Search result for

deliver

(140 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deliver-, *deliver*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deliver[VT] ขว้าง, See also: ปา, Syn. pitch, fling, hurl
deliver[VT] คลอด (มักใช้รูป passive voice), See also: ให้กำเนิด, คลอดลูก, Syn. give birth to, bring forth
deliver[VT] ช่วยทำคลอด, See also: ช่วยคลอดลูก, Syn. midwife
deliver[VT] ประกาศ, See also: แจ้ง, บอกกล่าว, บอกให้ทราบ, Syn. announce
deliver[VT] ปล่อย, See also: ช่วยให้พ้นจากที่คุมขัง, ปลดปล่อย, ปล่อยตัว, Syn. release, rescue, save, Ant. imprison, intern
deliver[VT] พูดสุนทรพจน์, See also: แสดงการบรรยาย, ปาฐกถา, Syn. tell, recite
deliver[VT] มอบ, See also: เสนอ, ส่งคืน, คืน, Syn. hand over, pass, surrender
deliver[VI] ยอม, See also: ยกให้, สละ, ยอมยกให้, ทำตามสัญญา
deliver[VT] ยอม, See also: ยกให้, สละ, ยอมยกให้, ทำตามสัญญา, Syn. comethrough, fill, meet expectations
deliver[VI] ส่ง, See also: นำส่ง, ส่งจดหมาย, ส่งสินค้า, ส่งพัสดุ, Syn. carry, convey, transport

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deliver(ดิลิฟ'เวอะ) {delivered,delivering,delivers} vt. นำส่ง,ส่ง,ปล่อย,มอบ,นำข้าม,ส่งจดหมาย,ส่ง,ส่งต่อ,เสนอ,ช่วยคลอดลูก,คลอดลูก,ให้กำเนิด,ส่ง. adj. เร็ว,คล่องแคล่ว., See also: deliverable adj. ดูdeliver deliverer n. ดูdeliver
delivery(ดิลิฟ'เวอรี) n. การส่ง,การนำส่ง,การกล่าว,การกล่าวสุนทรพจน์,การโยน (ลูกบอล) ,สิ่งที่นำส่ง,การคลอดบุตร,การส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ, Syn. transfer
delivery roomn. ห้องคลอด
breech deliveryการคลอดลูกที่ทารกในครรภ์เอาก้นนำออก
cash on deliveryn. จ่ายสดเมื่อของถึง ใช้อักษรย่อว่า C.O.D.
collect on deliveryn. เก็บเงินเมื่อของถึง,เก็บเงินเมื่อได้รับของ
express deliveryn. การส่งด่วน,การขนส่งด่วน.

