Search result for

continuously

(34 entries)
(0.0038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -continuously-, *continuously*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
continuously    [ADV] อย่างต่อเนื่อง, Syn. uninterruptedly

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
continuouslyIt rained continuously all day.
continuouslyThe cost of living is going up continuously.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วน    [ADV] continuously, Example: พ่อได้ยินลูกชายบอกเช่นนั้นจึงหัวเราะร่วน, Thai definition: อาการหัวเราะด้วยอาการครื้นเครงมีกระแสเสียงเปล่งดังออกมาถี่ๆ จากลำคอ
เรื่อย [ADV] always, See also: continuously, continually, often, regularly, consistently, repeatedly, frequently, Syn. เรื่อยๆ, บ่อย, Ant. นานๆ ครั้ง, Example: เขาพูดปดเรื่อยจนฉันไม่เชื่อเขาแล้ว, Thai definition: ซ้ำๆ ต่อเนื่องกันไป
เรื่อยเปื่อย [ADV] continuously and aimlessly, Example: ขากลับออกจากหมู่บ้าน เราคุยกันเรื่อยเปื่อยถึงเรื่องเงินๆ ทองๆ, Thai definition: เรื่อยๆ ไปโดยไม่มีจุดหมาย
สืบกันมา    [ADV] continuously, See also: continually, Syn. สืบมา, Example: ท่านทรงเป็นราชสกุลของบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองสืบกันมา
สืบมา    [ADV] continuously, See also: continually, Example: ฐานะของเขาดีสืบมานับแต่เขาทำธุรกิจร้านอาหาร, Thai definition: ต่อเนื่องมา
ไม่ขาดสาย [ADV] continuously, See also: consistently, Syn. ไม่ขาดระยะ, ต่อเนื่อง, Example: สายฝนที่พรำลงมาอย่างไม่ขาดสายทำให้งานชะงักล่าช้าลงไปอีก, Thai definition: อย่างต่อเนื่องติดต่อกันเรื่อยไป
เป็นวรรคเป็นเวร [ADV] continuously, See also: again and again, repeatedly, over and over, Syn. ต่อเนื่อง, Example: เด็กเดี๋ยวนี้เรียนพิเศษกันเป็นวรรคเป็นเวรทั้งเรียนที่โรงเรียนและจ้างครูมาสอนที่บ้าน, Thai definition: ไม่หยุดหย่อน, ไม่รู้จักจบสิ้น, Notes:
อะเอื้อย    [ADV] continuously, See also: incessantly, endlessly, ceaselessly, Syn. เจื้อยแจ้ว, เอื่อยๆ
ต่อเนื่อง    [ADV] continually, See also: continuously, constantly, unceasingly, Syn. สม่ำเสมอ, Example: ในทางเกษตรกรรมการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินส่งผลต่อความเจริญงอกงามแก่พืชพรรณอย่างต่อเนื่องและยืนยาว
ไม่ขาดระยะ [ADV] continuously, See also: endlessly, unbrokenly, connectedly, ceaseless, uninterrupted, Example: ผู้คนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข่าวคราวอย่างไม่ขาดระยะ, Thai definition: ติดต่อกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินคาถา[v.] (doēnkhāthā) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer   FR: réciter des litanies
รัว[v.] (rūa) EN: beat repeatedly ; beat rapidly ; shoot continuously ; roll   FR: rythmer ; cadencer
ทนทายาด[adv.] (thon thāyāt) EN: endurably ; bearably ; continuously ; utmost durable   
ยันเต[adv.] (yantē) EN: always ; constantly ; invariably ; continuously ; periodically ; continually ; incessantly   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTINUOUSLY    K AH0 N T IH1 N Y UW0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
continuously    (a) (k @1 n t i1 n y u@ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stetig differenzierbar [math.]continuously differentiable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐいぐい[, guigui] (adv) (on-mim) doing something forcefully and continuously (pulling hard, gulping drink) [Add to Longdo]
ぐちぐち;グチグチ[, guchiguchi ; guchiguchi] (n,vs) (1) to mumble; to mutter; (2) to complain (continuously) about something [Add to Longdo]
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
ぴしゃぴしゃ;ぴしゃっぴしゃっ[, pishapisha ; pishappishatsu] (adv) (1) slap (sound of a flat object continuously striking something); (2) splash [Add to Longdo]
ぶっ続け;打っ続け[ぶっつづけ, buttsuduke] (adv) (1) (uk) continuously; throughout; (2) in succession [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) [Add to Longdo]
引っ切り無し;ひっきり無し[ひっきりなし, hikkirinashi] (adj-na) (uk) continually; continuously; incessantly [Add to Longdo]
間断なく[かんだんなく, kandannaku] (adv) continuously; constantly; incessantly [Add to Longdo]
擦り半;擦半;擂り半[すりばん, suriban] (n) (1) (See 擦り半鐘) fire alarm ringing continuously to warn that a fire is extremely near; (2) sound as produced by this alarm [Add to Longdo]
擦り半鐘;擦半鐘;擂り半鐘[すりばんしょう, suribanshou] (n) (1) (See 擦り半) fire alarm ringing continuously to warn that a fire is extremely near; (2) sound as produced by this alarm [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一个劲[yī gè jìn, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] continuously; persistently; incessantly [Add to Longdo]
交驰[jiāo chí, ㄐㄧㄠ ㄔˊ, / ] continuously circling one another; to buzz around [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Continuously \Con*tin"u*ous*ly\, adv.
   In a continuous maner; without interruption. --
   {Con*tin"u*ous*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 continuously
   adv 1: at every point; "The function is continuously
       differentiable"
   2: with unflagging resolve; "dance inspires him ceaselessly to
     strive higher and higher toward the shining pinnacle of
     perfection that is the goal of every artiste" [syn:
     {endlessly}, {ceaselessly}, {incessantly}, {unceasingly},
     {unendingly}, {continuously}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top