ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alleviate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alleviate-, *alleviate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alleviate(vt) ทำให้บรรเทา, Syn. relieve, soothe, allay
alleviate(vt) ทำให้ลดลง, See also: ทำให้น้อยลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alleviate(อะลี' วิเอท) vt. บรรเทา, ทำให้น้อยลง, Syn. lessen, mitigate, Ant. aggravate

English-Thai: Nontri Dictionary
alleviate(vt) ทำให้น้อยลง, บรรเทา, ระงับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alleviate; palliateบรรเทา, ประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
alleviate(vt) ทำให้บรรเทา, See also: soothe, allay, A. exacerbate, Syn. relieve

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Due to the overwhelming interest, he has opened his barn to the public allowing them to view the rocket themselves only hoping to alleviate some of this congestion.ด้วยความสนใจที่มีมากมาย เขาได้เปิดยุ้งฉางให้สาธารณชน... ...ได้เข้าชมจรวดด้วยตัวของพวกเขาเอง... ...ด้วยหวังว่าจะบรรเทา ความอยากเห็นนี้ได้ The Astronaut Farmer (2006)
Government sources seem to be optimistic about the turnaround and say that it is to alleviate economic blockades while rumors state that it is because his ability to produce biological weapons has been removed.ทางรัฐบาลหวังว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเป้นไปได้ด้วยดี และช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจถดถอย มีข่าวลือว่าที่จริงแล้วเป็นเพราะ Resident Evil: Degeneration (2008)
Oh, the one to alleviate his snoring?-โอ้! การผ่าตัดเพื่อลดอาการกรนน่ะเหรอ? A Vision's Just a Vision (2008)
Oh, the one to alleviate his snoring?ผ่าตัดที่ลดอาการกรนใช่ไหมครับ Me and My Town (2008)
It's been proven to naturally alleviate pain.มันช่วยลดความเจ็บปวดตามธรรมชาติ Pathology (2008)
They form a canopy that alleviates the impact of heavy rains.พวกมันช่วยปกป้องหน้าดิน จากการชะล้างของฝนที่ตกหนัก Home (2009)
Some alleviate their burning desire with small acts of kindness.บรรเทาความปรารถนาให้ลดลง ด้วยการมีน้ำใจ You Must Meet My Wife (2010)
Well, you know what, folks, at this point, to alleviate my crippling depression...นี่พวกนาย รู้มั้ย ณ จุดนี้ เพื่อบรรเทาภาวะซึมเศร้าของฉัน Comeback (2011)
Alleviate the hatred in my heart!เพื่อบรรเทาความแค้นในหัวใจข้า! The Duo (2011)
You know your writing helps alleviate your suicidal self-loathing and shit.รู้มั้ยว่า การเขียนช่วยบรรเทาการอยากฆ่าตัวตาย เนื่องจากรังเกียจตัวเองได้นะ Seven Psychopaths (2012)
Please allow me to alleviate any concerns you have.ขอให้ผมได้บรรเทาความกังวลใดๆที่คุณมี Would You Rather (2012)
And they work to alleviate that suffering, to make small changes to the spinning of the Earth, to repair the universe, if you will.และช่วยบรรเทา ความเจ็บปวดเหล่านั้น เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ กับโลกที่ยังคงหมุนไป เพื่อเยียวยาจักรวาล, คุณจะคิดอย่างงั้นก็ได้ Music of the Spheres (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ่อนคลาย(v) relax, See also: alleviate, ease up, moderate, mitigate, relieve, Syn. ทุเลา, บรรเทา, ผ่อน, Ant. ตึงเครียด, Example: หมอต้องการให้เขาผ่อนคลายความวิตกกังวลลงบ้าง, Thai Definition: ลดความตึงเครียด
บรรเทา(v) relieve, See also: alleviate, ease, mitigate, Syn. ทุเลา, Ant. กำเริบ, Example: อาการโรคหัวใจของเขาบรรเทาลงไปบ้างหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล, Thai Definition: ทำให้ค่อยยังชั่วขึ้นจากเดิม
บรรเทาทุกข์(v) rescue, See also: alleviate distress, relieve distress, Syn. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, Example: เธอเต็มใจบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรในภาคใต้, Thai Definition: ช่วยให้ความทุกข์เบาลง
บรรเทาเบาบาง(v) ease, See also: alleviate, relieve, Syn. ลดลง, เบาลง, ลดน้อยลง, Ant. เพิ่มขึ้น, หนักขึ้น, เพิ่มมากขึ้น, Example: ฉันได้แต่หวังว่าเหตุการณ์คับขันจะบรรเทาเบาบางลงในอนาคต
คลายใจ(v) relieve, See also: alleviate, lighten, Syn. วางใจ, คลายกังวล, Example: ผมบอกภรรยาว่าไม่มีปัญหาอะไรมากเพื่อให้เธอคลายใจไม่กังวล, Thai Definition: ลดความวิตกกังวลลง
คลาย(v) relieve, See also: alleviate, lighten, assuage, Syn. ลดลง, ทุเลา, บรรเทา, เบาบางลง, Ant. รุนแรง, Example: ความตึงเครียดของบรรยากาศทางการเมืองได้คลายลงแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรเทา[banthao] (v) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce  FR: soulager ; apaiser ; diminuer
แก้[kaē] (v) EN: alleviate ; dispel  FR: calmer ; soulager ; dissiper ; guérir
แก้ปวด[kaē pūat] (v, exp) EN: alleviate pain  FR: soulager la douleur
คลาย[khlāi] (v) EN: relieve ; alleviate ; lighten ; assuage ; ease ; lessen ; relax  FR: détendre ; se détendre ; soulager
คลายใจ[khlāijai] (v) EN: relieve ; alleviate ; lighten  FR: être rassuré ; être soulagé
ค่อยยังชั่ว[khǿiyangchūa] (v) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage  FR: aller mieux ; se remettre
ลด[lot] (v) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken  FR: baisser ; diminuer ; réduire ; amoindrir ; alléger
เพลา[phēlā = phlao] (v) EN: abate ; reduce ; decelerate ; slow down ; tone down ; decrease ; lessen : alleviate ; slacken ; relax
ผ่อนคลาย[phøn khlāi] (v) EN: relax ; alleviate ; ease up ; moderate ; relieve ; abate  FR: se relaxer
ผ่อนปรน[phǿnpron] (v) EN: lessen ; reduce ; ease ; relieve ; alleviate ; be lenient  FR: faire des concessions