English-Thai: Nontri Dictionary
deliver(vt) ช่วยให้รอดพ้น,ช่วยทำคลอด,นำส่ง,มอบ,โยน,กล่าว
deliverance(n) การพูด,การนำส่ง,การปลดปล่อย,อิสรภาพ,การแถลงการณ์,การคลอดลูก
deliverer(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ส่งให้,ผู้มอบอิสรภาพ
delivery(n) การพูดจา,การกล่าวสุนทรพจน์,การส่งมอบ,การคลอดลูก
DELIVERY delivery room(n) ห้องคลอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deliver๑. ทำคลอด๒. เอาออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deliver a warrantส่งหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deliveranceคำตัดสินของคณะลูกขุน (ก. เก่าอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delivery๑. การคลอด [มีความหมายเหมือนกับ accouchement; childbirth; labor; labour; parturition; partus; tocus]๒. การเอาออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deliveryการคลอด [ดู parturition] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deliveryการส่งมอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delivery guarantee coverความคุ้มครองการส่งมอบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
delivery orderใบสั่งปล่อยสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delivery room; room, birthห้องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delivery, manualการส่งมอบโดยตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deliveryการทำคลอด,การคลอด,เด็กเกิด,คลอด,ระยะคลอด [การแพทย์]
Delivery (Obstetrics))การทำคลอด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Delivery Careการดูแลขณะคลอด [การแพทย์]
Delivery of Babyการทำคลอด [การแพทย์]
Delivery of goodsการส่งมอบสินค้า [เศรษฐศาสตร์]
Delivery of goodsการรับขนสินค้า [TU Subject Heading]
Delivery of goods (Law)การรับขนสินค้า (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Delivery of Second Twinการคลอดทารกรายที่สอง [การแพทย์]
Delivery Processการคลอด [การแพทย์]
Delivery Systemระบบการให้บริการให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
deliverables (n ) ชิ้นงานที่สร้างขึ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One alarm-clock malfunction, and suddenly you're demoted and sent to deliverance territory.ถ้ามีสัญญาเตือนเกิดขึ้น พวกคุณจะถูกลดขั้นทันที Odyssey (2008)
The holy artifact must be delivered to the church if humanity is to be delivered into the welcome arms of the universal awakening!เราจะต้องเอาสิ่งประดิษฐ์นี้ กลับไปยังที่โบสถ์ ถ้าอยากให้มนุษย์ได้รับการตอนรับจากแขน ที่อบอุ่นของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
And it's gonna be delivered on friday.มันจะมาส่งวันศุกร์ Adverse Events (2008)
Your mother wants you to deliver a eulogy.แม่คุณต้องการให้คุณกล่าวคำสดุดี Birthmarks (2008)
Now, if she asked me to deliver a bastardogy, - I'd be happy to...ตอนนี้ถ้าแม่ผมให้ผมกล่าว\\\"คำประนาม\\\"\ ผมจะมีความยินดีที่จะทำ Birthmarks (2008)
I'm delivering you to your mother, and that's it.ฉันมีหน้าที่เอานายไปส่งแม่นาย และดังนั้น Birthmarks (2008)
That does not look like a pizza delivery.นั่นดูไม่เหมือนคนส่งพิซซ่า Lucky Thirteen (2008)
Distribution plant can't distribute if it's not getting deliveries.ศูนย์จัดจำหน่าย จัดจำหน่ายไม่ได้ ถ้ามันไม่จัดส่ง Lucky Thirteen (2008)
She's due to deliver a baby girl in two weeks.เธอตกลงจะรับเด็กผู้หญิง\ มาเลี้ยงใน 2 สัปดาห์ Joy (2008)
When this happens for real, are you okay to deliver here?เมื่อไรเรื่องนี้จะเป็นจริง คุณตกลงจะมาที่นี่นะ Joy (2008)
So deliver now, risk the baby.ดังนั้นต้องทำคลอดตอนนี้ ทารกเสี่ยงมาก ทำคลอดช้า แม่จะเสี่ยงชีวิตมาก Joy (2008)
