ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

default

D IH0 F AO1 L T   
95 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -default-, *default*
English-Thai: Longdo Dictionary
default riskความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดจ่ายเงิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
default[N] การผิดสัญญา, See also: การละเลย, การเพิกเฉย, Syn. failure, lack, delinquency
default[N] ค่าที่เลือก หรือตัวเลือกอัตโนมัติ (ทางคอมพิวเตอร์)
defaulter[N] ผู้ไม่เข้าร่วมการแข่งขัน (ทางกีฬา), Syn. obsentee
defaulter[N] ผู้ไม่มาขึ้นศาล (ทางกฎหมาย), Syn. obsentee
defaulter[N] ผู้ไม่ยอมชำระหนี้, See also: ผู้ขาดชำระ, ผู้ค้างชำระ, Syn. avoider
default on[PHRV] ไม่ยินยอมชำระหนี้, See also: ไม่จ่ายหนี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
default(ดิฟอลทฺ') v.,n. (การ) ไม่ยอมชำระหนี้,ไม่เข้าร่วมแข่ง,แพ้การแข่งขันเนื่องจากไม่มาแข่ง,ไม่ปฏิบัติตามสัญญา,แพ้คดีเพราะไม่ยอมมาศาล,ทางเลือกก่อนเมื่อไร้ทางเลือก, Syn. failure ค่าโดยปริยายค่าเริ่มต้นหมายถึง ค่าค่าหนึ่งที่กำหนดไว้ในโปรแกรมสำเร็จ (ทุกโปรแกรม) ให้เป็นค่าที่ใช้ในตอนเริ่มต้นโปรแกรม ทุกครั้งที่เรียกโปรแกรมนี้ใช้ คอมพิวเตอร์ก็จะใช้ค่าที่ตั้งไว้นี้ เช่น ในโปรแกรม Page Maker กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ว่า ให้ขนาดของหน้าเป็น A4 ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ก็จะกำหนดขนาดของหน้ามาเป็น A4 ก่อนเสมอ หากต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ก็ย่อมทำได้

