Search result for

payment

(93 entries)
(0.0344 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -payment-, *payment*
English-Thai: Longdo Dictionary
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
payment[N] ค่าตอบแทน, See also: เงินตอบแทน, Syn. cost
payment[N] การจ่ายเงิน, Syn. defrayment, repayment
payment[N] การชำระหนี้, Ant. default, nonpayment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
payment(เพ'เมินทฺ) n. การจ่ายเงิน,การชำระหนี้,การจ่าย,รางวัล. ค่าทดแทน
balance of paymentsn. ดุลการชำระเงินของประเทศเมื่อเทียบกับรายรับทั้งหมดจากต่างประเทศ
down paymentn. เงินมัดจำ
down-paymentn. เงินมัดจำ

English-Thai: Nontri Dictionary
payment(n) การชำระเงิน,การจ่ายเงิน,ค่าตอบแทน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paymentการชำระเงิน, การใช้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payment for honourการใช้เงินเพื่อแก้หน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payment guaranteedการประกันการใช้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payment in due courseการใช้เงินเมื่อถึงกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payment in instalmentการผ่อนชำระเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payment into courtการใช้เงินโดยวางเงินต่อศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payment of wagesการชำระค่าจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payment, benefitเงินชดเชย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
payment, current taxการหักภาษี ณ ที่จ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
payments, appropriation ofการจัดสรรการชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paymentการชำระเงิน [TU Subject Heading]
Payment systemระบบการชำระเงิน [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
payment in kind (n ) การชำระค่าตอบแทน ด้วยบริการหรือสินค้าอื่นใดแทนเงินสด
payment pro rata การชำระเงินตามสัดส่วน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You think i'm gonna stop payment? Aren't you?คุณคิดว่าผมจะไม่จ่ายเหรอ ใช่รึป่าว Not Cancer (2008)
I have a ledger, a record of every paymentผมมีบัญชีแยกประเภท บันทึกค่าใช้จ่ายทุกประเภท The Bank Job (2008)
Here's your payment.นี่ เป็นค่าจ้างของคุณ. Episode #1.7 (2008)
Because if that were the case, we would refuse payment.เพราะว่า ถ้ารับรองแล้ว\ เราก็จะไม่รับค่าจ้างน่ะครับ The Love Guru (2008)
I suspect this is not a case for which we will be receiving payment.ฉันไม่สงสัยว่านี่เป็นคดี ที่เราจะไม่ได้รับการชำระเงิน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- An injunction against payment?- ทำเป็นเหมืองได้ป่ะ ? Gomorrah (2008)
Give me what I need or this switch'll stay on... till they turn power off for lack of payment on the bill.ให้ในสื่งที่ฉันต้องการหรือสวิทช์นี่ เปิด... จนกระทั่งมีคนปิดสวิทช์ Taken (2008)
Your payment will be left where we arranged.ฉันจะเตรียมค่าจ้างไว้ให้ Greatness Achieved (2008)
The payment.ที่นี่ใช่มั้ย Goemon (2009)
The man you put me in touch with said he wouldn't act until he received payment.คนที่คุณให้ฉันติดต่อด้วย ซึ่งคุณบอกว่าเขาจะไม่ลงมือ ถ้าไม่ได้รับเงิน Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
I have payment required.- แต่มีค่าน้ำร้อนน้ำชา Dragonball: Evolution (2009)
- Payment.- ต้องจ้างเหรอ Dragonball: Evolution (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paymentA 10% tax will be withheld from the payment to you.
paymentAccording to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.
paymentAlso, please inform us of your terms of payment.
paymentBill got into such a hole with the payments on his house that now that he's lost his job, I don't know how he'll ever get out from under.
paymentBy means of monthly payments, people can purchase more than in the past.
paymentCan I buy it on easy payment?
paymentCan you save enough money for the down payment?
paymentCredit is an amount or limit to the extent of which a person may receive goods or money for payment in the future.
paymentHanako made the final payment on her car, and felt very satisfied.
paymentHe applied the money to the payment of debts.
paymentHe delayed payment on some pretext or other.
paymentHe demanded payment of the debt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินค่าจ้าง[N] wage, See also: payment, earnings, emolument, Syn. ค่าจ้าง, Example: เขาทำงานทั้งวันเพื่อเอาเงินค่าจ้างเล็กน้อยเป็นเบี้ยต่อไส้, Thai definition: เงินที่ได้รับจากค่าแรงในการทำงาน
ค่าปิดปาก[N] payment for sticking to what one has said, See also: hush money, Example: บางคนจ่ายเงินเป็นค่าปิดปากสมาชิกเอาไว้มิให้นำเรื่องที่เสียหายมาเปิดเผย
