ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

payment

P EY1 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -payment-, *payment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
payment(n) ค่าตอบแทน, See also: เงินตอบแทน, Syn. cost
payment(n) การจ่ายเงิน, Syn. defrayment, repayment
payment(n) การชำระหนี้, Ant. default, nonpayment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
payment(เพ'เมินทฺ) n. การจ่ายเงิน, การชำระหนี้, การจ่าย, รางวัล. ค่าทดแทน
balance of paymentsn. ดุลการชำระเงินของประเทศเมื่อเทียบกับรายรับทั้งหมดจากต่างประเทศ
down paymentn. เงินมัดจำ
down-paymentn. เงินมัดจำ

English-Thai: Nontri Dictionary
payment(n) การชำระเงิน, การจ่ายเงิน, ค่าตอบแทน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paymentการชำระเงิน, การใช้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payment for honourการใช้เงินเพื่อแก้หน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payment guaranteedการประกันการใช้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payment in due courseการใช้เงินเมื่อถึงกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payment in instalmentการผ่อนชำระเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payment into courtการใช้เงินโดยวางเงินต่อศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payment of wagesการชำระค่าจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payment, benefitเงินชดเชย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
payment, current taxการหักภาษี ณ ที่จ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
payments, appropriation ofการจัดสรรการชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paymentการชำระเงิน [TU Subject Heading]
Payment systemระบบการชำระเงิน [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
payment in kind(n) การชำระค่าตอบแทน ด้วยบริการหรือสินค้าอื่นใดแทนเงินสด
payment pro rataการชำระเงินตามสัดส่วน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then I will grant release on bail without payment until I reach a decision.งั้นผมจะให้ประกันตัว โดยไม่ต้องใช้เงิน จนกว่าจะได้คำตัดสิน Gandhi (1982)
But if the payment is delivered by slipping used greenbacks in plain envelopes under the door of the men's room, how would you describe that transaction?แต่ถ้าเงินที่ได้มาจะถูกส่งโดย ใส่ธนบัตรในซองจดหมาย แล้วสอดใต้ประตูของห้องพักล่ะ แล้วคุณจะอธิบายการทำธุรกรรมแบบนี้ยังไง? Clue (1985)
Listen, I talked to the bank, and I asked them if we could miss a payment or two, and they told me that they had just sold the note on the farm ... to Mark and his partners.ฟังนะ ฉันคุยกับธนาคารแล้ว ฉันขอผลัดค่าผ่อนบ้าน 1-2 เดือนได้มั้ย พวกเขาบอกว่าขายสัญญาเงินกู้ ของไร่เราไปแล้ว Field of Dreams (1989)
You have the shopping list - payment in full.คุณมีรายการช้อปปิ้ง - ชำระเงินเต็ม The Russia House (1990)
Am I behind on my Sony payments again?ฉันที่อยู่เบื้องหลังในการชำระเงินของฉัน Sony อีกครั้งหรือไม่ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I had a down payment on my house and things were really rolling.ผมต้องผ่อนบ้านใหม่ และเงินทุนไว้หมุนเวียน Goodfellas (1990)
Appropriations Committee voted an annual payment of $500 just to shut him up.คณะกรรมการสรรโหวตชำระเงินประจำปีของ $ 500 เพียงเพื่อกักตัวเขาไว้ The Shawshank Redemption (1994)
What was it like, a down payment now and a bonus for sleeping with me?แล้วมันเป็นแบบไหน? จ่ายก้อนนึงก่อนตอนนี้ และได้โบนัสถ้าได้นอนกับฉันหรอ? 10 Things I Hate About You (1999)
"of our forces at the front, "all payment of civic pensionsเพื่อรักษาความแกร่งและกระปรี้กระเปร่า... Malèna (2000)
We haven't yet received your payment this month.เดือนนี้เรายังไม่เคยจ่ายเลย Platonic Sex (2001)
We can do this. It'll be like a payment plan.เหมือนการชำระเงินกู้ธนาคารไง The Girl Next Door (2004)
Payment cleared.เขาโอนเงินมาให้แล้ว Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paymentA 10% tax will be withheld from the payment to you.
paymentAccording to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.
paymentAlso, please inform us of your terms of payment.
paymentBill got into such a hole with the payments on his house that now that he's lost his job, I don't know how he'll ever get out from under.
paymentBy means of monthly payments, people can purchase more than in the past.
paymentCan I buy it on easy payment?
paymentCan you save enough money for the down payment?
paymentCredit is an amount or limit to the extent of which a person may receive goods or money for payment in the future.
paymentHanako made the final payment on her car, and felt very satisfied.
paymentHe applied the money to the payment of debts.
paymentHe delayed payment on some pretext or other.
paymentHe demanded payment of the debt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินค่าจ้าง(n) wage, See also: payment, earnings, emolument, Syn. ค่าจ้าง, Example: เขาทำงานทั้งวันเพื่อเอาเงินค่าจ้างเล็กน้อยเป็นเบี้ยต่อไส้, Thai Definition: เงินที่ได้รับจากค่าแรงในการทำงาน
