ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remittal

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remittal-, *remittal*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา remittal มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *remittal*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remittal(รีมิท'เทิล) n. = remission (ดู)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erlassung {f}remittal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remittal \Re*mit"tal\ (-tal), n.
   A remitting; a giving up; surrender; as, the remittal of the
   first fruits. --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remittal
   n 1: a payment of money sent to a person in another place [syn:
      {remittance}, {remittal}, {remission}, {remitment}]
   2: an abatement in intensity or degree (as in the manifestations
     of a disease); "his cancer is in remission" [syn:
     {remission}, {remittal}, {subsidence}]
   3: the act of absolving or remitting; formal redemption as
     pronounced by a priest in the sacrament of penance [syn:
     {absolution}, {remission}, {remittal}, {remission of sin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top