English-Thai: Nontri Dictionary
default(n) การผิดสัญญา,การไม่ทำตาม,การละเลย,ความขาดแคลน
default(vt) ผิดสัญญา,ผิดนัด,ไม่ปฏิบัติตาม,ละเลย,เพิกเฉย,ขาดแคลน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
default๑. โดยปริยาย๒. ค่าโดยปริยาย [มีความหมายเหมือนกับ default value] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
default๑. การผิดนัด (ก. แพ่ง)๒. การขาดนัด (ก. วิ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
default๑. โดยปริยาย๒. ค่าโดยปริยาย [มีความหมายเหมือนกับ default value] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
default of answerขาดนัดยื่นคำให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
default of appearanceขาดนัดพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
default valueค่าโดยปริยาย [มีความหมายเหมือนกับ default ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
default valueค่าโดยปริยาย [มีความหมายเหมือนกับ default ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
default-judgmentคำพิพากษาโดยคู่ความฝ่ายหนึ่งขาดนัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defaulting partyคู่ความฝ่ายที่ขาดนัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Defaultผิดนัด (ชำระหนี้) [เศรษฐศาสตร์]
Default1) โดยปริยาย 2) ค่าโดยปริยาย, 1) โดยปริยาย 2) ค่าโดยปริยาย [มีความหมายเหมือนกับ default value]
การกำหนดค่า หรือรูปแบบเริ่มแรก ถ้าไม่กำหนดคอมพิวเตอร์จะกำหนดค่าให้เอง [คอมพิวเตอร์]
Default (Law)การขาดนัด (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Both set to default entry trajectory.ทั้งคู่ตั้งค่าวิถีกลับสู่โลก Life (2017)
I want to unload my credit default swaps.ฉันต้องการที่จะยกเลิกการ แลกเปลี่ยนเครดิตเริ่มต้นของฉัน The Big Short (2015)
He kept saying defaults over 8% were impossible.ค่าเริ่มต้นกว่า 8% เป็นไปไม่ได้ โอ้พระเจ้า. The Big Short (2015)
Rumor has it the default numbers are huge.มันมีข่าวลือหมายเลขเริ่มต้นที่มี ขนาดใหญ่ The Big Short (2015)
It's easy to see that delinquencies and default rates are on the rise right now.มันเป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นว่า ลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระ และอัตราเริ่มต้นที่เพิ่มขึ้นใน ขณะนี้ The Big Short (2015)
Mortgage defaults have done nothing but go up.ค่าเริ่มต้นของสินเชื่อที่อยู่อาศัย ไม่ได้ทำอะไร แต่ ขึ้น. The Big Short (2015)
How many credit default swaps do you own?วิธีการหลายแลกเปลี่ยนเครดิต เริ่มต้นที่คุณทำเอง? The Big Short (2015)
- Yeah, did you hear? Mortgage defaults have gone through the roof.ค่าเริ่มต้นของสินเชื่อที่อยู่อาศัย ได้ผ่านหลังคา The Big Short (2015)
Are you at all concerned about the rising default rates?เกี่ยวกับอัตราค่าเริ่มต้นเพิ่มขึ้น? The Big Short (2015)
How? With something called a credit default swap.ด้วยสิ่งที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยน เครดิตเริ่มต้น The Big Short (2015)
The default rates are already up from 1% to 4%, fellas.อัตราค่าเริ่มต้น มีอยู่แล้วเพิ่มขึ้นจาก 1% ถึง 4% fellas The Big Short (2015)
The lowest rated, B, is getting paid last, taking on defaults first.รับการจัดอันดับที่ต่ำที่สุด, บี, จะได้รับการชำระเงินที่ผ่านมา การที่ค่าเริ่มต้นครั้งแรก The Big Short (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
defaultAre you using the default settings?
defaultFarmers defaulting on loans had to auction off their land.
defaultI've heard that if you default on the water rates your water supply will be suspended, is that true?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่ามาตรฐาน[N] standard score, See also: default value, Example: ในการใช้โปรแกรมนี้ ผู้ใช้เพียงแต่ตอบคำถามง่ายๆ เพียงไม่กี่คำถาม นอกนั้นวินโดวส์จะกำหนดค่ามาตรฐานให้หมดอย่างอัตโนมัติ
บกพร่อง[V] defect, See also: default, neglect, Syn. สะเพร่า, Ant. สมบูรณ์, เต็มเปี่ยม, Example: เพราะเขาบกพร่องในหน้าที่จึงต้องได้รับการลงโทษ, Thai definition: ไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บกพร่อง[v.] (bokphrøng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss   
การค้างชำระ[] (kān khāng chamra) EN: default in payment ; delay in payment   
การขาดนัดพิจารณา[n.] (kān khāt nat phijāranā) EN: default   
การไม่ชำระหนี้[n. exp.] (kān mai chamra nī) EN: non-performance ; default   
การพิพากษาในกรณีจำเลยขาดนัดพิจารณา[n. exp.] (kān phiphāksā nai karanī jamloēi khāt nat phijāranā) EN: judgement by default   
การผิดสัญญา[n. exp.] (kān phit sanyā) EN: breach of contract ; breach of promise ; non-fulfilment ; non-performance ; default   FR: rupture de contrat [f]
ขาด[v.] (khāt) EN: lack ; need ; be short of ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting   FR: manquer ; faire défaut ; être absent
ขาดนัดพิจารณา[X] (khāt nat phijāranā) EN: default   
ผิดนัด[v. exp.] (phit nat) EN: miss an appointment ; fail to keep an appointment ; fail to appear ; not to show up ; default ; be in default   FR: manquer un rendez-vous
ผิดนัด[v. exp.] (phit nat) EN: default   FR: ne pas se présenter

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFAULT    D IH0 F AO1 L T
DEFAULTS    D IH0 F AO1 L T S
DEFAULTED    D IH0 F AO1 L T IH0 D
DEFAULTER    D IH0 F AO1 L T ER0
DEFAULTERS    D IH0 F AO1 L T ER0 Z
DEFAULTING    D IH0 F AO1 L T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
default    (v) dˈɪfˈɔːlt (d i1 f oo1 l t)
defaults    (v) dˈɪfˈɔːlts (d i1 f oo1 l t s)
defaulted    (v) dˈɪfˈɔːltɪd (d i1 f oo1 l t i d)
defaulter    (n) dˈɪfˈɔːltər (d i1 f oo1 l t @ r)
defaulters    (n) dˈɪfˈɔːltəz (d i1 f oo1 l t @ z)
defaulting    (v) dˈɪfˈɔːltɪŋ (d i1 f oo1 l t i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
既定[きてい, kitei] Thai: ที่ได้กำหนดไว้แล้ว English: default

