ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

汇兑

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -汇兑-, *汇兑*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汇兑[huì duì, ㄏㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] remittance; funds paid to a bank account, #28,795 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Five thousand pounds sterling. A perk of working in exchange at a bank.[CN] 五千英镑 在银行汇兑部门工作的好处 Matchstick Men (2003)
I cashed a check for £50 for her at the bank only yesterday lunchtime.[CN] -我昨天刚为她 汇兑了50英镑的支票 Frenzy (1972)
Cambi, it's your boyfriend.[CN] 汇兑银行,这是你的男朋友。 A Night at the Roxbury (1998)
Exchange bureau, Sir[CN] 外汇兑换所 先生 Ruby & Quentin (2003)
Cambi's number.[CN] 汇兑银行的数量。 A Night at the Roxbury (1998)
At exactly 5 o'clock, you're gonna log in and begin a global fund exchange.[CN] 5点整,你就登录,开始跨国资金汇兑 Deception (2008)
Cambi makes a good point.[CN] 汇兑银行做一个好点的。 A Night at the Roxbury (1998)
Cambi, do you like blueberries or strawberries?[CN] 汇兑银行,你喜欢蓝莓 或草莓? A Night at the Roxbury (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top