ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ละ

   
143 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ละ-, *ละ*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ถ้วย ถัง กะละมัง หม้อ (adj slang ) ไร้สาระไปวันๆ

Longdo Dictionary ภาษา อิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
libretto[ละ-เบรต-โต] (n ) เนื้อร้องประกอบดนตรีที่ใช้ในอุปรากร, จุลอุปรากร, งานแสดงสวมหน้ากาก, ละครเพลง และบัลเลต์ คำว่าบทร้องบางครั้งอาจจะหมายถึงเนื้อของงานสำคัญทางศาสนาสำหรับงานเช่นมิสซา, บทสรรเสริญผู้เสียชีวิต (requiem) หรือเพลงศาสนา (cantata) (Wikipedia.org)
See also: R. opera, cantata, requiem

Longdo Dictionary ภาษา อารบิก (AR) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Salinda[สะ-ลิน-ดา] ละเอียดอ่อนบริสุทธิ์

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (org ) Ministry of Social Development and Human Security
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาFaculty of Sociology and Anthropology
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (n phrase ) English for Advertising and Public Relations
มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญานี้ทุกประการ (phrase ) with all the rights, privileges and honors appertaining thereto
วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต (n phrase ) Work Development with Quality Management System and Productivity

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ติมิงคละชื่อปลาในคัมภีร์ไตรภูมิ The name of a fish found in the Triphum
พลอยลดา[พลอย-ละ-ดา] ( ) พลอยแห่งความรุ่งเรือง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละ[DET] each, See also: per, every, Example: ธนาคารได้ออกบัตรเอทีเอ็มให้กับสามีภรรยาคู่นี้คนละใบ, Thai definition: เป็นคำประกอบคำนามให้รู้ว่าเป็นหน่วยหนึ่งๆ หรือส่วนหนึ่งๆ ในจำนวนรวม ซึ่งกำหนดเป็นรายๆ ไป
ละ[END] particle used at the end of a simple statement, Example: ผู้ที่จะรักษาอำนาจไว้ให้คุณได้คือเขาละ, Thai definition: คำประกอบกริยาเพื่อเน้นความให้มีน้ำหนักขึ้น
ละ[V] etc., See also: and so on, et cetera, and so forth, and all the rest, Syn. เว้น, Example: เขาอาจมีโรคต่อไปนี้ได้ คือ หัด ไข้ทรพิษ ไข้เลือดออก ฯลฯ, Thai definition: เว้นว่างคำหรือข้อความไว้ไม่กล่าวให้เต็ม โดยใช้เครื่องหมาย ฯ หรือ ฯลฯ
ละ[V] vacate, See also: leave, depart, abandon, Syn. ละวาง, Example: ทันทีที่ครูละสายตา เด็กๆ ก็หันมาคุยกัน, Thai definition: อาการที่แยกตัวให้พ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องอยู่
ละ[V] vacate, See also: leave, depart, abandon, Syn. ละวาง, Example: ทันทีที่ครูละสายตา เด็กๆ ก็หันมาคุยกัน, Thai definition: อาการที่แยกตัวให้พ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องอยู่
ละ[V] etc., See also: and so on, et cetera, and so forth, and all the rest, Syn. เว้น, Example: เขาอาจมีโรคต่อไปนี้ได้ คือ หัด ไข้ทรพิษ ไข้เลือดออก ฯลฯ, Thai definition: เว้นว่างคำหรือข้อความไว้ไม่กล่าวให้เต็ม โดยใช้เครื่องหมาย ฯ หรือ ฯลฯ
ละคร[N] play, See also: stage performance, drama, theatrical performance, show, Example: ละครเรื่องนี้ไม่เป็นที่นิยมของประชาชน
ละลด[V] refrain, See also: abstain, Syn. ลดละ, เว้น, ละเว้น, Example: เข้าพรรษาปีนี้เขาสามารถละลดของมึนเมาได้ทุกชนิด
