ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

send back

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -send back-, *send back*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
send back[PHRV] ส่งกลับ, Syn. go back
send back for[PHRV] ส่งกลับเพื่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, get in touch with your authorities and send back the ring to this lady, who will then go happy to Kaili.ดังนั้นจะได้รับในการติดต่อกับ หน่วยงานของคุณ และส่งกลับแหวนผู้หญิงคนนี้, แล้วใครจะไปมีความสุขที่ ไคยีลี Help! (1965)
That was amazing! I can't even send back soup.น่าทึ่งจังเลย ฉันคงสู้กับใครไม่ได้ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
We're going to send back help.เราจะส่งคนมาช่วยพวกคุณนะ The Mist (2007)
A planet full of aliens and you send back pictures of rocks?อนาจักรทีเตมไปดวยมนุษยตางดาว... . ..... Planet 51 (2009)
I'll run ahead, contact Destiny, try to get them to send back medical supplies.ฉันจะวิ่งไปก่อน แล้วติดต่อกับยานDestiny พยายามให้พวกเขา ส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์มา Cloverdale (2010)
I know she can be kind of a handful. I mean, I've seen her send back a napkin because it had, like, a loose thread.ฉันรู้ว่าแม่จู้จี้ เค้าเคยคืนผ้ากันเปื้อน The Perfect Storm (2010)
To drink tea. Drive to catch the wind. Even you send back home.ให้ฉันประชุมสายไหม Spellbound (2011)
Well, at least now you won't have to send back all your gifts.ดี , อย่างน้อยตอนนี้คุณก็ไม่ต้องส่งของขวัญพวกนี้คืน Through Many Dangers, Toils, and Snares (2012)
How much money do you send back to Kursk each month?แต่ละเดือนนายส่งเงินกลับเคิร์สไปเท่าไหร่? Run (2012)
And when you send back the findings, address them to me personally, okay?แล้วตอนส่งของกลับมา ใส่ที่อยู่ส่วนตัวฉัน โอเคนะ ? Sunshine and Frosty Swirl (2012)
I'm creating a loop to send back down the line to the team leader.กำลังทำให้มันวนลูปอยู่ แล้วส่งกลับเข้าไปในโทรศัพท์ของหัวหน้าทีม Liberty (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
send backPlease initial and send back to us.
send backShould we send back the wrong merchandise?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีกลับ[V] send back, See also: return, Syn. คืนกลับ, Example: พัสดุที่แม่ส่งไปให้พี่ตีกลับ เพราะไม่มีที่อยู่ตามที่จ่าไว้บนกล่อง, Thai definition: ส่งย้อนหรือคืนกลับมาที่เดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คืน[v.] (kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render   FR: rendre ; restituer
ส่งคืน[v. exp.] (song kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render   FR: renvoyer ; retourner ;

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发回[fā huí, ㄈㄚ ㄏㄨㄟˊ, / ] send back; return, #23,500 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き返す(P);引返す(io)(P);引きかえす[ひきかえす, hikikaesu] (v5s,vt) to repeat; to send back; to bring back; to retrace one's steps; (P) [Add to Longdo]
引っ返す[ひっかえす, hikkaesu] (v5s,vt) (See ひきかえす) to repeat; to send back; to bring back; to retrace one's steps [Add to Longdo]
差し戻す(P);差戻す(io)[さしもどす, sashimodosu] (v5s,vt) to send back; to refer back; (P) [Add to Longdo]
手戻り[てもどり, temodori] (vs) rework; return; send back; refactor [Add to Longdo]
送り返す[おくりかえす, okurikaesu] (v5s) to send back; (P) [Add to Longdo]
突き返す;突返す[つきかえす, tsukikaesu] (v5s,vt) (1) to deal a blow in return; to hit back; to punch back; (2) to reject; to send back [Add to Longdo]
突っ返す[つっかえす, tsukkaesu] (v5s,vt) (1) (See 突き返す・つきかえす・1) to deal a blow in return; to hit back; to punch back; (2) (See 突き返す・つきかえす・2) to reject; to send back [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 send back
   v 1: refer (a matter or legal case) to another committee or
      authority or court for decision [syn: {remit}, {remand},
      {send back}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top