen, Syn. วางมือ, Example: พัชรีเริ่มรามือจากการเป็นช่างเสริมสวย เพื่อให้ลูกสาวรับช่วงกิจการต่อไป, Thai Definition: ค่อยๆ เลิก, Notes: (สำนวน)
รามือ(v) slacken, See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen, Syn. วางมือ, Example: พัชรีเริ่มรามือจากการเป็นช่างเสริมสวย เพื่อให้ลูกสาวรับช่วงกิจการต่อไป, Thai Definition: ค่อยๆ เลิก, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลายตัว[khlāitūa] (v) EN: slacken ; loosen ; become loose ; relax  FR: se dénouer
ไม่หยุดหย่อน[mai yutyøn] (adv) EN: tirelessly ; nonstop ; without letup ; without slackening  FR: sans relâche ; sans arrêt ; non-stop (anglic.)
เพลา[phēlā = phlao] (v) EN: abate ; reduce ; decelerate ; slow down ; tone down ; decrease ; lessen : alleviate ; slacken ; relax
ผ่อน[phǿn] (v) EN: slacken ; abate ; relax ; loosen ; lessen ; reduce  FR: relâcher ; diminuer ; détendre
ถอย[thøi] (v) EN: decrease ; diminish ; weaken ; abate ; relax ; let up ; slacken  FR: faiblir
หย่อน[yǿn] (v) EN: lower ; diminish ; slacken ; relax ; slack ; sag  FR: relâcher ; détendre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SLACKEN S L AE1 K AH0 N
SLACKENS S L AE1 K AH0 N Z
SLACKENED S L AE1 K AH0 N D
SLACKENING S L AE1 K AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slacken (v) slˈækən (s l a1 k @ n)
slackens (v) slˈækənz (s l a1 k @ n z)
slackened (v) slˈækənd (s l a1 k @ n d)
slackening (v) slˈækənɪŋ (s l a1 k @ n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
だれる[dareru] (v1, vi) (1) to lose interest; to weaken; to slacken; (2) to lose value after a peak (e.g. stock) [Add to Longdo]
緩まる;弛まる[ゆるまる, yurumaru] (v5r, vi) to become loose; to slacken; to soften [Add to Longdo]
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m, vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P) [Add to Longdo]
怠ける(P);懶ける[なまける, namakeru] (v1, vi) (1) to be idle; to slacken; (v1, vt) (2) (See 怠る) to neglect (e.g. one's work); (P) [Add to Longdo]
弛み[たるみ, tarumi] (n) slack; slackening; dullness; letdown [Add to Longdo]
弛む[たるむ(P);たゆむ, tarumu (P); tayumu] (v5m, vi) to slacken; to loosen; to relax; (P) [Add to Longdo]
弛める[たるめる, tarumeru] (v1, vt) to slacken; to loosen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slacken \Slack"en\, n. (Metal.)
   A spongy, semivitrifled substance which miners or smelters
   mix with the ores of metals to prevent their fusion. [Written
   also {slakin}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slack \Slack\, Slacken \Slack"en\, v. t.
   1. To render slack; to make less tense or firm; as, to slack
    a rope; to slacken a bandage. --Wycklif (Acts xxvii. 40)
    [1913 Webster]
 
   2. To neglect; to be remiss in. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Slack not the pressage.        --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To deprive of cohesion by combining chemically with water;
    to slake; as, to slack lime.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause to become less eager; to repress; to make slow or
    less rapid; to retard; as, to slacken pursuit; to slacken
    industry. "Rancor for to slack." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I should be grieved, young prince, to think my
       presence
       Unbent your thoughts, and slackened 'em to arms.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       In this business of growing rich, poor men should
       slack their pace.           --South.
    [1913 Webster]
 
       With such delay
       Well plased, they slack their course. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To cause to become less intense; to mitigate; to abate; to
    ease.
    [1913 Webster]
 
       To respite, or deceive, or slack thy pain
       Of this ill mansion.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Air-slacked lime}, lime slacked by exposure to the air, in
    consequence of the absorption of carton dioxide and water,
    by which it is converted into carbonate of lime and
    hydrate of lime.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slack \Slack\, Slacken \Slack"en\, v. i. [imp. & p. p.
   {Slacked}, {Slackened}; p. pr. & vb. n. {Slacking},
   {Slackening}.] [See {Slack}, a.]
   1. To become slack; to be made less tense, firm, or rigid; to
    decrease in tension; as, a wet cord slackens in dry
    weather.
    [1913 Webster]
 
   2. To be remiss or backward; to be negligent.
    [1913 Webster]
 
   3. To lose cohesion or solidity by a chemical combination
    with water; to slake; as, lime slacks.
    [1913 Webster]
 
   4. To abate; to become less violent.
    [1913 Webster]
 
       Whence these raging fires
       Will slacken, if his breath stir not their flames.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To lose rapidity; to become more slow; as, a current of
    water slackens.
    [1913 Webster]
 
   6. To languish; to fail; to flag.
    [1913 Webster]
 
   7. To end; to cease; to desist; to slake. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       That through your death your lineage should slack.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       They will not of that firste purpose slack.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster] Slack

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slacken
   v 1: become slow or slower; "Production slowed" [syn: {slow},
      {slow down}, {slow up}, {slack}, {slacken}]
   2: make less active or fast; "He slackened his pace as he got
     tired"; "Don't relax your efforts now" [syn: {slack},
     {slacken}, {slack up}, {relax}]
   3: become looser or slack; "the rope slackened"
   4: make slack as by lessening tension or firmness [syn:
     {slacken}, {remit}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top