ละลด[ADV] endlessly, See also: ceaselessly, closely, Syn. ลดละ, ผ่อนปรน, เว้น, ยกเว้น, ละเว้น, Example: หัวหน้าสัญญาว่าจะเอาความผิดอย่างไม่ละลดกับพนักงานคนนั้น, Thai definition: ละด้วยวิธีหย่อนคลายให้
ละออ[V] beautiful, See also: fine, graceful, Syn. งาม, Ant. หยาบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ละก. อาการที่แยกตัวให้พ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ เช่น ละถิ่น ละบ้าน ละสมณเพศ
ละทิ้งไว้, ปล่อยไว้, เช่น ละไว้ในฐานที่เข้าใจ ละพยศ
ละเว้นว่างคำหรือข้อความไว้ไม่กล่าวให้เต็ม โดยใช้เครื่องหมาย ฯ หรือ ฯลฯ เรียกว่า ไปยาลน้อย หรือ ไปยาลใหญ่ หรือเขียนว่างเป็นจุด ๆ ดังนี้ … หรือเว้นว่างไว้โดยใช้เครื่องหมายดังนี้ – ' – แสดงว่ามีคำหรือข้อความซํ้ากับบรรทัดบน.
ละว. คำประกอบคำนามให้รู้ว่าเป็นหน่วยหนึ่ง ๆ หรือส่วนหนึ่ง ๆ ในจำนวนรวม ซึ่งกำหนดเป็นราย ๆ ไป เช่น คนละ ปีละ, คำประกอบกริยาเพื่อเน้นความให้มีนํ้าหนักขึ้น เช่น ไปละ เอาละ.
ละว. คำใช้ประกอบหน้าคำ ก็ เป็น ละก็ เพื่อเน้นความให้กระชับขึ้น เช่น เด็กละก็ซนอย่างนี้.
ละกลว. กล, เหมือน.
ละกูมะนิสน. คนที่รัก, คนที่ชอบใจ.
ละขัดละขืนก. ขัดขืน
ละขัดละขืนห้าวหาญ.
ละคร(-คอน) น. การแสดงประเภทหนึ่ง ผู้แสดงเรียกว่า ตัวละคร มีเวทีหรือสถานที่ใช้ในการแสดง มีบทให้ตัวละครแสดงตามเนื้อเรื่อง โดยมากมีดนตรีประกอบ มีลักษณะแตกต่างกันออกไปหลายชนิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commedia dell'arteละครกลอนสด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
kitchen-sink dramaละครก้นครัว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pageantละครขบวนแห่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
kabukiละครคะบุกิ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Cavalier dramaละครคาวาเลียร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
bourgeois dramaละครชนชั้นกลาง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fate dramaละครชะตากรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
folk dramaละครชาวบ้าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
farceละครตลก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
slapstickละครตลกโปกฮา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Achras zapotoละมุดฝรั่ง [TU Subject Heading]
Amateur theaterละครสมัครเล่น [TU Subject Heading]
Bunrakuละครบุนราคุ [TU Subject Heading]
Castor beansละหุ่ง [TU Subject Heading]
Children's theaterละครสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Comedyละครชวนหัว [TU Subject Heading]
Drama in educationละครเพื่อการศึกษา [TU Subject Heading]
Lakhon chatriละครชาตรี [TU Subject Heading]
Lakhon deuk dum ban (Opera oriented dance drama)ละครดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]
Lakhon nokละครนอก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ALL CHARACTERS AND ORGANIZATIONS IN IT ARE FICTITIOUS.(ตัวละครและองค์กรในเรื่อง ล้วนเป็นเรื่องแต่ง) Emotions (2017)
You read all my books and encouraged me.แต่เธออ่านนิยายของฉันทุกเล่ม และคอยให้กำลังใจฉัน Emotions (2017)
You're the one who's insane.คุณนั่นแหละที่บ้า Confrontation (2017)
I'll get my courage up again and ask you to sleep with me, okay?ฉันจะรวบรวมความกล้าอีกครั้ง และขอให้นายนอนกับฉันได้ไหม Confrontation (2017)