You should deliver now.คุณต้องทำคลอดเดี๋ยวนี้ Joy (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deliverAfter the battle they delivered the town to the enemy.
deliverA mailbag from a single sender addressed to one recipient, as the name suggests, is for delivering a bag of printed matter.
deliverArticles bought here will be delivered free of charge.
deliverAs I checked your delivery that I received, I found it included a T-shirt which I did not order.
deliverBecause of the contract, he is bound to deliver them.
deliverBrian was grateful when Chris delivered the money at the end of the week.
deliverCan you absolutely assure delivery by August 15?
deliverCan you deliver it to my house?
deliverCan you deliver that?
deliverCan you deliver this?
deliverCan you make it special delivery?
deliverCome what may, the mail will get delivered.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยื่นคำขาด[V] deliver an ultimatum, See also: give someone an ultimatum, Example: ทหารยื่นคำขาดให้มีการเปลี่ยนตัวคณะรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลอย่างน้อย 2 คน, Thai definition: เสนอเงื่อนไขที่ไม่มีการต่อรอง
ส่งมอบ[V] deliver, See also: carry, Syn. มอบ, มอบให้, นำไปให้, ส่งให้
ลำเลียง[V] transport, See also: deliver, send, Example: อาวุธอันทรงแสนยานุภาพได้ถูกลำเลียงออกมาอย่างครบครัน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพ, Thai definition: ขนถ่ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
เดินหนังสือ[V] deliver a message or a letters, See also: deliver a document, Example: หัวหน้าใช้เสมียนเดินหนังสือไปตึกโน้น, Thai definition: เอาหนังสือไปส่ง
เดินหมาย[V] deliver a warrant, See also: serve court summons, Example: เจ้าหน้าที่ศาลเดินหมายไปให้ทนายฝ่ายจำเลย, Thai definition: นำเอาหมายไปส่ง
ส่งตัว[V] deliver, Example: กรรมการที่เป็นศิลปินซึ่งได้ถูกส่งตัวเข้ามา บางคนไม่เป็นที่ยอมรับของศิลปินผู้ส่งงาน, Thai definition: นำตัวบุคคลหนึ่งไปส่งให้อีกบุคคลหนึ่ง
คลอดลูก[V] deliver a child, See also: give birth to, be born, bear, Syn. ออกลูก, Example: เธอคลอดลูกก่อนกำหนด, Thai definition: ให้กำเนิดลูก
กล่าวสุนทรพจน์[V] deliver a speech, See also: make a speech, Example: ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย
พิพากษ์[V] sentence, See also: deliver judgement, decide, judge, Syn. พิพากษา, ตัดสิน, ชี้ขาด, ตัดสินคดี, Example: ศาลได้พิพากษ์ลงโทษเขาแล้วอย่างสาสมกับความผิด, Thai definition: ตัดสินคดีโดยศาล
พิพากษา[V] sentence, See also: deliver judgement, decide, judge, Syn. พิพากษ์, ตัดสิน, ชี้ขาด, ตัดสินคดี, Example: ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ซื้อเสียง แต่ให้ยึดเงินของกลางไว้, Thai definition: ตัดสินคดีโดยศาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสั่งปล่อยสินค้า[n. exp.] (baisang plǿi sinkhā) EN: delivery order ; D/O   
ใบส่งของ[n.] (bai song khøng) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งสินค้า[n. exp.] (bai song sinkhā) EN: delivery order   
ใบตราส่ง[n.] (baitrāsong) EN: delivery order   
บริการจัดส่ง[n. exp.] (børikān jat song) EN: delivery service   FR: service de livraison [m]
ชำระเงินเมื่อมอบสินค้า[v. exp.] (chamra ngoen meūa songmøp sinkhā) EN: payable on delivery   
เดินป้าย[v.] (doēnpāi) EN: deliver a document ; send messages   
จ่ายสินค้า[v. exp.] (jāi sinkhā) EN: authorize the delivery of goods from a port warehouse   
แก้ไข[v.] (kaēkhai) EN: save ; rescue ; deliver   FR: s'en sortir