ค่างวด[N] installment, See also: payment, term of payment, Syn. ค่าผ่อนส่ง, Example: โทรทัศน์เครื่องนั้นยังผ่อนค่างวดไม่หมดเลย
ใบสั่งจ่าย[N] voucher, See also: payment voucher, cheque, draft, Syn. คำสั่งจ่าย, Example: ใบสั่งจ่ายฉบับนี้ใส่จำนวนเงินไม่ถูกต้อง, Count unit: ใบ, Thai definition: หนังสือคำสั่งให้จ่ายเงินหรือสิ่งของ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสั่งจ่าย[n.] (baisangjāi) EN: voucher ; check ; payment order   FR: reçu [m]
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: voucher ; request for a treasury payment   
ดุลการชำระเงิน[n. exp.] (dun kān chamra ngoen) EN: balance of payments   FR: balance des paiements
ดุลการชำระเงินขาดดุล[n. exp.] (dun kān chamra ngoen khātdun) EN: balance of payments deficit   
ดุลการชำระเงินเกินดุล[n. exp.] (dun kān chamra ngoen koēndun) EN: balance of payments surplus   
หักบัญชี[v. exp.] (hak banchī) EN: debit (one's account); deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank   FR: solder un compte
จ่ายเป็นก้อน[X] (jāi pen køn) EN: lump sum payment   
กำหนดชำระเงิน[n. exp.] (kamnot chamra ngoen) EN: term of payment   
การใช้เงินเมื่อถึงกำหนด[n. exp.] (kān chai ngoen meūa theung kamnot) EN: payment in due course   
การชำระเงิน[n. exp.] (kān chamra ngoen) EN: payment   FR: paiement = payement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PAYMENT    P EY1 M AH0 N T
PAYMENTS    P EY1 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
payment    (n) (p ei1 m @ n t)
payments    (n) (p ei1 m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschlagszahlung {f}payment on account [Add to Longdo]
Akontozahlung {f}payment on account [Add to Longdo]
Betrag erhaltenpayment received [Add to Longdo]
Bezahlung {f}; Vergütung {f}; Bezahlen {n} | Bezahlung der gesamten Summepayment | payment in full [Add to Longdo]
Lohnauszahlung {f}payment of wages [Add to Longdo]
Ratenzahlung {f}payment by instalments [Add to Longdo]
Sachleistung {f}payment in kind [Add to Longdo]
Teilzahlung {f}payment by instalment [Add to Longdo]
Versteuerung {f}payment of tax [Add to Longdo]
Verzollung {f}payment of duty [Add to Longdo]
Zahlungsart {f}payment type; type of payment [Add to Longdo]
Zahlungsauftrag {m}; Zahlungsanweisung {f}; Anweisung {f}payment order [Add to Longdo]
Zahlungssperre {f}payment stop [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イージーペイメント[, i-ji-peimento] (n) easy payment (system) [Add to Longdo]
ペイメント[, peimento] (n) payment [Add to Longdo]
リボルビングシステム[, riborubingushisutemu] (n) revolving (credit payment) system [Add to Longdo]
リボルビング払い[リボルビングばらい, riborubingu barai] (n) revolving payments [Add to Longdo]
リボ払い[リボばらい, ribo barai] (n) (abbr) revolving payments; payment via multiple installments [Add to Longdo]
移転支出[いてんししゅつ, itenshishutsu] (n) transfer payment [Add to Longdo]
一括払い[いっかつはらい, ikkatsuharai] (n) lump-sum payment [Add to Longdo]
一時金[いちじきん, ichijikin] (n) lump sum; bonus; one-off payment; (P) [Add to Longdo]
一時払い;一時払[いちじばらい, ichijibarai] (n) lump-sum payment; paying in a lump sum [Add to Longdo]
引っ掛ける(P);引っかける;引っ懸ける[ひっかける, hikkakeru] (v1,vt) (1) to hang (something) on (something); to throw on (clothes); (2) to hook; to catch; to trap; to ensnare; (3) to cheat; to evade payment; to jump a bill; (4) to drink (alcohol); (5) (See ぶっ掛ける) to splash someone (with); (6) to hit the ball off the end of the bat (baseball); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交款单[jiāo kuǎn dān, ㄐㄧㄠ ㄎㄨㄢˇ ㄉㄢ, / ] payment slip [Add to Longdo]
束脩[shù xiū, ㄕㄨˋ ㄒㄧㄡ, ] payment for private tutor [Add to Longdo]
货款[huò kuǎn, ㄏㄨㄛˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] payment for goods [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Payment \Pay"ment\, n. [F. payment, paiement. See {Pay} to
   requite.]
   1. The act of paying, or giving compensation; the discharge
    of a debt or an obligation.
    [1913 Webster]
 
       No man envieth the payment of a debt. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is paid; the thing given in discharge of a
    debt, or an obligation, or in fulfillment of a promise;
    reward; recompense; requital; return. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Punishment; chastisement. [R.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 payment
   n 1: a sum of money paid or a claim discharged [ant: {default},
      {nonpayment}, {nonremittal}]
   2: the act of paying money [syn: {payment}, {defrayal},
     {defrayment}] [ant: {evasion}, {nonpayment}]
   3: an act of requiting; returning in kind [syn: {requital},
     {payment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top