Mr. Michima, it appears you do not understand this, but if you have money and reliable contacts, there's almost nothing you can't do.คุณมิชิมะ ดูเหมือนว่าคุณจะยังไม่เข้าใจนะ แต่ถ้าคุณมีเงิน และเส้นสายที่ไว้ใจได้ Confrontation (2017)
I selected women appropriate for you, and had them come to your home.ฉันเลือกผู้หญิงที่เหมาะกับคุณ และให้พวกเธอมาที่บ้าน Confrontation (2017)
Feelings and emotions are imprecise, so when we get caught up in them, that's when things go wrong.อารมณ์และความรู้สึกนั้นไม่แน่นอน ถ้าเราหลงยึดติดกับสิ่งเหล่านั้น อะไร ๆ ก็จะผิดพลาดได้ Confrontation (2017)
It's true for novels, and TV dramas as well, I'm sure.มันใช้ได้กับนิยาย และผมก็มั่นใจว่า ละครทีวีก็เหมือนกัน Confrontation (2017)
Everything that is interesting and that sells has a logic to it.ทุกอย่างที่สนุกและขายได้ มีหลักการของมันอยู่ Confrontation (2017)
Looks, contemporary trends, and efficiency.หน้าตา กระแสร่วมสมัย และประสิทธิภาพ Confrontation (2017)
Right away, she used her contacts and promoted it to the panel of judges.เธอใช้เส้นสายที่เธอมีทันที และเสนอนิยายของคุณ ให้คณะกรรมการตัดสิน Confrontation (2017)
You had Nanaka and Minami killed for that?ถึงกับทำให้นานากะและมินามิ ต้องตายเนี่ยนะ Confrontation (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละ[prep.] (la) EN: each ; per ; every   FR: chaque ; par
ละ[v.] (la) EN: leave ; desert ; abandon ; give up ; stop ; desist ; remit ; yield ; vacate   FR: abandonner ; quitter ; fuir
ละ[X] (la) FR: tant pis !
ละ[X] (la) EN: etc. ; and so on ; et cetera ; and so forth ; and all the rest ; ditto   FR: etc. ; et ainsi de suite
ละคร[n.] (lakhøn) EN: theater ; play ; drama ; theatrical performance ; stage performance ; show ; ldance drama ; lakorn   FR: théâtre [m] ; pièce de théâtre [f] ; comédie [f] ; drame [m] ; représentation théâtrale [f] ; spectacle de théâtre [m]
ละครขบขัน[n.] (lakhøn khopkhan) EN: comedy   FR: comédie [f]
ละครตลก[n. exp.] (lakhøn talok) EN: farce   FR: comédie [f] ; pièce comique [f]
ละครพูด[n. exp.] (lakhøn phūt) EN: legitimate drama   FR: théâtre sérieux [m]
ละครยก[n.] (lakhøn yok) EN: toy theater   FR: théâtre miniature
ละครย่อย[n. exp.] (lakhøn yøi) EN: short stage performance ; sketch ; sideshow   FR: sketch [m] ; saynète [f] ; petite pièce de théâtre [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
SLR(n abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, camera
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abdicate[VT, VI] ละเลยหน้าที่, Syn. abandon, surrender
abnegate[VT] ละทิ้ง, See also: ล้มเลิก
abstain[VI] งดเว้น, See also: ละเว้น, Syn. refrain, forbear, avoid
aerosol[N] ละอองของเหลว
antelope[N] สัตว์จำพวกที่มีเขาเป็นเกลียว, See also: ละมั่ง
abstain from[PHRV] ละเว้นจาก, See also: ละเว้น, หลีกเลี่ยง, Syn. forbear from
break[VT] ละเมิด, See also: ฝ่า, ฝ่าฝืน, ขัดขืน, ล่วงละเมิด, Syn. disobey
blush for[PHRV] ละอายในเรื่อง
cast aside[PHRV] ละทิ้ง, See also: ล้มเลิก, Syn. discard, reject
comedy[N] ละครตลก, See also: ละครชวนหัว, เรื่องตลก, หัสนาฏกรรม, สุขนาฏกรรม, Syn. pleasantry, burlesque, parody, satire, travestry, fun