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausfallrisiko {n}default risk [Add to Longdo]
Mahnbescheid {m}default summons [Add to Longdo]
Mangel {m} | in Ermangelung vondefault | in default of; due to default of [Add to Longdo]
Nichtantreten {n} [sport] | kampflos gewinnendefault | to win by default [Add to Longdo]
Verzug {m}; Zahlungsverzug {m} | im Verzug | in Verzug seindefault | in default | to default [Add to Longdo]
Zahlungsbefehl {m}default summons [Add to Longdo]
Zahlungsverzug {m}default of payment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディフォールト;ディフォルト[, deifo-ruto ; deiforuto] (n) default [Add to Longdo]
デフォルト;デフォールト[, deforuto ; defo-ruto] (n) default [Add to Longdo]
デフォルトインスタンス[, deforutoinsutansu] (n) {comp} default instance [Add to Longdo]
デフォルトゲートウェイ[, deforutoge-touei] (n) {comp} default gateway [Add to Longdo]
デフォルトデータ[, deforutode-ta] (n) {comp} default data [Add to Longdo]
デフォルト時の解釈[デフォルトときのかいしゃく, deforuto tokinokaishaku] (n) {comp} default assumption [Add to Longdo]
デフォルト設定[デフォルトせってい, deforuto settei] (n) {comp} default setting (setup) [Add to Longdo]
デフォルト値;デフォールト値[デフォルトち(デフォルト値);デフォールトち(デフォールト値), deforuto chi ( deforuto atai ); defo-ruto chi ( defo-ruto atai )] (n) default value [Add to Longdo]
違約[いやく, iyaku] (n,vs) breach of contract; default [Add to Longdo]
延滞利息[えんたいりそく, entairisoku] (n) default interest [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デフォルト[でふぉると, deforuto] default [Add to Longdo]
デフォルトインスタンス[でふぉるといんすたんす, deforutoinsutansu] default instance [Add to Longdo]
デフォルトデータ[でふぉるとでーた, deforutode-ta] default data [Add to Longdo]
デフォルト時の解釈[デフォルトときのかいしゃく, deforuto tokinokaishaku] default assumption [Add to Longdo]
デフォルト設定[デフォルトせってい, deforuto settei] default setting (setup) [Add to Longdo]
初期デフォルト[しょきデフォルト, shoki deforuto] initial default [Add to Longdo]
省略時[しょうりゃくじ, shouryakuji] default [Add to Longdo]
省略時コンテキスト[しょうりゃくじコンテキスト, shouryakuji kontekisuto] default context [Add to Longdo]
省略時実体[しょうりゃくじじったい, shouryakujijittai] default entity [Add to Longdo]
省略時値[しょうりゃくじち, shouryakujichi] default value [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Default \De*fault"\, v. i. [imp. & p. p. {Defaulted}; p. pr. &
   vb. n. {Defaulting}.]
   1. To fail in duty; to offend.
    [1913 Webster]
 
       That he gainst courtesy so foully did default.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To fail in fulfilling a contract, agreement, or duty.
    [1913 Webster]
 
   3. To fail to appear in court; to let a case go by default.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Default \De*fault"\, n. [OE. defaute, OF. defaute, defalte,
   fem., F. d['e]faut, masc., LL. defalta, fr. a verb meaning,
   to be deficient, to want, fail, fr. L. de- + fallere to
   deceive. See {Fault}.]
   1. A failing or failure; omission of that which ought to be
    done; neglect to do what duty or law requires; as, this
    evil has happened through the governor's default.
    [1913 Webster]
 
   2. Fault; offense; ill deed; wrong act; failure in virtue or
    wisdom.
    [1913 Webster]
 
       And pardon craved for his so rash default.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Regardless of our merit or default.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A neglect of, or failure to take, some step
    necessary to secure the benefit of law, as a failure to
    appear in court at a day assigned, especially of the
    defendant in a suit when called to make answer; also of
    jurors, witnesses, etc.
    [1913 Webster]
 
   {In default of}, in case of failure or lack of.
    [1913 Webster]
 
       Cooks could make artificial birds and fishes in
       default of the real ones.       --Arbuthnot.
 
   {To suffer a default} (Law), to permit an action to be called
    without appearing to answer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Default \De*fault"\, v. t.
   1. To fail to perform or pay; to be guilty of neglect of; to
    omit; as, to default a dividend.
    [1913 Webster]
 
       What they have defaulted towards him as no king.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To call a defendant or other party whose duty it is
    to be present in court, and make entry of his default, if
    he fails to appear; to enter a default against.
    [1913 Webster]
 
   3. To leave out of account; to omit. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Defaulting unnecessary and partial discourses.
                          --Hales.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 default
   n 1: loss due to not showing up; "he lost the game by default"
   2: act of failing to meet a financial obligation [syn:
     {default}, {nonpayment}, {nonremittal}]
   3: loss resulting from failure of a debt to be paid [syn:
     {nonpayment}, {default}, {nonremittal}] [ant: {payment}]
   4: an option that is selected automatically unless an
     alternative is specified [syn: {default option}, {default}]
   v 1: fail to pay up [syn: {default}, {default on}] [ant: {ante
      up}, {pay}, {pay up}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 default
  default

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 default /defɑɵlt/
  default

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top