ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unremitting

AH2 N R IH0 M IH1 T IH0 NG   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unremitting-, *unremitting*, unremitt
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unremitting[ADJ] ที่ไม่หยุดยั้ง, Syn. eternal, endless, Ant. end

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unremitting(อันรีมิท'ทิง) adj. ไม่ลดหย่อน,ไม่ลดน้อยลง,ไม่ต่อเนื่อง,ขาดสาย,ไม่หยุดยั้ง., See also: unremittingness n., Syn. incessant

English-Thai: Nontri Dictionary
unremitting(adj) ไม่หยุดหย่อน,ไม่ขาดสาย,ต่อเนื่อง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะพึด[ADV] persistently, See also: unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, without a letup, wi, Syn. ตะพึดตะพือ, ร่ำไป, เรื่อยไป, Ant. หยุดพัก, ชะงัก, Example: เขาเดินตะพึดไม่ว่าจะไปไหนๆ ใกล้หรือไกล, Thai definition: ตะบึงไป, ไม่หยุดหย่อน
ตะพึดตะพือ[ADV] persistently, See also: unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, continuously, delib, Syn. ร่ำไป, เรื่อยไป, ตะพึด, Example: มีเงินเมื่อใดเธอเป็นต้องซื้อข้าวของตะพึดตะพือไป, Thai definition: ดึงดันทำเรื่อยไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พากเพียร[adj.] (phākphīen) EN: persistent ; unremitting ; indefatigable ; industrious ; diligent ; hard-working   FR: persévérant ; industrieux

CMU English Pronouncing Dictionary
UNREMITTING AH2 N R IH0 M IH1 T IH0 NG
UNREMITTING AH2 N R IY0 M IH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unremitting (j) ˌʌnrɪmˈɪtɪŋ (uh2 n r i m i1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
孜々営々;孜孜営営[ししえいえい, shishieiei] (adj-t,adv-to) assiduously; with unremitting zeal [Add to Longdo]
不屈不撓[ふくつふとう, fukutsufutou] (n) indefatigability; indomitableness; with unremitting tenacity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unremitting \Un`re*mit"ting\, a.
   Not remitting; incessant; continued; persevering; as,
   unremitting exertions. --Cowper. -- {Un`re*mit"ting*ly}, adv.
   -- {Un`re*mit"ting*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unremitting
   adj 1: uninterrupted in time and indefinitely long continuing;
       "the ceaseless thunder of surf"; "in constant pain";
       "night and day we live with the incessant noise of the
       city"; "the never-ending search for happiness"; "the
       perpetual struggle to maintain standards in a democracy";
       "man's unceasing warfare with drought and isolation";
       "unremitting demands of hunger" [syn: {ceaseless},
       {constant}, {incessant}, {never-ending}, {perpetual},
       {unceasing}, {unremitting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top