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องกล)
a deux(เอโด') fr. ครั้งละสอง, สอง
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
a-bandเป็นแถบของเส้นใยไมโอซิน ซึ่งค่อนข้างหยาบและทึบแสง
a4ใช้บอกขนาดของกระดาษที่เป็นที่นิยม มีความกว้างยาวประมาณ 210x297 มม. หรือ 8 1/4 x11 3/4 นิ้ว (ยุโรป) และ 8 1/2 x11 นิ้ว (อเมริกัน)

English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
abdicate(vi,vt) ลาออก,สละราชสมบัติ, ยกเลิก
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
abjure(vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,สละ,ถอนคำ
abode(vt) pt และ pp ของ abide
abstain(vi) เว้น,ละเว้น,อด
abstention(n) การเว้น,การสละสิทธิ์,การละเว้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brake an agreement (vt ) ละเมิดสัญญา
Break the ice (phrase ) ละลายพฤติกรรม
sapodillaละมุด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
周辺[しゅうへん, shuuhen] (n) ละแวก,บริเวณรอบ ๆ, See also: R. まわり
花粉[かふん, kafun] (n) ละอองเกสรดอกไม้, See also: R. pollen
近所[きんじょ, kinjo] ละแวกใกล้ๆ, บริเวณรอบๆ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
芝居[しばい, shibai] ละคร
悲劇[ひげき, higeki] ละครเศร้า เรื่องเศร้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
飛ばす[とばす, tobasu] Thai: ละเว้นไป English: to omit
戸惑う[とまどう, tomadou] Thai: ละล้าละลัง English: be bewildered
溶ける[とける, tokeru] Thai: ละลาย English: to melt

German-Thai: Longdo Dictionary
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
Prozent(n) |das| ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์
Spiel(n) |das, pl. Spiele| เกม, การละเล่น
Theater(n) |das, pl. Theater| โรงละคร, โรงโอเปร่า
Vorsitzende(n) |der/die, pl. Vorsitzende| ประธาน (ทั้งชายและหญิง)
dem(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามเพศชาย der, และเพศกลาง das
des(Artikel) คำนำหน้านามเพศชายและเพศกลางที่เฉพาะเจาะจง ในรูป Genetiv หรือที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น die Firma des Mannes บริษัทของผู้ชายคนนี้
dessen(Rel.pron.) ของเขา เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศชายและเพศกลางรูป Genetiv, See also: deren
diesem(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายและเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ รูป Dativ) เช่น das Bild von diesem Mann รูปของผู้ชายคนนี้, See also: dies
diesen(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Akkusativ และนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น 1. Wer hat in diesen Apfel gebissen? ใครกัดแอปเปิ้ลลูกนี้เนี่ย 2. Ich habe dir ein Geschenk mit diesen Früchten mitgebracht. ฉันเอาของขวัญพร้อมด้วยผลไม้เหล่านี้มาฝากเธอ

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du théâtre(vt) เล่นละครเวที
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
russe(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง|ที่เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย
belge(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศเบลเยียม
suisse(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
nous(n) ประธาน และ กรรม บุรุษที่ 1 พหูพจน์, พวกเรา
vais((présent)) je vais = ฉันไป ( กริยาผันรูปปัจจุบัน ของ aller กับประธานบุรุษที่ 1 เอกพจน์ je = ผม, ฉัน )เช่น je vais partir. = ผมจะไปแล้วหละ
monsieur(n) |m, pl. messieurs| คุณผู้ชาย (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: A. madame, mademoiselle, Related: garçon, homme,
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. fille, madame, femme A. homme, monsieur
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. , A. monsieur,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top