ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

let off

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -let off-, *let off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
let off[PHRV] ปล่อยให้ออกจากหรือลงจาก (รถ, เรือฯลฯ), Syn. get off, get off with
let off[PHRV] ทำให้ระเบิด, See also: ทำให้ลุกไหม้, ทำให้ติดไฟ, Syn. go off
let off[PHRV] ยกโทษให้, See also: ไม่เอาผิด, Syn. get away with, get off, get off with
let off[PHRV] ให้เช่า, See also: อนุญาตให้เช่า
let off[PHRV] ให้อภัยจาก, See also: ปล่อยให้พ้นผิดจาก, ยกโทษให้ในเรื่อง
let off[PHRV] ไม่เอาผิด, See also: ยกโทษให้, Syn. get out of
let off steam[PHRV] ปล่อยออก (เครื่องจักรไอน้ำ), Syn. blow off
let off steam[IDM] ทำตัวร่าเริง, See also: มีชีวิตชีวา, Syn. blow off

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dr. Hahn,I came to apologize and ask if I could please be let off your service.ดร.ฮาห์น ฉันมาขอโทษและมาขอให้คุณกรุณาถอดฉันออกจากการเป็นผู้ช่วย Rise Up (2008)
I think he just wanted to let off steam.ฉันคิดว่าเขาเพียงต้องการ เพื่อให้ออกจากไอน้ำ Justice (2009)
But when it comes back to you, you want to be let off the hook.แต่เมื่อมันกลับมาที่คุณ คุณต้องการให้หยุดกล่าวหา Scary Monsters and Super Creeps (2009)
Let off some steam.ไปปลดปล่อยเถอะ Supergirl (2010)
He let off the throttle at the line.เขาไม่ได้เหยียบคันเร่งตรงเส้นชัย Fast Five (2011)
All you did was let off a little steam.ของนายอาจจะ ได้ยินแค่เสียงเบาๆนะ Guilt (2011)
My brother and I are just here to let off some steam.น้องชายและฉันก็แค่มานั่งดื่มระบายอารมณ์เท่านั้น All My Children (2012)
She will not be let off the hook.เธอไม่อาจที่จะพ้นโทษได้อยู่แล้ว The Naked Truth (2012)
I want you to aim for the rear quarter panel of their car, and don't let off the gas, you got that?ผมอยากให้คุณ เล็งไปที่ส่วนหลังของรถ แต่อย่าไปโดนตัวถัง โอเคไหม C.O.D. (2012)
Why shouldn't the guy let off a little steam?ทำไมไม่ให้เขา ระบายออกมาหน่อยละ? The Avengers (2012)
Oh-ho. He wouldn't miss a chance to let off his Whizpoppers.- ลุงว่าเขาจะมาไหม The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
I want to help our vaunted leaders let off a little steam.ผมต้องการที่จะช่วยให้เราได้ถูกโอ้อวด ผู้นำให้ปิดไอน้ำเล็ก ๆ น้อย ๆ . Runner Runner (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
let offIt's very important to know how to let off steam, living in this world.
let offWillie accidentally let off his father's shotgun and made a hole in the wall.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล่อยไอน้ำออก[v. exp.] (plǿi ainām øk) EN: let off steam   FR: libérer la vapeur
ปล่อยให้พ้นผิด[v. exp.] (plǿi hai phonphit) EN: clear of charges ; let off   
ปล่อยไป[v.] (plǿi pai) EN: let off ; allow one to go (by) ; let one pass (by) ; let go ; set free   FR: libérer
ระบาย[v.] (rabāi) EN: release ; vent ; let off ; let out ; air   FR: évacuer ; rejeter ; déverser ; relâche
ยิงพลุ[v. exp.] (ying phlu) EN: let off fireworks ; put on a display of fireworks   
ยกโทษ[v.] (yok thōt) EN: forgive ; pardon ; let off ; excuse ; condone ; remit ; relent ; exculpate   FR: pardonner ; gracier ; excuser ; disculper

Japanese-English: EDICT Dictionary
許す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s,vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P) [Add to Longdo]
打っ放す;ぶっ放す;ブッ放す[ぶっぱなす(打っ放す;ぶっ放す);ブッぱなす(ブッ放す), buppanasu ( utsu su ; butsu hanasu ); butsu panasu ( butsu hanasu )] (v5s) to fire a gun; to let off a gun; to loose off a shell [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  let off
      v 1: grant exemption or release to; "Please excuse me from this
           class" [syn: {excuse}, {relieve}, {let off}, {exempt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top