ค่าปิดปาก(n) payment for sticking to what one has said, See also: hush money, Example: บางคนจ่ายเงินเป็นค่าปิดปากสมาชิกเอาไว้มิให้นำเรื่องที่เสียหายมาเปิดเผย
ค่างวด(n) installment, See also: payment, term of payment, Syn. ค่าผ่อนส่ง, Example: โทรทัศน์เครื่องนั้นยังผ่อนค่างวดไม่หมดเลย
ใบสั่งจ่าย(n) voucher, See also: payment voucher, cheque, draft, Syn. คำสั่งจ่าย, Example: ใบสั่งจ่ายฉบับนี้ใส่จำนวนเงินไม่ถูกต้อง, Count Unit: ใบ, Thai Definition: หนังสือคำสั่งให้จ่ายเงินหรือสิ่งของ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสั่งจ่าย[baisangjāi] (n) EN: voucher ; check ; payment order  FR: reçu [ m ]
ฎีกา[dīkā] (n) EN: voucher ; request for a treasury payment
ดุลการชำระเงิน[dun kān chamra ngoen] (n, exp) EN: balance of payments  FR: balance des paiements
ดุลการชำระเงินขาดดุล[dun kān chamra ngoen khātdun] (n, exp) EN: balance of payments deficit
ดุลการชำระเงินเกินดุล[dun kān chamra ngoen koēndun] (n, exp) EN: balance of payments surplus
หักบัญชี[hak banchī] (v, exp) EN: debit (one's account); deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank  FR: solder un compte
จ่ายเป็นก้อน[jāi pen køn] (x) EN: lump sum payment
กำหนดชำระเงิน[kamnot chamra ngoen] (n, exp) EN: term of payment
การใช้เงินเมื่อถึงกำหนด[kān chai ngoen meūa theung kamnot] (n, exp) EN: payment in due course
การชำระเงิน[kān chamra ngoen] (n, exp) EN: payment  FR: paiement = payement [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PAYMENT P EY1 M AH0 N T
PAYMENTS P EY1 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
payment (n) pˈɛɪmənt (p ei1 m @ n t)
payments (n) pˈɛɪmənts (p ei1 m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
货款[huò kuǎn, ㄏㄨㄛˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] payment for goods #14,001 [Add to Longdo]
交款单[jiāo kuǎn dān, ㄐㄧㄠ ㄎㄨㄢˇ ㄉㄢ, / ] payment slip [Add to Longdo]
束脩[shù xiū, ㄕㄨˋ ㄒㄧㄡ, ] payment for private tutor [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschlagszahlung { f }payment on account [Add to Longdo]
Akontozahlung { f }payment on account [Add to Longdo]
Betrag erhaltenpayment received [Add to Longdo]
Bezahlung { f }; Vergütung { f }; Bezahlen { n } | Bezahlung der gesamten Summepayment | payment in full [Add to Longdo]
Lohnauszahlung { f }payment of wages [Add to Longdo]
Ratenzahlung { f }payment by instalments [Add to Longdo]
Sachleistung { f }payment in kind [Add to Longdo]
Teilzahlung { f }payment by instalment [Add to Longdo]
Versteuerung { f }payment of tax [Add to Longdo]
Verzollung { f }payment of duty [Add to Longdo]
Zahlungsart { f }payment type; type of payment [Add to Longdo]
Zahlungsauftrag { m }; Zahlungsanweisung { f }; Anweisung { f }payment order [Add to Longdo]
Zahlungssperre { f }payment stop [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
付け[づけ, duke] (n) (1) fixed; (2) bill; bill of sale; (3) tab (for later payment); credit; (P) #1,093 [Add to Longdo]
支払い(P);支払[しはらい, shiharai] (n) payment; (P) #8,378 [Add to Longdo]
支給[しきゅう, shikyuu] (n, vs) provision; supply; payment; allowance; grant; (P) #9,228 [Add to Longdo]
賃金(P);賃銀[ちんぎん(P);ちんきん(賃金), chingin (P); chinkin ( chingin )] (n, adj-no) (1) wages; (n) (2) (ちんきん only) cash payment of rent; (P) #9,293 [Add to Longdo]
決済[けっさい, kessai] (n, vs) settlement; payment of account; (P) #10,765 [Add to Longdo]
払い[はらい, harai] (n) (1) payment; bill; account; (2) sweeping; clearing away; (3) sweeping stroke (e.g. when writing kanji); (P) #11,552 [Add to Longdo]
納税[のうぜい, nouzei] (n, vs) payment of taxes; (P) #12,148 [Add to Longdo]
納入[のうにゅう, nounyuu] (n, vs) payment; supply; (P) #12,358 [Add to Longdo]
給付[きゅうふ, kyuufu] (n, vs) (1) payment; provision; benefit; present; delivery; (2) performance; (P) #12,762 [Add to Longdo]
返済[へんさい, hensai] (n, vs) repayment; reimbursement; refund; redemption; (P) #14,630 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Payment \Pay"ment\, n. [F. payment, paiement. See {Pay} to
   requite.]
   1. The act of paying, or giving compensation; the discharge
    of a debt or an obligation.
    [1913 Webster]
 
       No man envieth the payment of a debt. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is paid; the thing given in discharge of a
    debt, or an obligation, or in fulfillment of a promise;
    reward; recompense; requital; return. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Punishment; chastisement. [R.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 payment
   n 1: a sum of money paid or a claim discharged [ant: {default},
      {nonpayment}, {nonremittal}]
   2: the act of paying money [syn: {payment}, {defrayal},
     {defrayment}] [ant: {evasion}, {nonpayment}]
   3: an act of requiting; returning in kind [syn: {requital},
     {payment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top