ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

relax

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relax-, *relax*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relax(vi) ผ่อนคลาย, See also: พักผ่อน, Syn. calm down, rest, repose
relax(vt) ทำให้ผ่อนคลาย, See also: คลายเครียด, คลายอารมณ์, Syn. ease, loosen, slacken
relaxed(adj) ซึ่งผ่อนคลาย, See also: ซึ่งรู้สึกสบาย, Syn. untroubled, ease, comfortable
relaxer(n) คนหรือสิ่งช่วยผ่อนคลาย
relaxer(n) น้ำยายืดผม
relax on(phrv) นั่งหรือนอนบน
relaxant(adj) ซึ่งช่วยผ่อนคลาย
relaxing(adj) ซึ่งช่วยให้ผ่อนคลาย
relaxedly(adv) อย่างผ่อนคลาย
relaxation(n) การผ่อนคลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relax(รีแลคซฺ') vt., vi. ผ่อน, คลาย, ปล่อย, ทำให้หายกังวล, ระบายท้อง, See also: relaxative, relaxatory adj. relaxedly adv., Syn. slacken
relaxant(รีแลค'เซินทฺ) adj. ซึ่งผ่อนคลาย, n. ยาผ่อนคลาย
relaxation(รีแลคเซ'เชิน) n. การผ่อนคลาย, การผ่อนคลายอารมณ์, การถ่ายท้อง, ความหลวม, การผ่อนผัน, Syn. abatement, slackening, easing

English-Thai: Nontri Dictionary
relax(vi, vt) ผ่อนคลาย, หย่อนลง, ผ่อน, ปล่อย, ระบาย
relaxation(n) การผ่อนคลาย, ความหย่อน, การพักผ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relax๑. ผ่อนคลาย, หย่อน, ลดความตึง๒. บรรเทาเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Relaxed.ผ่อนคลาย Hecking Order (2011)
Just relax.แค่ผ่อนคลาย Chapter Two 'Ink' (2009)
Relax.ทำซะ! The King's Speech (2010)
Relax.ผ่อนคลายไว้ State of Independence (2012)
So, relax.ตลกมาก Salt (2010)
You look different today. More relaxed.คุณดูต่างออกไปนะวันนี้ ดูผ่อนคลายขึ้น Basic Instinct (1992)
The more nervous I am, the more relaxed people think I am.ยิ่งฉันกังวลมากเท่าไหร่ คนก็คิดว่าฉันดูผ่อนคลายมากขึ้นเท่านั้น Basic Instinct (1992)
Relax.ผ่อนคลายเข้าไว้ Basic Instinct (1992)
Relax!ใจเย็นก่อน The Bodyguard (1992)
I wish you guys would relax.พวกคุณใจเย็นไว้ดีกว่าไหม The Bodyguard (1992)
Try to relax, Rachel. You must be very excited.ทำใจดีๆ ไว้ ผมรู้ว่าคุณตื่นเต้น The Bodyguard (1992)
Larry, relax.แลร์รี่ ใจเย็น The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relaxA cup of hot soup relaxed me.
relaxBefore going home, I have a few drinks to relax.
relaxBe relaxed and put the other person at ease.
relaxC'mon guys, this is a party so let your hair down and relax a little.
relaxCredit relaxation is considered necessary to shore up business.
relaxDrawing is a lot of fun; it helps me to relax.
relaxEnjoy the experience of a relaxing day at Karuizawa.
relaxForget the anxieties of life and learn to relax.
relaxHe feels relaxed when he's playing the guitar.
relaxHe gave her a drug to make her relax.
relaxHe likes to relax at home with his family when he is on leave from the air force.
relaxHe relaxed his hold on me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลายอารมณ์(v) relax, See also: rest, feel at ease, calm, Syn. ผ่อนคลายอารมณ์, Example: วัดมีลานกว้างให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่บ้านใกล้วัดไปเล่นกีฬาพักผ่อนคลายอารมณ์ในยามว่าง
พักผ่อนหย่อนใจ(v) relax, See also: rest, repose, take a rest, be at ease, put one's feet up, Example: ฉันชอบมาพักผ่อนหย่อนใจที่สวนดอกไม้นี้เป็นประจำ, Thai Definition: หยุดทำงานชั่วคราวเพื่อพักผ่อนให้เพลิดเพลินใจ
ปล่อยอารมณ์(v) relax, Syn. คลายอารมณ์, Example: ชายชราปล่อยอารมณ์คิดคำนึงถึงเรื่องในอดีตที่สวยงาม, Thai Definition: คิดล่องลอยไปตามเรื่อง
พักผ่อน(v) rest, See also: relax, Syn. พัก, หยุดพัก, Example: เราควรออกกำลังกาย บริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และพักผ่อนให้เพียงพอ, Thai Definition: หยุดทำงานชั่วคราวให้คลายเหนื่อย
เพลา(v) slacken, See also: relax, Syn. หย่อน, คลาย, ผ่อน, Example: เขาไปเจรจากับนายพรานให้เพลาการล่าฆ่าสัตว์ลงเสียบ้าง, Thai Definition: ทำให้เบาหรือน้อยลง, เบาพอประมาณ
ผ่อนคลาย(v) relax, See also: alleviate, ease up, moderate, mitigate, relieve, Syn. ทุเลา, บรรเทา, ผ่อน, Ant. ตึงเครียด, Example: หมอต้องการให้เขาผ่อนคลายความวิตกกังวลลงบ้าง, Thai Definition: ลดความตึงเครียด
หย่อนใจ(v) relax, See also: pastime, Syn. พักผ่อน, พักผ่อนหย่อนใจ, ผ่อนคลาย, Example: เขาเล่นดนตรีเพื่อหย่อนใจจากภาระประจำวัน, Thai Definition: พักผ่อนให้เพลิดเพลิน
หย่อนอารมณ์(v) be at leisure, See also: relax, Syn. หย่อนใจ, พักผ่อน, ผ่อนคลาย, Example: ผมอยากจะหย่อนอารมณ์สักครึ่งชั่วโมง, Thai Definition: พักผ่อนให้เพลิดเพลิน
ตากสมอง(v) relax, See also: rest, Syn. พักผ่อน, ผ่อนคลาย, Example: วันหยุดเขามักไปตากสมองที่หัวหินกับครอบครัวเสมอ, Thai Definition: หยุดทำงานชั่วคราวหรือหยุดพักจากสิ่งที่ทำอยู่ให้คลายเหนื่อย
ตากสมอง(v) relax, See also: rest, Syn. พักผ่อน, ผ่อนคลาย, Example: วันหยุดเขามักไปตากสมองที่หัวหินกับครอบครัวเสมอ, Thai Definition: หยุดทำงานชั่วคราวหรือหยุดพักจากสิ่งที่ทำอยู่ให้คลายเหนื่อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พักผ่อนหย่อนใจ[phakphǿnyǿnjai] (v) EN: relax