CMU English Pronouncing Dictionary
DELIVER    D AH0 L IH1 V ER0
DELIVERS    D AH0 L IH1 V ER0 Z
DELIVERY    D AH0 L IH1 V ER0 IY0
DELIVERER    D AH0 L IH1 V ER0 ER0
DELIVERED    D AH0 L IH1 V ER0 D
DELIVERERS    D AH0 L IH1 V ER0 ER0 Z
DELIVERIES    D AH0 L IH1 V ER0 IY0 Z
DELIVERIES    D AH0 L IH1 V R IY0 Z
DELIVERING    D AH0 L IH1 V ER0 IH0 NG
DELIVERANCE    D AH0 L IH1 V R AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deliver    (v) (d i1 l i1 v @ r)
delivers    (v) (d i1 l i1 v @ z)
delivery    (n) (d i1 l i1 v @ r ii)
delivered    (v) (d i1 l i1 v @ d)
deliverer    (n) (d i1 l i1 v @ r @ r)
deliverers    (n) (d i1 l i1 v @ r @ z)
deliveries    (n) (d i1 l i1 v @ r i z)
delivering    (v) (d i1 l i1 v @ r i ng)
deliverance    (n) (d i1 l i1 v @ r @ n s)
deliverances    (n) (d i1 l i1 v @ r @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erlöse uns vom Bösen.Deliver us from evil. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お産(P);御産[おさん, osan] (n) (pol) (See 産・さん・1) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (P) [Add to Longdo]
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A [Add to Longdo]
ゆうパック[, yuu pakku] (n) You Pack (Japan Post's parcel delivery service); (P) [Add to Longdo]
キャッシュオンデリバリー[, kyasshuonderibari-] (n) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
コレクトオンデリバリー[, korekutoonderibari-] (n) collect on delivery [Add to Longdo]
デリバリー[, deribari-] (n) delivery [Add to Longdo]
ドラッグデリバリーシステム[, doragguderibari-shisutemu] (n) drug delivery system [Add to Longdo]
ハンドキャリアー[, handokyaria-] (n) employee of a messenger or delivery service (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交割[jiāo gē, ㄐㄧㄠ ㄍㄜ, ] delivery (commerce) [Add to Longdo]
交货期[jiāo huò qī, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄛˋ ㄑㄧ, / ] delivery period [Add to Longdo]
付给[fù gěi, ㄈㄨˋ ㄍㄟˇ, / ] deliver; pay [Add to Longdo]
传送服务[chuán sòng fú wù, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄨˊ ˋ, / ] delivery service [Add to Longdo]
寄递[jì dì, ㄐㄧˋ ㄉㄧˋ, / ] delivery (of mail) [Add to Longdo]
接生[jiē shēng, ㄐㄧㄝ ㄕㄥ, ] deliver [Add to Longdo]
救出[jiù chū, ㄐㄧㄡˋ ㄔㄨ, ] deliverance [Add to Longdo]
产房[chǎn fáng, ㄔㄢˇ ㄈㄤˊ, / ] delivery room (in hospital); labour ward [Add to Longdo]
配送地址[pèi sòng dì zhǐ, ㄆㄟˋ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄧˋ ㄓˇ, ] delivery address [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] delivery via bureaufax service, PD PR [Add to Longdo]
拡張物理的配達アドレス構成要素[かくちょうぶつりてきはいたつアドレスようそ, kakuchoubutsuritekihaitatsu adoresu youso] extension of physical delivery address components [Add to Longdo]
受渡し検査[うけわたしけんさ, ukewatashikensa] delivery test [Add to Longdo]
受渡し試験[うけわたししけん, ukewatashishiken] delivery test [Add to Longdo]
制限配信[せいげんはいしん, seigenhaishin] restricted delivery [Add to Longdo]
代行送信[だいこうそうしん, daikousoushin] delayed delivery [Add to Longdo]
宅急便[たっきゅうびん, takkyuubin] express delivery [Add to Longdo]
遅延配信[ちえんはいしん, chienhaishin] deferred delivery [Add to Longdo]
遅延配信取消し[ちえんはいしんとりけし, chienhaishintorikeshi] deferred delivery cancellation [Add to Longdo]
同報[どうほう, douhou] broadcast, multi-destination delivery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deliver \De*liv"er\, v. t. [imp. & p. p. {Delivered}; p. pr. &
   vb. n. {Delivering}.] [F. d['e]livrer, LL. deliberare to
   liberate, give over, fr. L. de + liberare to set free. See
   {Liberate}.]
   1. To set free from restraint; to set at liberty; to release;
    to liberate, as from control; to give up; to free; to
    save; to rescue from evil actual or feared; -- often with
    from or out of; as, to deliver one from captivity, or from
    fear of death.
    [1913 Webster]
 