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
alleviate
alleviated
alleviates

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alleviate
alleviated
alleviates

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alleviate \Al*le"vi*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Alleviated}; p.
   pr. & vb. n. {Alleviating}.] [LL. alleviare, fr. L. ad +
   levis light. See {Alegge}, {Levity}.]
   1. To lighten or lessen the force or weight of. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Should no others join capable to alleviate the
       expense.               --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
       Those large bladders . . . conduce much to the
       alleviating of the body [of flying birds]. --Ray.
    [1913 Webster]
 
   2. To lighten or lessen (physical or mental troubles); to
    mitigate, or make easier to be endured; as, to alleviate
    sorrow, pain, care, etc.; -- opposed to {aggravate}.
    [1913 Webster]
 
       The calamity of the want of the sense of hearing is
       much alleviated by giving the use of letters. --Bp.
                          Horsley.
    [1913 Webster]
 
   3. To extenuate; to palliate. [R.]
    [1913 Webster]
 
       He alleviates his fault by an excuse. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To lessen; diminish; soften; mitigate; assuage; abate;
     relieve; nullify; allay.
 
   Usage: To {Alleviate}, {Mitigate}, {Assuage}, {Allay}. These
      words have in common the idea of relief from some
      painful state; and being all figurative, they differ
      in their application, according to the image under
      which this idea is presented. Alleviate supposes a
      load which is lightened or taken off; as, to alleviate
      one's cares. Mitigate supposes something fierce which
      is made mild; as, to mitigate one's anguish. Assuage
      supposes something violent which is quieted; as, to
      assuage one's sorrow. Allay supposes something
      previously excited, but now brought down; as, to allay
      one's suffering or one's thirst. To alleviate the
      distresses of life; to mitigate the fierceness of
      passion or the violence of grief; to assuage angry
      feeling; to allay wounded sensibility.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alleviate
   v 1: provide physical relief, as from pain; "This pill will
      relieve your headaches" [syn: {relieve}, {alleviate},
      {palliate}, {assuage}]
   2: make easier; "you could facilitate the process by sharing
     your knowledge" [syn: {facilitate}, {ease}, {alleviate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top