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
relax
relax
relaxed
relaxed
relaxes
relaxing
relaxing
relaxation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relax
relaxed
relaxes
relaxing
relaxation
relaxations

WordNet (3.0)
relax(v) become less tense, rest, or take one's ease, Syn. slow down, decompress, loosen up, unbend, unwind, Ant. tense
relax(v) make less taut, Syn. unbend
relax(v) cause to feel relaxed, Syn. loosen up, unstrain, unlax, make relaxed, unwind, Ant. tense, strain
relax(v) become less tense, less formal, or less restrained, and assume a friendlier manner, Syn. loosen up
relax(v) make less severe or strict, Syn. loosen
relax(v) become less severe or strict, Syn. loosen
relaxant(n) a drug that relaxes and relieves tension
relaxant(adj) tending to relax or relieve muscular or nervous tension
relaxation(n) (physiology) the gradual lengthening of inactive muscle or muscle fibers
relaxation(n) (physics) the exponential return of a system to equilibrium after a disturbance, Syn. relaxation behavior

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Relax

v. t. [ imp. & p. p. Relaxed p. pr. & vb. n. Relaxing. ] [ L. relaxare; pref. re- re- + laxare to loose, to slacken, from laxus loose. See Lax, and cf. Relay, n., Release. ] 1. To make lax or loose; to make less close, firm, rigid, tense, or the like; to slacken; to loosen; to open; as, to relax a rope or cord; to relax the muscles or sinews. [ 1913 Webster ]