       He that taketh warning shall deliver his soul.
                          --Ezek.
                          xxxiii. 5.
    [1913 Webster]
 
       Promise was that I
       Should Israel from Philistian yoke deliver.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To give or transfer; to yield possession or control of; to
    part with (to); to make over; to commit; to surrender; to
    resign; -- often with up or over, to or into.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt deliver Pharaoh's cup into his hand.
                          --Gen. xl. 13.
    [1913 Webster]
 
       The constables have delivered her over. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The exalted mind
       All sense of woe delivers to the wind. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To make over to the knowledge of another; to communicate;
    to utter; to speak; to impart.
    [1913 Webster]
 
       Till he these words to him deliver might. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Whereof the former delivers the precepts of the art,
       and the latter the perfection.    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. To give forth in action or exercise; to discharge; as, to
    deliver a blow; to deliver a broadside, or a ball.
    [1913 Webster]
 
       Shaking his head and delivering some show of tears.
                          --Sidney.
    [1913 Webster]
 
       An uninstructed bowler . . . thinks to attain the
       jack by delivering his bowl straightforward upon it.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   5. To free from, or disburden of, young; to relieve of a
    child in childbirth; to bring forth; -- often with of.
    [1913 Webster]
 
       She was delivered safe and soon.   --Gower.
    [1913 Webster]
 
       Tully was long ere he could be delivered of a few
       verses, and those poor ones.     --Peacham.
    [1913 Webster]
 
   6. To discover; to show. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       I 'll deliver
       Myself your loyal servant.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To deliberate. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   8. To admit; to allow to pass. [Obs.] --Bacon.
 
   Syn: To {Deliver}, {Give Forth}, {Discharge}, {Liberate},
     {Pronounce}, {Utter}.
 
   Usage: Deliver denotes, literally, to set free. Hence the
      term is extensively applied to cases where a thing is
      made to pass from a confined state to one of greater
      freedom or openness. Hence it may, in certain
      connections, be used as synonymous with any or all of
      the above-mentioned words, as will be seen from the
      following examples: One who delivers a package gives
      it forth; one who delivers a cargo discharges it; one
      who delivers a captive liberates him; one who delivers
      a message or a discourse utters or pronounces it; when
      soldiers deliver their fire, they set it free or give
      it forth.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deliver \De*liv"er\, a. [OF. delivre free, unfettered. See
   {Deliver}, v. t.]
   Free; nimble; sprightly; active. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Wonderly deliver and great of strength. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deliver
   v 1: deliver (a speech, oration, or idea); "The commencement
      speaker presented a forceful speech that impressed the
      students" [syn: {deliver}, {present}]
   2: bring to a destination, make a delivery; "our local super
     market delivers"
   3: to surrender someone or something to another; "the guard
     delivered the criminal to the police"; "render up the
     prisoners"; "render the town to the enemy"; "fork over the
     money" [syn: {hand over}, {fork over}, {fork out}, {fork up},
     {turn in}, {deliver}, {render}]
   4: free from harm or evil [syn: {rescue}, {deliver}]
   5: hand over to the authorities of another country; "They
     extradited the fugitive to his native country so he could be
     tried there" [syn: {extradite}, {deliver}, {deport}]
   6: pass down; "render a verdict"; "deliver a judgment" [syn:
     {render}, {deliver}, {return}]
   7: utter (an exclamation, noise, etc.); "The students delivered
     a cry of joy"
   8: save from sins [syn: {deliver}, {redeem}, {save}]
   9: carry out or perform; "deliver an attack", "deliver a blow";
     "The boxer drove home a solid left" [syn: {deliver}, {drive
     home}]
   10: relinquish possession or control over; "The squatters had to
     surrender the building after the police moved in" [syn:
     {surrender}, {cede}, {deliver}, {give up}]
   11: throw or hurl from the mound to the batter, as in baseball;
     "The pitcher delivered the ball" [syn: {deliver}, {pitch}]
   12: cause to be born; "My wife had twins yesterday!" [syn: {give
     birth}, {deliver}, {bear}, {birth}, {have}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top