Horror . . . all his joints relaxed. Milton. [ 1913 Webster ]

Nor served it to relax their serried files. Milton. [ 1913 Webster ]

2. To make less severe or rigorous; to abate the stringency of; to remit in respect to strenuousness, earnestness, or effort; as, to relax discipline; to relax one's attention or endeavors. [ 1913 Webster ]

The statute of mortmain was at several times relaxed by the legislature. Swift. [ 1913 Webster ]

3. Hence, to relieve from attention or effort; to ease; to recreate; to divert; as, amusement relaxes the mind. [ 1913 Webster ]

4. To relieve from constipation; to loosen; to open; as, an aperient relaxes the bowels. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To slacken; loosen; loose; remit; abate; mitigate; ease; unbend; divert. [ 1913 Webster ]

Relax

v. i. 1. To become lax, weak, or loose; as, to let one's grasp relax. [ 1913 Webster ]

His knees relax with toil. Pope. [ 1913 Webster ]

2. To abate in severity; to become less rigorous. [ 1913 Webster ]

In others she relaxed again,
And governed with a looser rein. Prior. [ 1913 Webster ]

3. To remit attention or effort; to become less diligent; to unbend; as, to relax in study. [ 1913 Webster ]

Relax

n. Relaxation. [ Obs. ] Feltham. [ 1913 Webster ]

Relax

a. Relaxed; lax; hence, remiss; careless. [ 1913 Webster ]

Relaxable

a. Capable of being relaxed. [ 1913 Webster ]

Relaxant

n. [ L. relaxans, p. pr. of relaxare. ] (Med.) A medicine that relaxes; a laxative. [ 1913 Webster ]

Relaxation

n. [ L. relaxatio; cf. F. relaxation. ] 1. The act or process of relaxing, or the state of being relaxed; as, relaxation of the muscles; relaxation of a law. [ 1913 Webster ]

2. Remission from attention and effort; indulgence in recreation, diversion, or amusement. “Hours of careless relaxation.” Macaulay. [ 1913 Webster ]

Relaxative

a. Having the quality of relaxing; laxative. -- n. A relaxant. B. Jonson. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放宽[fàng kuān, ㄈㄤˋ ㄎㄨㄢ,   /  ] relax restrictions #10,390 [Add to Longdo]
松弛法[sōng chí fǎ, ㄙㄨㄥ ㄔˊ ㄈㄚˇ,    /   ] relaxation (alternative medicine) #321,525 [Add to Longdo]
松泛[sōng fàn, ㄙㄨㄥ ㄈㄢˋ,   /  ] relaxed #344,455 [Add to Longdo]
聊以解闷[liáo yǐ jiě mèn, ㄌㄧㄠˊ ㄧˇ ㄐㄧㄝˇ ㄇㄣˋ,     /    ] relaxation [Add to Longdo]
轻省[qīng sheng, ㄑㄧㄥ ㄕㄥ˙,   /  ] relaxed; easy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Relaxation { f } [ math. ]relaxation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆた, yuta] (adj-na) (arch) relaxed #2,868 [Add to Longdo]
慰安[いあん, ian] (n, vs) solace; relaxation; (P) #6,879 [Add to Longdo]
緩和[かんわ, kanwa] (n, vs) relief; mitigation; alleviation; relaxation; softening; (P) #6,999 [Add to Longdo]
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position [Add to Longdo]
そぞろ歩き;漫ろ歩き[そぞろあるき, sozoroaruki] (n, vs) slow, relaxed walk; stroll [Add to Longdo]
ゆらり[yurari] (adv, adv-to) (1) swaying (only once, in a large, slow motion); (2) relaxedly [Add to Longdo]
グリーンツーリズム[guri-ntsu-rizumu] (n) taking a relaxed holiday in a rural area (wasei [Add to Longdo]
ヒーリング[hi-ringu] (n) (1) healing; (2) relaxation [Add to Longdo]
ベクロニウム[bekuroniumu] (n) vecuronium (muscle relaxant) [Add to Longdo]
リラクセーション;リラクゼーション[rirakuse-shon ; rirakuze-shon] (n) relaxation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
規制緩和[きせいかんわ, kiseikanwa] deregulation, relaxation of regulation(s) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top